др Ана Миленковић

e-mail:

ana.milenkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352

Кључне речи:

општа лингвистика, српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, психолингвистика.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и семантиком савременог српског језика. Посебно интересовање представља домен емоционалне семантике – проучавање лексике савременог српског језика којом се означавају различита осећања, емоционални процеси и односи и емоционална ситуација у целини. Велику улогу у језичким истраживањима којима се бави имају теоријски и методолошки оквири психолингвистике и когнитивне семантике. Учествовала је у домаћим и међународним скуповима, као и у популаризацији науке о језику путем средстава јавног информисања.

Изабране публикације:

Миленковић, Ана: О језику осећања или о језику и осећањима, у: Рајна Драгићевић, Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 143−145.

Миленковић, Ана: Уплашен или плашљив човек, у: Рајна Драгићевић, Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 139−141.

Миленковић, Ана: О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику, у: Diana Blagoeva, Siya Kolkovska, Lexicography at the Beginning of 21st Century, Софија: Бугарска академија науке, Институт за бугарски језик, 2016, 119–128.

Миленковић, Ана: Семантичке улоге доживљавача и изазивача емоције у значењској структури емоционалних глагола у српском језику. Наш језик XLVI/3–4, Београд 2015, 23–38.

Миленковић, Ана: Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/1, Нови Сад, 2012, 221–235.

Види више →

Монографије:

Миленковић, Ана, Живановић, Владимир. Анотирана библиографија Библиотеке Јужнословенског филолога. Институт за српски језик САНУ, Београд, 2022.

Студије и чланци:

Миленковић, Ана: Концептуализација примарних емоција у српском језику (на примеру глагола са значењем радости, туге, страха и љутње), Јужнословенски филолог књ. LXXVII, св. 1, Београд, 2021, 163–185.

Миленковић, Ана: Интенционалност као критеријум класификације емоционалних глагола у српском језику, Књижевност и језик  LXVIII/1, Београд, 2021, 83-95.

Миленковић, Ана: Емоционално-експресивни глаголи у српском језику (лексичко-семантичка анализа), Наш језик LII, св. 1, Београд, 2021, 63–80.

Ivana Lazić Konjik, Ana Milenković, The Development of the Open Dictionary of Contemporary Serbian Language Using Crowdsourcing Techniques. In: Euralex XIX: Congress of the European Association for Lexicography –  Lexicography for Inclusion, Proceedings Book, Vol. 1, Alexandroupolis, 2020, 479–484.

Миленковић, Ана: Кад смо забринути или брижни, да ли осећамо бригу?, Језик око нас, Прометеј, Нови Сад, 2019, 113–114.

Миленковић, Ана: Горак укус једа, Језик око нас, Прометеј, Нови Сад, 2019, 104105.

Миленковић, Ана: О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику, у: Диана Благоева, Сия Колковска (съст.), Лексикографията в началото на XXI век, София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 119128.

Миленковић, Ана: Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 2012, 221235.

Миленковић, Ана: Семантичке улоге доживљавача и изазивача емоције у значењској структури емоционалних глагола у српском језику, Наш језик 46/34, Београд, 2015, 2338.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Миленковић, Ана: Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик. Човек у језику и језик у човеку, Српски језик 16, Београд, 2010, 853855 [приказ].

Популарни текстови:

Миленковић, Ана: О језику осећања или о језику и осећањима, Политика 2016 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 143145].

Миленковић, Ана: Уплашен или плашљив човек, Политика 2016 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 139141].

 

Биографија:

Рођена 30. октобра 1979. године у Београду.
Основну и средњу школа завршавала у Сиднеју и Београду.
2003. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Општа лингвистика).
2003. Уписала постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).
2009. На Филолошком факултету у Београду одбранила магистарску тезу под насловом: Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса (Комисију су сачињавали: Проф. др Рајна Драгићевић, Проф. др Предраг Пипер и Проф. др Александар Костић).
2009. Запослила се у Институту за српски језик САНУ
2010. Изабрана у звање истраживач сарадник
2017. Одбранила докторску дисертацију под називом Семантичка и творбена анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику на Филолошком факултету у Београду.

Види више →
 

Рођена 30. октобра 1979. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, смер Општа лингвистика (2003).

Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (2009).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (2009).

Тезе

Магистарска теза: Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса

Докторска теза: Семантичка и творбена анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику

Научна звања

Изабрана у звање истраживач сарадник (2010).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (2016).

Међународна сарадња и пројекти

Електронски корпус српског језика (Костић, Ђ. 2001), Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду и Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд (2003–2009).

Мултидисциплинарна истраживања ресурса српског језика и њихова апликација у лингвистици, дефектологији и комуникацијама (бр.1784), Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд (2005).

Фреквенцијски речник Тодора Манојловића, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Београд (2005).

Фундаментални когнитивни процеси и функције (бр.149039), Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Београд (2006–2008).

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), Институт за српски језик САНУ, Београд (од 2009).

Учешће на научним скуповима

VII International Conference on Lexicography and Lexicology – Lexicography at the Beginning of 21st Century, Софија: Бугарска академија науке, Институт за бугарски језик, 2016.

XI Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2005.

XI Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2005.

VIII Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2002.

Скуп Југословенског друштва за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад, 2001.

Остале активности

Бави се превођењем и лектуром стручних текстова са српског на енглески језик.

Изворни је говорник енглеског језика, служи се руским језиком.