др Јелена Јанковић

e-mail:

enanikolic11@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/JelenaJanković

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија, терминологија

Научна делатност:

Бави се српском и словенском етимологијом, лексикографијом, лексикологијом и терминологијом. Коаутор је четврте свеске Етимолошког речника српског језика (ИСЈ САНУ, 2023) и штампаног издања Појмовника српских лингвистичких термина (Прометеј, 2023). Сарађује са Институтом за славистику Пољске академије наука у Варшави на систематизованом проширивању електронске славистичке библиографске базе iSybislaw. Проучава миколошку лексику српског језика. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, Четврта свеска: Бл–Бљ, А. Лома (уредник), Марија Вучковић, Јелена Јанковић, Маја Калезић, Орсат Лигорио, Александар Лома, Соња Манојловић, Жељко Степановић, Ана Шпановић (аутори), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023, 212 стр.

Појмовник српских лингвистичких термина, С. Слијепчевић Бјеливук (уредник), Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јована Јовановић, Слободан Новокмет, Јелена Јанковић, Ивана Безрукова, Бојана Томић, Анета Спасојевић, Миљана Чопа, Јанко Ивановић, Милица Рабреновић, Јована Иваниш (аутори), Прометеј, Лингвистичке едиције. Едиција Речници, књ. 11, Нови Сад 2023, 737 стр.

Јанковић, Јелена: Уз један важан јубилеј: етимологија у радовима објављеним у часопису Наш језик (1932–2023), Наш језик 54/1, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023: 69–86.

Јанковић, Јелена: О нормативном термину варваризам у српској лингвистици (на основу чланака објављених у часопису Наш језик 1932–2021), Наш језик 53/1, Институт за српски језик САНУ, Београд 2022, 63–80.

Јанковић, Јелена: Варијантност лингвистичке терминологије у србистици код именовања лексике преузете из словенских језика, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, 22 стр.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада миконима (назива гљива) у дескриптивним речницима српског језика, Српски језик 27, Филолошки факултет, Београд 2022, 355–373.

Јанковић, Јелена: Досадашњи домети лингвистичке славистике у проучавању миконима (назива гљива), Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), Slavistična prepletanja 3, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor 2022, 127–143.

Види више →

Јелена Јанковић рођ. Николић научни сарадник

Библиографија научних радова

Монографске публикације:

Етимолошки речник српског језика, Четврта свеска: Бл–Бљ, А. Лома (уредник), Марија Вучковић, Јелена Јанковић, Маја Калезић, Орсат Лигорио, Александар Лома, Соња Манојловић, Жељко Степановић, Ана Шпановић (аутори), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023, 212 стр.

Појмовник српских лингвистичких термина, С. Слијепчевић Бјеливук (уредник), Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јована Јовановић, Слободан Новокмет, Јелена Јанковић, Ивана Безрукова, Бојана Томић, Анета Спасојевић, Миљана Чопа, Јанко Ивановић, Милица Рабреновић, Јована Иваниш (аутори), Прометеј, Лингвистичке едиције. Едиција Речници, књ. 11, Нови Сад 2023, 737 стр.

Електронска база Појмовник српских лингвистичких термина, С. Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић, Весна Ђорђевић, Јелена Јанковић, Јована Јовановић, Бојана Томић, Слободан Новокмет, Ивана Безрукова, Миљана Чопа, Јована Иваниш, Јанко Ивановић, Марина Баги (аутори), Институт за српски језик САНУ, Одсек за стандардни језик, Београд 2022–.

Етимолошки речник српског језика, Tрeћа свеска: БЕ–БЈ, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2008, 365 стр.

Етимолошки речник српског језика, Друга свеска: БА–БД, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2006, 289 стр.

Студије и чланци:

Јанковић, Јелена: Уз један важан јубилеј: етимологија у радовима објављеним у часопису Наш језик (1932–2023), Наш језик 54/1, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023: 69–86.

Јанковић, Јелена: О нормативном термину варваризам у српској лингвистици (на основу чланака објављених у часопису Наш језик 1932–2021), Наш језик 53/1, Институт за српски језик САНУ, Београд 2022, 63–80.

Đorđević, Vesna, Janković, Jelena, Nikolić, Marina: New words and gender equality in Serbian – does discrimination exist?, Jazykovedný časopis 73/3, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2022, 421–450.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада миконима (назива гљива) у дескриптивним речницима српског језикаСрпски језик 27, Филолошки факултет, Београд 2022, 355–373.

Јанковић, Јелена: Досадашњи домети лингвистичке славистике у проучавању миконима (назива гљива), у: Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), Slavistična prepletanja 3, Maribor 2022127143.

Јанковић, Јелена: Варијантност лингвистичке терминологије у србистици код именовања лексике преузете из словенских језика, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, Warszawa 2021.

Јанковић, Јелена: Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 1097–1118.

Јанковић, Јелена, Јуришић, Марина: Нацрт упитника за прикупљање миколошке лексике, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора. Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020, 255–267.

Јуришић, Марина, Јанковић, Јелена: Називи за печурку у српским народним говорима, Наш језик 50/2, Београд 2019, 429–439.

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, у: Језици и културе у времену и простору VIII/1, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 341–355.

Јанковић, Јелена: Митолошки и фолклорни речници / Янкович Елена: Мифологические и фольклорные словари, у: Српска лексикографија од Вука до данас / Сербская лексикография от Вука до современности, Каталог изложбе / Каталог выставки, ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, 2018, 315–327, 404–405.

Јанковић, Јелена: Персонификација петка, у: Vesna Petreska, Joanna Rękas (ур.), Балканскиот фолклор како интеркултурен код II. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, Скопје–Poznań: Институт за фолклор Марко Цепенков, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2015, 235–250.

Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, у: Željko Milanović (ур.), Konteksti I, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183.  (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/konteksti-1.pdf#overlay-context=sadrzaj/2015/978-86-6065-338-5)

Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, 87–109.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада фразеолошких јединица са лексемом језик / język у дескриптивним и фразеолошким речницима српског и пољског језика, у: М. Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2013, 195–213.

Јанковић, Јелена: Називи дана и седмица по бојама у српском народном календару – словенски контекст, у: А. Вранеш (ур.), Култура: у потрази за новом парадигмом, Тематски зборник у 4 књиге, Књига 1, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2013, 387–426.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за женска лица у српским говорима Војводине, у: С. Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 31–44.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Придеви који означавају боје у источнохерцеговачком дијалекту, у: S. Halilović (ур.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Knjiga 1, Сарајево: Slavistički komitet, 2012, 203–211.

Јанковић, Јелена: Фитоними од придева бео у српском језику, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година III / Књига 1, Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2012, 121–139.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалектуОктоих II/3, Одјељење за српски језик и књижевност Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица 2012, 197–209.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за мушка лица у српским народним говорима на територији Војводине, у: I. Harák (ур.), Jazyk, literatura a region, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, 70–87.

Јанковић, Јелена: Семантичка анализа деривата придева бео у српском језику, Прилози проучавању језика 42, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2011, 9–36.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у Речнику српских говора Војводине, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 194–211.

Јанковић, Јелена: Називи и имена домаћих животиња од прасловенског корена *běl– у српском језику, Славистика XIV, Славистичко друштво Србије, Београд 2010, 260–274.

Прикази:

Јанковић, Јелена: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 1 Dom, pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. – 504 стр., Јужнословенски филолог LXXIII/1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 187–192 [приказ].

Јанковић, Јелена: Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, 1–398, Јужнословенски филолог LXXI, Београд 2015, 142–148 [приказ].

Јанковић, Јелена: Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod redakcją Aleksandra Kiklewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011, у: М. Ж. Чаркић (ур.), Стил 11, Београд 2012, 470–473 [приказ].

Јанковић, Јелена: Linguistica Copernicana, 1 (1) 2009, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад 2010, 104–107 [приказ].

Николић, Јелена: Л. В. Непоп, Лексичнi особливостi польських говiрок на територїї хмельницкької та житомирскої областей, ВПЦ „Київський инiверситет“, Київ 2004, 211 стр., Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад 2006, 302–306 [приказ].

Резимеи:

Јанковић, Јелена [резиме]: Гљиве у српској народној култури, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 11 – Sažeci, 18‒19. novembar 2023, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2023, 64.

Јанковић, Јелена [резиме]: Досадашњи домети славистике у проучавању миколошке лексике, Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Zbornik povzetkov, Univerza v Mariboru, Maribor 2021, 63.

Јанковић, Јелена [резиме]: Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника, Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. Књига резимеа, Институт за српски језик САНУ, Београд 2020, 65–66.

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, Језици и културе у времену и простору 8, Филозофски факултет, Нови Сад 2018.

Јанковић, Јелена: Називи дана и седмица по бојама у српском народном календару – словенски контекст; Jankovic, Jelena: Color names of Days and Weeks in the Serbian Folk Calendar – Slavic Context, Култура: у потрази за новом парадигмом, међународна научна конференција, 18. март – 19. март 2013, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 347–348.

Janković, Jelena, Danijela Stanić: Pejorativni nazivi za ženska lica u Vojvodini, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 26. novembar 2011, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, 53. Јанковић, Јелена: On the Adjective blag in the Serbian language, Contexts, Programme and Book of Abstracts, The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy University of Novi Sad 1st December 2012, 61.

Тезе:

Јанковић, Јелена: Етимологија у часопису „Наш језик“, докторска дисертација, одбрањена 4. септембра 2017. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, комисија: проф. др Александар Милановић (ментор, ванредни професор), проф. др Александар Лома (редовни професор), проф. др Вања Станишић (ванредни професор).

Биографија:

Рођена 11. новембра 1980. године у Варшави, Пољска.

2003    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за пољски језик и књижевност.

2003    Уписала постдипломске студије, смер Наука о Језику, на Филолошком факултету у Београду.

2004    Волонтирала у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ у склопу стипендије за младе таленте на магистарским студијама Министарства науке и заштите животне средине.

2005    Запослена у Институту за српски језик САНУ на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“ као истраживач приправник.

2009    Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Језик.

2010    Стекла звање истраживача сарадника.

2013    Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2014    Ангажована у школској 2014/2015. години у настави на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду у својству докторанда.

2017    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2018    Стекла звање научног сарадника.

2023    Реизбрана у звање научни сарадник.

2024    Стекла звање вишег научног сарадника.

Говори и пише пољски, енглески и руски, служи се немачким и осталим словенским језицима.

Види више →
 

Рођена 11. новембра 1980. године у Варшави, Пољска.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за пољски језик и књижевност (2003).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (2005).

Докторирала на Филолошком факултету у Београду 2017.

Тезе:

Докторска теза

Етимологија у часопису „Наш језик“, докторска дисертација, одбрањена 4. септембра 2017. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор проф. др Александар Милановић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Вања Станишић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (21. 5. 2010).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (8. 7. 2013).

Изабрана у звање научни сарадник (26. 4. 2018).

Реизбрана у звање научни сарадник (26. 1. 2023).

Међународна сарадња и пројекти:

2021–2022. Учесник међуакадемијског Mobility пројекта (ID number: SASA-SAS-21-04): New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia (срп. Нове речи, нови медији, нове тенденције у језику и друштву у Србији и Словачкој; слч. Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku), који се реализује при Српској академији наука и уметности и Институту за српски језик САНУ у сарадњи са Институтом за лингвистику „Људовит Штур” Словачке академије наука.

2019–2021. Коруководилац српско‑пољског пројекта: „Израда електронске базе термина из лексикологије и фразеологије српског и пољског језика у оквиру система iSybislaw“, у оквиру Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима САНУ у сарадњи са Институтом за славистику Пољске академије наука у Варшави у периоду 2019–2021. године (ко-руководилац у Пољској dr Paweł KowalskiInstytut Slawistyki PAN).

Учешће на научним скуповима:

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац 2010.

III Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2011.

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес, Сарајево 2011.

Конференција Jazyk, literatura a region, Усти над Лабем 2011.

Међународна конференција Jезици и културе у времену и простору, Нови Сад 2011.

IV Научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад 2012.

Међународна научна конференција Култура: у потрази за новом парадигмом, Београд 2013.

Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад 2018.

Међународна научна конференција Nowe jakości i wartości we współczesnych językach słowiańskich, Варшава 2019.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2020.

Међународна научна конференција Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Марибор (Словенија) 2021.

Међународна научна конференција Instruments for Creating Social Reality. Language – Discrimination – Society, Братислава (Словачка) 2021.

Међународна научна конференција Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie
społecznym w językach słowiańskich, Варшава (Пољска) 2022.

VI Међународна интердисциплинарна научна конференција Słowiańszczyzna dawniej i
dziś. Język, literatura, kultura, Вроцлав (Пољска), 2023.

Међународна научна конференција Nowe jakości, nowe wartości i współczesne tendencje
na obszarze Słowiańszczyzny (od językoznawstwa do informacji naukowej), Варшава
(Пољска), 2023.

Међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору 11, Нови
Сад, 2023.

Организациони одбор:

Члан организационог одбора међународне научне конференције „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” (28–30. октобра 2020 у Београду), у организацији Института за српски језик САНУ, под покровитељством Српске академије наука и уметности, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Студијски боравак:

Међународни српско‑пољски пројекат „Израда електронске базе термина из лексикологије и фразеологије српског и пољског језика у оквиру система iSybislaw“, Варшава (Пољска), 3–9. новембра 2019.

Рад у настави:

Године 2014. држала асистентске вежбе из фонетике на предмету Савремени пољски језик Г–1, из морфологије на предмету Савремени пољски језик Г–3 и лекторске вежбе на предметима Савремени пољски језик Г–5 и Г–7 на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду.

Године 2015. држала вежбе из морфологије на предмету Савремени пољски језик Г–4, из творбе речи на предмету Пољски језик 6 и из лексикологије и лексикографије на предмету Пољски језик 8 на Катедри за полонистику Филолошког факултета у Београду.

Остале активности:

Учествовање у припреми јубиларног зборника радова „Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“ (технички послови и коректура), 2013.

Учешће на трибини Института за српски језик САНУ са приказом чланка: Piotr Żmigrodzki, The Polish experience of a national institute for language, National institutions and national languages, EFNIL, Mannheim 2018, 113–126.

Учешће на радионици „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex“ у Институту за српски језик САНУ 13. јуна 2019. год.

Рецензент за зборник радова Језици и културе у времену и простору 8, Филозофски факултет, Нови Сад 2019.

Обучавала се за рад са славистичком библиографском базом iSybislaw, 8. новембар 2019. године у Варшави, у Пољској.

Држала обуку за рад са базом iSybislaw, 28. фебруара 2020. године на Филолошком факултету у Београду.

Говори и пише пољски, енглески и руски, служи се немачким и осталим словенским језицима.

Линк ка профилу на платформи ORCID