др Тања Милосављевић

e-mail:

tanja77nis@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 69 2045534

Научне области:

Дијалектологија H 401, Лексикологија H353.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, дијалекатска лексикологија.

Научна делатност:

Бави се испитивањем призренско-тимочких говора са аспекта дијалекатске лексикологије и дијалекатске лингвокултурологије. Учествовала је на четрдесет домаћих научних скупова и конференција са међународним учешћем.

Изабране публикације:

Милосављевић, Тања: Лингвокултуролошки и лексикографски опис концепта грех у српском призренском говору, Језици и културе у времену и простору X/1, Зборник радова (ур. Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Срефановић), Филозофски факултет Нови Сад, 2022, 117‒126. ISBN 978-86-6065-717-8 УДК 811.163.41’282’374.

Милосављевић, Тања: Карактеристике лингвокултурног концепта ’одећа’ у српском призренском говору, Гласник Етнографског института САНУ 70/2, 2022, 245‒266; УДК 811.163.41’28’373.7; https://doi.org/10.2298/GEI2202245M.

Милосављевић, Тања: Примена антропоцентричког принципа у дијалекатској лексикографији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 51/1, Београд: Филолошки факултет, Међународни славистички центар, 2022, 385−396, ISBN 978-86-6153-689-2; ISSN 0351-9066; COBISS.SR-ID 73505801; UDK 811.163.41̕282(497.11-Призрен) 811.163.41̕374’282; https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch.32.

Милосављевић, Тања: Дијалекатски речници као извор за лингвокултуролошка испитивања народних говора, у: Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Зборник научних радова (Уредници С. Ристић, научни саветник, И. Лазић Коњик, научни саветник, Н. Ивановић, виши научни сараник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 577‒592. ISBN 978-86-82873-82-2, UDK: 811.163.41’374 811.163.41’282 COBISS.SR-ID: 54968585.

Милосављевић, Тања: О проучавању лексичког система српских говора Косова и Метохије (на примеру српског призренског говора), у: Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (Гл. уредник академик Зоран Кнежевић), Београд: САНУ, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије; Институт за српски језик САНУ – Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, 229‒250. ISBN 978-86-7025-912-6 (САНУ).

Милосављевић, Тања: Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен, Научни састанак слависта у Вукове дане, 50/1, Београд: Филолошки факултет, Међународни славистички центар, 2021, 213−221.

Милосављевић, Тања: Црногорски говори у Српском дијалектолошком зборнику и Јужнословенском филологу, Гласник Одјељења хуманистичких наука ЦАНУ, Књига 6, Подгорица: ЦАНУ, 2020, 239–270.

Милосављевић, Тања: Репрезентација концепта болест на призренској слици света, Наука без граница 3, Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 2020, 83−99.

Милосављевић, Тања: Лингвокултурни концепт неге и улепшавања тела у језичком  сазнању призренских Срба, Језици и културе у времену и простору IX/1, Тематски зборник, (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Филозофски факултет Нови Сад, 2020, стр. 13−23. ISBN-978-86-6065-614-0; UDK 811.163.41’282.2(497.11Prizren)

Милосављевић, Тања: Лексика српског призренског говора, СДЗб LXIV, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 1‒602 /монографија/

Милосављевић, Тања:  Лексичко-семантичка репрезентација концепта способности на дијалекатској језичкој слици света (на примеру придевских лексема српског призренског говора), Јужнословенски филолог, LXXIII, св 1‒2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 135‒154.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’темперамент’ у српском призренском говоруНаслеђеЧасопис за књижевност, језик, уметност и културу 35, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 9‒27.

Милосављевић, Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), Српски дијалектолошки зборник 56, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски  језик САНУ, 2009, 373-559 /монографија/

Види више →

Др Тања Милосављевић

Библиографија  

Библиографија научних радова  

Монографске публикације:

Милосављевић Тања: Лексика српског призренског говора, СДЗб LXIV. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 1‒602.

Милосављевић Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), СДЗб LVI. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 373−559.

 

Студије и чланци:

Тања Милосављевић,  Лингвокултурни концепт неге и улепшавања тела у језичком  сазнању призренских Срба, Језици и културе у времену и простору IX/1, Тематски зборник, (ур. Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић, Предраг Мутавџић), Филозофски факултет Нови Сад, 2020, стр. 13−23. ISBN-978-86-6065-614-0; UDK 811.163.41’282.2(497.11Prizren)

Тања З. Милосављевић, Творбено-семантичке и лингвокултурне карактеристике жаргонске лексике југоисточне Србије, На темељима народних говора – Зборник радова посвећених проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију,  Филозофски факултет у Нишу, 2020, стр. 415−425. ISBN-978-86-7379-551-5;  УДК 811.163.41’276.2’282.3

Тања Милосављевић, Репрезентација концепта болест на призренској слици света, Наука без граница 3, Међународни тематски зборник, 2. Језик и језици, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, 2020, 83−99. ISBN 978-86-6349-152-6; COBIS.SR-ID 23357449

Тања Милосављевић, Црногорски говори у Српском дијалектолошком зборнику и Јужнословенском филологу, Гласник Одјељења хуманистичких наука ЦАНУ, Књига 6, Подгорица: ЦАНУ, 2020, 239-270, ISSN 23370122; COBISS.CG-ID 25642000

Тања Милосављевић, Фрагмент сточарства на језичкој слици света југоисточних српских говора, у: Пастирска лексика југоисточне Србије /колективна монографија/, Српска академуја наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Ниш, 2020, стр. 49–87. ISBN 978-86-7025-882-2

Милосављевић, Тања: Контекстуалне метафоричке реализације глагола говорења у призренско-тимочким говорима, Језик, књижевност, контекст / Language, literature, context, Тематски зборник радова (ур. Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић). Ниш: Филозофски факултет, 2020, 149−166.

Милосављевић Тања: Вербална репрезентација концепта хране у српском призренском говору, Исходишта 6 (ур. Михај Радан). Темишвар: Савез срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару − Ниш: Филозофски факултет, 2020, 223−236.

Милосављевић Тања: Вербализација концепта здравље у тимочко-лужничким говорима, Наш језик, књ. 50, св. 2. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019, 689−696.

Милосављевић Тања: Концептуализација госта и домаћина у језичком сазнању призренских Срба, Косовско-метохијски зборник 8. Београд САНУ: 2019, 173−182.

Милосављевић Тања: Концепт судбине на косовско-метохијској језичкој слици света, Исходишта 5. Темишвар: Савез срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару − Ниш: Филозофски факултет, 2019, 299−310.

Милосавлйевич, Таня: Стереотипи гост и домаћин у језичком сазнању призренских Срба, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том I Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 131‒138.

Милосављевић, Тања: Слика света Паштровића у Причањима Вука Дојчевића, Нематеријална културна баштина Паштровића, Зборник радова с Међународне мултидисциплинарне научне конференције по позиву одржане у Режевићима и Петровцу на Мору 8, 9. и 10. маја 2019. године, (ур. Злата Марјановић, Душан Медин, Давор Седларовић), Петровац на Мору – Будва – Београд, 2019, стр. 261–272.

Милосављевић, Тања: Концепт гостопримство у језичком сазнању српског народа (на примерима из Вукове грађе), Савремени токови у науци о језику и књижевности, Тематски зборник радова са осмог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет, одржаног 10. новембра 2018 књига 2 [Ур. проф. др Марина Јањић], Ниш 2019, 43‒57.

Милосављевић, Тања: Концепт судбине на косовско-метохијској језичкој слици света, Исходишта 5, Темишвар – Ниш, 2019, 299−310.

Милосављевић Тања: Синонимски ред као одраз лингвокултурних специфичности дијалекатског лексичког система, Књижевност и језик, LХV 3‒4. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018, стр. 329‒344.

Милосављевић Тања: Прагмалингвистички аспект категорија социјалног статуса и социјалне улоге у српском призренском говору, (Српски) језик у комуникативној функцији, Зборник радова са XI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. X 2016),  Књига I, (уредници: Милош Ковачевић,  Јелена Петковић). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, 155‒166.

Милосављевић, Тања: Вербализација концепта част на језичкој слици света Куча, Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас: зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године, главни и одговорни уредник Ј. Стојановић, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори; Матица српска у Новом Саду, 2019.

Милосављевић, Тања: Синонимски ред као одраз лингвокултурних специфичности дијалекатског лексичког система, Књижевност и језик, LХV 3‒4, Београд: Часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, 2018, стр. 329‒344.

Милосављевић, Тања: Језичка слика призренског човека с краја XIX и почетка XX века, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту: зборник радова поводом Међународног научног скупа Савремена српска фолклористика 5, одржаног 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и у Великој Хочи / [уредници Валентина Питулић … [и др.]], Београд – Призрен – Нови Сад, 2018, 175‒194.

Милосављевић, Тања: Улоге у српском призренском свадбеном обреду (лексичко-семантички и етнолингвистички приступ), Косовско-метохијски зборник 7, уредник Михаило Војводић, Београд: Српска академија наука и уметности ‒ Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије, 2017, 195‒214.

Милосављевић, Тања: Прагмалингвистички аспект категорија социјалног статуса и социјалне улоге у српском призренском говору, (Српски) језик у комуникативној функцији, Зборник радова са XI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29. X 2016),  Књига I, (уредници: Милош Ковачевић, Јелена Петковић), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, 155‒166.

Милосављевић, Тања: Лексика српског призренског говора, СДЗб LXIV, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 1‒602 /монографија/

Милосављевић, Тања:  Лексичко-семантичка репрезентација концепта способности на дијалекатској језичкој слици света (на примеру придевских лексема српског призренског говора), Јужнословенски филолог, LXXIII, св 1‒2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 135‒154.

Милосављевић, Тањa: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’ у српском призренском говору, Књижевност и језик, LXIV/1‒2, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017, 185‒200.

Милосављевић, Тања: Суфикси субјективне оцене у домену номинације човека у призренско-тимочким говорима (дијахронијски и синхронијски аспект), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 101‒111.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичке групе глагола емоционалних односа и глагола екстериоризације емоција у српском призренском говору, Годишњак за српски језик, XV, Ниш: Филозофски факултет, 2017.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група глагола емоционалних стања  у српском призренском говору, Годишњак за српски језик, XV, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 93‒112.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’однос према раду’ у српском призренском говору, Октоих, Часопис Одјељења за српски језик Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, VI/7, Подгорица, 2016, 21‒32.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’темперамент’ у српском призренском говору, Наслеђе, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XIII, бр. 35, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 9‒27.

Милосављевић, Тања: Социјално-културна специфика именовања животног простора у српском призренском говору, Традиционална естетска култура: Простор, Књига 9 (приредио Драган, Жунић), Београд‒Ниш: САНУ – Огранак у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, Факултет уметности Ниш, 2016, 87‒99.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’национална и верска припадност’ у српском призренском говору, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLVI (4), Косовска Митровица, 2016, 23‒49.

Милосављевић, Тања: Рад Ане Плотњикове на етнолингвистичкоj географији Јужних Словена, Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу (ур. Радмила Жугић), Лесковац – Ниш: Лесковачки културни центар, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 511‒519.

Милосављевић, Тања: Једно поређење фонда турцизама у нишком крају са стањем у српском говору Призрена, Годишњак за српски језик, Година XXVII, бр. 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 175‒182.

Милосављевић, Тања: Лексика заната у српском говору Призрена, Традиционална естетска култура VIII: Занат, (приредио Д. Жунић), Београд ‒ Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Факултет уметности Ниш, 2015, 189‒205.

Милосављевић, Тања: Називи за одело у контексту контактне лингвистике, Језик и књижевност у контакту и дисконтакту, Зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 73–85.

Милосављевић, Тања: Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’осећање’ у српском призренском говору, Путевима српских идиома (ур. М. Ковачевић и В. Поломац),  Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 151‒170.

Милосављевић, Тања: Називи за сукњу и кецељу у контексту контактне лингвистике, Contexts, Zbornik radova sa prvog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti održanog 1. decembra 2012. g. u Novom Sadu, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 213‒225.

Милосављевић, Тања: Померања у употреби предлога у вези са општим падежом призренско-тимочких говора, Језик, књижевност и култура, Зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 124‒135.

Милосављевић, Тања: Естетски моменти у разграничењу лексике са основним значењем врт, Традиционална естетска култура – Врт, Београд – Ниш: Универзитет у Нишу и Центар за научна истраживања САНУ, 2014, 17–23.

Милосављевић, Тања: Метафоричка номинација човека у српском призренском говору, Вишезначност у језику, књ. 1, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 25-26. X 2013, (ур. Милош Ковачевић), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 229‒239.

Милосављевић, Тања; Савић-Грујић, Ана: Основна и фигуративна значења лексеме ‘ђаво’ у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, (прир. Н. Јовић), Ниш: Филозофски факултет, 2014, 167‒177.

Милосављевић, Тања: Метеоролошка лексика у говору Заплања, Годишњак за српски језик, Година XXVI, бр. 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 367−382.

Милосављевић, Тања: Поступци лексикографисања варијетета у новијим дијалекатским речницима, Путеви и домети дијалекатске лексикографије, (прир. Јордана Марковић), Ниш: Филозофски факултет, 2013, 209‒219.

Милосављевић, Тања: Називи за свиралу у светлу језичке интерференције, Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV/ књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 65‒76.

Милосављевић, Тања: Дијалекатска лексика којом се изражава однос према материјалним добрима, Структурне карактеристике српског језика, књ. 1, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 28‒29. X 2011, (ур. Милош Ковачевић), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012, 299‒306.

Милосављевић, Тања: Физичке активности које припадају јунаштву у српским епским песмама, Антрополошки и теонтрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Зборник радова са међународне научне конференције одржане 2011. године у Нишу, Ниш, 2012, 219‒225.

Милосављевић, Тања; Богдановић, Недељко: Нос у народном језику, фразеологији и култури, Етнокултуролошки зборник, књ. XVI, Сврљиг, 2012, 83‒89.

Милосављевић, Тања: Фреквенцијски речник именица у приповеци Кусидол Слободана Џунића, Лексички слојеви, Писци и језик 7, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 67‒83.

Милосављевић, Тања: Лична имена са основом мил- код Срба и Бугара, Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 97–121.

Милосављевић, Тања: Ковачка лексика у Заплању, Годишњак за српски језик и књижевност, Ниш: Филозофски факултет, бр. 11, 2011, 165–814.

Милосављевић, Тања: Дијалекатски текстови као могућа основа литерарног казивања, Дијалекат – дијалекатска књижевност 3, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 319‒325.

Милосављевић, Тања: Mеђугенерацијске разлике у систему источносрбијанских говора, Октоих  – Часопис Одељења за српски језик и књижевност Матице српске Друштва чланова у Црној Гори, 1–2, Подгорица: Издавачки центар Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, 2011, 233–238.

Милосављевић, Тања: Говор Горњег и Доњег Присјана у светлу суседних говора, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, 295-304.

Прикази и краћи стручни радови:

Милосављевић, Тања З.: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 43 (2) , Косовска Митровица 2013, 807818 [приказ].  

Милосављевић, Тања, Недељко Богдановић: Нос у народном језику, фразеологији и култури, у: Сретен Петровић (ур.), Етнокултуролошки зборник 16, Сврљиг 2012, 83-89.

Милосављевић, Тања: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Методичка пракса, бр. 1, Vol 13, Београд 2012, 133-136 [приказ].

Милосављевић, Тања: Старе игре и нове игрице, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура – Игра, Ниш: Универзитет у Нишу и Центар за научна истраживања САНУ, 2011, 175–180.

Милосављевић, Тања: Локални говор као средство карактеризације и психологизације књижевних ликова, Градина 27, Ниш 2008, 100-104.

Тезе:

Милосављевић, Тања: Говор села Присјана (Горњег и Доњег), магистарски рад, одбрањен 8. 9. 2009. године, Филозофски факултет Универзитета у Нишу (ментор: проф. др Љубисав Ћирић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, проф. др Јордана Марковић). Милосављевић, Тања: Лексика српског призренског говора, докторска дисертација, одбрањена 3. 9. 2016. године, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу (ментор: проф. др Радивоје Младеновић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Никола Рамић).

Остале активности  

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешће на научним скуповима:

Међународна конференција Језици и културе у времену и простору 9, Универзитет у Новом Саду,  Нови Сад, 16. новембар 2019.

XIV међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац,  25‒27. отобар 2019.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и /или периферним областима, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 18. октобар 2019.

Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, Српска академија наука и уметности, Београд, 15. октобар 2019.

Међународни научни скуп Наука без граница 3, Косовска Митровица 21‒22. септембар 2019.

Међународни научни састанак слависта у Вукове дане – МСЦ, Београд, 12‒16. 9. 2019.

Међународна мултидисциплинарна научна конференција по позиву Нематеријална културна баштина Паштровића – Будућност традиције, традиција за будућност, Режевићи – Петровац на Мору, 8‒11. мај 2019.

Научни скуп Језик, књижевност, контекст, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 12‒13. април 2019.

Научна конференција са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 8, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 10. новембар 2018.

V међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, Темишвар, 19‒21. октобар 2018.

XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20‒28. август 2018.

Fourteenth International Slavic Studies Conference on The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures, University St. Kliment Ohridski, Sofia, 26-28. april 2018.

Међународни научни скуп Савремена српска  фолклористика V, Призрен  – Велика Хоча, 12-13. октобар 2017.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе, српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26-28. мај 2017.

XI међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 28‒29. октобар 2016.

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Филозофски факултет Ниш, 17‒18. април 2015.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 4, Филозофски факултет Ниш, 14‒15. новембар 2014.

Научни симпозијум Традиционална естетска култура IX: Простор, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Факултет уметности Ниш, Ниш, 7. новембар 2014.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Филозофски факултет Ниш, Филозофски факултет Косовска Митровица, Лесковачки културни центар, Лесковац, 11. и 12. април 2014.

Научни симпозијум Традиционална естетска култура VIII: Занат, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 29. новембар 2013.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет Ниш, 15-16. новембар 2013.

VIII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 25-26. октобар 2013.

Научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 17. мај 2013.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12-13. април 2013.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 1. децембар 2012.

IV научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 17. 3. 2012.

Традиционална естетска култура VII: ВРТ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 25. 11. 2011.

VI међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 28–29. 10. 2011.

Научна конференција Aнтрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од константина великог до данас, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, 31. 8 – 2. 9. 2011.

Име у култури Срба и Бугара, Филозофски факултет Ниш, 13. мај 2011.

Трећи научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. новембар 2010.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 30. и 31. 10. 2009.

Јелена Димитријевић, живот и дело, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Ниш, 28. и 29. октобар 2004.

Биографија:

Рођена 25. 2. 1977. године у Нишу.

2004. дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (Студијска група за српски језик и књижевност).

2009. магистрирала на Филозофском факултету у Нишу.

2011. запослила се у Институту за српски језик САНУ и изабрана у звање истраживач сарадник.

2014. реизабрана у звање истраживач сарадник.

2016. докторирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

2017. добитник награде Павле и Милка Ивић за монографију Лексика српског призренског говора.

2018. изабрана у звање научни сарадник.

2022. изабрана у звање виши научни сарадник.

Говори и пише руски и енглески језик.

Види више →
 

Рођена 25. фебруара 1977. године у Нишу.

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за српски језик и књижевност (2004).

Магистрирала на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку за српски језик (2009).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2011).

Докторирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (2016).

Тезе

Магистарска теза: ,,Говор села Присјана (Горњег и Доњег)“, одбрањена 8. септембра 2009. године (ментор: проф. др Љубисав Ћирић, чланови комисије: проф. др Божо Ћорић, проф. др Јордана Марковић).

Докторска теза: ,,Лексика српског призренског говора“, одбрањена 3. септембра 2016. године (ментор: проф. др Радивоје Младеновић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Никола Рамић).

Научна звања

Изабрана у звање истраживач приправник (8. 2. 2011).

Изабрана у звање истраживач сарадник (1. 9. 2011).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (2. 2. 2014).

Изабрана у звање виши научни сарадник (2022).

Међународна сарадња и пројекти

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Члан Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије САНУ. У оквиру потпројекта Српски народни говори Косова и Метохије пројекта Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији, руководи задатком израде Речника српског призренског говора.

Члан пројекта Пастирска лексика призренско-тимочких говора, Огранак САНУ у Нишу.

Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, IV, Крагјевац, 2009.

Традиционална естетска култура V: игра, Ниш, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, 3, Лесковац, 2010.

Име у култури Срба и Бугара, Ниш, 2011.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Српски језик, књижевност, уметност, VI, Крагујевац, 2011.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, 4, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Contexts, 1, Novi Sad, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Српски језик, књижевност, уметност, VIII, Крагујевац, 2013.

Наука и савремени универзитет 3, Ниш, 2013.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2013.

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Традиционална естетска култура IX: простор, Ниш, 2014.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Српски језик, књижевност, уметност, XI, Крагујевац, 2016.

Српско језичко и књижевно насљеђе на простору Црне Горе. Српски језик и књижевност данас, II, Подгорица, 2017.

50. Научни састанак слависта у Вукове дане – МСЦ, Филозофски факултет у Београду, Београд, 16–20. IX 2020. (реферат: Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен)

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Институт за српски језик САНУ, Београд, 28−30. октобар 2020. (реферат: Дијалекатски речници као извор за лингвокултуролошка испитивања народних говора).

51. Међународни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет у Београду, Београд, 15–20. IX 2021. (реферат: Примена антропоцентричког принципа у дијалекатској лексикографији).

Међународнa конференцијa Језици и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 20–21. новембар 2021. (реферат: Лингвокултуролошки и лексикографски опис концепта грех у српском призренском говору).

52. Међународни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет у Београду, Београд, 14– IX 2022. (реферат: Лингвокултуролошка анализа Писама из Ниша Јелене Димитријевић).

XVI Międzynarodowa konferencja naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskichopis, konrontacja, przekład, Instytut filologii słowiańskiej, Uniwersitet Wrocławski, Wrocław, 20–21. października 2022. (реферат: Експресивна вербализација концепта (не)хигијене у призренско-тимочким говорима).

27. Меѓународен научен собир Од збор до речник („Денови на Благоја Корубин“), Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков “ – Скопје, 4 и 5 мај 2023. (реферат: Дијалекатски лингвокултуролошки речник).

XI Международная научная конференция Проблемы  концептуализации  действительности и  моделирования  языковой  картины  мира, Кафедра общего и германского языкознания Гуманитарного института филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске, Международная академия наук педагогического образования (МАНПО, г. Москва), Москва, 6–7 июня 2023. (реферат: Концепт пријатељство у језичкој слици света призренских Срба).

Остале активности

Говори и пише енглески и руски.