др Марина Јуришић

e-mail:

jmarina011@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+ 381 63 705 37 84

Научне области:

Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, дијалекатска синтакса

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом.

Аутор је монографија Говор Горње Пчиње. Гласови и облици (2009) и Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције) (2014).

Научна и стручна библиографија броји око тридесетак радова (монографије, радови, прикази, хронике, библиографије, лингвистичке карте) у домаћим часописима и тематским зборницима.

Учествовала на неколико научних скупова у земљи и на последњих пет годишњих заседања Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА).

Изабране публикације:

Костић, Марина: Прво лице једнине презента у говору Горње Пчиње, Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 1997–1998, 191–203.

Јуришић, Марина: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 324 стр. (Монографије, 6).

Јуришић, Марина: Датив и општи падеж у дативним функцијама у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад 2012, 237–253.

Јуришић, Марина: Предлог врз у српским народним говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 119–127.

Јуришић, Марина: Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534. [монографија]

Јуришић, Марина: Постериорност у призренско-тимочким говорима, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 83‒91.

Види више →

Др Марина С. Јуришић (рођ. Костић)

Библиографија

Монографске публикације 

Јуришић, Марина: Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534. http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/07/srpski-dijalektoloski-zbornik-lxi/

[Марковић, Бранкица Ђ.: Марина Јуришић, Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534, Јужнословенски филолог LXXIII/1–2, Београд 2017, 207–210.]

Јуришић, Марина: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 324 стр. (Монографије, 6). http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/03/06/govor-gornje-pcinje-glasovi-i-oblici/

[Петровић-Савић, Мирјана: Марина Јуришић, Говор Горње Пчиње: гласови и облици, Институт за српски језик САНУ, Монографије, 6, Београд 2009, 324 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 239–241. Богдановић, Недељко: Марина Јуришић: Говор Горње Пчиње. Гласови и облици. – Монографије, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2009, 6, стр. 1–323, Српски дијалектолошки зборник 56, Београд 2009, 559–562.]

Студије и чланци

Јуришић, Марина: Изумити у значењу заборавити у српским народним говорима, у: Josip Bratulić, Gordana Čupković i Josip Galić (ur.), Dijalekti, jezična povijest i tradicija, Zbornik u čast Josipu Liscu, Zadar: Sveučilište u Zadru, Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, 2020, 363–372.

Јанковић, Јелена Д., Марина С. Јуришић, Нацрт упитника за прикупљање миколошке лексике, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 255–267. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2020/na-temeljima-narodnih-govora

Јуришић, Марина С., Јелена Д. Јанковић: Називи за печурку у српским народним говорима, Наш језик 50/2, Београд 2019, 429–439.  http://www.isj.sanu.ac.rs/2021/01/07/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-l-2/

Јуришић, Марина: Могућности синтаксичких истраживања на грађи дијалекатских речника југоисточне Србије, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2017, 55‒61. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/godisnjak-za-srpski-jezik-15-2017

Јуришић, Марина: Постериорност у призренско-тимочким говорима, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 83‒91. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/aleksandrar-belic-110-godina-od-pojave-srpskog-dijalektoloskog-zbornika

Јуришић, Марина: Предлози због и ради у српским народним говорима, у: М. Ковачевић и В. Поломац (ур.), Зборник радова Путевима српских идиома, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 267-284.  http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/zbornici/Putevima_srpskih_idioma.pdf

Јуришић, Марина: Предлог без у призренско-тимочким говорима, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 217–227. http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/zbornici/2014%20Zbornik%20VIII%20veliki%20skup%202013%20knjiga1.pdf

Јуришић, Марина: Предлог врз у српским народним говорима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/1, Нови Сад 2013, 119–127. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_56-1.pdf

Јуришић, Марина: Израда јединственог речника призренско-тимочке дијалекатске области, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 161–166.

Јуришић, Марина: Предлози откуд(е), накуд(е) и докуд(е) у призренско-тимочким говорима, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 265–277. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2013/godisnjak-za-srpski-jezik-13-2013

Јуришић, Марина: Датив и општи падеж у дативним функцијама у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад 2012, 237–253. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-1.pdf

Јуришић, Марина: Просторна значења аналитичких конструкција са предлогом по у говору Горње Пчиње, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад 2011, 199–206. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_54-2.pdf

Јуришић, Марина: Номинатив у говору Горње Пчиње, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 201–215.

Јуришић, Марина: Друго лице множине аориста у говору Горње Пчиње, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 179–183.

Јуришић, Марина: Неколико напомена о унутрашњим диференцијацијама пчињскога говора, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 377–382. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_50.pdf

Јуришић, Марина: Неке акценатске занимљивости из пчињских села, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 87–95.

Јуришић, Марина: О неким карактеристикама говора села Сејаце, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 185–191.

Јуришић, Марина: Систем личних заменица у јужном појасу призренско-јужноморавских говора, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 48/1–2, Нови Сад 2005, 299–318. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_48.pdf

Костић, Марина: Прво лице једнине презента у говору Горње Пчиње, Прилози проучавању језика 28–29, Нови Сад 19971998, 191–203.  http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/1998/0555-1137

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима 

Миленковска С. и Юришич М.: Карта №24, SL 1925 ‘жилистый’ (о руке, мясе), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 12: Личные черты человека, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2020, 153–157. http://www.slavatlas.org/publications.html

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Јуришић, Марина С.: Радивоје Младеновић. Говор северношарпланинске жупе Сиринић, Српски дијалектолошки зборник LXVI/1 (2019): стр. 1–1047, Јужнословенски филолог, 77/1, 2021, 219–226. https://www.isj.sanu.ac.rs/2021/09/21/%d1%98%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-lxxvii-1/

Јуришић, Марина: Зоран Симић. Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора. Београд: Институт за српски језик САНУ. Библиотека Јужнословенског филолога. Нова серија, књ. 25, 2018, 373 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 63/2, 2020, 210–215. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_63_21.pdf

Јуришић, Марина: Поводом пет нових књига из дијалектологије у оквиру едиције Целокупна дела Павла Ивића. Целокупна дела Павла Ивића, Х/2, О дијалектологији: расправе, студије, чланци. Прир. Слободан Реметић. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018, Croatica et Slavica Iadertina 15/2, 15, 2019, 600–608. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19038

Јуришић, Марина: Радивоје Младеновић. Говор јужнокосовског села Гатње. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 471 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад 2015, 279–283 [приказ]. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_58_1.pdf

Јуришић, Марина: Мирјана Петровић-Савић. Лексика свадбених обичаја у Рађевини. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 178 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад 2013, 239–241 [приказ].  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/Zbornik%20LVI_2%20kraj.pdf

Јуришић, Марина, Драгољуб Петровић: Живот и дело Бранка Милетића (19. VI 1900 – 30. X 1949), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 255–266 [хроника]. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_55-2.pdf

Библиографије

Јуришић, Марина, Јордана Марковић: Прилог библиографији призренско-тимочких говора од 1992. до 2014. године, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 127‒191. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/aleksandrar-belic-110-godina-od-pojave-srpskog-dijalektoloskog-zbornika

Енциклопедијске одреднице

М. Јуришић, Д. Петровић: Одредница Милетић, Бранко, Српски биографски речник, т. 6: мар–миш, Нови Сад 2014, 476–477.

Тезе 

Јуришић, Марина: Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, магистарски рад, одбрањен новембра 2000. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Јуришић, Марина: Синтакса падежа у говору Горње Пчиње, докторски рад, одбрањен јануара 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Слободан Павловић, проф. др Софија Милорадовић и проф. др Слободан Реметић).

Остале активности

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Часта-Паперничка код Братиславе (Словачка), 2017.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2018.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Краков (Пољска), 2019.

Онлајн-заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2020.

Организација скупова

Научни секретар Организационог одбора годишњег заседања Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Биографија:

Рођена 28. децембра 1971. године у Лесковцу.

1995    Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (на групи Српски језик и југословенске књижевности).

1997    Била стипендиста Министарства за науку и технологију.

1998 – 2000    Радила као сарадник у научноистраживачком пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник (преко Завода за тржиште рада).

2000    Одбранила магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду.

2005    Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошки одсек).

2005    Изабрана у звање истраживач сарадник.

2013    Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2013    Изабрана у звање научни сарадник.

2023    Изабрана у звање виши научни сарадник.

Види више →
 

Рођена је 28. децембра 1971. године у Лесковцу. Основну и средњу школу завршила у Врању. На Филозофском факултету у Новом Саду, на групи Српски језик и југословенске књижевности, дипломирала је 1995. године са просечном оценом 9,32. Исте године уписала је постдипломске студије на Одсеку за српски језик и лингвистику, а ангажована је и у Одбору за дијалектолошке атласе Српске академије наука и уметности на сабирању грађе из више пунктова који су се нашли у мрежи Српског дијалектолошког атласа.

Године 1997. била је стипендиста Министарства за науку и технологију, а од априла 1998. до априла 2000. године, преко Завода за тржиште рада, радила је као сарадник у научноистраживачком пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник. У новембру 2000. године завршила је постдипломске студије одбранивши магистарски рад.

Једно полугодиште, од септембра 2000. године, била је запослена као наставник српског језика у основној школи, а затим је две године провела у иностранству. Од 1. јануара 2005. године ради као истраживач-сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Докторску дисертацију одбранила је јануара 2013. године на Филозофском факултету у Новом Саду, а у октобру исте године изабрана је у звање научног сарадника.

Тезе

Јуришић, Марина: Морфолошке одлике говора Горње Пчиње, магистарски рад, одбрањен новембра 2000. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Јуришић, Марина: Синтакса падежа у говору Горње Пчиње, докторски рад, одбрањен јануара 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Слободан Павловић, проф. др Софија Милорадовић и проф. др Слободан Реметић).

Научна звања

Изабрана у звање истраживач сарадник (2005).

Изабрана у звање научни сарадник (30. октобра 2013).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учешће на научним скуповима

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Часта-Паперничка код Братиславе (Словачка), 2017.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2018.

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Краков (Пољска), 2019.

Онлајн-заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2020.

Организација скупова

Научни секретар Организационог одбора годишњег заседања Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.