др Јордана Марковић

e-mail:

jordana.markovic@filfak.ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

018 514312, лок. 153

Научне области:

Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Граматика H 352, Ономастика H 370, Дијалектологија H 401, Социолингвистика H 360.

Кључне речи:

српски језик, дијалекат, дијалекатска лексикографија, лексикологија, социолонгвистика, ономастика.

Признања и награде:

Сребрни знак Универзитета за значајан допринос развоју Универзитета 2015. године.

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, дијалекатском лексикологијом, социолингвистиком, ономастиком.

Један је од аутора уџбеника Практикум из дијалектологије, Старословенски језик, као и језичког дела у више издања Интерпретација за I, II, III и IV разред средње школе.  

Аутор је монографија: Јужноморавска повртарска лексика (1997), Говор Заплања (2000), Говор Петровог Села (код Кладова) (2004), Ткачка лексика југоисточне Србије (2006).

Научна и стручна библиографија броји око 200 наслова (монографије, уџбеници, радови, прикази, хронике, библиографије) у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала на око 60 научних скупова у земљи и иностранству.

Бави се и популаризацијом науке о народним говорима.

Изабране публикације:

Марковић, Јордана, Говор Заплања, Српски дијалектолошки зборник 47, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2000, 307 стр.

Марковић, Јордана, Говор Петровог Села (код Кладова), Ниш: Филозофски факултет, 2004, 194 стр.

Марковић, Јордана, Ткачка лексика југоисточне Србије, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 145 стр.

Марковић, Јордана: Енклитике као носиоци акцента, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност 4–5, Ниш 1996, 233–237.

Марковић, Јордана, Мирјана Соколовић: Неке прозодијске одлике говора Петровог Села, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека – Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 273–281.

Марковић, Јордана: Језик Сремечевог Ибиш-аге као одраз културолошких преплитања, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару (Темишвар, 19–21. октобар 2012), Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 102–112.

Види више →
 

Проф. др Јордана Марковић

Библиографија

Библиографија научних радова

Монографске публикације

Марковић, Јордана, Јужноморавска повртарска лексика, Ниш: Филозофски факултет, 1997, 132 стр.

Марковић, Јордана, Говор Заплања, Српски дијалектолошки зборник 47, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2000, 307 стр.

Марковић, Јордана, Говор Петровог Села (код Кладова), Ниш: Филозофски факултет, 2004, 194 стр.

Марковић, Јордана, Ткачка лексика југоисточне Србије, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 145 стр.

Уџбеници

Марковић, Јордана, Станиша Величковић: Интерпретације из књижевности I,  Ниш 1999 (и друга издања) [део Језик, 361‒393].

Марковић, Јордана, Станиша Величковић: Интерпретације из књижевности II, Ниш 1999 (и друга издања) [део Језик, 349‒383].

Марковић, Јордана, Станиша Величковић: Интерпретације из књижевности III, Ниш 1999 (и друга издања) [део Језик, 375‒408].

Марковић, Јордана, Станиша Величковић: Интерпретације из књижевности IV, Ниш 1999 (и друга издања) [део Језик, 333‒370].

Марковић, Јордана, Недељко Богдановић: Практикум из дијалектологије, Ниш: Филозофски факултет, 2000, 226 стр.

Марковић, Јордана, Надежда Јовић: Старословенски језик. Граматика, вежбања, текстови, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 197 стр.

Студије и чланци

Марковић, Јордана: Фитоними као симболи у насловима песама, у: Зборник радова са Симпозијума о флори југоисточне Србије, Лесковац 1991, 245‒248.

Марковић, Јордана: Микротопонимија Великог Крчимира, Зборник Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност 2–3, Ниш: Филозофски факултет, 1991–1992, 59–74.

Марковић, Јордана: Из повртарске лексике Заплања, у: III симпозијум о флори југоисточне Србије, Зборник радова 4, Фитолингвистика, Лесковац – Пирот 1993, 41–53. [=Марковић, Јордана, Из повртарске лексике Заплања, у: Прилози из фитолингвистике I, Зборник радова са симпозијума о флори југоисточне Србије, Ниш 1996, 41–54].

Марковић, Јордана: Датив у заплањском селу Велики Крчимир, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1994, 282–287.

Марковић, Јордана: Енклитике као носиоци акцента, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност 4–5, Ниш 1996, 233–237.

Марковић, Јордана: Функција и облици ословљавања у „Зони Замфировој”, Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Лингвистичка секција (Зборник радова са истоимене научне конференције), Ниш 1997, 85–92.

Марковић, Јордана: Синонимија и хомонимија у повртарској лексици, у: Недељко Богдановић (ур.), Прилози из фитолингвистике 2, Ниш: Филозофски факултет, 1998, 40–49.

[=Марковић, Јордана: Синонимија и хомонимија у повртарској лексици, Браничево, Часопис за књижевност, језик и културу 1, јануар–март 2004, 147–154].

Марковић, Јордана: Секундарна знечења лексике са кореном сер-, у: Опсцена лексика, Зборник радова, Ниш 1998, 70–77.

Марковић, Јордана: О преводу son of the bitch, Опсцена лексика, Зборник радова, Ниш 1998, 148–149.

Марковић, Јордана: О македонско-српским језичким паралелама, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија српски језик и књижевност 6, Ниш: Филозофски факултет, 1998, 241–246.

Марковић, Јордана: О односу експлицитне и имплицитне норме, у: Актуелни проблеми граматике српског језика, Зборник радова са другог међународног научног скупа Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица – Београд 1999, 289–295.

Марковић, Јордана: Сувишне речи и њихова употреба у говору, Српски језик 4/1–2, Београд 1999, 793–798.

Марковић, Јордана: Основне одлике говора Брестовца, Зборник Филолошког факултета у Приштини 9, Приштина (Врање) 1999, 229–237.

Марковић, Јордана, Мирјана Соколовић: Инвентар прозодема у говору Петровог Села, Јужнословенски филолог 56/1–2, Београд 2000, 635–646.

Марковић, Јордана: Називи места према биљном покривачу, у: Недељко Богдановић (ур.), Прилози из фитолингвистике 3, Ниш: Филозофски факултет, 2002, 43–50.

Марковић, Јордана: Основне одлике говора Великог Крчимира, Српски језик 8, Београд 2004, 343–350.

Марковић, Јордана: Број као  основа фитонима, у: Недељко Богдановић (ур.), Прилози из фитолингвистике 4, Ниш: Филозофски факултет, 2004, 45–54.

Марковић, Јордана: Народна лексика прехране у  Заплању, у: Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба, Велико Тръново: УИ „Св. Св. Kирил и Методий“, 2004, 131–144.

Марковић, Јордана, Мирјана Соколовић: Неке прозодијске одлике говора Петровог Села, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека – Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ – Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 273–281.

Марковић, Јордана: Народни називи за ткану сукњу, у: Љубисав Ћирић (ур.),  Дијалектолошка истраживања 1, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004, 35–43.

Марковић, Јордана: О неким глаголским образовањима, Србистички прилози, Зборник у част професора Славка Вукомановића, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2005, 133–139.

[=Марковић, Јордана: О неким глаголским образовањима, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 279–285].

Марковић, Јордана: Инвентар, путеви и домети македонизама у српским народним говорима, ХХХI Научна конференција на ХХХVII мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2004), Скопје 2005, 279‒304.

[=Марковић, Јордана: Инвентар, путеви и домети македонизама у српским народним говорима, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 235‒260].

Марковић, Јордана: Говори југоисточне Србије у поређењу са стандардним језиком, У духу традиције, Зборник радова, Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, 2005, 61‒68.

Марковић, Јордана: Нa раскршћу социолингвистичких истраживања, у: Свое и чуждо (в културата на българи и сърби) / Своје и туђе (у култури Бугара и Срба), Зборник радова, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 40–49.

Марковић, Јордана: Опсцена лексика у дијалекатским речницима, у: Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на Съби и Българи, Зборник радова, Ниш: Филизифски факултет, 2007, 74–87.

Марковић, Јордана: Српска дијалектологија данас, у: Радоје Симић (ур.),HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”Српски језик и друштвена кретањаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”Крагујевац: Скупштина градаHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Филолошко-уметнички факултетHYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf”,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” Кораци,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” 2007,HYPERLINK “Klasifikacija%20skenova/Radovi/M14/SJ,%20Knj,%20Um%202007.pdf” 241–250.

Марковић, Јордана: Имена паса у југоисточној Србији, у: Надежда Јовић (ур.), Дијалектолошка истраживања 2, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2007, 89–97.

Марковић, Јордана: Ткачка лексика југоисточне Србије, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 11, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2007, 67–82.

Марковић, Јордана: Српска дијалектологија после, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 331‒338.

Марковић, Јордана: Рефлексија народних говора на стандардни српски језик Срба у Румунији, у: Probleme de filologie slavă (Проблеми словенске филологије) 15, Timişoara: Universitatea de vest din Timişoara, Facultatea de litere, istorie şi teologie, Catedra de llimbi şi literature slave, 2007, 238‒248.

Марковић, Јордана: Лесковачки говор и српска дијалектологија, Наше стварање, Часопис за књижевност, уметност и културу, Година LIV, 1–4, Лесковац 2007, 19–21.

Марковић, Јордана: Српски језички стандард Срба у Румунији, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Скупштина града Крагујевца, 2008, 33–44.

Марковић, Јордана: Деда Јова српској деци, у: Феномен на играта (в културата на българи и сърби) – Феномен игре (у култури Бугара и Срба), Зборник радова, Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 29–42.

Марковић, Јордана: Прозодијски систем(и) призренско–тимочких говора, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 293–297.

Марковић, Јордана: Балканизми у српским говорима Косова и Метохије, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 269–278.

Марковић, Јордана: Ословљавање као последица друштвених кретања, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Скупштина града Крагујевца, 2009, 117–123.

Марковић, Јордана: Сто година проучавања говора источне и јужне Србије, у: Радови одсека за српски језик, Српски језик и његови народни говори, Ниш 2009, 129–138.

Марковић, Јордана: Глаголи без облика за једнину, у: Недељко Богдановић (ур.), Радови 1, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 21–24.

Марковић, Јордана: Називи пића са фитонимом у основи, у: Јордана Марковић и др. (ур.), Прилози из фитолингвистике 5, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 59–63.

Марковић, Јордана: Фитоними у ткачкој лексици, у: Јордана Марковић и др. (ур.), Прилози из фитолингвистике 5, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 65–69.

Марковић, Јордана: Полугласник у говору, читању и писању, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – Дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 48–54.

Марковић, Јордана: Језик као идентификациони маркер, Језик, књижевност, идентитет, Језичка истраживања, Зборник радова, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2009, 42–47.

Марковић, Јордана: Тело и одело у народним песмама југоисточне Србије, у:  Владимир Јовановић (ур.), Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2010, 137–148.

Марковић, Јордана: Језик у судској теорији и пракси, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Језички систем и употреба језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Скупштина града Крагујевца, 2010, 53–57.

Марковић, Јордана: Именске лексеме у судској терминологији, у: Милета Букумирић (ур.), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 269–275.

Марковић, Јордана: Косовскометохијске језичке особине, у: Софија Милорадовић (ур.), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књига 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 145–158.

Марковић, Јордана: Врањски говор у „Нечистој крви“, у: Сунчица Денић (ур.), Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910–2010), Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 2011, 219–229.

Марковић, Јордана: Задес – о старини, употреби и значењу лексеме, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност и уметност, Књига 1: Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, Скупштина града, 2011, 399–405.

Марковић, Јордана: Савремена дијалектологија између руралне и урбане, у: Селото и градът в културата на българи и сърби / Село и град у култури Бугара и Срба, Велико Търново: Универзитетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, 11–21.

Марковић, Јордана: Функције апострофа, Наше стварање, Часопис за књижевност, уметност и културу, Темат: Дијалекат – дијалекатска књижевност, Година LVIII, 1–4, Лесковац 2011, 31–45.

Марковић, Јордана: Ниш у називима нишке периодике, у: Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 53–58.

Марковић, Јордана: Микротопоними са предлогом у иницијалном положају, у: Бојана Димитријевић (ур.), Име у култури Срба и Бугара / Име в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 53–69.

Марковић, Јордана: Ословљавање у комуникацији на Филозофском факултету у Нишу, у: Наука и савремени универзитет 1, Филологија и универзитет, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2012, 26–33.

Марковић, Јордана: Статус руског језика на Филозофском факултету у Нишу,  у: Славянская филология: исследователький и методический аспекты, Сборник научных статей, Министерство образования и науки Российской федерацици, Федеральное министерство государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Кемеровский государственный университет“ (КемГУ), Кемерово 2012, 54–61.

Марковић, Јордана: Облици ословљавања у Животу и прикљученијима Доситеја Обрадовића, у: Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Зборник радова са међународног научног скупа, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2012, 125–134.

Марковић, Јордана: Антоними у српској и македонској топонимији, у: XXXVIII Научна конференција на XLIV мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Лингвистика (Охрид, 14–15 јули 2011.), Скопје 2012, 207–224.

Марковић, Јордана: Именице плуралиа тантум у Речнику македонског језика Б. Конеског, у: Мегународен научен симпозиумБлаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура“, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2012, 317–325.

Марковић, Јордана: Језик Ибиш-аге Стевана Сремца, Годишњак за српски језик, [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 93–108.

Марковић, Јордана: Језик деце предшколског узраста између стандарда и дијалекта, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига I, Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 245–251.

Марковић, Јордана: Странци у српској дијалектологији између свемоћи и немоћи, у: Дубравка Поповић Срдановић (прир.), Други о Србима – Срби о другима, Ниш: Универзитет у  Нишу, Филозофски факултет, 2012, 121–129.

Марковић, Јордана: Информативност ученичких и студентских жаргонизама, у: История в славянские езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, Том I – Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 294–300.

Марковић, Јордана: Појам времена исказан прилошки, у: Радослав Радев, Ценка Иванова, Йордан Дамянов (ред.), Време и пространство в  културата на българи и сърби / Време и простор у култури Бугара и Срба, Варна: Издателство „Славена“,  2013, 121–143.

Марковић, Јордана: Ибиш–ага Стевана Сремца и Видосава Петровића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 101–111.

Марковић, Јордана, Мирјана Соколовић Перовић: (Не)информативност сајтова нишких факултета, у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 192–206.

Марковић, Јордана: Језик Сремечевог Ибиш-аге као одраз културолошких преплитања, у: Михај Н. Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару (Темишвар, 19–21. октобар 2012), Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 102–112.

Марковић, Јордана: Дијалекатски речник као слика свога аутора, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 193–202.

Марковић, Јордана: Српски језик у јужнословенском окружењу, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 347–354.

Марковић, Јордана: Речник говора југоисточне Србије између стварности и фикције, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 155–165.

Марковић, Јордана: Језик медицине између вишезначности и неразумевања, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет,  2014, 45–52.

Марковић, Јордана: Окамењене падежне форме у призренско–тимочким говорима, у: Бојана Димитријевић (ур.), Језик, књижевност и култура. Наука и савремени универзитет 3, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 115–123.

Марковић, Јордана: Лексика за именовање невербалне комуникације, Слово и жест в културата на бxлгари и сxрби / Реч и гест у култури Бугара и Срба, Велико Тьрново: Универзитетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 13–27.

Марковић, Јордана: Језик Сремчевих јунака као одраз мултикултуралности, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 239–249.

Марковић, Јордана: Форме ословљавања у Његошевој преписци, у: Годишњак Учитељског факултета у Врању, бр. 6, Врање: Учитељски факултет, 2015, 229–242.

Марковић, Јордана: Олаф Брок у светлу српске дијалектологије, у: Путевима српских идиома, Зборник радова посвећен проф. Р. Младеновићу, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 103–114.

Марковић, Јордана: Језик у делима Борисава Станковића, Годишњак педагошког факултета у Врању, Врање: Педагошки факултет, 2016, 247–256.

Марковић, Јордана: Етапе у изради тематског речника, Годишњак за српски језик [Година XXVII] 14, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 157–164.

Марковић, Јордана: Љубав и прељуба у говорима југоисточне Србије, у: Бојана Димитријевић (ур.), Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 21–34.

Марковић, Јордана: Српско–македонске лексичке паралеле на примеру назива за посуђе, у: Лексикологијата и лексикографијата – мостови мег’у јазиците, Зборник на трудови од научниот собир, Јазикот наш денешен, книга 25, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, 2016, 146–160.

Марковић, Јордана: Мултикултуралност у жаргонизмима, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 2, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 69–81.

Марковић, Јордана: Дисциплинарна истраживања после Белића, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 27–29.

Марковић, Јордана: Писани језик Заплањаца с почетка 20. века, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 53–61.

Марковић, Јордана: Језичка средства за описивање телесне лепоте у српској народној књижевности, у: Красотата в културата на бьлгари  и сьрби / Лепота у култури Бугара и Срба, Велико Тьрново: Универзитетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 34–49.

Марковић, Јордана: Статус опсцене лексике у жаргону, у: Јордана Марковић (прир.), Опсцена лексика у српском језику, Зборник радова са истоименог научног скупа, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 61–73.

Стручни и популарни текстови

Марковић, Јордана: Говор југоисточне Србије у поређењу са српским књижевним језиком, Задужбина (Година 14, бр. 58) март 2000, 8.

Марковић, Јордана: Ја сам са Драгана добро, Народне новине (Ниш), 13‒14. март 2004, 14.

Марковић, Јордана: Говорите ли нишки, Народне новине (Ниш) 20‒21. март 2004, 14.

Марковић, Јордана: Све своје собом носим, Народне новине (Ниш) 27‒28. март 2004, 15.

Марковић, Јордана: Невоље са странцима, Народне новине (Ниш) 3‒4. април 2004, 14.

Марковић, Јордана: Дошао је (с) југом, Народне новине (Ниш) 30. април, 1, 2, 3. мај 2004, 14.

Марковић, Јордана: У моје име и испред мене, Народне новине (Ниш) 8‒9. мај 2004, 15.

Марковић, Јордана: Које је ово доба, Народне новине (Ниш) 15‒16. мај 2004, 15.

Марковић, Јордана: Не је после запете, Народне новине (Ниш) 22‒23. мај 2004, 14.

Марковић, Јордана: Чија је српска ракија, Народне новине (Ниш) 26‒27. јун 2004, 14.

Марковић, Јордана: Најмање пет људи, Народне новине (Ниш) 3‒4. јул 2004, 15.

Марковић, Јордана: Говори српски да те цео свет разуме, Народне новине (Ниш) 10‒11. јул 2004, 15.

Марковић, Јордана: Бал под маскама је маскенбал, Народне новине (Ниш) 17‒18. јул 2004, 15.

Марковић, Јордана: Обе крајње средњу погледаше, Народне новине (Ниш) 31. јул ‒ 1. август 2004, 15.

Марковић, Јордана: И моје и твоје је своје, Народне новине (Ниш) 14‒15. август 2004, 15.

Марковић, Јордана: Шире, уже и два ужета, Народне новине (Ниш) 4‒5. септембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Контроловано контролирање, Народне новине (Ниш) 11‒12. септембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Унутар, унутра, ван и споља, Народне новине (Ниш) 25‒26. септембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Смејем се, а плакао би(х), Народне новине (Ниш) 2‒3. октобар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Састанак са Јовановићевом, Народне новине (Ниш) 16‒17. октобар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Са господином или госпођом Бухом, Народне новине (Ниш) 30‒31. октобар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Станковић на клупи, Михајловић у игри, Народне новине (Ниш) 6‒7. новембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Није локал у току пријема, Народне новине (Ниш) 13‒14. новембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Тело Арафата је Арафатово тело, Народне новине (Ниш) 20‒21. новембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Баба на Вишњу и вишњино стабло, Народне новине (Ниш) 27‒28. новембар 2004, 15.

Марковић, Јордана: Сок од коре (од) лимуна, Народне новине (Ниш) 4‒5. децембар 2004, 15.

Maрковић, Јордана: Зборници Групе за српски језик – почетак и крај, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XIV] 7, Ниш: Филозофски факултет, 2003, 250‒254.

Марковић, Јордана: Срећна вам Нова година и нова година, Народне новине (Ниш) 6, 7, 8. и 9. јануар 2005, 19.

Марковић, Јордана: Филозофирање, Народне новине (Ниш) 15. јануар 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Оженити се (са) милијардерком, Народне новине (Ниш)  29. јануар 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Крава пева на гранчици, Народне новине (Ниш) 5‒6. фебруар 2005, 15.

Марковић, Јордана: Како јавља Танјуг, Народне новине (Ниш) 26. фебруар 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Фали нам похвала, Народне новине (Ниш) 5. и 6. март 2005, 15.

Марковић, Јордана: Све 23 евровизијске песме, Народне новине (Ниш) 12. март 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Професор из математике, Народне новине (Ниш) 19. и 20. март 2005, 15.

Марковић, Јордана: Димитријо, сине Митре, Народне новине (Ниш) 9. април 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Сећање на Јована Павла Другог, Народне новине (Ниш) 16. и 17. април 2005, 15.

Марковић, Јордана: Манипулисати с њима, Народне новине (Ниш) 23. април 2005, пета страна додатка.

Марковић, Јордана: Преподне углавном облачно, Народне новине (Ниш) 7. и 8. мај 2005, 15.

Марковић, Јордана: Молим за један момен(а)т пажње, Народне новине (Ниш) 14. и 15. мај 2005, 15.

Марковић, Јордана: На радију – радио емисија, Народне новине (Ниш) 28. и 29. мај 2005, 15.

Марковић, Јордана: Асеви и аси, Народне новине (Ниш) 11. и 12. јун 2005, 15.

Марковић, Јордана: Велика (и мала) слова, Народне новине (Ниш) 18. и 19. јун 2005, 15.

Марковић, Јордана: Ми би(смо) дошли и ви би(сте) пошли, Народне новине (Ниш) 16. и 17. јул 2005, 15.

Марковић, Јордана: Заговарате ли кога (или шта), Народне новине (Ниш) 23. и 24. јул 2005, 15.

Марковић, Јордана: Узми скрипту и прођи кроз врату, Народне новине (Ниш) 30. и 31. јул 2005, 15.

Марковић, Јордана: Кашљете ли суво, Народне новине (Ниш) 6. и 7. август 2005, 15.

Марковић, Јордана: Кувани кукуруз, Народне новине (Ниш) 13. и 14. август 2005, 15.

Марковић, Јордана: Кажи ми, кажи, како да те зовем, Народне новине (Ниш) 27. и 28. август 2005, 15.

Марковић, Јордана: Не зови ме Миланке, Народне новине (Ниш) 3. и 4. септембар 2005, 15.

Марковић, Јордана: Са једним Матејом и једним Андрејем, Народне новине (Ниш) 10. и 11. септембар 2005, 15.

Марковић, Јордана: Мој(а) Јовица, Народне новине (Ниш) 16. септембар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 1, стр. 8].

Марковић, Јордана: Титина Јованка, Народне новине (Ниш) 30. септембар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 3, стр. 8].

Марковић, Јордана: Мали кошаркаш из Црвене Реке, Народне новине (Ниш) 14. октобар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 5, стр. 8].

Марковић, Јордана: Очеви и оци, Народне новине (Ниш) 21. октобар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 6, стр. 8].

Марковић, Јордана: Добро јутро, свима трима, Народне новине (Ниш) 28. октобар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 7, стр. 8].

Марковић, Јордана: Пре(д)седан за председника, Народне новине (Ниш) 25. новембар 2005 [Култ, додатак Народних новина, бр. 25, стр. 8].

Марковић, Јордана: Једем супу пилећу, Народне новине (Ниш) 3. фебруар 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 21, стр. 8].

Марковић, Јордана: Црта, црта, цртица, Народне новине (Ниш) 17. фебруар 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 23, стр. 8].

Марковић, Јордана: Где и како писати црту, Народне новине (Ниш) 24. фебруар 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 24, стр. 8].

Марковић, Јордана: Пазите, овај, како говорите, Народне новине (Ниш) 3. март 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 25, стр. 8].

Марковић, Јордана: И спрејеви са падежем, Народне новине (Ниш) 10. март 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 26, стр. 8].

Марковић, Јордана: Шта су нусефекти, Народне новине (Ниш) 17. март 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 27, стр. 8].

Марковић, Јордана: Глосар или како васпитавамо децу, Народне новине (Ниш) 31. март 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 29, стр. 8].

Марковић, Јордана: Бањалука није бања, Народне новине (Ниш) 14. април 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 31, стр. 8].

Марковић, Јордана: Ко је патролошка сестра, Народне новине (Ниш) 5. мај 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 33, стр. 8].

Марковић, Јордана, П. од др М. М. (или срећан вам П. М.), Народне новине (Ниш) 12. мај 2006.  [Култ, додатак Народних новина, бр. 34, стр. 8].

Марковић, Јордана: Фифина листа, Народне новине (Ниш) 17. мај 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 35, стр. 8].

Марковић, Јордана: Вожња бицикл(ов)а, Народне новине (Ниш) 26. мај 2006. [Култ, додатак Народних новина, бр. 36, стр. 8].

Марковић, Јордана: Са оним(а) који не мисле исто, Народне новине (Ниш) 2. јун 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 37, стр. 8].

Марковић, Јордана: Богу божје, цару царево, а мито…, Народне новине (Ниш) 9. јун 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 38, стр. 8].

Марковић, Јордана: Не будите вербалиста, Народне новине (Ниш) 16. јун 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 39, стр. 8].

Марковић, Јордана: Изборили се за пласман у полуфинале(у), Народне новине (Ниш) 23. јун 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 40, стр. 8].

Марковић, Јордана: Први контакт са лоптом Рунија, Народне новине (Ниш) 30. јун 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 41, стр. 8].

Марковић, Јордана: Обиђите све пре куповине, Народне новине (Ниш) 13. јул 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 43, стр. 8].

Марковић, Јордана: Пијем како и гледам дефиле, Народне новине (Ниш) 21. јул 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 44, стр. 8].

Марковић, Јордана: Кина и бифеи, Народне новине (Ниш) 28. јул 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 45, стр. 8].

Марковић, Јордана: Кад деца заспу, Народне новине (Ниш) 4. август 2006 [Култ, додатак Народних новина, бр. 46, стр. 8].

Марковић, Јордана: Поводом окупљања младих истраживача, Градина, Часопис за књижевност, уметност, културу, Нова серија, бр. 27, Ниш 2008, 133‒134.

Марковић, Јордана, Ирена Цветковић: Од зборника до годишњака, Двадесет година књиге, Прилози и прикази, Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, 2008, 25‒47.

Марковић, Јордана, Христо Бонџолов: Споменици пријатељства, Двадесет година књиге, Прилози и прикази, Ниш: Огранак Вукове задужбине у Нишу, 2008, 89‒99.

Марковић, Јордана, Надежда Јовић: Историја србистике на Филозофском факултету у Нишу кроз историју њених публикација, Балканске синтезе, Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година I, број 1, Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2014, 197–203.

Прикази, критике, хронике, сећања итд. 

Markovic, Jordana: Vredan prilog dijalekatskoj leksikografiji (prikaz knjige Novice Živkovića Rečnik pirotskog govora), Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti 1, Niš: Filozofski fakultet, 1990, 168‒171.

Markovic, Jordana: Phytolinguistic research, u: Facta universitatis, Series linguistics and literatue, Niš 1998, 343‒344.

Марковић, Јордана: Српски призренски говор I – Слободан Реметић, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија Српски језик и књижевност, Ниш: Филозофски факултет, 1998, 253‒255 [приказ].

Марковић, Јордана: Говор Црне Траве и Власине – Вилотије Вукадиновић, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија Српски језик и књижевност, Ниш: Филозофски факултет, 1998,  256‒258 [приказ].

Марковић, Јордана: Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Зборник радова са научне конференције. Лингвистичка секција, Ниш 1997, 228 стр., Славистика 2, Београд: Славистичко друштво Србије, 1998, 290‒292.

Марковић, Јордана: Пол Луј Тома: Говори Ниша и околних села, Годишњак групе за српски језик [Година XIV] 7, Ниш: Филозофски факултет, 2003, 247‒249 [приказ].

Марковић, Јордана: Лесковачки говор, Приказ књиге О лесковачком говору Н. Богдановића, Наше стварање 1‒2, Лесковац 2010, 222‒224.

Марковић, Јордана: Мала антологија текстова о народним говорима (Дијалекат – Дијалекатска књижевност, зборник радова), Наше стварање 3‒4, Часопис за књижевност, уметност и културу, Лесковац 2010, 357‒359.

Марковић, Јордана: Сарадња Филозофског факултета у Нишу и Универзитета у Великом Трнову, у: Научни диалози, Сборник посветен на 10–годишното партньорство между филологическия и философския факултет на университети във Велико Търново и Ниш, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиŭ“, 2013, 11–18.

Марковић, Јордана: Књига као споменик, Приказ књиге Радосава Стојановића „Црнотравски речник“, Српски језик 18, Београд 2013, 741–744.

Марковић, Јордана: Споменик о постојању и трајању, Приказ књиге Татјане Трајковић „Микротопонимија прешевског краја“, Српски језик 18, Београд 2013, 759–761.

Марковић, Јордана: Видоје Цветановић, „Речник заплањског говора“, Народна библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан 2013., у: Етно–културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области 18, Сврљиг 2014, 128–130 [приказ].

Библиографије

Марковић, Јордана, Недељко Богдановић, Вилотије Вукадиновић: Библиографија призренско‒тимочких говора, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Београд: Институт за српски језик САНУ 1994, 11‒54. [=Марковић, Јордана, Недељко Богдановић, Вилотије Вукадиновић: Библиографија призренско‒тимочких говора, у: Призренско‒тимочки говори, Лексиколошка проучавања, Књига 1, Ниш 1996].

Јуришић, Марина, Јордана Марковић: Прилог библиографији призренско-тимочких говора од 1992. до 2014. године, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 127‒191.

Резимеи

Марковић, Јордана: Језик научних радова између мултикултуралности и неразумевања, у: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар 14–16. октобра 2016, Књига резимеа, стр. 26.

Секундарно ауторство – уређивање

Уредник Годишњака за српски језик.

Уредник Прилога из фитолингвистике.

Уредник зборника младих Радови.

Помоћник уредника часописа Теме.

Приређивач зборника Путеви и домети дијалекатске лексикографије.

Приређивач зборника Опсцена лексика у српском језику.

Приређивач зборника Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника.

Тезе

 Марковић, Јордана: Говор Петровог села у гердапској зони, магистарски рад, одбрањен маја 1992. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Асим Пецо, чланови комисије: проф. др Душан Јовић и проф. др Недељко Богдановић).

Марковић, Јордана: Говор Заплања, докторски рад, одбрањен јуна 1996. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Радоје Симић, проф. др Љубисав Ћирић и проф. др Петар Ђукановић).

Остале активности

Други пројекти

Руководилац пројекта Популаризација науке код младих – српски, бугарски и румунски у светлу језичке интерференције (Одељење САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек језика и књижевности) (одобрен за 2011. и 2012).

Предавања, промоције, трибине …

 У више наврата предавања студентима србистике на Универзитету „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову.

Критеријуми за поделу дијалеката српског језика, Faculty of Letters, History and Theology, West University of Timişoara, 2. мај 2010.

Критеријуми за поделу српско-хрватских народних говора, Универзитет  „Св. Климент Охридски“, Софија, 16. април 2012.

Лично име у комуникацији, Универзитет  „Св. Климент Охридски“, Софија, 17. април 2012.

Говор Ниша у поређењу са говором Софије, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, 19. април 2012.

Ученички и студентски жаргонизми у српском и бугарском језику, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, 20. април 2012.

Оригиналност српске народне песме „Бановић Страхиња“, Универзитет  „Св. Климент Охридски“, Софија, 20. април 2012.

Критеријуми за поделу српско-хрватских народних говора, Универзитет у Сегедину, 31. октобра 2013.

Подела српских и хрватских народних говора, Универзитет „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, 28. април 2015.

Сремчев „Ибиш-ага“ као авангардни јунак, Универзитет „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, 29. април 2015.

Лично име – административни и употребни облик, Универзитет „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, 30. април 2015.

Бановић Стрхиња као авангардни јунак, Универзитет „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову, 3. мај 2015.

Марковић, Јордана, Поводом Дана Ћирила и Методија, Алексинац, 24. мај 2011.

Марковић, Јордана, Ставови о језику, поводом Дана матерњег језика, Филозофски факултет у Нишу, 21. фебруар 2010.

Марковић, Јордана, Ставови о језику, Нисомниа, Ниш, септембра 2011.

Промоција Црнотравског речника Радосава Стојановића, Универзитет у  Нишу, 6. децембар 2011.

Промоција Речника говора Заплања Видоја Цветановића, Народна библиотека „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, септембар 2014.

Трибина Олаф Брок и српска дијалектологија, Универзитет у  Нишу, 23. октобар 2004.   

Комеморација поводом смрти проф. др Мирољуба Стојановића у оквиру Одељења САНУ у Нишу, 6. октобар 2016.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас.

Шеф катедре за српски језик.

Управник Департмана за српски језик.

Председник Управног одбора Филозофског факултета у Нишу.

Члан Управног одбора Филозофског факултета у Нишу.

Члан Управног одбора Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу.

Председник Надзорног одбора Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу.

Председник Редакционог одбора Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу.

Члан Комисије за спровођење поступка избора ректора универзитета у Нишу 2012. године.

Члан Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу.

Члан Савета Универзитета у Нишу.

Начелник Одсека језика и књижевности одељења САНУ и Универзитета у Нишу.

Председник комисије за пријем студената на докторске студије филологије Филозофског факултета у Нишу.

Научни скупови

Симпозијум о флори југоисточне Србије, Лесковац, 1991.

III симпозијум о флори југоисточне Србије, Лексовац–Пирот, 1993.

Говори призренско–тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања, 1992.

Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Лингвистичка секција, Ниш 1997.

Други међународни научни скуп Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица, 1997.

Научни скуп посвећен Олафу Броку, Ниш, 2003.

Трећи међународни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд, 2004.

ХХХI Научна конференција на ХХХVII мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2004.

Научни скуп Еротско у култури Срба и Бугара, Ниш, 2006.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2006.

Научни скуп Probleme de filologie slavă (Проблеми словенске филологије), Темишвар, 2007.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2006.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2007.

Научни скуп Феномен на играта (в културата на българи и сърби) – Феномен игре (у култури Бугара и Срба), Велико Трново, 2007.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2008.

Дијалекат – Дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2008.

Научни скуп Језик, књижевност, идентитет, Језичка истраживања, Ниш, 2008.

Научни скуп Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи, Ниш, 2009.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2009.

Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (Међународни научни скуп, Језик и народна традиција), Косовска Митровица, 2009.

Научни скуп Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910–2010), Врање, 2010.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2010.

Научни скуп Селото и градът в културата на българи и сърби / Село и град у култури Бугара и Срба, Велико Трново,  2010.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Научни скуп Други о Србима – Срби о другима, Ниш, 2010.

Научни скуп Нишка периодика, Ниш, 2010.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2011.

Научни скуп Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Ниш, 2011.

Међународни научни скуп Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Темишвар, 2011.

XXXVIII научна конференција на XLIV мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2011.

Мегународен научен симпозиумБлаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура“, Скопље, 2011.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2011.

Единадесетите национални славистични четения История в славянские езици, литератури и култури, София, 2012.

Научни скуп Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Трново, 2012.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2012.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2012.

Научни скуп са међународним учешћем Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2012.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикци/ в културата на сърби и българи, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2013.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2013.

Научни скуп Слово и жест в културата на бxлгари и сxрби / Реч и гест у култури Бугара и Срба, Велико Трново, 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2014.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Научни скуп Велики рат 19141918: узроци, последице, тумачења, Врање, 2014.

Научни скуп Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи, Ниш, 2015.

Лексикологијата и лексикографијата – мостови мег’у јазиците, Научниот собир Јазикот наш денешен, Скопље, 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2015.

Научни скуп Красотата в културата на бьлгари и сьрби / Лепота у култури Бугара и Срба, Велико Трново, 2016.

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Научни скуп Опсцена лексика у српском језику, Ниш, 2015.

Међународни научни скуп Духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Научни скуп Музика у култури Срба и Бугара, Ниш, 2017.

 

Организација скупова

Председник Организационог одбора Међународног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије.

Председник Организационог одбора Научног скупа Опсцена лексика у српском језику

Председник Организационог одбора Научног скупа Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника

Члан Организационих и Програмских одбора бројних научних скупова.

Биографија:

Рођена 26. октобра 1953. у Доњем Душнику.

1976. дипломирала на Филолошком факултету у Скопљу.

1976. запослила се у Гимназији „Боро и Рамиз“ у Витини Косовској.

1979. запослила се у Гимназији „25. мај“ у Кладову.

1988. запослила се на Филозофском факултету у Нишу.

1992. магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1996. докторирала на Филолошком факултету у Београду.

1997. изабрана у звање доцент.

2002. изабрана у звање ванредни професор.

2007. изабрана у звање редовни професор.

Помоћник уредника часописа Теме (2016–).

Члан редакције часописа Исходишта.

Члан редакције часописа Балканске синтезе.

Види више →
 

Рођена 26. октобра 1953. у Доњем Душнику.

1976. дипломирала на Филолошком факултету у Скопљу.

1976. запослила се у Гимназији „Боро и Рамиз“ у Витини Косовској.

1979. запослила се у Гимназији „25. мај“ у Кладову.

1988. запослила се на Филозофском факултету у Нишу.

1992. магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1996. докторирала на Филолошком факултету у Београду.

1997. изабрана у звање доцент.

2002. изабрана у звање ванредни професор.

2007. изабрана у звање редовни професор.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Шеф катедре за српски језик.

Управник Департмана за српски језик.

Председник Савета Филозофског факултета у Нишу.

Члан Савета Филозофског факултета у Нишу.

Члан Управног одбора Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу.

Председник Надзорног одбора Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу.

Председник Редакционог одбора Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу.

Члан Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу.

Члан Савета Универзитета у Нишу.

Начелник Одсека језика и књижевности одељења САНУ и Универзитета у Нишу.

Председник комисије за пријем студената на докторске студије филологије Филозофског факултета у Нишу.

Члан комисије за одбрану докторских дисертација:

Надежде Јовић,  10. 12. 2004, на Филозофском факултету у Нишу.

Јованке Радић, на Филозофском факултету у Нишу.

Мирјане Илић, 7. септембра 2011. на Филолошком факултету у Београду.

Ирене Цветковић Теофиловић, 11. октобра 2011. на Филозофском факултету у Нишу.

Неде Павловић, 23. октобра 2015, на Филолошком факултету у Београду.

Члан комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације:

Мирјане Maндић, тема одобрена на Филозофском факултету у Нишу 2011. године.

Члан комисије за одбрану магистарских радова:

Татјане Трајковић, на Филозофском факултету у Нишу, 2008.

Тање Милосављевић, на Филозофском факултету у Нишу, 2008.

Бранкице Селаковић, На Филозофском факултету у Новом Саду, септембра 2015.

Ментор у изради докторске дисертације:

Татјане Трајковић, одбрањена 18. 12. 2015. на Филозофском факултету у Нишу.

Веселина Петровића, на Филозофском факултету у Нишу (у изради).

Ментор у изради бројних мастер радова.

Члан комисија за одбрану бројних мастер радова.

Ментор у изради бројних дипломских радова.

Члан комисије за одбрану бројних дипломских радова.

Међународна сарадња:

У више наврата држала предавања студентима србистике на Универзитету „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову.

Предавање по позиву студентима на Западном универзитету у Темишвару.

У периоду од 16. до 18. априла 2012. године серијa предавања по позиву на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски“.

Предавање по позиву студентима српског језика у Сегедину 31. октобра 2013.

Серија предавања по позиву априла–маја 2015. на Универзитету „Св. св. Ћирило и Методије“ у Великом Трнову.

Организација скупова:

Председник Организационог одбора Међународног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије.

Председник Организационог одбора Научног скупа Опсцена лексика у српском језику

Председник Организационог одбора Научног скупа Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника

Члан већег броја Организационих одбора Научних скупова у земљи и инистранству.

Међународна сарадња:

Руководилац пројекта Популаризација науке код младих – српски, бугарски и румунски у светлу језичке интерференције (Одељење САНУ, Одсек језика и књижевности) (одобрен за 2011. и 2012).

Један од родоначелника дугогодишње сарадње Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Универзитета у Великом Трнову (Бугарска).

Иницијатор сарадње Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Западног универзитета у Темишвару.

Рецензент

Рецензент више монографија.

Рецензент бројних Зборника радова и бројних радова у научним часописима.

Уредништво

Уредник и члан уредништва бројних часописа и зборника, међу којима и:

Помоћник уредникаЧасописа Теме,

Уредник Годишњака за српски језик,

Уредник Прилога из фитолингвистике,

Члан редакције Годишњака за српски језик Филозофског факултета у Нишу,

Уредник зборника младих Радови,

Члан уредништва зборника младих Радови,

Члан уредништва Дијалектолошких истраживања,

Члан уредништва Језичких прилога,

Члан уредништва Часописа Исходишта,

Члан уређивачког одбора зборника радова са међународног научног скупа Путеви и домети дијалекатске лексикографије,

Члан редакције тематског зборника Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на сърби и българи,

Члан редакције тематског зборника Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи,

Члан редакције тематског зборника Селото и градът в културата на българи и сърби / Село и град у култури Бугара и Срба,

Члан уредништва часописа Наше стварање,

Члан уредништва часописа Балканских синтеза.

Научни скупови:

Симпозијум о флори југоисточне Србије, Лесковац, 1991.

III симпозијум о флори југоисточне Србије, Лексовац–Пирот, 1993.

Говори призренско–тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања, 1992.

Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање, Лингвистичка секција, Ниш 1997.

Други међународни научни скуп Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица, 1997.

Научни скуп посвећен Олафу Броку, Ниш, 2003.

Трећи међународни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд, 2004.

ХХХI Научна конференција на ХХХVII мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2004.

Научни скуп Еротско у култури Срба и Бугара, Ниш, 2006.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2006.

Научни скуп Probleme de filologie slavă (Проблеми словенске филологије), Темишвар, 2007.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2006.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2007.

Научни скуп Феномен на играта (в културата на българи и сърби) – Феномен игре (у култури Бугара и Срба), Велико Търново, 2007.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2008.

Дијалекат – Дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2008.

Научни скуп Језик, књижевност, идентитет, Језичка истраживања, Ниш, 2008.

Научни скуп Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи, Ниш, 2009.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2009.

Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (Међународни научни скуп, Језик и народна традиција), Косовска Митровица, 2009.

Научни скуп Нечиста крв Борисава Станковића сто година после (1910–2010), Врање, 2010.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2010.

Научни скуп Селото и градът в културата на българи и сърби / Село и град у култури Бугара и Срба, Велико Търново,  2010.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Научни скуп Други о Србима – Срби о другима, Ниш, 2010.

Научни скуп Нишка периодика, Ниш, 2010.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2011.

Научни скуп Име у култури Срба и Бугара / Името в културата на сърби и българи, Ниш, 2011.

Међународни научни скуп Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Темишвар, 2011.

XXXVIII научна конференција на XLIV мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2011.

Мегународен научен симпозиумБлаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура“, Скопје, 2011.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2011.

Единадесетите национални славистични четения История в славянские езици, литератури и култури, София, 2012.

Научни скуп Време и пространство в културата на българи и сърби / Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2012.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2012.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2012.

Научни скуп са међународним учешћем Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2012.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикци/ в културата на сърби и българи, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност и уметност, Крагујевац, 2013.

Научни скуп Наука и савремени универзитет, Ниш, 2013.

Научни скуп Слово и жест в културата на бxлгари и сxрби / Реч и гест у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2014.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Научни скуп Велики рат 19141918: узроци, последице, тумачења, Врање, 2014.

Научни скуп Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи, Ниш, 2015.

Лексикологијата и лексикографијата – мостови мег’у јазиците, Научниот собир Јазикот наш денешен, Скопје, 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2015.

Научни скуп Красотата в културата на бьлгари и сьрби / Лепота у култури Бугара и Срба, Велико Тьрново, 2016.

Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Научни скуп Опсцена лексика у српском језику, Ниш, 2015.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Научни скуп Музика у култури Срба и Бугара, Ниш, 2017.