др Бранкица Марковић

e-mail:

brankicama@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, лексикологија. лексикографија, библиографија

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, првенствено говорима шумадијско-војвођанског дијалекта. Предмет научног интересовања су дијалекатска лексикологија и лексикографија и урбана дијалектологија. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад 2007, 131–158.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд 2015, 247–322.

Види више →

Др Бранкица Ђ. Марковић

Библиографија

Библиографија научних радова

Студије и чланци  

Марковић, Бранкица: Турцизми у виноградарској лексици (са терена Војводине), Савремена српска фолклористика X: тематски зборник радова/ уредници Јелена Јовановић, Бранко Златковић, Београд: Удружење фолклориста Србије; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” – Топола: Културни центар „Топола”, 2022, 363–372.

Марковић, Бранкица: Пунктови шумадијсковојвођанског и смедеревсковршачког дијалекта у оквиру Српског дијалектолошког атласа – резултати досадашњих теренских истраживања, Српски језик XXVII, Београд, 2022, 543–561.

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.29

Марковић, Бранкица: Повртарска лексика села Крушедола у Срему, Језици и културе у времену и простору 10/1: тематски зборник/ уреднице Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2022, 179–193.

Марковић, Бранкица, Биљана Стикић: Лингвистичка рецепција француске моде након Првог светског рата: нови компаративни хроматски спектар у српском језику, Зборник Матице српске за славистику, бр. 102, св. 2, Нови Сад, 2022, 427–445.           https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2022.102.24

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника (1852) до данашњих дана, Српски дијалектолошки зборник 68, Београд, 2021, 773–827.

[Јелена Башановић-Чечовић, Синтеза досадашњих резултата дијалекатске лексикографије у Црној Гори, Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti, Nova serija, br. 19, Nikšić: Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore; Institut za jezik i književnost, 2022, 191–196.]

Марковић, Бранкица: Грецизми и латинизми у виноградарској лексици, Исходишта 6, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 191–201.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, О ткачкој терминологији на простору три дијалекта (херцеговачко-крајишког, шумадијско-војвођанског и призренско-тимочке дијалекатске области) – компаративна анализа, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора, Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020, 405–421.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, Ткачка лексика Стапара (код Сомбора), у: Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић и Предраг Мутавџић (ур.), Језици и културе у времену и простору IX/1: тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2020, 33–45.

Марковић, Бранкица: Посуде за алкохолна пића у Ваљевској Подгорини, у: Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић (прир.), Из лексике становања у Ваљевској Подгорини. Етнолингвистички огледи, Нови Сад: Матица српска, 2019, 141–154.

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Црмнице, у: Снежана Гудурић и Биљана Радић-Бојанић (ур.), Језици и културе у времену и простору: тематски зборник VIII/1, Нови Сад: Филозофски факултет, Педагошко друштво Војводине, 2019, 171–181.

Марковић, Бранкица: Пунктови у Румунији и Мађарској у оквиру Српског дијалектолошког атласа – резултати досадашњих теренских истраживања, у: Михај Н. Радан (гл. ур.), Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2019, 257–264.

Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику Куча, у: Ј. Стојановић (гл. ур.), Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас : зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног у Подгорици 26–28. маја 2017. године, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Нови Сад: Матица српска, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2019,  383–400.

Марковић, Бранкица: О називима посуда за ракију у Војводини и северној Метохији (једно кратко поређење), у: Голуб Јашовић (ур.), Милорад Ћорац, педагог и научни радник, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 179–188.

Марковић, Бранкица: Германизми и хунгаризми у виноградарској лексици, у: Михај Н. Радан (ур.), Исходишта 4, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, 185–196.

Марковић, Бранкица: Пунктови зетско-сјеничког дијалекта у оквиру Српског дијалектолошког атласа – преглед и резултати досадашњаих теренских истраживања, Октоих: часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 8/ 9, Подгорица, 2018, 45–52.

Марковић, Бранкица: О називима и основним карактеристикама сорти винове лозе у Војводини, Наш језик 43/ 3–4, Београд, 2017, 107–114.

Марковић, Бранкица, Биљана Савић, Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, Исходишта 3, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 203–212.

Марковић, Бранкица: Научни и културни значај дијалекатских текстова (Прилог грађи о пинтерском занату: село Буковац у Срему), у: Радмила В. Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 483–494. – 1 електронски оптички диск (CD–ROM) Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима: http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik   http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Марковић, Бранкица: Из виноградарске лексике Баната, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 225–237.

Марковић, Бранкица: О виноградарској лексици у Речнику српских говора Војводине, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, година V, број 9, Бања Лука, 2014, 34–39.

Марковић, Бранкица: Дијалекатска лексикографија у Војводини, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије: зборник радова,  Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2013, 177–191.

Марковић, Бранкица: Занимљива казивања старих Новосађана, Годишњак за српски  језик и књижевност, година XXVI, број 13, Ниш, 2013, 319–328.

Марковић, Бранкица: О употреби неких спацијалних предлошко-падежних конструкција у говору староседелаца Новог Сада, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 134–142.

Марковић, Бранкица: Дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог Сада, Прилози проучавању језика 41, Нови Сад, 2010, 227–234.

Марковић, Бранкица: Савремена антропонимија Новог Сада, Годишњак за српски  језик и књижевност, година XXII, број 9, Ниш, 2009, 235–267.

Марковић, Бранкица: Употреба локатива у роману Кобајаги Ђоке Филиповића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 162–178.

Марковић, Бранкица: О глаголима и њиховим допунама  у новосадским радио и телевизијским емисијама, Прилози проучавању језика 38, Нови Сад, 2007, 131–158.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Марковић, Бранкица: Јелена Башановић-Чечовић. Рјечник говора околине Бијелог Поља (Вранешка долина). Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2020, 291 стр. и Данијела Радојевић. Рјечник говора околине Берана. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2021, 243 стр., Јужнословенски филолог, књ. LXXIX, св. 1, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2023, 238–241.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Слађана М. Цукут. Српски говори Шипова. Српски дијалектолошки зборник LXVIII. Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2021, 158 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXVI, св. 1, Нови Сад, 2023, 194–199.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.). На темељима народних говора: зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Ниш: Филозофски факултет, 2020, 739 стр., Јужнословенски филолог, књ. LXXVIII, св. 1, Београд, 2022, 243–252.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Трагом Вука Стефановића Караџића (Вуковим трагом на Косову и Метохији/ уредник Голуб Јашовић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Градска библиотека „Вук Караџић”, 2019, 204 стр., Зборник Матице српске за књижевност и језик LXX, св. 1, Нови Сад, 2022, 307–310.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Нови речник жаргонизама (Јордана Марковић, Татјана Трајковић, Речник жаргонизама јужне пруге, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, 217 стр.), Српски језик 25, Београд, 2020, 727–729. [приказ]

Марковић, Бранкица: Исходишта 5, Михај Н. Радан (ур.). Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2019, 530 стр., Јужнословенски филолог 76/2, Београд, 2020, 201–208.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Татјана Трајковић, Говор Прешева, Српски дијалектолошки зборник LXIII, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2016, 277–578. стр., Јужнословенски филолог 76/1, Београд, 2020, 179–184.  [приказ]

Марковић, Бранкица: О језику и култури кроз простор и време (Језици и културе у времену и простору VIII/1: тематски зборник/ [уреднице Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић], Нови Сад: Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2019, 629 стр.; Језици и културе у времену и простору VIII/2: тематски зборник/ [уреднице Снежана Гудурић, Биљана Радић-Бојанић], Нови Сад: Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2019, 518 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик, 68/3, 2020, 1014–1024.  [приказ]

Марковић, Бранкица: Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије (САНУ, Београд, 15. октобар 2019. године), Српски дијалектолошки зборник 66/2, Београд, 2019, 881–882.  [хроника]

Марковић, Бранкица: Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиеничким срединама и/ или периферним областима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 62/1, Нови Сад, 2019, 171–174. [хроника]

Марковић, Бранкица: Други међународни научни скуп Језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и књижевност данас, (Подгорица, Хотел Никић, 26–28. мај 2017. године), Зборник Матице српске за књижевност и језик 66/2, Нови Сад, 2018, 698–701. [приказ]

Марковић, Бранкица: Драгана Радовановић, Говор Ваљевске Подгорине, Српски дијалектолошки зборник LXI, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 7–366. стр., Зборник Матице српске за славистику 93, Нови Сад, 2018, 364–366. [приказ]

Марковић, Бранкица: Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 ([Електронски извор]: зборник радова с међународног скупа одржаног 11. и 12. априла 2014. године у Лесковцу/ уредник Радмила Жугић, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Падагошки факултет, 2016.), Српски језик 23, Београд, 2018, 843–850. [приказ]

Марковић, Бранкица: Књига о говору и именима Угљара код Приштине (Голуб Јашовић, О говору и именима Угљара код Приштине, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2014, 228 стр.), Српски језик 22, Београд, 2017, 729–732. [приказ]

Марковић, Бранкица: Марина Јуришић, Синтакса падежа Горње Пчиње (Одредбене функције), Српски дијалектолошки зборник LXI, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 367–534., Јужнословенски филолог 73/1–2, Београд, 2017, 207–210. [приказ]

Марковић, Бранкица: Поводом значајног јубилеја – 70 година Института за српски језик САНУ (1947–2017). Библиографија издања едиције „Монографије“   Института за српски језик САНУ (2004–2016), Јужнословенски филолог 73/3-4, Београд, 2017, 445–462. [критика]

Марковић, Бранкица: Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичког планирања (28. октобар 2015. године), Палата САНУ, Београд, Зборник Матице српске за славистику 90, Нови Сад, 2016, 297–298. [хроника]

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Биљана Савић: Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици српској, 2016, 157 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српке – Друштва чланова у Црној Гори 7, Подгорица, 2016, 121–123. [приказ]

Марковић, Бранкица: Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице: увод, фонетика, текстови, Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/1, Нови Сад, 2015, 283–289. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Микротопонимија доњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 272 стр., Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 341–348. [приказ]

Марковић, Бранкица: Проф. др Слободану Реметићу у част (Годишњак за српски језик, год. XXVI, бр. 13/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013.), Филолог: часопис за српски језик, књижевност и културу, година VI, број 11, Бања Лука, 2015, 293–298. [приказ]

Марковић, Бранкица: О речнику лалошке душе (Радојка Вртипрашки-Кувизић, Говор Мокринчана – Мокрински речник, Нови Сад: Савез књижевника у отаџбини и расејању, 2013, 404 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/ 2, Нови Сад, 2014, 585–588. [приказ]

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1 (Лесковац, 11–12. IV 2014. г.), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 57/2, Нови Сад, 2014, 271–275. [хроника]

Марковић, Бранкица: Путеви и домети дијалекатске лексикографије: зборник радова са истоименог међународног научног скупа/ приредила Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 2013., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 5, Подгорица, 2014, 193–200. [приказ]

Марковић, Бранкица: Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије (Ниш, 12–13. април 2013), Српски дијалектолошки зборник 60, Београд, 2013, 803–804. [приказ]

Марковић, Бранкица: Милета Букумирић, Речник говора северне Метохије, Београд: Институт за српски језик САНУ (Монографије 15), 2012, 704 стр., Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад, 2012, 204–206. [приказ]

Марковић, Бранкица: Dunja Jutronić, Splitski govor – od vapora do trajekta, Split: Naklada Bošković, 2011, 474 str., Јужнословенски филолог 68, Београд, 2012, 228–232. [приказ]

Марковић, Бранкица: Дијана Црњак, Пастирска лексика лакташког краја, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2011, 219 стр., Српски дијалектолошки зборник 59, Београд, 2012, 641–644. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић (ур.). Дијалекат – дијалекатска књижевност: Зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 18. децембра 2010. године, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 326 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад, 2012, 301–305. [приказ]

Марковић, Бранкица: Сећање на проф. др Гордану ВуковићЛексикологија, ономастика, синтакса: Зборник у част Гордани Вуковић/ уредници Владислава Ружић и Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 402 стр., Филолог: часопис за језик, књижевност и културу 6, Бања Лука, 2012, 258–263. [приказ]

Марковић, Бранкица: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 3, Подгорица, 2012, 217–221. [приказ]

Марковић, Бранкица: Радмила Жугић, Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 226 стр., Зборник Матице српске за славистику 80, Нови Сад, 2011, 202–203. [приказ]

Марковић, Бранкица: Жарко Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада, Свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 348 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/ 2, Нови Сад, 2010, 242–246. [приказ]

Марковић, Бранкица: Анђелка Лазић, Грађа за речник говора Мачве, Културни центар, Шабац, 2008, 387 стр., Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини 39/2009, Косовска Митровица, 2010, 151–152. [приказ]

Марковић, Бранкица: Миодраг Јовановић, Говор Паштровића, Универзитет у Црној Гори, Подгорица, 2005, 536 стр., у: Срето Танасић (ур.) Шездесет година Института за српски језик САНУ: зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 195–202. [приказ]

Библиографије  

Марковић, Бранкица, Радивоје Младеновић: Прилог библиографији о српским народним говорима Косова и Метохије, у: Зоран Кнежевић (гл. ур.), Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, Београд: САНУ, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије; Институт за српски језик САНУ – Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021, 327–398.

Марковић, Бранкица: Ка индексирању дијалекатских текстова публикованих у Републици Србији, Српски дијалектолошки зборник 67, Београд, 2020, 413–528 [монографска библиографска публикација]

[Слађана Цукут, Систематична библиографија радова о објављеној дијалекатској грађи, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, год. XIII, бр. 26, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2022, 437–439.

Данка Вујаклија, Вредан прилог корпусној дијалектологији српског језика, Зборник Матице српске за књижевност и језик LXXI, св.1, Нови Сад, 2023, 306–307.

Данијела Радојевић, Прилог библиографији дијалекатских текстова, Баштина, бр. 33, св. 61, Приштина – Лепосавић: Институт за српску културу, 2023, 521–523.

Гордана Драгин, Библиографија помоћ сваком дијалектологу, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини LIII (2), Косовска Митровица, 2023, 421–423.

Татјана Г. Трајковић, Дијалекатски текстови између грађе и научног рада, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. XX, бр. 55, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 2023, 329–331.]

Марковић, Бранкица: Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд, 2015, 323–344.

Марковић, Бранкица, Љиљана Недељков: Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) – библиографија, Српски дијалектолошки зборник 62, Београд, 2015, 247–322. [монографска библиографска публикација]

[Цукут, Слађана: Систематична библиографија лексикографских радова, Филолог: часопис за језик, књижевност и културу, год. VIII, број 15, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2017, 428–431.; Трајковић, Татјана: Ризница штокавске дијалекатске лексикографије, Philologia mediana: часопис за филолошке науке Филозофског факултета у Нишу, година XI, број 11, Ниш, 2019, 632–635.]

Тезе  

Марковић, Бранкица: Виноградарска терминологија Војводине, докторска дисертација, одбрањена 28. септембра 2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Гордана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др Душанка Вујовић).

Марковић, Бранкица: Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца Новог Сада, магистарска теза, одбрањена 28. јуна 2010. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Остале активности  

Међународна сарадња

 Радила на електронској припреми грађе из седам црногорских пунктова за потребе Општесловенског лингвистичког атласа (белоруски фонетски том, бугарски лексички том и словачки морфолошки том).

Билатерална сарадња  

У оквиру потписане сарадње Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији и Института за српски језик САНУ из Београда а у оквиру пројекта Истраживање историје и културе Срба, боравила на терену у месту Рудна, у јулу 2016. године, где je прикупила дијалекатску грађу.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама  

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Учешћа на скуповима  

Једанаеста међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 18–19. новембра 2023.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 20–21. новембра 2021.

Десети међународни научни скуп Савремена српска фолклористика, Топола, 18–20. јуна 2021.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 28–30. октобра 2020.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 16. новембар 2019.

Шести међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Ниш, 18–19. октобра 2019.

Осма међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 17. новембар 2018.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 19–21. октобра 2018.

Годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2018.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе – Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26–28. маја 2017.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 14–16. октобра 2016. (у коауторству са Биљаном Савић).

Годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид, 24. и 25. септембар 2015.

Други међинародни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 17–19. октобра 2014.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. априла 2014. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са Станиславом Станковићем).

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. априла 2013.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. децембар 2010.

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 25–26. септембра 2008.

Биографија:

Рођена 23. августа 1979. године у Новом Саду.

2004    дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (група Српски језик и књижевност).

2004/ 2005 године уписала постдипломске студије на одсеку Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету у Новом Саду.

2005    запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

2010    магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2016    докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

Сарадник на научном пројекту Матице српске Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (2017–2020)

Учесник на пројекту Истраживање историје и културе Срба у Румунији 2016. године.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Члан Српске књижевне задруге (од 2021. године).

Види више →
 

Рођена 23. августа 1979. године у Новом Саду, где је завршила основну школу и гимназију општег смера.

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на групи Српски језик и књижевност (2004) из предмета Синтакса и семантика стандардног српског језика. Тема њеног дипломског рада је била Предлози у језику уџбеника Социологија села Милована Митровића (ментор: проф. др Ивана Антонић).

Постдипломске студије на одсеку Српски језик и лингвистика на Филозофском факултету у Новом Саду уписала школске 2004/ 2005. године.

Запослила са у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2005).

ТЕЗЕ:

Магистарска теза: „Спацијалне падежне конструкције у говору староседелаца Новог Сада“, одбрањена 28. јуна 2010. године (ментор: проф. др Жарко Бошњаковић, чланови комисије: проф. др Ивана Антонић, проф. др Софија Милорадовић).

Докторска дисертација: „Виноградарска терминологија Војводине“, одбрањена 28. септембра 2016. године (ментор: проф. др Гордана Драгин, коментор: проф. др Софија Милорадовић, члан комисије: проф. др Душанка Вујовић).

НАУЧНА ЗВАЊА:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (4. II 2011).

Реизабрана у звање истраживач-сарадник (3. II 2014).

Изабрана у звање научни сарадник (28. II 2018).

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПРОЈЕКТИ:

Претходних година радила на електронској припреми грађе из седам црногорских пунктова за потребе Општесловенског лингвистичког атласа (белоруски фонетски том; бугарски лексички том и словачки морфолошки том).

Учесник на пројекту Истраживање историје и културе Срба у Румунији 2016. године. (у оквиру потписане сарадње Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији и Института за српски језик САНУ из Београда).

ЧЛАНСТВА У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ТЕЛИМА И КОМИСИЈАМА:

Члан је Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА:

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 25–26. септембра 2008.

Научни скуп Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 18. децембар 2010.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 12–13. априла 2013.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 11–12. априла 2014. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са Станиславом Станковићем).

Други међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 17–19. октобра 2014.

Јазичната работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка, Охрид, 24. и 25. септембар 2015.

Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким и/ или периферним областима, Темишвар, 14–16. октобра 2016. (у коауторству са Биљаном Савић).

Годишње заседање Међународне комисије и међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, 2016.

Други међународни научни скуп Српско језичко и књижевно насљеђе на простору данашње Црне Горе – Српски језик и књижевност данас, Подгорица, 26–28. маја 2017.

Годишње заседање Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта ОЛА, Београд, август 2018.

Пети међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, Темишвар, 19–21. октобра 2018.

Осма међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 17. новембар 2018.

Шести међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Ниш, 18–19. октобра 2019.

Девета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 16. новембар 2019.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 28–30. октобра 2020.

Десети међународни научни скуп Савремена српска фолклористика, Топола, 18–20. јуна 2021.

Десета међународна научна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 20–21. новембра 2021.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

За потребе Пројекта претходних година радила на обради грађе за прва четири лексичка тома Српског дијалектолошког атласа и учествовала у изради првих лексичких карата.

У оквиру Пројекта са проф. др Љиљаном Недељков неколико година радила на припреми Библиографије Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (1818–2014) (СДЗб LXII, 2015).

Учесник Округлог стола Култура становања у Ваљевској Подгорини, Ваљево, 11. XII 2015.

Сарадник на научном пројекту Матице српске Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (2017–2020).