др Ана Савић-Грујић

e-mail:

anasavic81@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 18 279 259

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лингвистичка географија, лексикологија, лексикографија

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, првенствено говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне. Предмет научног интересовања су и лингвистичка географија, дијалекатска лексикологија, дијалекатска творба. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Сточарски штапови у говорима југоисточне Србије, у: „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији СрбијаМакедонија, Том 2, (уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – Скопље: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2023, 209–226.

Савић-Грујић, Ана: Семантичка анализа лексема са значењем заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: „Језик, књижевност, алтернативе“, (уредници Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2022, 245‒258. https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.15

Савић-Грујић, Ана: Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, Гласник Етнографског института САНУ, 70/1, Београд: Етнографски институт САНУ, 2022, 179‒194. https://doi.org/10.2298/GEI2201179S

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Из пастирске лексике југоисточне Србије, у: „Језици и културе у времену и простору X“, (уредници Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Јасмина Дражић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 227–236.

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије: Етно-културолошки зборник, 24, 2021, 41‒51.

Савић-Грујић, Ана: Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије, у: „Наука без граница III, 2, Језик и језици”, међународни тематски зборник (уредници Голуб Јашовић, Бранислава Дилпарић, Јелена Бајовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 167‒183.

Савић-Грујић, Ана: Стереотипи о људској лепоти у говорима сврљишког краја, Стереотипы в славянските езици, литератури и култури, Софија: Универзитет „Св. Климент Охридски“, 2019, 105‒112.

Савић-Грујић, Ана: Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, Наш језик, L/2, Београд, 2019, 645‒653.

Савић-Грујић, Ана: Степен очуваности полугласника и палатализованих сугласника кг у тимочко-лужничким говорима сврљишког краја, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 113126.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима, Српски језик 22, Београд 2017, 443‒455.

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, Српски дијалектолошки зборник LXIV/2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017, 307 стр.

Савић-Грујић, Ана: Моциони суфикси у сврљишким говорима српског језика, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш 2017, 165‒174.

Савић-Грујић, Ана: Творба придева са значењем човекових физичких особина у говорима сврљишког краја, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 49−65.

Савић-Грујић, Ана: Лексика соматизама у призренско-тимочким пунктовима на тлу Србије и Румуније – сличности и разлике (на материјалу Српског дијалектолошког атласа), у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 87−96.

Савић-Грујић, Ана: Негативна номинација човека мотивисана говором, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 99–114.

Види више →

Др Ана Савић-Грујић

Библиографија

Монографске публикације: 

Савић-Грујић, Ана: Едиција Монографије Института за српски језик САНУ (2004‒2022), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 75 стр.

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, Српски дијалектолошки зборник LXIV/2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017, 307 стр.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Десет година истраживања Сврљига, Културна историја Сврљига 6, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 118 стр.

Савић-Грујић, Ана: Фонолошки опис говора села Гулијана, Културна историја Сврљига 7, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 77 стр.

Студије и чланци:

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Сточарски штапови у говорима југоисточне Србије, у: „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији СрбијаМакедонија, Том 2, (уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – Скопље: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2023, 209–226.

Савић-Грујић, Ана: Семантичка анализа лексема са значењем заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: „Језик, књижевност, алтернативе“, (уредници Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2022, 245‒258. https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.15

Савић-Грујић, Ана: Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, Гласник Етнографског института САНУ, 70/1, Београд: Етнографски институт САНУ, 2022, 179‒194. https://doi.org/10.2298/GEI2201179S

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Из пастирске лексике југоисточне Србије, у: „Језици и културе у времену и простору X“, (уредници Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Јасмина Дражић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 227–236.

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије: Етно-културолошки зборник, 24, 2021, 41‒51.

Савић-Грујић, Ана: Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије, у: „Наука без граница III, 2, Језик и језици”, међународни тематски зборник (уредници Голуб Јашовић, Бранислава Дилпарић, Јелена Бајовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 167‒183.

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Просторне границе у светлу призренско-тимочких говора, Исходишта 6, Темишвар ‒ Ниш: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, 2020, 257‒266.

Савић-Грујић, Ана: Пастирска лексика југоисточне Србије у науци о језику, Пастирска лексика југоисточне Србије (колективна монографија), Ниш: Српска академија наука и уметности ‒ Огранак САНУ у Нишу,  2020, 19‒36.

Савић-Грујић, Ана: Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, Наш језик, L/2, Београд, 2019, 645‒653.

Савић-Грујић, Ана: Негативне метафоре у карактеризацији човека, у: Јордана Марковић и Надежда Јовић (ур.), Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш: Филозофски факултет, 2019: 313‒325.

Савић-Грујић, Ана: Стереотипи о људској лепоти у говорима сврљишког краја, Стереотипы в славянските езици, литератури и култури, Софија: Универзитет „Св. Климент Охридски“, 2019, 105‒112.

Савић-Грујић, Ана: Призренски говор – судбина и наука (поводом студије Тање Милосављевић: Лексика српског призренског говора), Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019, 177‒188.

Савић-Грујић, Ана: Лексички синоними у Речнику пастирства југоисточне Србије: Живот посвећен трагању за етничким идентитетом, Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019, 219‒228.

Савић-Грујић, Ана: Моциони суфикси у сврљишким говорима српског језика, Годишњак за српски језик 15, Ниш 2017, 165‒174.

Савић-Грујић, Ана, Властимир Јовановић: Лексика за означавање особа специфичних физичких особина у говору села Каменице код Ниша, Годишњак за српски језик 15, Ниш 2017, 227‒246.

Савић-Грујић, Ана: Степен очуваности полугласника и палатализованих сугласника кг у тимочко-лужничким говорима сврљишког краја, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 113- 126.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за именовање особа мале главе у говорима сврљишког краја, Наш језик 48; 3/4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 169‒176.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима, Српски језик 22, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017, 443‒455.

Савић-Грујић, Ана: Tворба речи за именовање човека на основу негативних говорних обележја, Годишњак за српски језик 14, Ниш 2016, 217‒225.

Савић-Грујић, Ана: Усмено предање као слој дијалекатског речника, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 20, Сврљиг: Етно-културолошка радионица – Сврљиг,  2016, 85−89.

Савић-Грујић, Ана: Творба придева са значењем човекових физичких особина у говорима сврљишког краја, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 49−65.

Савић-Грујић, Ана: Називи занатлија у југоисточној Србији, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура VIII: занат, Београд – Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 205‒2017.

Савић-Грујић, Ана: Лексика цвећа у Црнотравском речнику Радосава Стојановића, у: Драган Жунић (ур.): Традиционална естетска култура VII: врт, Београд – Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014, 107−114.

Савић-Грујић, Ана: Лексика соматизама у призренско-тимочким пунктовима на тлу Србије и Румуније – сличности и разлике (на материјалу Српског дијалектолошког атласа), у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 87−96.

Савић-Грујић, Ана: Општи падеж у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 55–64.

Савић-Грујић, Ана, Тања Милосављевић: Компаративнa анализа фреквентности именица у приповеци „Шала”, Антона Павловича Чехова, у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 414–430.

Савић-Грујић, Ана, Тања Милосављевић: Основна и фигуративна значења лексеме ‘ђаво’ у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 167–177. Савић-Грујић, Ана: Негативна номинација човека мотивисана говором, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 99–114.

Савић-Грујић, Ана: Однос суфикса -(ч)ић и -че (из перспективе призренско‑тимочких говора), Годишњак за српски језик 13, Ниш 2013, 471–479.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Игла у језику и народној култури, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 16, Сврљиг: Етно-културолошка радионица,  2012, 77−82.

Савић-Грујић, Ана: Фреквенцијкски речник именица у „Божјим људима“ Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић (ур.), Прилози фреквенцијском речнику српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 15−48.

Савић-Грујић, Ана: Атрибуција и надимци људи мотивисани телесним ознакама, у: Ненад Живановић (ур.), Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, зборник радова са међународне научне конференције, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања, 2012, 159−166.

Савић-Грујић, Ана: Особености дијалекатске лексикологије и лексикографије, Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске − Друштва чланова у Црној Гори 1/1−2, Београд 2011, 197–208.

Савић-Грујић, Ана: Множина апстрактних именица IV врсте, Годишњак за српски језик и књижевност 11, Ниш 2011, 203−218.

Савић-Грујић, Ана: Лексика у вези са хлебом у Тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 255−259.

Савић-Грујић, Ана: Једно поређење српских дијалекатских речника, Годишњак за српски језик и књижевност 9, Ниш 2009, 455−464.

Савић-Грујић, Ана: Именослов Божјих људи Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић (ур.), Именослови српских писаца, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 78−84.

Савић-Грујић, Ана: Божји људи Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Мирјана Илић (ур.), Квантитативни односи у прозном тексту, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 27−37.

Савић-Грујић, Ана: Лексика украшавања женског тела у говору села Гулијана, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 157−161.

Савић-Грујић, Ана: Географски распоред двеју фитонимских лексема у призренско-тимочким говорима, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ / зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 177−189.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Десет бројева Етно-културолошког зборника (уводна белешка, библиографија, регистри), у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 10, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2005, 107−143.

Прикази и краћи стручни радови:

Савић-Грујић, Ана: Белопоточки зборник, Етно-културолошки зборник 18, Сврљиг 2014, 134−136 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Бели поток на језичкој мапи, у: Недељко Богдановић (ур.), Белопоточки зборник 2, Бели Поток – Књажевац 2014, 75–78.

Савић-Грујић, Ана: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник LVII, Београд 2010, 9–1060, Етно-културолошки зборник 17, Сврљиг 2013, 163−165 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Могућности компаративног проучавања, Градина 27, Ниш 2008, 29−32.

Савић-Грујић, Ана: Зборници о традиционалној естетској култури (Естетска димензија куће, Ниш, 2007, 156 стр. и Свакодневље и празник, Ниш, 2008, 117 стр.), Етно-културолошки зборник 12, Сврљиг 2008, 155−158 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Маријa Пејчић-Митић: Метеоролошка лексика у говору Сврљига, Сврљиг, 2007, Етно-културолошки зборник 11, Сврљиг 2006−2007, 130−132 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Дијалектолошка истраживања II (Дијалектолошка истраживања: зборник радова 2, приредила Надежда Јовић, 156 стр.), Српски дијалектолошки зборник LXVI, Београд 2007, 569−573 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Недељко Богдановић: Микротопонимија Сврљига, Београд, 2005, Етно‑културолошки зборник 11, Сврљиг 2006−2007, 134−136 [приказ].

Уређивање  

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Прилози фреквенцијском речнику српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 144 стр.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Именослови српских писаца, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 179 стр.

Теза:

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, докторска дисертација, одбрањена 11. 7. 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Првослав Радић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Софија Милорадовић).

Остале активности  

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Руководилац потпројекта Атлас пастирске лексике југоисточне Србије (Огранак САНУ у Нишу).

Презентација и предавање  

Антропографска лексика у говорима сврљишког краја, Друштво младих лингвиста, Канцеларија за младе „Гнездо“, Масарикова 5, Београд, 10. новембар 2016.

Учешће на научним скуповима:

Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш, 2009.

Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш, 2010.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2015.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Четрнаеста међународна славистичка конференција – Стереотипи у словенским језицима, књижевности и култури. Софија, 2018.

Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш, 2019.

Наука без граница 3, Косовска Митровица, 2019.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2019.

Језик, књижевност, алтернативе, Ниш, 2021.

Промоције:

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ,  Ниш: Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ, 24. јун 2019. године.

Представљање зборника радова Гора калинова, биљни свет у традиционалној култури Словена (уредила Зоја Карановић). Алексинац: Центар за културу и уметност Алексинац и Огранак САНУ у Нишу, 25. септембар 2019. године.

Биографија:

Рођена 20. јула 1981. године у Нишу.

2006    Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (студијска група за српски  језик и књижевност).

2006    Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошка истраживања српског језичког простора).

2009    Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2010    Изабрана у звање истраживач сарадник.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017    Изабрана у звање научни сарадник.

2022    Изабрана у звање виши научни сарадник.

Види више →
 

Рођена 20. јула 1981. године у Нишу.

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу на студијској групи за српски  језик и књижевност (2006).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (2006).

Тезе

Докторска теза:

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, докторска дисертација, одбрањена 11. 7. 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Првослав Радић, комисија: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Софија Милорадовић).

Научна звања

Изабрана у звање научни сарадник (2017).

Изабрана у звање виши научни сарадник (2022).

Међународна сарадња и пројекти

Сарадник на пројекту Народна и поетска лексика југоисточне Србије, Огранак САНУ у Нишу

Сарадник на пројекту Пастирска лексика призренско-тимочких говора, Институт за српски језик САНУ и Огранак САНУ у Нишу

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Руководилац потпројекта Атлас пастирске лексике југоисточне Србије (Огранак САНУ у Нишу).

Учешће на научним скуповима

Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш, 2009.

Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш, 2010.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2015.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Четрнаеста међународна славистичка конференција – Стереотипи у словенским језицима, књижевности и култури. Софија, 2018.

Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш, 2019.

Наука без граница 3, Косовска Митровица, 2019.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2019.

Језик, књижевност, алтернативе, Ниш, 2021.

Међународнa конференцијa Језик, књижевност, алтернативе, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 15–16. април 2021. (реферат Семантичка анализа лексема са значењем заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске области).

Међународнa конференцијa Језици и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, 20–21. новембар 2021. (реферат Из пастирске лексике југоисточне Србије) (у коауторству са Јованом Бојовић).

Предавање и презентација

Традиционална лепота у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, Филозофски факултет у Нишу, 7. април 2022.

Антропографска лексика у говорима сврљишког краја, Друштво младих лингвиста, Канцеларија за младе „Гнездо“, Масарикова 5, Београд, 10. новембар 2016.

Промоције

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ,  Ниш: Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ, 24. јун 2019. године.

Представљање зборника радова Гора калинова, биљни свет у традиционалној култури Словена (уредила Зоја Карановић). Алексинац: Центар за културу и уметност Алексинац и Огранак САНУ у Нишу, 25. септембар 2019. године.

Чланство у редакцијама часописа

Члан редакције часописа Етно-културолошки зборник

Организација научног рада

Руководилац потпројекта Атлас пастирске лексике југоисточне Србије (пројекат Народна и поетска лексика југоисточне Србије, Огранак САНУ у Нишу), у периоду 2021–2022.

Представљање резултата потпројекта Атлас пастирске лексике југоисточне Србије, Огранак САНУ у Нишу, 4. март 2022.

Организатор пројектних активности на пројекту Пастирска лексика призренско-тимочких говора.