Доц. др Александра Лончар Раичевић

e-mail:

aleksandra.loncar.raicevic@filfak.ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://independent.academia.edu/AleksandraLoncar

Телефон:

064 801 3388

Научне области:

Филологија Н004, Фонетика, фонологија Н351, Лингвистика Н350,  Социолингвистика H360

Кључне речи:

савремени српски језик, фонетика, фонологија, акцентологија

Научна делатност:

Бави се савременим српским језиком (прозодијом, фонетиком, фонологијом, акустичком фонетиком, форензичком фонетиком) Учествовала је на више нучних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Лончар Раичевић, Александра: Прозодијска норма и језичка реалност, Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, у: Бојана Димитријевић (ур.), Ниш: Филозофски факултет, 2014, 145–154.

Лончар Раичевић, Александра: Ортотонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, Том 1 Езикознание. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2014, 200–207.

Јањић, Марина и Александра Лончар Раичевић: Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика, Philologia Mediana 6/6, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 415–429.

Loncar Raicevic, Aleksandra: ACOUSTIC ANALYSIS OF POST-ACCENTUAL QUANTITY IN SERBIAN, u: Vladimir Jovanović (ur.), FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistic and Literature, Vol. 13, N. 2, Niš 2015, 135–145.

Лончар Раичевић, Александра: Прилог проучавања природе акцената у српском језику, Српски језик 21, Београд 2016, 627–639.

Loncar Raicevic, Aleksandra: Acoustic and Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words), Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr. 1/2016, Koper 2017, 57–76.

Види више →

Доц. др Александра Лончар Раичевић

Библиографија  

Библиографија научних радова  

Студије и чланци  

Лончар, Александра: Неакцентоване дужине и ортотонијска норма, Библиотека семинарских и дипломских радова [коло II] 10, Ниш: Филозофски факултет, 2000, 1–80.

Лончар, Александра: Стојановићево бележење и проучавање акцената, Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, 2002, 257–264.

Лончар, Александра: Нагласне карактеристике електронских медија, Пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2007, 50–58.

Лончар, Александра: Акценат чешће употребљаваних речи (стандард, недоумице и дублети), Пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2007, 88–90.

Лончар, Александра и Маја Вукић, Однос између фитонима и етника / етнонима са истом мотивном основом, Прилози за фитолингвистику 5, Лексиколошка проучавања, књига 8, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 29–57.

Лончар, Александра и Маја Вукић, Прозодијска норма и језик медија, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 207–214.

Лончар Раичевић, Александра: Акустичка  анализа  континуаната  дугог  јата, Годишњак  за  српски  језик [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 131–140.

Лончар Раичевић Александра: Прозодијске карактеристике јатових континуаната (експериментално истраживање), Октоих, Часопис одјељења за српски језик и књижевност [Година I] 1/2, Подгорица: Издавачки центар Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, Београд: Службени гласник, 2011, 209–217.

Лончар Раичевић, Александра: Регионалне варијанте изговора рефлекса јата у српском језику, IX национална конференција са међународним учешћем на тему: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново 2011, 135–147.

Лончар Раичевић, Александра:  Програм за анализу говора Speech Filing System и његова примена у фонетици, Годишњак за српски језик, [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 59–78.

Лончар Раичевић, Александра: Рефлекси јата иза сонанта р у савременој говорној пракси, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 303–312.

Лончар Раичевић, Александра: Силазни акценти ван првог слога (дијалекат – стандард), у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 305–313.

Лончар Раичевић, Александра: Прозодијска норма и језичка реалност, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 145–154.

Лончар Раичевић, Александра: Ортотонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, Том 1, Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, 200–207.

Јањић, Марина и Александра Лончар Раичевић: Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика, Philologia Mediana 6/6, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 415–429.

Loncar Raicevic, Aleksandra: ACOUSTIC ANALYSIS OF POST-ACCENTUAL QUANTITY IN SERBIAN, u: Vladimir Jovanović (ur.), FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistic and Literature, Vol. 13, N. 2, Niš 2015, 135–145.

Лончар Раичевић, Александра: Прилог проучавања природе акцената у српском језику, Српски језик 21, Београд 2016, 627–639.

Loncar Raicevic, Aleksandra: Acoustic and Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words), Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr. 1/2016, Koper 2017, 57–76.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Лончар, Александра: Татјана Пауновић, Фонетика и /или фонологија, Критички приказ фонолошких теорија XX века, Стил, Београд – Бања Лука, 2004, 471–473. [приказ].

Лончар, Александра: Дијалектолошка истраживања, 20 година књиге (прилози и прикази), Огранак Вукове задужбине у Нишу, Ниш, 2008, 101–104  [приказ].

Лончар Раичевић, Александра: Јелица Јокановић-Михајлов, Прозодија и говорна култура, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2012, Годишњак за српски језик [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 213–215 [приказ].

Лончар Раичевић, Александра: Ортографски и ортоепски приручник из српског језика (Фонетика и фонологија: Ортографска и ортоепска норма стандардног српског језика, Љ. Суботић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић, Филозофски факултет Нови Сад 2012), Philologia Mediana, 5/5, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 685–689, [приказ].

Тезе

Лончар Раичевић, Александра: Фонетско-фонолошке вредности јата у ијекавици, магистарска теза, одбрањена 29. 12. 2009. Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Јелица Јокановић-Михајлов, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић, проф. др Вељко Брборић).

Лончар Раичевић, Александра: Прозодија речи у говорима ужичког краја, докторска дисертација одбрањена 12. 2. 2016. Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци (ментор: проф. др Милан Драгичевић, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Драгомир Козомара).

Остале активности  

Учешће на научним скуповима:  

IX национална конференција са међународним учешћем на тему: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново, 2011.

Реалност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

The Twelfth International Slavic Studies Conference (May 9–10th 2014)  – “Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures”, Sofia, 2014.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 5, Ниш, 2015.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Девети међународни скуп са међународним судјеловањем Истраживања говора,   Загреб, 2016.

Билатерална сарадња:

Учешће на пројекту Истраживање историје и културе Срба, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, Темишвар, 2016. 

 

Биографија:

Рођена 6. 7. 1975. у Пљевљима (Црна Гора)

2000. Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (акцентологија).
2001. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (фонетика, фонологија, акцентологија).
2002. Докторирала на Филолошком факултет у Бањалуци (фонетика, фонологија, акцентологија).
2003. Изабрана у звање доцент.

Види више →
 

Рођена 6. 7. 1975. у Пљевљима (Црна Гора)

2000. Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (акцентологија).
2001. Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (фонетика, фонологија, акцентологија).
2002. Докторирала на Филолошком факултет у Бањалуци (фонетика, фонологија, акцентологија).
2003. Изабрана у звање доцент.

Предаје на Филозофском факултету у Нишу на неколико Департмана. На Департману за српски језик (Прозодију српског језика, Фонетику са фонологијом и Акустичку фонетику), на Департману за новинарство (Дикцију), на Департману за француски језик (Српски језик) и на Департману за руски језик (Српски језик I). Ангажована је на Докторским академским студијама филологије на Филозофском факултету у Нишу на предметима Експериментална фонетика и Лингвистика и интердисциплинарност.

Спољни сарадник на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ (од 2011).

ТЕЗЕ:

Лончар Раичевић, Александра: Фонетско-фонолошке вредности јата у ијекавици, магистарска теза, одбрањена 29. 12. 2009. Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Јелица Јокановић-Михајлов, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић, проф. др Вељко Брборић).

Лончар Раичевић, Александра: Прозодија речи у говорима ужичког краја, докторска дисертација одбрањена 12. 2. 2016. Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци (ментор: проф. др Милан Драгичевић, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Драгомир Козомара).

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА:

Истраживања у оквиру Међународног пројекта „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2016.

Истраживања у оквиру Међународног пројекта „Истраживање историје и културе Срба у Румунији“, који се одвија под окриљем Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, 2017.

УЧЕШЋА НА СКУПОВИМА:

IX национална конференција са међународним учешћем на тему: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново, 2011.

Реалност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

The Twelfth International Slavic Studies Conference (May 9–10th 2014) – “Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures”, Sofia, 2014.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 5, Ниш, 2015.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Девети међународни скуп са међународним судјеловањем Истраживања говора,   Загреб, 2016.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

Секретар Департмана за српски језик Филозофског факултета у Нишу (2012).

Члан Изборног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу (2016).

Секретар Редакције Годишњака за српски језик Филозофског факултета у Нишу (2016).

Члан Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу (2016).

Говори, чита и пише: енглески и руски.