др Ана Шпановић

e-mail:

tesicana@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/AnaTe%C5%A1i%C4%87

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Италијански језик и књижевност H 480, Остали романски језици и књижевности H 500, Балтички и словенски језици и књижевности H 590.

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, етимологија, електронска лексикографија, дигитална хуманистика.

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом, првенствено позајмљеницама романског порекла.

Предмет научног интересовања је и дигитална хуманистика, с посебним освртом на електронску лексикографију. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, Четврта свеска: Бл–Бљ, А. Лома (уредник), Марија Вучковић, Јелена Јанковић, Маја Калезић, Орсат Лигорио, Александар Лома, Соња Манојловић, Жељко Степановић, Ана Шпановић (аутори), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023, 212 стр.

Ilić, Velibor, Bajčetić, Lenka, Petrović, Snežana, Španović, Ana: SCyDia: OCR for Serbian Cyrillic with Diacritics – First Step on the Road to Retro-Digitization, Dictionaries and Societies, Proceedings of the XX Euralex International Congress, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 2022, pp. 387–400. ISBN 978-3-937241-87-6 (PDF)

Bajčetić, Lenka, Gmitrović, Marija, Španović, Ana, Petrović, Snežana: Digitization of the Serbian folk proverbs compiled by Vuk S. Karadžić, Digital Humanities Workshop, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2022, pp. 89–95. ISBN 978-1-4503-8736-1

Шпановић, Ана: О лексикографској обради позајмљеница романског порекла у дијалекатским речницима народних говора Црне Горе 21. века, Октоих XI/12, 2021, 7–21.

Тешић, Ана: О методологији израде речника романизама из народних говора Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 153–161.

Види више →

Библиографија научних радова

Монографске публикације:

Етимолошки речник српског језика, Четврта свеска: Бл–Бљ, А. Лома (уредник), Марија Вучковић, Јелена Јанковић, Маја Калезић, Орсат Лигорио, Александар Лома, Соња Манојловић, Жељко Степановић, Ана Шпановић (аутори), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд 2023, 212 стр.

Студије и чланци

Шпановић, Ана: О лексикографској обради позајмљеница романског порекла у дијалекатским речницима народних говора Црне Горе 21. века, Октоих XI/12, 2021, 7–21.

Тешић, Ана: Хибридне творенице са романском компонентом у народним говорима Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28. марта 2015. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2016, 35–40.

Тешић, Ана: О методологији израде речника романизама из народних говора Црне Горе, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 153–161.

Тешић, Ана: Називи романског порекла за атмосферске појаве у говорима Црне Горе – називи ветрова, in: Alexander Urkov (ed.), Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III., 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, 2014, 278–281.

Тешић, Ана: Кухињска и кулинарска терминологија романског порекла у говору Спича, у: Жељко Милановић (ур.), Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 225–240.

Тешић, Ана: Називи романског порекла за одећу, обућу и накит у говору Спича, у: М. Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 117–125.

Тешић, Ана: Анализа назива митолошких бића романског порекла у говорима Јадранског приморја, у: Мaja Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац:  Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 91–101.

Ilić, Velibor, Bajčetić, Lenka, Petrović, Snežana, Španović, Ana: SCyDia: OCR for Serbian Cyrillic with Diacritics – First Step on the Road to Retro-Digitization, Dictionaries and Societies, Proceedings of the XX Euralex International Congress, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 2022, pp. 387–400. ISBN 978-3-937241-87-6 (PDF)

Bajčetić, Lenka, Gmitrović, Marija, Španović, Ana, Petrović, Snežana: Digitization of the Serbian folk proverbs compiled by Vuk S. Karadžić, Digital Humanities Workshop, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2022, pp. 89–95. ISBN 978-1-4503-8736-1 https://doi.org/10.1145/3526242.3526265

Резимеи

Тешић, Ана: Кухињска и кулинарска терминoлогија романског порекла у говору Спича, Contexts, Programme and Book of Abstracts, The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy University of Novi Sad 1st December 2012, 124.

Тешић, Ана, Снежана Петровић, Тома Тасовац: Digitizing Lexical ResourcesManuscript Dictionary of the Prizren Dialect, Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика.

Ilić, Velibor, Bajčetić, Lenka, Petrović, Snežana, Španović, Ana: SCyDia: OCR for Serbian Cyrillic with Diacritics – First Step on the Road to Retro-Digitization, Dictionaries and Societies: Book of Abstracts of the XX Euralex International Congress, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 2022, p. 112. ISBN 978-3-937241-86-9.

Електронска лексикографија

Петровић, Снежана, Ана Шпановић, Марија Гмитровић, Ленка Бајчетић: Дигитално издање Српских народних пословица: Вук Ст. Караџић. Издавачи: Институт за српски језик САНУ, Београд и Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“, Тршић. ISBN 978-86-82873-84-6

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац, Ана Тешић: Дигитално издање рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића, Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд, 2013.

Биографија:

Рођена 25. новембра 1984. године у Београду.

2008    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за италијански језик и књижевност).

2009    Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2011    Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

2014    Изабрана у звање истраживач сарадник.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017    Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2018    Изабрана у звање научни сарадник.

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник на пројекту „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2014–2015).

Учесник на пројекту „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2015–2017).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2013–2017).

Говори и пише италијански, француски и енглески, служи се шпанским, немачким, руским. Поседује основно знање финског.

Види више →
 

Тезе

Докторска теза:

„Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда“, одбрањена 14. септембра 2016. године (ментор: проф. др Гордана Терић, чланови комисије: проф. др Александар Лома, проф. др Вања Станишић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач сарадник (02.02.2014).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (24.02.2017).

Изабрана у звање научни сарадник (31.10.2018).

Међународна сарадња и пројекти

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Учесник европског пројекта COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, EneL (2013–2017).

Учесник ELEXIS – European lexicographic infrastructure, у оквиру програма Хоризонт 2020.

Учешће на научним скуповима

Четврти научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, Нови Сад, 2012.

Пети научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2013.

Трећа конференција младих слависта (3rd Conference for Young Slavists), Будимпешта, 2013.

Шести научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2014.

Седми научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, „Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика“,  Београд 2015.

47. Међународни научни скуп слависта у Вукове дана, Београд, 2017.

Међународна научна конференција Језици у културе у времену и простору 8, Нови Сад, 2018.

Међународна научна конференција DHW 2021: Digital Humanities Workshop (у коауторству са М. Гмитровић, Л. Бајчетић и С. Петровић), онлајн, Кијев (Украјина), 23. децембар 2021.

Међународна научна конференција XX Euralex International Congress, Dictionaries and Societies (у коауторству са Л. Бајчетић, В. Илићем, С. Петровић), онлајн, Манхајм (Немачка), 12–16. јула 2022.

Међународна научна конференција Slavic Dialects in the Age of Digital Technologies. Dialect Sources and Their Current Processing (у коауторству са С. Петровић, М. Петровић‑Савић, Л. Бајчетић), онлајн, Праг (Чешка), 19–20. октобра 2023.

Предавања и промоције

„Дигитализација штампаних и рукописних речника – Ка изради дигиталне лексикографске инфраструктуре за српски језик“ (заједно са Снежаном Петровић и Томом Тасовцем), сала 2 Српске академије наука и уметности, 24. 12. 2015. године.

„Основе дигиталне хуманистике и електронске лексикографије”, Летња школа србистике у Тршићу, уводно предавање за секцију Дигитална хуманистика (почетни ниво), 19.7.2021.

„Дигитална хуманистика – гледајмо прошлост на нов начин”, Летња школа србистике у Тршићу, 20.7.2022.

Излагање „Дигитална издања Института за српски језик САНУ“ на Округлом столу Дигитализација данас и ново читање Доситеја (заједно са Снежаном Петровић), Доситејев дом, 7.12.2022. године.

Промоција  науке

Извођење радионице на тему (Ретро)дигитализација – ново рухо речника и других језичких ресурса ђацима Филолошке гимназије (3. и 5. октобар 2022), као и ђацима Приватне средње школе ЕПА (24. новембар 2022).

Студијски боравци, радионице, школе

Међуакадемијска сарадња САНУ и Саксонске академије наука и уметности (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Јена (Немачка),  8–13. мај 2011.

Међународни српско-словеначки билатерални пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“, Љубљана (Словенија), 5–16. новембар 2012. и 3–10. новембар 2013.

Радионица под називом DiXiT Camp „XML/TEI for Digital Scholarly Editions –Standards, tools and software“ под покровитељством Европске комисије, Marie Curie Action програма, Грац (Аустрија), 14–19. септембар 2014.

Пролећна школа под називом „Advanced XML/TEI technologies for Digital Scholarly Editions“, у организацији IDE (Institut für Dokumentologie und Editorik), Zentrum für Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities), DiXiT (Digital Scholarly Editions Initial Training Network), Грац (Аустрија), 13–17. април 2015.

Летња школа под називом ENeL Training School „Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries“, у организацији COST Action IS1305 WG2, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.

Пети састанак ENeL Action, у организацији COST Action IS1305 WG2, Барселона (Шпанија), 31. март и 1. април 2016.

Студијски боравак у оквиру  Lexical Data Master Class у организацији DARIAH, Бранденбуршске академије (BBAW), Inria и Центра за дигиталне хуманистичке науке, Берлин (Немачка), 3–9. децембра 2017.

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Остале активности

Сарадник на реализацији изложбе „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14–30. октобар 2013.

Учествовала у припреми јубиларног зборника радова „Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“ (технички послови и коректура), 2013.