мср Сандра Савић

e-mail:

sandrasavic0302@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Дијалектологија, ономастика

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лексикографија

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, пре свега говорима призренско-тимочке дијалекатске области, као и ономастиком. Предмет научног интересовања су и дијалекатска лексикографија и дијалектаска лексикологија. Учествовала на више научних скупова у земљи и региону.

Изабране публикације:

  1. Сандра Савић. Именице субјективне оцене у роману Корени, Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са X научног скупа младих филолога Србије одржаног 31. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година X, књига 1, Крагујевац 2019, стр. 83‒94 811.163.41’367.622.22; 811.163.41’367.622.23; 821.163.41.08 Ćosić D.
  2. Сандра Савић. Методички приступ обради атрибута у основној школи, Друштвене и хуманистичке студије, часопис Филозофског факултета у Тузли, година IV, број 2 (8), Тузла, 2019, стр. 409‒426 ISSN 2490-3604 (print), ISSN 2490-3647 (online); UDK 81’367.333:371.3

Биографија:

Рођена 3. 2. 1994. године у Нишу.

2017. године дипломирала на Основним академским студијама на Филозофском факултету у Нишу.

2018. године дипломирала на Мастер академским студијама на Филозофском факултету у Нишу.

2018. године уписала Докторске академске студије на Филозофском факултету у Нишу.

2019. године запослила се у Институту за српски језик САНУ (Дијалектолошка истраживања српског језичког простора).

Види више →

Сандра (Горан) Савић рођена је 3. 2. 1994. године у Нишу. Основну школу „Витко и Света” у Гаџином Хану завршила је са одличним успехом, након чега уписује Гимназију „Бора Станковић” у Нишу, друштвено-језички смер, и завршава је такође са одличним успехом. Након завршене средње школе уписује Основне академске студије србистике на Филозофском факултету у Нишу, 2013. године. Дипломирала је у октобру 2017. године и стекла звање дипломираног филолога. Мастер академске студије филологије уписала је школске 2017/2018.  на Филозофском факултету у Нишу, модул српски језик, a завршила октобра 2018. године, када је одбранила мастер рад под називом Лексика народне медицине у Гаџином Хану. Докторске академске студије филологије уписала је школске 2018/2019. на Филозофском факултету у Нишу. Током 2016. године учествовала је на пројекту Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања. Од априла 2019. године ради као истраживач-приправник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Учешћа на скуповима:

Језици и културе у времену и простору, Филозофски факултет у Новом Саду, 2019.

Материјална и духовна култура Срба у мултиентничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет у Нишу, 2019.

Наука без граница у Косовској Митровици, 2019.

Једанаеста научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци, 2018.

Седма студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филозофски факултет у Загребу, 2018.

Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу, Филозофски факултет Универзитета у Тузли, 2018.

Десети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2018.