мср Стефан Степановић

e-mail:

stefan.step.24@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Фонетика, фонологија H351, Граматика, семантика Н 352, Лексикологија H 353, Дијалектологија H401

Кључне речи:

српски језик, акцентологија, лексикографија, морфологија, дијалектологија

Научна делатност:

Бави се акцентологијом српског књижевног језика.

Предмет научног интересовања су и лексикографија и морфологија, као и дијалектологија четвороакценатских говора српског језика.

Изабране публикације:

Студије и чланци

Степановић, Стефан: Акценат трпног глаголског придева код глагола прве врсте у књижевном језику (у поређењу са колубарским говором), Наш језик 49/3–4, Београд, 2018, у штампи.

Стручни текстови

Степановић, Стефан:  О акценатском типу желим желимо и желимо, Језик данасбр. 12, Нови Сад, 2018, у штампи.

Биографија:

Рођен је 12. јуна 1994. године у Ваљеву.

2017. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2018. Одбранио мастер рад на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2018. Уписао докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик).

2019. Запослио се у Институту за српски језик САНУ (Лексикографски одсек).

Види више

Рођен је 12. јуна 1994. године у Ваљеву. Основно образовање је стекао у ОШ „Милан Ракић” у Мионици, а средње у Ваљевској гимназији (друштвено-језички смер). Током гимназијског образовања све четири године је освајао наградe на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, те био добитник наградe „Доситеја” Фонда за младе таленте Р. Србије. Захваљујући успесима на поменутим такмичењима, уписао је Филолошки факултет Универзитета у Београду (Група за српски језик и књижевност) без полагања пријемног испита 2013. године.

Дипломирао је у јуну 2017. године. На истом факултету јуна 2018. године завршио је мастер студије (смер Српски језик), одбранивши мастер радАкценат глагола прве врсте (однос колубарског говора и књижевног језика) под менторством професорке др Ане Батас.

Уписао је докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик) 2018. године.

Од 2019. године ради у звању истраживача-приправника на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ Института за српски језик САНУ.

  • Говори и пише енглески језик.