др Марина Николић

e-mail:

marina.nikolic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3208230

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика Н 360, Балтички и словенски језици и књижевности Н 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, синтакса, језичка култура, норма, језичка политика

Признања и награде:

2002. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду 2003. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду 2004. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду 2005. Награда за успех на основним студијама Универзитета у Новом Саду 2005. Стипендија Краљевине Норвешке за 500 најбољих студената у Србији

Научна делатност:

Бави се синтаксом савременог српског језика и других словенских језика, језичком културом и језичком политиком у словенским језицима, процесима стандардизације и нормирања језика. Ради на популаризацији српске језичке и говорне културе, оснивач је удружења „Језикофил“ које се интензивно бави поменутом проблематиком.

Аутор је следећих монографија: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици (2010), Категорија степена у српском језику: сложена реченица (2014), Језикофил (2016).

Научна и стручна библиографија обухвата више од 60 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике, библиографије), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на 25 научних скупова, на међународном и националном нивоу.

Изабране публикације:

Николић, Марина: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 220 стр. (Едиција: Монографије, 6)

Николић, Марина: Категорија степена у српском језику: сложена реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 304 (Едиција: Монографије, 21)

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Београд: Клет, 2016, 158 стр.

Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 467–479.

Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику: статус и семантички потенцијал, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011, 113–127.

Николић, Марина: Последичне клаузе са значењем мере и степена, Јужнословенски филолог LXXI/3–4. Београд 2015, 233–249.

Види више →

Библиографија научних радова

Монографске публикације (монографије, речници, дијалектолошки атласи, критичко приређивање рукописа и сл.)

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић 2016: Језикофил, Београд: Klett.

[Вељко Брборић, Језикофил – електронско и штампано неговање језика, Политика, 24. 11. 2016.  http://www.politika.rs/scc/clanak/368458/језикофил-неговање]

Николић, Марина: Категорија степена у српском језику: сложена реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 304 (Едиција: Монографије, 21)

[Милашин, Горан: О сложеној реченици са становишта савремених лингвистичких усмјерења, Филолог VI/12, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2015, 305–308.]

[Ђорђевић, Весна: Марина Николић, Категорија степена у српском језику: сложена реченицаНаш језик 46/1–2, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 71–74.]

[Светлана Слијепчевић, Књига о категорији степена у српском језику (приказ), Српски језик XXI, Београд 2015, 669­­–674]

[Пипер, Предраг: Марина Николић, Категорија степена у српском језику:сложена реченица. − Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014. − 307 стр.,  Јужнословенски филолог 71/3-4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 325–335]

[Оташевић, Ђорђе: Марина Николић, Категорија степена у српском језику, Лингвистичке актуелности 26, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 105–106]

[Танасић, Срето: Српска граматика данас, Јужнословенски филолог LXXIII/3–4, Београд 2017, 229–258]

Николић, Марина: Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 220 стр. (Едиција: Монографије, 6)

Студије и чланци

Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић. Грађа за Речник нових речи (2). Новоречје II/2 (2020). Београд: Алма – Пројекат Растко. 61–126.

Николић, Марина: Стандардизација термина у српском језику. Наука без граница 2: 1. Огледала стварности, У: М. Лончар-Вујновић (ур.), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2019, 165–178.

Николић, Марина: Poređenje kao sintaksičko-stilsko sredstvo u romanu NA SUNČANOJ STRANI. Andrićeva sunčana strana. Andrićs Sonnenseite. U: Branko Tošović (Hg./ur.) Graz – Banjaluka – Beograd / Грац – Бањалука ‒ Београд: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Народна и универзитетска библиотека Републике Српске – Svet knjige – nmlibris. 2019, 783–790.

Николић, Марина: Стандардизација српског језика и језичка култура у проучавањима Срете Танасића. Наш језик L/2, 2019.

Николић, Марина: Реченице с поредбеном клаузом. Предраг Пипер и др., Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Нови Сад – Београд: Матица српска –Институт за српски језик САНУ, 2018, 385–420.

[Московљевић Поповић, Јасмина: Предраг Пипер, Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Уредакцији Предрага Пипера. Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 765 стр. Јужнословенски филолог LXXV/ 2, Београд, 2019, 97–115.]

Николић, Марина: Реченице с начинском клаузом. Предраг Пипер и др., Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Нови Сад – Београд: Матица српска –Институт за српски језик САНУ, 2018, 421–431.

[Московљевић Поповић, Јасмина: Предраг Пипер, Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Уредакцији Предрага Пипера. Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 765 стр. Јужнословенски филолог LXXV/ 2, Београд, 2019, 97–115.]

Николић, Марина, Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан: Језичко нормирање и интернет. У: М. Лончар-Вујновић (ур.) Наука без граница 1: Изван оквира. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 57–68.

Николић, Марина: Гвоздановић, Јадранка. Српска енциклопедија. Том III, Књига 1, Нови Сад – Београд (Матица српска, Српска академија наука и уметности. Завод за уџбенике), 2018, 143–144.

Николић, Марина: Густавсон, Свен. Српска енциклопедија. Том III, Књига 1, Нови Сад – Београд (Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике), 2018, 707.

Николић, Марина: Semantička kategorija stepena u frazeologizmima (na primeru srpskog jezika), Philologica, LXXVII, Bratislava: Univerziteta Komenského v Batislave, 2018, 314–321.

Николић, Марина: Језичко планирање и интернет, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ III Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 177–186.

Николић, Марина, Сања Алексић: Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1, Лесковац – Врање: Лесковачки културни центар – Педагошки факултет, Универзитет у Нишу, 2016, 145–157.

Николић, Марина, Весна Ђорђевић: Фразеологизми у српској реп музици, у: Милош Ковачевић и Јелена Петковић (ур.), ФИЛУМ, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23–25. X 2015). Књ. 1, Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 423–431.

Николић, Марина: Категорија степена и категорија оцене у српском језику – сличности и разлике, Филолог VII/14, Бања Лука 2016, 11–18.

Николић, Марина: Српски језик у Баварској – учење и изучавање (случај Минхена), Српски језик – од Вука до данас, ФИЛУМ: Крагујевац, 2015, 465–473.

Николић, Марина: Последичне клаузе са значењем мере и степена, Јужнословенски филолог LXXI/3–4. Београд 2015, 233–249.

Николић, Марина: Лингвистика језичке културе у радовима Предрага Пипера, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65  година  живота академика Предрага Пипера, Београд: Филолошки факултет, 2015, 35–45.

Николић, Марина: О теоријским аспектима проучавања семантичке категорије степена, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1, Нови Сад 2014, 83–92.

Николић, Марина: Синтаксичка градација као стилско средство у роману „На Дрини ћуприја“ (лингвостилистичка анализа), у: Бранко Тошовић (ур.) Beograd – Banja Luka – Grac: Svet knjige – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Institut Karl Franc, 2013, 827–834.

Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.) Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд), Филолошка истраживања данас. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 161–182.

Николић, Марина, Страхиња Степанов: Фразеологизми као средство изражавања семантичке категорије степена, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.) Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд), Филолошка истраживања данас. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 233–249.

Николић, Марина: Србистика на Петроградском универзитету данас, Наш језик, 3–4, Београд, 2013, 59–70.

Николић, Марина: Језичка култура у науци о српском језику I, Лингвистичке актуелности 20, Београд 2012, 9–29, http://www.asusilc.net/aktuelnosti/

Николић, Марина, Страхиња Степанов: Применљивост теорије семантичких локализација у проучавању категорије степена“, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: ФИЛУМ, 2012, 129–138.

Николић, Марина: Језичка култура у науци о српском језику II, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 9–27, http://www.asusilc.net/aktuelnosti/

Николић, Марина: Диферентивно степеновање у савременом српском језику, у:  Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 547–554.

Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 467–479.

Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику: статус и семантички потенцијал, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, књ. I Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: ФИЛУМ, 2011, 113–127.

Николић, Марина: Изражавање степена у приповеци Пут Алије Ђерзелеза Иве Андрића, у:  Branko Tošović (hg.), 3. Symposium Die österreichisch-ungarische Periode in Leben und Schaffen Ivo Andrićs (8.–9. Oktober 2010, Graz). Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität–Beogradska knjiga, 2011, 621–638.

Николић, Марина: Настава језика и дијалекат, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекатдијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 143–153.

Николић, Марина: О једној врсти сложене реченице у Андрићевом грачком опусу, у: Branko Tošović (hg.), Das Grazer Opus von Ivo Andric. Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität–Beogradska knjiga, 2010, 399–412.

Николић, Марина, Страхиња Степанов: Статус српског језика на аустријским катедрама“, Славистика XIV, Београд 2010, 299–308.

Николић, Марина: Допринос Богдана Терзића неговању српске језичке културе, Славистика XIII, Београд 2009, 63–73.

Николић, Марина: Теорија језичке културе у србистици и кроатистици, у: Бранко Тошовић (ур.), Зборник радова са 2. симпозијума „Разлике између бошњачког, хрватског и српског језика“, Грац: LITVerlag, 2009, 453–473.

Николић, Марина: Deverbativna imenica kao kondenzator rečeničnog sadržaja u jeziku novina (na BKS materijalu), у: Branko Tošović (hg.),  Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik, Graz: LITVerlag, 2010, 327– 345.

Николић, Марина: О лингвистици језичке културе у русистици и науци о српском језику, Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад 2008, 273–288.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Николић, Марина: Миливој Алановић. О допунама и допуњавању у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 267 стр. Јужнословенски филолог LXXVI, св. 1 (2020), 223–226.

Николић, Марина: Интензификаторске партикуле у савременом српском језику Ане Јањушевић Оливери, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018. Наш језик L/1, 2019, 123–131 [приказ].

Николић, Марина: Ранко Бугарски, Селективна социолингвистичка библиографија: СФРЈ / СРЈ-СЦГ / Србија: 1967–2014. Београд: Мостарт, 2015 (139 стр.), Јужнословенски филолог LXXII/3–4, Београд 2016, 277–282 [приказ].

Николић, Марина: Светлана Слијепчевић, Слободан Новокмет, Марина Николић, Језикофил, Београд: Klett 2016. (124 стр.), Лингвистичке актуелности 29, 41–43 [приказ].

Николић, Марина: „Асертивност, релевантност и жанр“, Страхиња Степанов (докторска дисертација)“, Лингвистичке актуелности, Београд 2015, [приказ].

Николић, Марина: Допринос јачању руско-српских научних веза, Зборник Матице српске за слависитку  85 (2014). Нови Сад 2015, 263–265 [хроника].

Николић, Марина: Срето Танасић. Из синтаксе српске реченице. Зборник Матице српске за слависитку, 85 (2014). Нови Сад 2015, 251–254 [приказ].

Николић, Марина: „Разматрања о језику Иве Андрића (Симпозијум „На Дрини ћуприја”, 4–6. октобар 2012, Вишеград)“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1, 201–205, Нови Сад 2015, [хроника].

Николић, Марина: LXVII Скуп слависта Србије: Савремена српска славистика у међународном контексту [приказ], Зборник Матице српске за славистику 76, 131–135 [хроника].

Николић, Марина: П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Славистика XVIII, Београд 2014, 628–631 [приказ].

Николић, Марина: Р. Стијовић, „Језички саветник“, Лингвистичке актуелности 25, Београд 2014 [приказ].

Николић, Марина: М. Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Наш језик XLV/1–2, Београд 2013, 105–111 [приказ].

Николић, Марина: Контрастивна проучавања српског језика: правци и резултати. Уредници: академик Иван Клајн, дописни члан Предраг Пипер. – Београд : Одељење језика и књижевности Српске академије наука и уметности, 2010. – 376 стр. (Српски језик у поређењу са другим језицима, књ. 1), Филолошки преглед XXXVIII/1, Београд 2012, 219–222 [приказ].

Николић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг (компаративни поглед), Јужнословенски филолог, Београд 2012, 181–188 [приказ].

Николић, Марина: Милош Ковачевић Граматичка питања српског језика. Лингвистичке актуелности 21, Београд 2012, 31–33, [приказ].

Николић, Марина: Милош Ковачевић, Лингвостилистика књижевног текста, Наш језик XLIII/3–4, Београд 2012, 123–126 [приказ].

Николић, Марина: Ђорђе Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј, 2012. – 1048 стр., Јужнословенски филолог 69, Београд 2013, 497–503 [приказ].

Николић, Марина: Luka Vukojević, Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku. – Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008, Зборник Матице српске за славистику 79, Нови Сад 2011, 188–191 [приказ].

Николић, Марина: Предраг Пипер, „Прилози историји српске славистике“. Чигоја штампа, 2011. 737 стр., Лингвистичке актуелности 19 [приказ].

Николић, Марина, Предраг Пипер: Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима (14. септембар, Нови Сад, Матица српска – 15–16. септембар 2010. Београд, Институт за српски језик САНУ), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LIV/1, Нови Сад 2011, 277–281 [хроника].

Николић, Марина: Милорад Радовановић, Увод у фази лингвистику, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009, 162 стр., Наш језик XLI/1–2, Београд 2010, 47–51 [приказ].

Николић, Марина: Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Лингвистичке актуелности, 18, http://www.asusilc.net/aktuelnosti, Београд 2010 [хроника].

Николић, Марина: Зборник Института за српски језик САНУ I (Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота). Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 663 стр, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/2, Нови Сад 2010, 233–236 [приказ].

Николић, Марина: Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика, Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад 2009, 137–139 [приказ].

Николић, Марина: Јужнословенски филолог, књигa LXIV (у част академика Милке Ивић поводом 85-годишњице рођења), САНУ, Београд, 2008, Лингвистичке актуелности, 17, Београд 2009,  [приказ].

Николић, Марина: Рада Стијовић, Српски језик: норма и пракса (Прилози писаној и говорној комуникацији), Чигоја штампа, Београд, 2009. Лингвистичке актуелности, 17, Београд 2009, http://www.asusilc.net/aktuelnosti [приказ].

Николић, Марина: Култура говора (Милан Шипка) Наш језик XXXIX/1–4, Београд 2008, 111–113 [приказ].

Николић, Марина: Теорија језичке кутуре у србистици и славистици (магистарски рад, аутореферат), Лингвистичке актуелности 16, Београд 2008, [приказ].

Николић, Марина: Српски језик у нормативном огледалу (прир. Б. Брборић, Ј. Вуксановић, Р. Гачевић), Наш језик, XXXVII/1–4, Београд 2006, 65–72 [приказ].

Николић, Марина, Слијепчевић, Светлана, Новокмет, Слободан. Неформални приступи неговању језичке културе на интернету. У: М. Лончар-Вујновић (ур.) Наука без граница 3. Међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Косовска Митровица 21–22. септембар 2019. године, Зборник резимеа. 2019, 166–167.

Николић, Марина: Стандардизација термина у српском језику. Међународни научни скуп Наука без граница 2, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2018. Зборник резимеа. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018, 172–173.

Николић, Марина, Новокмет, Слободан, Слијепчевић, Светлана: Језичко нормирање и интернет. Наука без граница, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017.

Николић, Марина: Izazovi globalne komunikacije – jezičko planiranje i internet. Međunarodni znanstveni skup „Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Laguage Planning and Policies“, CLARC 2016, Rijeka, 3., 4. i 5. 6. 2016. g., Ријека, 2016.

Николић, Марина: Језичко планирање и интернет, Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд, 2015, 14.

Николић, Марина: Категорија степена и категорија оцене – сличности и разлике. 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане (17–20. IX 2015), књига сажетака, Београд, 2015, 23.

Николић, Марина, Сања Алексић:  Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена, Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1, 11–12. април, 2014. године у Лесковцу, књига сажетака. Лесковац, 2014, 93–94.

Николић, Марина: Језичка култура и језичка политика (на српском језичком простору), II Международный научный симпозиум Славянские языки и культуры в современном мире, труды и материалы, Москва, 2012, 374–375.

Николић, Марина: Диферентивно степеновање у сложеним реченицама савременог српског језика, Први босанскохерцеговачки славистички конгрес. – Књига

сажетака, Сарајево, 2011, 79. http://www.slavistickikomitet.ba/Knjigasazetaka.pdf

Николић, Марина: Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику. Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сажетака, Београд, 2010, 75–76.

Николић, Марина: Начинске реченице у савременом српском језику, Филолошка истраживања данас (зборник резимеа), Београд, 2010, 79.

Николић, Марина, Страхиња Степанов: Фразеологизми као средство изражавања семантичке категорије степена, Филолошка истраживања данас (зборник резимеа), Београд, 2010, 97.

Николић, Марина: О семантичкој категорији степена у поредбеним реченицама, Књига резимеа реферата изложених на 17. конгресу савеза славистичких друштава Србије, Сокобања, 18–20. септембар 2009. године, Београд, 2009, 24.

Тезе

Николић, Марина: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица савременог српског књижевног језика, докторскаа дисертација, одбрањена 28. 6. 2012. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Предраг Пипер, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, проф. др Душка Кликовац).

Николић, Марина: Теорија језичке културе у србистици и славистици, магистарски рад, одбрањен 24. 6. 2008. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Предраг Пипер, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Вељко Брборић).

Стручни и популарни текстови

Николић, Марина: Kojim su sve sloganim partije mamile neopredeljene glasače – tri decenije izbora i predizbornih poruka. Blic, 24. 5. 2020. 10–11.

Николић, Марина: DUHOVITOST POMAŽE U BORBI PROTIV KORONE – HUMOR – Kako nam je olakšao karantin. Blic, 30. 4. 2020. 46–47.

Језик око нас (ур. Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић). Нови Сад: Прометеј, 2019.

Николић, Марина: Svi ih koristimo: Najiritantnije poštapalice u srpskom jeziku, 31. 12. 2017.

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Београд: Клет, 2016, 158 стр.

[Вељко Брборић, Језикофил – електронско и штампано неговање језика, Политика, 24. 11. 2016.  http://www.politika.rs/scc/clanak/368458/језикофил-неговање]

Николић, Марина: Родно осетљив језик у јавној употреби, Политика online, 15. 12. 2016.

Николић, Марина: Родно осетљив језик у јавној употреби 2, Политика online, 15. 12. 2016.

Николић, Марина: Када је пријатно за гледати, Политика online, 29. 11. 2016.

Николић, Марина: Сводни регистар питања из српске говорне културе (према језичким саветницима), Београд: Београдска књига, 2010.

 

 

Биографија:

Рођена 28. јануара 1982. године.

2014 Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, доцент на Катедри за српски језик и књижевност;

2013 „Језикофил”, оснивач и уредник;

2013 Постдокторско усавршавање на Филололошком факултету Државног универзитета у Санкт Петербургу

2012 Докторат Филолошког факултета у Београду (тема: Семантичка категорија степена у систему сложених реченица савременог српског књижевног језика)

2008 Институт за српски језик САНУ, научни сарадник на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика;

2008 Магистратура Филолошког факултета Универзитета у Београду (тема: Теорија језичке културе у србистици и славистици)

2001‒2005 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, одсек: Српски језик и књижевност (тема: Девербативна именица као кондензатор реченичног садржаја у језику новина)

Међународни пројекти:

Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen FWF-Projekt, P19158-G03 (2006-2010)

Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu Forschungsprojekt / Istraživački projek(a)t (2007-2015)

Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića (Graz, 2011–):

Види више

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Од 2020. године шеф Одсека за савремени српски језик САНУ.

Од 2018. године члан FEPS Scientific Council-а (Брисел).

Од 2013. године члан Научног већа Института за српски језик САНУ.

Од 2012. године члан-сарадник Матице српске.

Од 2008. године секретар Комисије синтаксу Одбора за стандардизацију српског језика.

Предавања (научна и популарна), презентације, изложбе

Српска језичка култура данас, предавање одржано у оквиру Скупа слависта Србије (Стручни семинар за наставнике руског језика), Руски дом, Београд, 31. 1. 2017.

Промоција сајта Језикофил, Задужбина Илије М. Коларца, 24. 4. 2015.

Циклус предавања из срског језика, Филолошки факултет Државног универзитета у Санкт Петербургу, током зимског семестра 2013/2014. године.

Језик пословне комуникације, Мегатренд универзитет, 25. 5. 2103.

Теорија језичке културе, Одјел за хуманистичке знаности Свеучилишта Јурја Добриле, Пула 11. 6. 2012. године.

Теорија језичке културе, Филозофски факултет Загребачког свеучилишта, Загреб 6. 6. 2012. године.

Учешћа на скуповима

Неформални приступи неговању језичке културе на интернету. У коауторству са Слијепчевић, С., Новокмет, С. Наука без граница 3. Међународни научни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Косовска Митровица 21–22. септембар 2019. године.

Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2018, са рефератом „Стандардизација термина у српском језику“.

11. Симпозијум Андрићева Сунчана страна, Херцег Нови (Црна Гора)11–14. октобар 2018, са рефератом „Поређење као синтаксичко-стилско средство у роману На сунчаној страни“.

Учешће на семинару за наставнике руског језика са предавањем „Српска језичка култура данас“, 31. јануар 2017, Руски дом, Београд.

Међународни научни скуп Словенски језици, књижевности и културе у контакту, Универзитет Коменски, Братислава, 29. септембар 2017, са рефератом „Семантичка категорија степена у фразеологизмима (на примеру српског језика).“

Међународни научни скуп Наука без граница, Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, 21–22. септембар 2017, са рефератом „Језичко нормирање и интернет“, заједно са Светланом Слијепчевић и Слободаном Новокметом.

Језици и културе у времену и простору 7, тематска секција: Српски језик на прелазу векова: новине у систему и употреби, Нови Сад, 19. новембар 2017, са рефератом „Српска језичка норма на прелазу векова: проблеми и изазови.“

Međunarodni znanstveni skup Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Laguage Planning and Policies, CLARC 2016, Rijeka, 3., 4. i 5. 6. 2016. g., sa referatom Izazovi globalne komunikacije – jezičko planiranje i internet.

Симпозијум Ћопићева поетика простора, 8–10. септембар 2016. г., Београд, са рефератом „Изражавање семантичке категорије простора у Делијама на Бихаћу Бранка Ћопића“, у коауторству са Гораном Милашином.

Трибина Српски језик данас ‒ актуелни проблеми. Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 12. 3. 2015. године, са рефератом Српска језичка култура у образовању ‒ изазови савременог доба.

Научни скуп Синтакса сложене реченице у српском језику, Матица српска, 29. априла 2015.  с рефератом Реченице с поредбеном клаузом у српском језику.

5. Simpozijum Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu, Бања Лука septembar 2015, sa referatom Jezik dece u Ćopićevim delima ili zašto deca vole da čitaju Ćopića.

45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане (17–20. IX 2015), са рефератом Категорија степена и категорија оцене – сличности и разлике.

X међународни научни скуп: Српски језик, књижевност, уметност, 23–25. октобар 2015, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, са рефератом: Фразеологизми у српској реп музици, у коауторству са Весном Ђорђевић.

Српски језик и актуелна питања језичког планирања, САНУ, Београд, 28. 10. 2015. са рефератом Језичко планирање и интернет.

Међународни научни скуп Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност 1, 11–12. април, 2014. године у Лесковцу, са рефератом Дијалекат као језик романа Лина тврђа од камена, у коауторству са Сањом Алексић (Хајделберг, Немачка).

Српски у дијаспори, Крагујевац, 25. октобар, 2014. г. с рефератом Српски језик у Баварској – учење и изучавање (случај Минхена).

Округли сто Перспективе славистике – Изучавање словенских језика у свету са излагањем под насловом Изучавање словенских језика у Србији и славистичке катедре на универзитетима у Србији, 14. јуна 2013, на Филолошком факултету СПбУ.

Међународна конференција XV Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова са рефератом Семантичка категорија степена у светлу савремених лингвистичких теорија 12. септембра 2013. године, на Филолошком факултету СПбУ.

Стручни скуп Употреба српског језика у медијима, Друштво новинара Војводине, 23. децембар 2013. Огранак Српске академије наука у Новом Саду, са рефератом Језичка култура и медији.

5. Симпозиј(ум) „На Дрини ћуприја“, Projekt Andrić-Initiative, 4–6. Октобар 2012. Вишеград, са рефератом Синтаксичка градација као стилско средство у роману „На Дрини ћуприја“ (лингвостилистичка анализа).

Први босанскохерцеговачки славистички конгрес у Сарајеву од 25. до 29. 05. 2011. године са рефератом Диферентивно степеновање у савременом српском језику.

VI међународни скуп Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 28–29. 10. 2011) са рефератом Применљивост теорије семантичких локализација у проучавању категорије степена у коауторству са Страхињом Степановом.

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима (14. септембар, Нови Сад, Матица српска –  15–16. септембар 2010, Београд, Институт за српски језик САНУ), са рефератом Нетипична средства за изражавање категорије степена у савременом српском језику.

3. Symposium Die österreichisch-ungarische Periode in Leben und Schaffen Ivo Andrićs (8.–9. Oktober 2010, Graz), са рефератом Изражавање степена у приповеци Пут Алије Ђерзелеза Иве Андрића.

V међународни скуп Српски језик, књижевност и уметност (Крагујевац, 29–30. 10. 2010) са рефератом Начинске реченице у савременом српском језику: статус и семантички потенцијал.

III Научни скуп Дијалекат и дијалекатска књижевност (Лесковац, 18. новембар 2010) са рефератом Настава језика и дијалекат.

Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд) са рефератом Начинске реченице у савременом српском језику.

Међународни научни скуп Filološka istraživanja danas – jezik, književnost i kultura (26. и 27. новембар 2010. Београд) са рефератом Фразеологизми као средство изражавања семантичке категорије степена у коауторству са Страхињом Степановим.

XLVII скуп слависта Савремена српска славистика у међународном контексту, 12–15. I 2009. године у Београду, са рефератом Допринос Богдана Терзића српској језичкој култури.

Simpozij(um) Gramatičke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz, 16.–18. aprila/travnja 2009. godine, sa referatom Deverbativna imenica kao kondenzator rečeničnog sadržaja u jeziku novina (na BKS materijalu).

17. конгрес савеза славистичких друштава Србије, Сокобања, 18–20. септембар 2009. године, са рефератом О семантичкој категорији степена у поредбеним реченицама српског језика.

2. Simpozij(um) Andrićev grački opus: kulturno-(h)istorijski/povijesni, književni i jezički/jezični aspekti, Graz, 9. i 10. oktobаr/listopad 2009. godine, са рефератом О једној врсти сложене реченице у Андрићевом грачком опусу.

Организација скупова:

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима (14. септембар, Нови Сад, Матица српска –  15–16. септембар 2010, Београд

Комисије и стручна тела:

Члан комисије за именовање у звање истраживач сарадник, Весне Ђорђевић

Члан комисије за избор сарадника (звање виши асистент) за ужу научну област Специфични језици – српски језик, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет.

Члан комисије за избор сарадника др Светлане Слијепчевић у звање научни сарадник.

Члан комисије за именовање у звање научни сарадник др Весне Ђорђевић.

Дипломски и завршни радови:

Јелена Вујисић, Одричне реченице и негација у Травничкој хроници Ива Андрића (ментор), 2020.

Марија Васовић, Релативне реченице у роману „Травничка хроника“ Иве Андрића (ментор), 2019.

Тамара Миловановић, Узвичне реченице у новинским насловима, 2018 (ментор).

Валентина Милосављевић, Супротне реченице и супротност у Андрићевом делу „Травничка хроника“ (ментор), 2018.

Данијела Петровић, Анималистичка фразеологија (ментор), 2018.

Александра Јанићијевић, Футур 1 и футур 2 у делима Добрила Ненадића, 2017. (ментор)

Марија Вељковић, ПРЕДИКАТСКИ АПОЗИТИВ У ПРИПОВЕТКАМА ИВЕ АНДРИЋА

Јелена Сојић, ИНВЕРЗИЈА КАО СТИЛСКА ФИГУРА У РОМАНУ КУКАВИЧИЈИ СНИЈЕГ РАТКА ПОПОВИЋА

Милица Ђукић, УПОТРЕБА ПРЕТЕРИТАЛНИХ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ЕПСКОЈ ПОЕЗИЈИ (ментор)

Емилија Станковић, УПОТРЕБА ИНСТРУМЕНТАЛА У РОМАНУ „ДЕРВИШ И СМРТ“ МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА (ментор)

Србијана Чеперковић, ДЕКОМПОНОВАНИ ПРЕДИКАТ У ЈЕЗИКУ ШТАМПЕ

Катарина Милић, УПОТРЕБА ПРЕТЕРИТАЛНИХ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У ЕПСКОЈ ПОЕЗИЈИ (ментор)

Марија Милановић, НАПОРЕДНА УПОТРЕБА ИНФИНИТИВА И ПРЕЗЕНТА С ВЕЗНИКОМ ДА У СРПСКОЈ ШТАМПИ (ментор)

Мастер радови

Муниба Дрековић Фразе и фразеологизми у Бугарској бараци Милисава Савића (члан комисије), 2020.

Санела Малинић, Савремена контрастивна истраживања српског и енглеског језика (ментор), 2019.

Сања Антић Сексизми у српској и америчкој реп музици (ментор), 2019.

Јована Николић, Функционалност наслова поглавља у роману „Сеобе“ Милоша Црњанског (члан комисије), 2019.

Катарина Милић Политички дискурс и манипулативна моћ језика у порпагандним видео-спотовима за председничку кандидатуру (март–април 2017) (ментор), 2018.

Јелена Трикош, Родно осетљив језик у српској штампи (ментор), 2017.

Тијана Ђорђевић (члан комисије)

Марија Вељковић (члан комисије)

Весна Босић, Критички преглед и систематизација радова из српске етнолингвистике са посебним освртом на методологију (ментор), 2016.

Тамара Станковић, ГРАФИТИ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ (ментор), 2015.

Сандра Н. Шелмић, ДЕЧИЈИ ДУХОВИТИ ОДГОВОРИ (ТЗВ. „КЕФАЛИЦЕ“) У СВЕТЛУ АНАЛИЗЕ ДИСКУРСА (ментор), 2015.

Докторске дисертације:

Члан комисије за одбрану докторске дисертације мастер Миле Драгић 2020.

Члан Комисије за преглед и оцену докторске дисертације Јулије Шапић Просторни фрагментизатори у руском језику у поређењу са српским, 2018. године

Члан Комисије за одбрану докторске дисертације др Јулије Шапић Просторни фрагментизатори у руском језику у поређењу са српским, одбрањене новембра 2018. године

Члан комисије за оцену теме за докторску дисертацију мастер Сање Коларевић Систем глаголских префикса са просторним значењем у руском језику у поређењу са српским, септембар 2018.

Члан комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације мастер Миле Драгић децембар 2017.

Члан Комисије за преглед и оцену докторске дисертације мастер Светлане Слијепчевић „Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу“.

Члан Комисије за одбрану докторске дисертације др Светлане Слијепчевић „Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу“. Дисертација одбрањена 25. 5. 2016. године на Филолошком факултету у Универзитета у Београду.

Рецензентски послови:

Рецензирала радове за научни часопис Зборник Филозофског факултета у Приштини (1–2, 3–4 за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Рецензија уџбеника и радне свеске за 8. разред основне школе Светлане Слијепчевић, Наташе Станковић Шошо и Бошка Сувајџића. Београд: Klett, 2020.

Рецензирала радове за научни часопис Српски језик, студије српске и словенске (свеска 25, год. 2020).

Рецензија књиге Адвербијлна и адноминална квалификативност у стандардном српском језику Јелене Редли, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020.

Рецензија уџбеника и радне свеске за 6. разред основне школе Светлане Слијепчевић, Наташе Станковић Шошо и Бошка Сувајџића. Београд: Klett, 2019.

Рецензија уџбеника и радне свеске за 7. разред основне школе Светлане Слијепчевић, Наташе Станковић Шошо и Бошка Сувајџића. Београд: Klett, 2019.

Рецензија речника 100 feminističkih termina Дејане Јовановић и Ђорђа Оташевића, Београд: Алма, 2019.

Рецензија књиге О допунама и допуњавању, Миливоја Алановића, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 268 стр.

Рецензирала радове за научни часопис Philologia Medianа (2019) Филозофског факултета у Нишу.

Рецензирала радове за научни часопис Наш језик (1–2, 3–4 2018)

Рецензија књиге Интензификаторске партикуле у савременом српском језику Ане Јањушевић Оливери, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2018.

Рецензија уџбеника и радне свеске за 5. разред основне школе Светлане Слијепчевић, Наташе Станковић Шошо и Бошка Сувајџића. Београд: Klett, 2018.

Рецензент књиге MALI REČNIK FEMINISTIČKIH TERMINA/Dejana D. Jovanović, Đorđe Otašević, Beograd: Alma, biblioteka Rečnici, knjiga 57, 2015, 419 str.

Рецензент радова за зборник радова Дијалекти српскога језика: истраживања, настава књижевност (2011)

Уређивачки послови

Главни уредник броја L/2 часописа Наш језик, посвећеног Срети Танасићу (2019).

Уредник зборника Језик око нас, Прометеј, 2019.

Члан уредништва зборника Милорад Ћорац – педагог и научни радник. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, с. 350, 2018.

Члан уредништва часописа Наш језик (2015–).