др Стана Ристић

e-mail:

stana.ristic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8 220

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикографија Н352, Лексикологија Н353, Н360

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, лексикологија, лексикографија, семантика.

Признања и награде:

Добитник је награде истраживачима за постигнуте резултате у области Српски језик и књижевност у периоду 2002-2003. године Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.

Научна делатност:

Бави се српском савременом дескриптивном лексикографијом и методологијом израде дескриптивних речника, лексикологијом, лексичком семантиком, когнитивним и етнолингвистичким аспектима значења.

Аутор је шест научних монографија и коаутор једне монографије: Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику (лексичко-граматички приступ), 1990; Реч. Смисао. Сазнање (студија из лексичке семантике) (у коауторству с М. Радић-Дугоњић), 1999; Експресивна лексика у српском језику (теоријске основе и нормативно-културолошки аспекти), 2004; Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, 2006; Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, 2009; О речима у српском језику, 2012 и Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, 2015;

Научна библиографија броји преко преко 150 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике – на српском, енглеском, руском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала на 70 научних скупова у земљи и иностранству, углавном по позиву. Бави се и популаризацијом дескриптивне лексикографије и употребе дескриптивних речника у настави језика.

Изабране публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 13, моире – наклапуша, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1988, 800 стр. [основна обрада: надевак – надмашавати (се), 602–632].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 14, накласати – недотруо, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1989, 800 стр. [основна обрада: наукијер – нацвацкати (се), 572–610].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 15, недотупав – нокавац, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1996, 800 стр. [основна обрада: нехатилац – нешуш, 595–629].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, нокат – одврзивати, ур. Митар Пешикан и др., САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 800 стр. [основна обрада: нотешче – нука, 44–78; основна обрада: обжалити – обипражина, 223–252; основна обрада: обрт – обурити, 455–491; помоћна редакција и редакција: оверчити – овоапсански, 522–540; помоћна редакција: ововарошки – овус, 540–557].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, одвркао – Опово, ур. Митар Пешикан и др., Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2006, 800 стр. а) Основна обрада: одвркао – оделно, 1–39; б) Редакција: одра – одринути, 172–204; ођа – оздоњи, 281–320; ок – окинчити, 364–401; в) Суредакција: одмор – однести, 130–143; однети – одоздола, 143159; окобас – окоњчити се, 438–457; ом – ометара, 594–629; ометати1 – омџа, 629–669; онакуша – онижи, 678–691; онизак – опанчина, 691–726; опиргати се – опличати, 763–792.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, књига XVІІІ, оповргавање – оцарити, ур. Даринка Гортан-Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. а) Редакција: органика – орманчић, 188–220; останац – осудан, 452–485; б) Суредакција: опустошавајући – опшчаство, 136–165; ослапити – оснивати, 359–393; оснивач – осогриз, 393–415; осудба – отачаствољубив, 485–522; отачаствољубље – отезање, 522–546; отезателно – отиснути, 546–572; отисти – откопчити се, 572–600; откоракнути – отолошки, 600–645; Отоман – отпоручити, 645–677; отћакати – отчушнути, 740–763; оћ1 – охој2, 763–791; охол – оцарити, 791–800.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, књига XІX, оцат – петогласник, ур. Стана Ристић и др., Београд, САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. а) Редакција: очин – ошинуће, 39–71; ошипка – ошчуро, 71–112; пажња – пакост, 152–190; папрат – парали, 326–371; б) Суредакција: оцат1 – оцрвењивати, 1–11; п1 – пажнава, 113–152; пакостан – паљеника, 190–242; пансионат – папраст, 292–326; пасјад – пасти3, 468–489; паф – пашчурина, 556–585; пекарина – пентрати, 622–663; пентрати се – период, 663–698; периода – перфекција, 698–744; перфекционизам – перце, 745–747.  

Монграфије:

Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику (лексичко-граматички приступ), Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 9, Београд, 1990.

Реч. Смисао. Сазнање (студија из лексичке семантике), Филолошки факултет Београдског универзитета, Београд, 1999. (у коауторству с М. Радић-Дугоњић)

Експресивна лексика у српском језику (теоријске основе и нормативно-културолошки аспекти), Монографије 1, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2004.

Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Монографије 3, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2006.

Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Монографије 10, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009.

О речима у српском језику, Монографије 14, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012.

Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Монографије 22, /ур. А. Лома/ Институт за српски језик САНУ, Београд, 2015;

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. [Ристић, Стана: редакција органика–орманчић, 188–220; останац–осудан, 452–485.] [Ристић, Стана: суредакција опустошавајући–опшчаство, 136–165; ослапити–оснивати, 359–393; оснивач–осогриз, 393–415; осудба–отачаствољубив, 485–522; отачаствољубље–отезање, 522–546; отезателно–отиснути, 546–572; отисти–откопчити се, 572–600; откоракнути–отолошки, 600–645; Отоман–отпоручити, 645–677; отћакати–отчушнути, 740–763; оћ1–охој2, 763–791; охол–оцарити, 791–800.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Ристић, Стана: редакција очин–ошинуће, 39–71; ошипка–ошчуро, 71–112; пажња–пакост, 152–190; папрат–парали, 326–371.] [Ристић, Стана: суредакција оцат1–оцрвењивати, 1–11; п1–пажнава, 113–152; пакостан–паљеника, 190–242; пансионат–папраст, 292–326; пасјад–пасти3, 468–489; паф–пашчурина, 556–585; пекарина–пентрати, 622–663; пентрати се – период, 663–698; периода–перфекција, 698–744; перфекционизам–перце, 745–747.]

Ристић, Стана: Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр. (Монографије, 10).

[Јовановић, Владан: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Монографије, 10, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009, 242 стр., Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 119–123.] [Лазић-Коњик, Ивана: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад, 2011, 302–306.] [Марковић, Александра: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242. стр., Јужнословенски филолог 67, Београд, 2011, 346–351.]

Ристић, Стана: О речима у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 192 стр. (Монографије, 14). [Оташевић, Ђорђе: Стана Ристић: О речима у српском језику : творбени и лексикографско-лексиколошки аспекти. Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012, 192, Лингвистичке актуелности 20, Београд, 2012, 57–61.] [Станић, Данијела: Стана Ристић, О речима у српском језику (творбени и лексикографско- -лексиколошки аспекти), Наш језик 43/3‒4, Београд, 2012, 127–130.]

Ристић, Стана: Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 452 стр. (Монографије, 22). [Богдановић, Маријана: Традиционални и савремени приступи лексичком значењу, Стана Ристић, Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Књижевност и језик 62/3−4, Београд, 2016, 423−427].

Студије и чланци

Ристић, Стана: Морфема -тељ у савременом српскохрватском језику, Наш језик 25/4–5, Београд, 1982, 189–230.

Ристић, Стана: Морфема -тељ у комбинацији са другим суфиксним морфемама, Наш језик 26/1, Београд, 1983, 6–24.

Ристић, Стана: Партикуле и њихови функционални еквиваленти (лексичко-семантичке и функционалне карактеристике), Јужнословенски филолог 49, Београд, 1993, 75–93.

Ристић, Стана: Истраживање прилога за начин у српскохрватском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/1, Нови Сад, 1993, 133–142.

Ристић, Стана: Лексички систем и лексичко значење, Наш језик 29/3–4, Београд, 1993, 241–246.

Ристић, Стана: Речце као јединице лексичког система (прагматичко-когнитивни приступ), Лексичко-семантички систем српскохрватског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд, 1994, 155–161.

Ристић, Стана: Илокуцијске компоненте у структури лексичког значења партикула, Јужнословенски филолог 50, Београд, 1994, 145–154.

Ристић, Стана: Конотативни аспекти значења експресивне лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Нови Сад, 1994, 537–542.

Ристић, Стана: Стране речи у описним речницима са аспекта лексичког нормирања, Наш језик 29/5, Београд, 1994, 301–305.

Ристић, Стана: Лексичке јединице као носиоци стилске информације, Научни састанак слависта у Вукове дане 23/2, Београд, 1995, 53–60.

Ристић, Стана: Неки аспекти нормирања у лексикографији, Научни састанак слависта у Вукове дане 24/1, Београд, 1995, 233–240.

Ристић, Стана: Универбизација као средство експресивизације разговорне лексике, Јужнословенски филолог 51, Институт за српски језик, Београд, 1995, 125–133.

Ристић, Стана: Нормативност и лексичко нормирање у дескриптивној лексикографији, Наш језик 30/1–5, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1995–1996, 67–75.

Ристић, Стана: Експресивна и стилска употреба збирних именица са суфиксом -ија, Наш језик 31/1–5, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1996, 85–95.

Ристић, Стана: Типови експресивне лексике у савременом српском језику (модел ’особа + психичка или морална особина’), Јужнословенски филолог 52, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1996, 57–78.

Ристић, Стана: Лексичка семантика као одраз човека и његовог језика (на примерима именица ’особа + морална или психичка особина’), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/1, Нови Сад, 1996, 99–109.

Ристић, Стана: Неке карактеристике стране лексике у језику предвуковског времена (на корпусу Грађа за речник страних речи у предвуковском периоду, I том – Велимира Михајловића), Научни састанак слависта у Вукове дане 25/2, Београд, 1996, 177–186.

Ристић, Стана: Маркирани типови лексике у језику предвуковског времена (на корпусу Грађа за речник страних речи у предвуковском периоду, I том – Велимира Михајловића), Српски језик 1/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 1996, 118–131.

Ристић, Стана: Лексика покућства у речнику страних речи предвуковског периода, О лексичким позајмљеницама, Зборник реферата са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица – Београд, 1996, 253–268.

Ристић, Стана: Нормативна питања у вези са лексиком разговорног језика, у: Трећи лингвистички скуп „Бошковићеви дани”, Подгорица, 1997, 223–232.

Ристић, Стана: Морфолошке и синтаксичке карактеристике неких типова експресивне лексике, Научни састанак слависта у Вукове дане 26/2, Београд, 1997, 207–217.

Ристић, Стана: Неке карактеристике експресива у делима Стевана Сремца, у: Књижевно дело Стевана Сремца ново читање, Зборник реферата са научне конференције одржане у Нишу 15. и 16. новембра 1996, Ниш, 1997, 43–56 [= у: Горан Максимовић (приређивач), Стеван Сремац, Антологијска едиција десет векова српске књижевности, књига 42, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2011: 447–457].

Ристић, Стана: Лексичка семантика експресивних глагола у савременом српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/1, Нови Сад, 1997, 167–176.

Ристић, Стана: Примена теорије језичке личности у језичким истраживањима, Наш језик 32/1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1997, 73–87.

Ristić, Stana: Stylistic Fuctions of Expressive Words in a Literary Text, Stylistika VI, Institute of Polish Philology, Opole Universitu, Opole, 1997, 433–442.

Ristić, Stana: Konceptualizacija nekih reči iz sfere duhovnosti nosilaca srpskog jezika, Slowo i czas, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1997, 58–66.

Ристић, Стана: Опсцене речи у Речнику САНУ, у: Опсцена лексика, Зборник радова, Просвета, Ниш, 1998, 18–28.

Ристић, Стана: Партикула само у светлу теорије интегралног описа језика, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 27/2, Београд, 1998, 229–238.

Ристић, Стана: Значење речи дух и душа у савременом српском језику, Наш језик 32/3–4, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1998, 168–178.

Ристић, Стана, Милана Радић-Дугоњић: Когнитивни аспект проучавања партикула, у: Актуелни проблеми граматике српског језика, Зборник са међународног научног скупа, Суботица – Београд, 1999, 147–152.

Ристић, Стана, Милана Радић-Дугоњић: Концептуальный анализ имени душа в русском и сербском языках и переводная лексикография, Седмой международный симпозиум МАПРЯЛ 1998, Велико Тырново, 1999, 238–247.

Ристић, Стана: Категорија очекиваности у неким лексичком и граматичким јединицама, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 28/2, Београд, 1999, 159–166.

Ристић, Стана: Концептуализација значења речи душа у савременом српском језику, у: Зборник са Четвртог лингвистичког скупа „Бошковићеви дани”, Подгорица, 1999, 133–144.

Ристић, Стана: Неке карактеристике придева с префиксима о- и по- у савременом српском језику, Наш језик 33/1–2, Београд, 1999, 53–63.

Ристић, Стана, Милана Радић-Дугоњић: Структура концепта слова и ее применение в дескриптивной и переводной лексикографии, За думите и речниците, Лексикографски и лексиколожки чтения ’98, Българско лексикографско дружество, Институт за български език при БАН, София, 2000, 42–52.

Ристић, Стана: Конкуренција неких лексичких и граматичких средстава у градирању прагматичке квантификације, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 29/1, Београд, 2000, 223–233.

Ристић, Стана: Експресивна лексика у најновијем омладинском жаргону и у савременом српском језику, Наш језик 33/3–5, Београд, 2000, 73–88.

Ристић, Стана: Погрдни експресиви у часопису Скоротеча 1844. год. (социолингвистички и лингвокултуролошки приступ), Српски језик 5/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 2000, 293–307.

Ристић, Стана: Експресивна лексика – из историје српског језика, Јужнословенски филолог 56/3–4, Београд, 2000, 951–964.

Ристић, Стана, Милана Радић-Дугоњић: Теорија интегралног описа језика Ј. Д. Апресјана, Лингвистичке актуелности VI (електронска верзија), Београд, 2001, 17–32.

Ристић, Стана: Могућности употребе речника у настави, Књижевност и језик 48/1–2, Београд, 2001, 85–97.

Ристић, Стана: Информације о граматичкој и лексичкој спојивости у дескриптивном речнику, Наш језик 34/1–2, Београд, 2001, 131–140.

Ристић, Стана: Именички експресиви у српском језику (тип ’особа + спољашња особина’), Словянський збырник, Випуск VIII, Филологичний факультет, Одеса, „Астропринт”, 2001, 63–70.

Ристић, Стана: Актуелни аспекти експресивизације и еуфемизације у савременом српском језику, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 30/1, Београд, 2002, 167–178.

Ристић, Стана: Експресивна лексика у дескриптивном речнику, у: Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе, Зборник са Међународног научног скупа о лексикографији и лексикологији, Нови Сад–Београд, 2002, 89–102.

Ристић, Стана: Српски књижевни језик у граматичком опису Љубомира Стојановића, у: Љубомир Стојановић – живот и дело, Зборник са научног скупа, Учитељски факултет, Ужице, 2002, 265–276.

Ристић, Стана: Основни принципи Михаила Стевановића у представљању јединица лексичког система, у: Живот и дјело академика Михаила Стевановића, зборник са научног скупа, ЦАНУ, Подгорица, 2002, 111–124.

Ристић, Стана: Лексикографски метајезик и српска дескриптивна лексикографија, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 31/2, Београд, 2003, 119–130.

Ристић, Стана: Улога конкуренције у регулисању лексичке и функционално-стилске норме, у: Конкуренција језичких средстава и језичка норма, Зборник са Петог лингвистичког научног скупа Бошковићеви дани, Подгорица, 2003, 195–206.

Ристић, Стана: Национална етика и култура у концептима неких речи српског језика,  у: Зборник Матице српске за славистику 63, Нови Сад 2003, 237–253 [= у: Александар К. Гадомски, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистика, Међународни тематски зборник, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет: Институт за теолошка истраживања, 2012, 153–166].

Ристић, Стана: Приступ граматичким речима у лексикографском и теоријском раду Михаила Стевановића, Гласник, књига 21, ЦАНУ, 2003, 61–72.

Ристић, Стана: Неки аспекти функционалног раслојавања језика на лексичком нивоу, Научни састанак слависта у Вукове дане 32/1, Београд, 2004, 147–158.

Ристић, Стана: Још нека запажања о негацији и негираним именицама, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 33/1, Београд, 2004, 99–110.

Ристић, Стана: Партикуле као јединице семантичке кохезије, Српски језик 9/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 2004, 505–514.

Ристић, Стана, Бојана Милосављевић, Владан Јовановић: Деминутиви са суфиксима -че и -(ч)ић, Српски језик 10/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Београд, 2005, 597–616.

Ристић, Стана: Лексичко нормирање и стандардизација језика, у: Шести лингвистички научни скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица, 2005, 51–65.

Ристић, Стана: Партикула све у српском језику (опште карактеристике и функција интензификације), Српски језик 10/1–2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд, 2005, 199–210.

Ристић, Стана: Партикуле као речи у функцији метатекстуалних оператора (наводно, буквално, дословно, једноставно, просто, напросто), у: Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд, 2006, 205–216.

Ристић, Стана: Концепт емоције ’стида’ у српском језику, у: Предраг Пипер (ур.), Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, књига 1, САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд, 2006, 261–282.

Ристић, Стана: Глаголи говорења у функцији метајезичких модификатора, Наш језик  37/1–4, Београд, 2006, 15–24.

Ристић, Стана: Языковой стереотип грека (исторический аспект), Славяноведение, № 6, Москва, 2006, 77–81.

Ристић, Стана: Стереотип о Грцима у српском језику, Гласник Етнографског института 54, Београд, 2006, 47–55.

Ристић, Стана: Граматичке карактеристике партикуле све са значењем очекиваности, Српски језик 11/1–2, Београд, 2006, 173–186.

Ристић, Стана: Семантички пасив у деривираним метонимијским значењима глагола са улогом доживљавача (на примерима деривираних значења глагола физичког деловања типа: стезати, стискати, притискати и давити), Зборник Матице српске за славистику 71–72, Нови Сад, 2007, 445–459.

Ристић, Стана: Глаголи говорења у функцији локутивних карактеризатора говорног поступка, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 791–802.

Ристић, Стана: Прва лексикографска школа у Институту за српски језик САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 131–149.

Ристић, Стана: Неки аспекти граматичког и семантичког статуса заменичких речи, Научни састанак слависта у Вукове дане 36/1, Београд, 2007, 111–122.

Ristić, Stana, Ivana Konjik, Bojana Milosavljević: A Lexicographical Treatment of Serbian Modal Verbs (Case Study – Verbs морати and смети), у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 137–148.

Ристић, Стана: Асоцијативно поље граматичких речи у српском, руском и бугарском језику (на примерима прилога: срп. заједно, много, рус. вместе, много и буг. заедно, много), Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад, 2008, 367–386.

Ристић, Стана: Лексичкосемантичке карактеристике асоцијативног поља прилога степена и скупности у српском, руском и бугарском језику (на примеру прилога срп. много и заједно, рус. много и вместе и буг. много и заедно), у: Милорад Радовановић, Предраг Пипер (ур.), Семантичка проучавања српског језика, Београд: Српска академија наука и уметности, 2008, 317–336 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 2).

Ристић, Стана: Лексичко-граматичке карактеристике заменице ја са аспекта вербалних асоцијација, Научни састанка слависата у Вукове дане 37/1, Београд, 2008, 75–86.

Ристић, Стана: Корпус Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ са аспекта репрезентативности за савремени српски језик, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008, 407–427.

Ристић, Стана: Прилог постепено као лексички квантификатор, Јужнословенски филолог 64, Београд, 2008, 401–417.

Ристић, Стана: Речи са негацијом у дијалекатском речнику Загарача, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ І. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75‑годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 521–528.

Ристић, Стана: О лексикографским поступцима у обради граматичких речи у дескриптивном речнику, у: Бранислав Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, (Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31), 2008, 29–49.

Ристић, Стана: Преглед најновијих творбених процеса (по врстама речи), Српски језик 14, Београд, 2009, 77–90.

Ристић, Стана: Творба нових речи од властитих именица, Славистика 13, Београд, 2009, 307–315.

Ристић, Стана: Неке најновије појаве у развоју лексике српског језика (на примеру твореница са префиксима не и анти), Научни састанак слависта у Вукове дане 38/1, Београд, 2009, 27–41.

Ристић, Стана: Сложенице у корпусу нових речи са творбеним елементима у значењу квантификације, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 125–139.

Ristić, Stana: Grammatical-communicative status of particles in the Serbian language, in: Maria Cichońska (red.), Kategorie w języku. Język w kategoriach, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 106–114.

Ристић, Стана: Статус црквене лексике у корпусу савременог српског језика (на примеру Речника САНУ), у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 1, Београд: Православни богословски факултет, 2010, 451–459.

Ристић, Стана: Актуелни процеси у промени значења лексике српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 39/1, Београд, 2010, 215–226.

Ристић, Стана: Корпус „живог језика“ и његов значај за изучавање језичких појава, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметности I. Језички систем и употреба језика, Крагујевац: Филолшко-уметнички факултет, 2010, 109–114.

Ристић, Стана: Теорија интегралног описа и системске лексикографије Ј. Д. Апресјана, Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад, 2010, 119–134.

Ristić, Stana: Diskurs psovki u srpskom jeziku, u: Vera Vasić (ur.), Diskurs i diskursi. Zbornik radova u čast Svenki Savić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2010, 195–212.

Ристић, Стана: Стварност и мит у лексици поезије Даринке Јеврић, у: Софија Милорадовић (ур.), Језик и народна традиција 1. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Београд: Завод за уџбенике, 2010, 265–274.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић: Предлог за модернизацију рада на Речнику САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 529–553.

Ристић, Стана: Корпус савременог српског језика и језичко нормирање, Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1, Београд, 2011, 329–340.

Ристић, Стана: Глаголи визуелне перцепције у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 33–41.

Ристић, Стана: Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка, Славяноведение 6, Москва, 2011, 33–40.

Ристић, Стана: Глаголи са значењем постепености, Зборник за филологију и лингвистику Матице српске 54/2, Нови Сад, 2011, 147–159.

Ристић, Стана: Семантички аспекти учесталости код глагола, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 369–381.

Ристић, Стана, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Александра Марковић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Ристић, Стана: Израда нормативног речника савременог српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд, 2012, 5–17.

Ристић, Стана: Корпус српског језика у Рјечнику ЈАЗУ – филолошки програм Ђуре Даничића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 13–21.

Ристић, Стана: Улога творбе у концептуализацији појма виђење у језичкој слици света српског народа, у: Рајна Драгићевић (ур.), Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Београд: Филолошки факултет, 2012, 711–726.

Ристић, Стана: Концепт лепоте у Андрићевим приповеткама (Аникина времена, Јелена, жена које нема, Мост на Жепи), u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 535–554.

Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик: Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 21–25.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић, Милена Јакић, Александра Марковић, Тања Самарџић: Значај дигитализације језичких ресурса Речника САНУ за развој лексикографије и очување културне баштине, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Ристић, Стана: Неки аспекти актуелног стања српског језика на просторима данашње Црне Горе, у: Јелица Стојановић (ур.), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Црној Гори, Одјељење за српски језик и књижевност у Никшићу, Матица српска у Новом Саду, 2012, 333–342.

Ристић, Стана: Особине стереотипа мајка на материјалу тезаурусног речника савременог српског језика, у: I. С. Гнатюк (ред.), Українска і слов’янська тлумачна i пeрекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові, Київ: Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут української мови, 2013, 383–392.

Ристић, Стана, Светлана Слијепчевић: Етнолингвистичке информације у дескриптивном речнику (на примерима лексема дом, домовина, отаџбина и мајка), у: Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева (ред.), 70 години Българска академична лексикография, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, 2013, 231–237.

Ристић, Стана: Стереотип домовине у заједничкој концептосфери појмова дома и мајке (елементи језичке слике света у тезаурусном речнику савременог српског језика), Зборник Матице српске за славистику 83, Нови Сад, 2013, 181–198 [= Ристић, Стана: Концептосфера домовине, дома и мајке у српском језику и култури, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 141–161].

Ристић, Стана: Стилски аспекти концептуализације појма дом у књижевном дискурсу, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 381–394.

Ристић, Стана: Неки аспекти „унутрашње“ лексикографске критике (критички осврт на методологију рада и лексикографске поступке у изради тезаурусног Речника САНУ), у: М. И. Чернышева (ред.), Славянская лексикография. Международная коллективная монография, Международный комитет славистов, Комиссия по лексикологии и лексикографии, Национальний комитет славистов Российской федерации, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва: Издательский центр „Азбуковник“, 2013, 702–724 [= превод на руски, 842–862].

Ристић, Стана: Концепт дома у религијском дискурсу, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић (ур.), Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: Српска академија наука и уметности, 2013, 293–313 (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, 5).

Ристић, Стана: Придеви са суфиксима -(а)н, -ни од именичких основа (лексикографско-лексиколошки приступ), u: Milivoj Alanović, Jasmina Dražić, Gordana Štasni, Gordana Štrbac (ur.), Leksika – Gramatika – Diskurs. Zbornik u čast Veri Vasić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013, 217–234.

Ristić, Stana, Ivana Lazić-Konjik: Dom w języku serbskim, in: Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014, 103–137.

Ристић, Стана: Концепт домовине у поетском дискурсу савремених српски песника различитих периода, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 47‒59.

Ристић, Стана: Српске лингвистичке институције – Београдска лексикографска школа, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 27–54.

Ристић, Стана: Квалификатори у српској лексикографији, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 113–130.

Ристић, Стана: Глаголи са значењем ‘претварања’, ‘имитације’ у српском језику, Српски језик 20, Београд, 2015, 95–115.

Ристић, Стана: Вукова Писменица и Српска граматика у светлу граматичке критике, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 285–304.

Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик: Концепт дома у српском језику и култури, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 9–38.

Ристић, Стана, Ivana Lazić-Konjik: Dom w języku serbskim, in: Jerzy Bartmiński (red.), Leksykon aksjologiczny słowian i ich sąsiadów 1, DOM, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, 263–290.

Ристић, Стана: Заменице неко и нешто (лексичкосемантички и граматички приступ), у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи (ур.), У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, Београд: Филолошки факултет, 2015, 637–659.

Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик: Стеротип о Србима, у: Дејан Ајдачић (ур.), Срби и српско, Београд: Алма, 2016, 19–49.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић, Милена Јакић: Грађа Речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 133–154.

Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик: Репрезентативност Речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 377–394.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Ристић, Стана: Лексикографија и лексикологија, зборник реферата, Београд – Нови Сад, Књижевност и језик 30/4, Београд, 1983, 330–335. [приказ].

Ристић, Стана: Milorad Radovanović, Spisi iz sintakse i semantike, Јужнословенски филолог 67, Београд, 1991, 239–244. [приказ].

Ристић, Стана: Ladislav Zgusta, Priručnik leksikografije, Јужнословенски филолог 68, Београд, 181–185. [приказ].

Ристић, Стана: Лексичко-семантички систем српскохрватског језика, Књижевност и језик 3–4, Београд, 1994, 112–116. [приказ].

Ристић, Стана: Filologija, knjiga 22–23, Razred za filološke znanosti, Јужнословенски филолог 51, Београд, 1995, 353–358. [приказ].

Ристић, Стана: Jelisaveta Milojević, Gramatika reči, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 39/2, Нови Сад, 1996, 259–262. [приказ].

Ристић, Стана: 26. међународни научни састанак у Вукове дане, Преводилац 1–4, Београд, 1996, 66–70. [хроника].

Ристић, Стана: Друга међународна конференција „Језик: семантика, синтакса, прагматика”, Преводилац 1–4, Београд, 1996, 56–58. [хроника].

Ристић, Стана: Трећи Софијски славистички конгрес „Лингвистика и поетика”, Јужнословенски филолог 53, Београд, 1997, 253–257. [хроника].

Ристић, Стана: Чумак Л. Н., Синтаксис русского и белорусского языков в аспекте культурологии, Славистика III, Славистичко друштво Србије, Београд, 1999, 301–304. [приказ].

Ристић, Стана: Милош Ковачевић, Синтакса сложене реченице у српском језику, Српски језик 4/1–2, Београд, 1999, 885–893. [приказ].

Ристић, Стана: Весна Половина, Семантика и текст лингвистика, Лингвистичке актуелности 1, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2000, 9–19. [приказ].

Ристић, Стана: Богољуб Станковић, Лексикографски огледи, Лингвистичке aктуелности 2, Институт за српски језик САНУ,  Београд, 2000, 18–21. [приказ].

Ристић, Стана: Данко Шипка, Опсцене речи у српском језику, Лингвистичке актуелности 4, 2000. (електронска верзија). [приказ].

Ристић, Стана: Рад лингвистичког колоквијума у Институту за српски језик САНУ, Лингвистичке актуелности 1, Београд, 2000, 93–96. [хроника].

Ристић, Стана: Рад Лингвистичке трибине Института за српски језик САНУ, Лингвистичке актуелности 4, 2000. (електронска верзија). [хроника].

Ристић, Стана: Псовка у језицима данас и у историји, Лингвистичке актуелности 4 (електронска верзија). [хроника].

Ристић, Стана: Рад Лингвистичке трибине у Институту за српски језик САНУ, Јужнословенски филолог 59, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2003, 223–238. [хроника].

Ристић, Стана: Рад Лингвистичке трибине у Институту за српски језик САНУ у 2003. години, Лингвистичке актуелности 12–13, Институт за српски језик САНУ, Београд (електронска верзија). [хроника].

Ристић, Стана: Јелица Стојановић, Драга Бојовић, Српски језик између истине и обмане, (Социо)лингвистичака анализа стања у Црној Гори, Наш језик 30 7/1–4, Београд, 2006, 103–107. [приказ].

Ристић, Стана: Свенка Савић, Маријана Чанак, Вероника Митро, Гордана Штасни (приређивачи), Род и језик, Женске студије и истраживања и Футура публикације, Лингвистичке актуелности 17, Београд, 2009 [приказ].

Ристић, Стана: Марина Спасојевић, Глаголи на -(ј)ети, -им у корелацији са глаголима на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски аспект), Јужнословенски филолог 70, Београд, 2014, 360–363 [приказ].

Ристић, Стана: Наталья Корина, Борис Норман и др., Языковая картина мира и когнитивные приоритеты языка, Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 365–371 [приказ].

Ристић, Стана: Неђо Јошић, Воћарска лексика и терминологија у српском језику, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 118–122 [приказ].

Секундарно ауторство

Ристић, Стана, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.): Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 577 стр.  

Популарни текстови

Ристић, Стана: Стање у српској лексикографији данас на примеру Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Округли сто Српски језик и речници, Вукова задужбина, 15. 9. 2007.

Ристић, Стана: Пројекат Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, текст за сајт Института за српски језик САНУ, 2012.

Ристић, Стана: Штокавске збирке речи, Политика 20. 11. 2016.

Ристић, Стана: Слика народне религије и духовности, Политика 2. 12. 2016.

Ристић, Стана: У почетку створи Бог небо и земљу, Политика 3. 12. 2016.

Биографија:

  1. Подаци:

Рођена 1. јануара 1950. село Заовине, општина Бајина Башта.

1977  Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (на групи за српскохрватски језик и југословенска књижевност).

1977   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Одсек савремени језик, израда Речника САНУ).

1980   Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1990   Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

1991   Изабрана у звање научни сарадник.

Изабрана у звање виши научни сарадник.

2000   Изабрана у звање научни саветник.

  1. Руковођење пројектима:

Руководилац пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ  од јануара 2007 до јануара 2016.

Иницирала и засновала и руководила пројектом: Истраживање словенских говора на Косову и Метохији, који је финансирао УНЕСКО, а који је реализован у Институту у периоду од 2002. до 2003. год.

Иницирала и засновала и руководила пројектом: Језик и идентитет у Републици Србији, који је финансирао УНЕСКО, а који је реализован у Институту 2008. год.

Види више →
  1. Међународна сарадња:

Сарадник на пројекту „EUROJOS – Metody analizy JOS w kontekście badań porównawczych” (2012–2015)

Сарадник на пројекту „EUROJOS-2 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” (2016– )

Сарадник на српско-пољском пројекту „Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану” који се реализује у оквиру Споразума о научној сарадњи између Српске акдемије наука и уметности и Пољске акдемије наука у периоду 2017–2020. године (руководилац са српске стране др Ивана Лазић Коњик, са пољске стране др Dorota Pazio-Wlazłowska)

4. Уредништво и чланство у редакцијама

Уредник Речника САНУ

Уредник електронског часописа Лингвистичке актуелности

Члан редакције часописа Наш језик

Била секретар и технички уредник часописа Јужнословенски филолог (у пет бројева: XLVII, XLVIII, XLIX, L и LI)

Уредник Зборника научних радова Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Институт за српски језик САНУ, 2016.

  1. Чланство у комисијама и научним и стручним телима

Комисија за лексикографију и лексикологију при Међународном комитету слависта

Етнолингвистичка комисија при Међународном комитету слависта

Била председник, а сада члан лексиколошке комисије Одбора за стандардизацију српског језика

Члан Синтаксичке комисије Одбора за стандардизацију српског језика

Чланство у више комисија за избор у научна и истраживачка звање

Члан Научно веће Института

Члан Матице српске

Члан Савета Центра за предавачку делатност Здужбине Илије Коларца

  1. Остало

Приредила лексикографску библиографију из часописа Наш језик за зборник: Сто година лексикографског рада САНУ (1993).

Организовала и водила рад Лингвистичке трибине Института од 1999. год. до 2004. год.

Менторски рад са приправницима, сарадницима Института и са студентима, постдипломцима и магистрантима Филолошког факултета из Београда и Косовске Митровице, као и са магистрантима из иностранства (из Минска  Москве, Пловдива и Одесе

Члан одбора за организацију два научна скупа: 1) Српски језик у контексту актуелне језичке политике, одржан на Филозофском факултету у Косовској Митровици, у новембру 2002. год. и 2) Међународни симпозијум Граматика и лексика словенских језика, у организаији Института за српски језик и Матице српске, одржан у Београду и Новом Саду у септембру, 2010. год.

Организовала и пратила формирање звучног архива снимљених говора са Косова и Метохије од преко 500 сати материјала, које је финансирао Координациони центар за Косово и Метохију

Учествовала у комисијама за одбрану више магистарских и докторских радова

Рецензирала више монографија и радова из области којима се бави

Организовала и учествовала у раду групе сарадника за припрему потпројекта Дигитализација језичких ресурса Речника САНУ и модернизација рада на Речнику