Ивана Безрукова

e-mail:

ivanamcancar@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8227, +381 11 320 8227

Научне области:

Филологија H 004, Историја језика H 355, Лексикологија Н 353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352

Кључне речи:

српски језик, дијахронија, лексикологија, синтакса, семантика

Научна делатност:

Бави се историјом српског језика. Предмет научног интересовања чине: историјска лексикологија, лексикографија, синтакса и семантика. Учествовала на више научних скупова и стручних усавршавања у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Чанчар, Ивана: Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у „Маријином јеванђељу”, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 2011. Зборник радова Трећег годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 27–28. маја 2011. Београд: Православни богословски факултет, 2012, 664–683.

Чанчар, Ивана: Семантичко транспоновање протоспацијалне otx + gen конструкције у „Маријином јеванђељу”, у: Aleksander Urkom (ed.), 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest: Eötvös Loránd University, 2012, 5–9.

Чанчар, Ивана: Анафорски објекат у Сабраним делима Стефана Првовенчаног, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21. април 2012 г., Том I – Езикознание, Софија, Университетско издателство  „Св. Климент Охридски”, 2012, 481–487.

Чанчар, Ивана: Глаголске допуне у „Хиландарској повељи” Стефана Првовенчаног. Прилози проучавању језика 43. Нови Сад, 2012, 3–42.

Чанчар, Ивана: Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 9, Бања Лука, 2014, 23–33.

Чанчар, Ивана: Семантика лексема са основом mil- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Радомир В. Поповић (ур.), Српска теологија данас 2013, Зборник радова Петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, Београд: Православни богословски факултет, 2014, 357–367.

Види више →

БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ РАДОВА ИВАНЕ БЕЗРУКОВЕ

Чланци

Чанчар, Ивана: Меѓујазична македонско-српска хомонимија на именските лексеми, у: Томислав Треневски, Симон Саздов, Марија Паунова (ур.), Петти научен собир на млади македонисти. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2008, 249–260.

Чанчар, Ивана: Систем падежа са квалификативним значењем у „Примјерима чојства и јунаштва” Марка Миљанова. Прилози проучавању језика 40. Нови Сад, 2009, 25–45.

Чанчар, Ивана: Синтакса инфинитива у „Маријином јеванђељу”. Konštantinove listy roč. 4. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, 95–123.

Чанчар, Ивана: Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у „Маријином јеванђељу”, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 2011. Зборник радова Трећег годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 27–28. маја 2011. Београд: Православни богословски факултет, 2012, 664–683.

Чанчар, Ивана: Семантичко транспоновање протоспацијалне otx + gen конструкције у „Маријином јеванђељу”, у: Aleksander Urkom (ed.), I. 1st Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2012, 5–9. http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/youngslavist/1st%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf 

Чанчар, Ивана: Глаголске допуне у „Хиландарској повељи” Стефана Првовенчаног. Прилози проучавању језика 43. Нови Сад, 2012, 3–42. http://epub.digitalnabiblioteka.tk/index.php/ppj

Чанчар, Ивана: Анафорски објекат у Сабраним делима Стефана Првовенчаног, у: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21. април 2012 г., Том I – Езикознание, Софија, Университетско издателство  „Св. Климент Охридски”, 2012, 481–487.

Чанчар, Ивана, Данка Урошевић: О глаголима vxzqryti и ouzqryti у старословенском језику (с освртом на стање у грчком језику), у: Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу , Година IV / књига 1, Крагујевац, 2013, 19–32.

Чанчар, Ивана: Семантика лексема са основом mil- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Радомир В. Поповић (ур.), Српска теологија данас 2013, Зборник радова Петог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету 14. децембра 2013, Београд: Православни богословски факултет, 2014, 357–367.

Чанчар, Ивана: Придеви који означавају божанске особине у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу 9, Бања Лука, 2014, 23–33. http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1339

Чанчар, Ивана: Семантика придева са основама blag- и dobr- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, у: Prof. dr  Ivana Živančević Sekeruš (gl. ur.), Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 1. decembar 2012. Zbornik  radova, Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2014, 153–164. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-292-0

Безрукова, Ивана. Фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја. Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, 16. Бања Лука: Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2017, 28–43, ISSN 1986-5864, УДК 811.163.1’367.622

Безрукова, Ивана. Речник славеносрпског језика. Огледна свеска. Доситејев врт, Годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовићˮ, Година V, Број 5. Београд: Задужбина Доситеј Обрадовић, 2017, 135–144 (приказ) ISSN 2334–9476, ISBN 978-86-87583-24-5

Речници

Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником, ур. Милан Шипка, Нови Сад: Прометеј, 2010, 1412 стр. [сређивање грађе и примарна обрада одредница под словима Ж, З, Њ, Ш]. http://www.prometej.rs/upload/document/pravopisni_recnik.pdf

Резимеи

Чанчар, Ивана: Лексичко-синтаксичка средства за обележавање делова дана у „Маријином јеванђељу”, Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 2011. Београд, 2011, 19.

Čančar, Ivana: The basis blag- and dobr- in the Light of Cognitive Domain, The first international interdisciplinary conference for young scholars in social sciences and humanities Contexts, Novi Sad, 2012, 40.

Чанчар, Ивана: Семантика лексема са основом mil- у „Житију Светог Симеона” Стефана Првовенчаног, Српска теологија данас. Пети годишњи симпосион 2013, Београд, 2013, 9–10.

Безрукова, Ивана. Именовање цара Уроша у трима култним списима патријарха Пајсеја. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8. Sažeci / Abstracts / Abstracts. Novi Sad, 17.11.2018, 14–15 (резиме) (ISBN 978-86-6065-480-1).

Међународна сарадња

Учесник „Међународног семинара за македонски језик и књижевност” у Охриду од 3. до 21. августа 2005.

Усавршавање македонског језика на Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу од 1. до 28. фебруара 2007.

Усавршавање руског језика у Институту руског језика „Пушкин” у Москви од 5. јула до 7. августа 2008.

Предавања

Ћирилица – корак напред, Културни центaр Новог Сада, 24. мај 2013. године.

Ћирилица – корак напред, Галерија Центра за културу „Градац“, Рашка 17. август 2013. године.

Учешћа на скуповима

Петти научен собир на млади македонисти, Скопје, 2006.

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I. The 1st Conference For Young Slavists In Budapest, Budapest, 2011.

Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 2011, Београд, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Единадесетите национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених  и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2012.

Српска теологија данас. Пети годишњи симпосион 2013, Београд, 2013.

Језици и културе у времену и простору 8, Нови Сад, 2018.

Биографија:

Рођена 11. јуна 1985. у Зрењанину.

Дипломски рад (Систем падежа са квалификативним значењем у „Примјерима чојства и јунаштва” Марка Миљанова) одбранила 17. децембра 2008. на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику (ментор проф. др Слободан Павловић).

Мастерски рад (Синтакса инфинитива у „Маријином јеванђељу”) одбранила 25. јуна 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за српски језик и лингвистику (ментор проф. др Јасмина Грковић-Мејџор).

Уписала докторске студије 2010. на Филозофском факултету у Новом Саду (ментор проф. др Наташа Драгин).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ 1. фебруара 2012. године.

Изабрана у звање истраживач сарадник 18. септембра 2014. године.

Реизабрана у звање истраживач сарадник 6. новембра 2018. године.

Говори и пише руски и енглески језик.

Види више →

Рођена 11. јуна 1985. у Зрењанину.

Основне студије на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду уписала 2004. године. Дипломирала 2008. године с просечном оценом 9,89.

Мастерске студије на истом одсеку уписала је 2009. године и дипломирала 2010. с просечном оценом 10.

Докторске студије Језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду уписала 2010. године.

Од 1. фебруара 2012. године запослена као истраживач приправник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту „Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције” (178030).

У звање истарживач сарадник изабрана 18. септембра 2014. године.

Учешће на научним скуповима

Петти научен собир на млади македонисти, Скопље, 2006.

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája. The 1st Conference For Young Slavists, Будимпешта, 2011.

Српска теологија данас, III годишњи симпосион, Београд, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, IV научни скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Први међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука – Контексти, Нови Сад, 2012.

Единадесетите национални славистични четения: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012.

Српска теологија данас, V годишњи симпосион, Београд, 2013.

Предавања

Ћирилица – корак напред, Културни центaр Новог Сада, 24. мај 2013. године (поводом обележавања 1150 година од настанка словенске писмености).

Ћирилица – корак напред, Галерија Центра за културу „Градац”, Рашка 17. август 2013. године.

Студијски боравци

Учесник „Међународног семинара за македонски језик и књижевност” у Охриду од 3. до 21. августа 2005.

Усавршавање македонског језика на Филолошком факултету „Блаже Конески” у Скопљу од 1. до 28. фебруара 2007.

Добитник стипендије Министарства образовања Руске Федерације за одлазак на стручно усавршавање руског језика на Институту руског језика „Пушкин” у Москви од 5. јула до 7. августа 2008.

Награде и сертификати

Награда Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за успех у току школске 2004/2005.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2005/2006.

Награда Универзитета у Новом Саду за успех у току школске 2006/2007.

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија 2008/2009.

Сертификат Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду у школској 2006/2007. Нови Сад.

Сертификат Фонда за стипендирање  и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду у школској 2007/2008. Нови Сад.

Сертификат Фонда Михајло Пупин из Чикага за стипендирање студената, Београд (2009).

Сертификат Фонда за младе таленте Републике Србије у школској 2009/2010. на мастерским студијама.

Остале активности

„Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником”, гл. ур. Милан Шипка, Нови Сад: Прометеј, 2010, 1412 стр. [сређивање грађе и примарна обрада одредница под словима Ж, З, Њ, Ш].

Предавач српског језика као страног у Центру за српски језик и културу „Азбукум” у Новом Саду 2009–2013.

Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије ангажована на пројекту „Историја српског језика” (ОИ 178001) од фебруара 2011. до фебруара 2012.