мср Маријана Ђукић

e-mail:

marijana.bogdanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381643190526

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Семантика H 352, Историја језика Н 355

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, фразеологија, историја српског језика

Научна делатност:

Бави се фразеологијом, лексикологијом и лексикографијом. У центру научних испитивања су и питања из историје српског језика, пре свега на лексичком плану (старокњижевни лексички фонд) и фразеолошком плану (застареле фразеолошке јединице). Предмет научног интересовања су и проблеми из области методике наставе српског језика.

Изабране публикације:

Ђукић, Маријана: „Лингвокултуролошка анализа концепта пријатељство у српском језику и српској културиˮ, О вредностима у српском језику (ур. Д. Ајдачић), књ. 2, Београд: Алма, 2019, стр. 60–95

Ђукић, Маријана: Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу, Књижевност и језик, LXIII, 3–4, 2017, 233‒246.

Богдановић, Маријана: Фразеологизми са значењем временских односа у српском језику, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време: језичка истраживања, Ниш, 2017, 189–201.

Богдановић, Маријана: Могућност актуализације лексичког слоја славенизама у разговорном стилу савременог српског језика”, у: М. Ковачевић, Ј. Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, год. VII, књ. 1, Крагујевац, 2016, 237‒246.

Богдановић, Маријана: Семантички и творбени аспект именичке старокњижевне лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Српски језик, XXI, Београд, 2016, 575−594.

Богдановић, Маријана: О старокњижевној лексици у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ: фонетске и творбене одлике и начини њеног посрбљавања, у: С. Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору IV, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 141‒151.

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности”, Књижевност и језик, LXII/1‒2, Београд, 2015, 173‒187.

Види више →

Студије и чланци:

Ђукић, Маријана, „Из кулинарске лексике села Ровни у Ваљевској Подгориниˮ, Из лексике становања у Ваљевској Подгорини, Етнолингвистички огледи, зборник радова, приредиле: Д. Радовановић, М. Ивановић Баришић, Нови   Сад: Матица српска, 2019, стр. 109–130.

Ђукић, Маријана: „Лингвокултуролошка анализа концепта пријатељство у српском језику и српској културиˮ, О вредностима у српском језику (ур. Д. Ајдачић), књ. 2, Београд: Алма, 2019, стр. 60–95.

Ђукић, Маријана: ,,О  концепту ЕВРОПА у савременом српском језику и културиˮ, у: Wojciech Chlebda (red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 2 – EVROPA, Lublin, 2018, стр. 365–396.

Ђукић, Маријана: ,,О синонимском односу лексема друг и пријатељˮ, Језик данас, XIV, бр. 11, Нови Сад, 2018, стр. 25–29.

Ђукић, Маријана: Фразеолошки архаизми у српском језику, Наш језик, књ. XLVIII, св. 1–2, 2017, Београд: Институт за српски језик САНУ, стр. 73–86.

Ђукић, Маријана: Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу, Књижевност и језик, LXIII, 3–4, 2017, 233‒246.

Богдановић, Маријана: Фразеологизми са значењем временских односа у српском језику, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време: језичка истраживања, Ниш, 2017, 189–201.

Богдановић, Маријана: Семантички и творбени аспект именичке старокњижевне лексике у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Српски језик 21, Београд, 2016, 575594.

Богдановић, Маријана: Морфолошка адаптација мушких антропонима страног порекла у савременом српском језику, Књижевност и језик 63/12, Београд, 2016, 91106.

Богдановић, Маријана: Могућност актуализације лексичког слоја славенизама у разговорном стилу савременог српског језика, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 237‒246.

Богдановић, Маријана: О старокњижевној лексици у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ: фонетске и творбене одлике и начини њеног посрбљавања, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору IV, Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 141151.

Богдановић, Маријана: О концепту Европа у савременом српском језику и култури, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 98124.

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: Примена Речника САНУ у средњошколској настави српског језика и књижевности, Књижевност и језик 62/12, Београд, 2015, 173187.

Богдановић, Маријана: Лингвокултуролошка слика Европе у савременом српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности VI/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 465‒477.

Богдановић, Маријана: Допринос Луке Милованова развоју акценатске и метричке теорије код Срба, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 335344.

Богдановић, Маријана: О роду и броју именица у основношколском и средњошколском образовању, Књижевност и језик 61/34, Београд, 2014, 353369.

Богдановић, Маријана: Категорије атрибутивне посесивности у роману Енциклопедија мртвих Данила Киша, Радови Филозофског факултетаФилолошке науке 17/1, Пале, 2015, 87103.

Богдановић, Маријана: Утицај Луке Милованова на развој акценатске мисли Вука Караџића, Књижевност и језик 60/34, Београд, 2013, 455464.

Стручни текстови:

Богдановић, Маријана, Никола Санковић: Акценатске згоде и незгоде: о силазним акцентима ван првог слога речи, Језик данас, н. с. (11) 34, Нови Сад, 2015, 2734.

Богдановић, Маријана: Идентификација политичарки у српским писаним медијима у поређењу са хрватским (творбени аспект), Свет речи 3738, Београд, 2014, 5054.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Ђукић, Маријана, „Нова књига за све језикофилцеˮ, приказ књиге Језик око нас      (ур. С. Слијепчевић Бјеливук, С. Новокмет, М. Николић), Књижевност и    језик, Друштво за српски језик и књижевност Србије

Ђукић, Маријана, Актуелна српска етнолингвистичка истраживања. О вредностима у српском језику, књ. 2, ур. Дејан Ајдачић. Београд: Алма, 2019, 199, Славистика, XXIII, 2019, 334–337.

Ђукић, Маријана: Значајан допринос српској фразеолошкој литературиˮ, приказ књиге Фразеологија о човеку и човек у фразеологији, Гордана Штасни, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 284 стр., Наш језик, Институт за српски језик САНУ.

Ђукић, Маријана: Дејан Ајдачић, Етнолингвистика и поредбена фразеологија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LX/2, 2017, стр. 327–332 [приказ],

Богдановић, Маријана: Традиционални и савремени приступи лексичком значењу, Стана Ристић, Граматички и когнитивни аспекти лексичког значења, Књижевност и језик 62/34, Београд, 2016, 423427 [приказ].

Богдановић, Маријана: Савремена проучавања језика и књижевности VI/1, Наш језик 46/12, Београд, 2015, 7579 [приказ].

Богдановић, Маријана: Настава матерњег језика на темељима прагматике, Драгана Вељковић Станковић, Комуникативни приступ у настави српског језика, Књижевност и језик 61/12, Београд, 2014, 153157 [приказ].

Богдановић, Маријана: Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Наш језик 45/12, Београд, 2014, 113119 [приказ].

  Популарни текстови:

Богдановић, Маријана: Баш сам вољан на колегиницу, Политика 14. новембар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 61–63].

Богдановић, Маријана: Ух, што воли да меси гурабије, Политика 6. децембар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 65–68].

Богдановић, Маријана, Слободан Новокмет: „Паметан“ и „пас“ – рекордери по броју израза у новом тому речника, Политика, 15. фебруар 2015, 5.

Биографија:

Рођена 22. марта 1988. године у Ваљеву.
2012. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик и књижевност 01).
2013. Стекла звање мастера српског језика на Филолошком факултету у Београду.
2013. Уписала докторске академске студије, модул: Српски језик.
2014. Почела да ради на Институту за српски језик САНУ, на пројекту „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” у звању истраживач-приправник.
2015. Изабрана у звање истраживач-сарадник.
2016. Пријавила докторску дисертацију под називом Застареле фразеолошке јединице у српском језику (састав комисије: др Рајна Драгићевић (ментор), др Александар Милановић и др Наташа Вуловић).
Говори и пише енглески језик, служи се руским језиком.

Види више →
 

Тезе

2016. године пријавила докторску дисертацију под називом Застареле фразеолошке јединице у српском језику (састав комисије: др Рајна Драгићевић (ментор), др Александар Милановић и др Наташа Вуловић).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (22. април 2015).

 Учешћа на скуповима:

1) Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, Софија, 2016.

2) Језик, књижевност, време, Ниш, 2016.

3) VII научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2015.

4) VI научни скуп младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2014.

5) Језици и културе у времену и простору IV, Нови Сад, 2014.

6) XVIII конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Београд, 2014.

7) Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад, 2013.

Предавања (научна и популарна), презентације, радионице

Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу, 58. Републички зимски семинар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 9. 2. 2017.

Трибина о језичкој култури на интернету  (са Вељком Броборићем и Слободаном Новокметом), Правни факултет Универзитета у Београду, 17. 11. 2015. године.

Примена речника САНУ у настави српског језика и књижевности (са Слободаном Новокметом), 56. Републички зимски семинар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 16. 1. 2015. године.

Како изаћи из врзиног кола: изрази у Речнику САНУ (са Светланом Слијепчевић и Слободаном Новокметом), Манифестација Дани еврпске баштине, Задужбина Илије М. Коларца,  21. 9. 2014. године.

Говори и пише енглески језик, служи се руским језиком.