мср Бојана Тодић Санковић

e-mail:

bojana.todic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+ 381 640034522

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Лексикологија H 353, Историја језика H 355

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, дијахронија, историја језика

Признања и награде:

2014 Похвала Филолошког факултета Универзитета у Београду за изузетан успех у току основних академских студија 2014 Годишња награда „Др Петар Ђукановић” Филолошког факултета Универзитета у Београду

Научна делатност:

Бави се српском лексикологијом, семантиком и историјом језика, као и  лексикографијом и методологијом израде описних речника српског језика. Предмет научног интересовања је и синтакса.

Изабране публикације:

Тодић Санковић, Бојана: Питање форме лексеме првенац: лексикографски аспекат, Наш језик LI/1, 2020, 43–57.

Тодић Санковић, Бојана: Фразеологија у настави српског језика: могућности шире примене, Књижевност и језик LXVII/, Београд, 2020, 391–405.

Тодић Санковић, Бојана: Колебљивост форми са морфемом -ов- (-ев-) и без ње у множини двосложних именица прве врсте у српском језику, Језици и културе у времену и простору IX/1, тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020, 513–526.

Тодић, Бојана, Ненад Крцић: Прагматички антоними у Асоцијативном речнику српскога језика, Језици и културе у времену и простору 7, Нови Сад, 2018, 199–210.

Тодић, Бојана: Природа асоцијативне везе антонимâ, Наш језик XLVII/3–4, Београд, 2016, 89–103.

Тодић, Бојана: О природи и преношењу акцената у говору села Драговац (код Пожаревца), Српски језик XXI, Београд, 2016, 617–626.

Види више →

Студије и чланци:

Милосављевић, Бојана, Слободан Новокмет, Бојана Тодић: Онлајн речници и народна лексикографија, Језици и културе у времену и простору VIII/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2019, 313‒325.

Тодић, Бојана, Ненад Крцић: Прагматички антоними у Асоцијативном речнику српскога језика, Језици и културе у времену и простору 7, Нови Сад, 2018, 199–210.

Тодић, Бојана: Покушај стандардизације српског језика средином XIX века: језикословна делатност Петра Матића, Савремена проучавања језика и књижевности IX, књига 1, Крагујевац, 2018, 15–27.

Тодић, Бојана: О природи и преношењу акцената у говору села Драговац (код Пожаревца), Српски језик 21, Београд, 2016, 617–626.

Тодић, Бојана: Природа асоцијативне везе антонимâ, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 89–103.

Стручни и популарни текстови:

Тодић Санковић, Бојана: Може ли се супруг упрегнути?, Језик око нас, Прометеј, 2019, 17–19.

Тодић Санковић, Бојана: Преко седам гора и седам авала, Језик око нас, Прометеј 2019, 27–29.

Тодић, Бојана: Свадбени обичаји у Српском рјечнику, Призор: часопис за културну историју Јадра 17, Лозница: Центар за културу „Вук Караџић“, 2018, 33–37.

Тодић, Бојана: Анализа лексеме човек у Српским народним пословицама, Свет речи 39–40/1, Београд, 2015, 25–31.

Тодић, Бојана: Сасвим обичан дан, у: Мирјана Блажић, Српски на српском 1, Београд: Радио Београд, 2015, 234–235.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Тодић Санковић, Бојана: Рајна Драгићевић, Граматика у огледалу семантике, Наш језик LI/2, 2020.

Тодић Санковић, Бојана: Рајна Драгићевић (ур.), О лингвистичким круговима Ирене Грицкат, Зборник Матице српске за књижевност и језик LXVIII, св. 3, Нови Сад, 2020, 1038–1042.

Тодић, Бојана: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Књижевност и језик LXVI/1, Београд, 2019, 207–214.

Тодић, Бојана: Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић, Српска лексикографија од Вука до данас: каталог изложбе // Српская лексикография от Вука до  современности: каталог выставки, Наш језик XLIX/1, Београд, 2018, 123–128.

Тодић, Бојана: Седамдесет година Института за српски језик САНУ, Преводилац 3–4/17, Београд, 2017, 7–17.

Тодић, Бојана: Горан Зељић, Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику, Наш језик 47/3–4, Београд, 2016, 133–137 [приказ].

Биографија:

Рођена 4. јула 1992. године у Пожаревцу.
2015 Дипломирала на основним академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српски језик и књижевност – Филолошки профил);

2016 Дипломирала на мастер академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српска филологија);

2016 Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик);

2017 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Лексикографски одсек).

2019 Изабрана у звање истраживач-сарадник.

Види више →
 

Рођена 4. јула 1992. године у Пожаревцу.

Дипломирала на основним академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српски језик и књижевност – Филолошки профил) (2015).

Дипломирала на мастер академским студијама на Филолошком факултету у Београду (група Српска филологија) (2016).

Уписала докторске академске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Српски језик) (2016).

Запослила се у Лексикографском одсеку Института за српски језик САНУ (пројекат „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”) (2017).

Научна звања:

Изабрана у звање истраживач-сарадник (17. 2. 2019).

Учешћа на научним скуповима:

Међународни скуп Језици и културе у времену и простору IX, Нови Сад, 2019.

Међународни скуп Језици и културе у времену и простору VIII, Нови Сад, 2018.

Четрнаеста међународна славистичка конференција Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, која се одржала у Софији на Универзитету „Св. Климент Охридски”, 2018.

Десети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2018.

Међународни скуп Језици и културе у времену и простору VII, Нови Сад, 2017.

Девети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књжевности, Крагујевац, 2017.

Предавања по позиву:

Oдржана радионица на 61. Републичком зимском семинару за професоре и наставнике српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду, 2020 (тема радионице: Фразеологија у настави српског језика и књижевности: могућности шире примене).

Увод у фразеологију (са др Слободаном Новокметом и др Весном Ђорђевић), Семинар Фразеологизми, жаргонизми и дијалектизми у односу на савремени језик, Тршић, 2019.

Представљање узорних мастер радова – Придевска антонимија у „Асоцијативном речнику српскога језика”, Друштво младих лингвиста, Београд, 2017.

Остале активности:

Представљање реферата o институцијама за језик из зборника ЕФНИЛ, реферат Статус мађарског језика, на основу рада Supporting the Hungarian language both inside and outside Hungary аутора Габора Просекија, 2019.

Један од реализатора лингвистичког семинара Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми у Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу 2018. и 2019. године.

Учешће на манифестацији Дани језика и писма, Два века Вуковог Рјечника, Тршић, 2018 (тема реферата: Свадбени обичаји у Вуковом Рјечнику).