др Ненад Ивановић

e-mail:

nenad.ivanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

069-17-888-75

Научне области:

лексикографија са лексикологијом и семантиком, историја лексикографије, теорија лексикографије, творба речи

Кључне речи:

Научна делатност:

Аутор је више самосталних и коауторских радова објављених у земљи и иностранству. У радовима се бави историјским и теоријским питањима савремене српске лексикографије, дигитализацијом језичких ресурса и израдом електронског речника српског језика, лексиком на међупростору између граматике и речника и творбом речи.

Изабране публикације:

2015: Ненад Ивановић, „Лексикографска мисао Александра Белића на почетку двадесетог века“, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, зборник научних радова, Београд: МСЦ. 2015. Стр. 27–37.
2014: Ненад Ивановић, „Лексикографски метајезик у Речнику САНУ“, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, тематска монографија, Београд: Филолошки факултет. 195–231.
2013: Ненад Ивановић, „Историјат рада на Речнику САНУ (1853–1953): један век развоја савремене српске лексикографије“ („История работы над Словарем САНУ (1853−1953): один век развития современной сербской лексикографии“), Славянская лексикография, международная коллективная монография; Международный комитет славистов – Комиссия по лексикологии и лексикографии – Национальный комитет славистов Росийской федерации – Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, 2013. Стр. 166–198 (рад на српском) и 758–787 (превод на руски).
2013: Ненад Ивановић, „Субконверзија у српском језику (функционално-семантички аспект)“, Структурне карактеристике српског језика, зборник радова са VI међународног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, одг. ур. Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. Стр. 307–321.
2011: Ненад Ивановић, „Индивидуална лексика у српском језику: творбено-семантичке одлике класе именица (на материјалу из Речника САНУ)“, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, стр. 79-94.

Види више →

Студије и чланци

Ивановић, Ненад: Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године), у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007, 53–78.

Ивановић, Ненад: Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Р. САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 140–156.

Ивановић, Ненад: Прилози у служби других врста речи у српском језику (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 149–166.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин: Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године), u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 109–122.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2010, 416–429.

Ивановић, Ненад: Индивидуална лексика у српском језику: творбено-семантичке одлике класе именица (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2011, 79–94.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић: Предлог за модернизацију рада на Речнику САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 529–553.

Ивановић, Ненад: Типичан граматички контекст речи и његова обрада у лексикографској пракси (на материјалу из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ), Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН 3 (33), Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 50–55.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Тања Самарџић, Александра Марковић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Ивановић, Ненад: Индивидуална лексика: творбено-семантичке одлике глагола, придева и прилога; творбено-стилске одлике индивидуализама у српском језику (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 85–100.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Милена Јакић, Александра Марковић, Тања Самарџић: Значај дигитализације језичких ресурса Речника САНУ за развој лексикографије и очување културне баштине, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 396–408.

Ивановић, Ненад: Субконверзија у српском језику (функционално-семантички аспект), у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 307–321.

Ивановић, Ненад: Лексикографски метајезик као средство за конципирање граматичког описа (на материјалу из Речника САНУ), у: I. С. Гнатюк (ред.), Українска і слов’янська тлумачна і перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові, Киïв: Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнськоï мови, 2013, 317–331.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 429–439.

Ивановић, Ненад: Историјат рада на Речнику САНУ (1853–1953): један век развоја савремене српске лексикографије (История работы над Словарем САНУ (1853−1953): один век развития современной сербской лексикографии), у: М. И. Чернышева (ред.), Славянская лексикография. Международная коллективная монография, Международный комитет славистов, Комиссия по лексикологии и лексикографии, Национальний комитет славистов Российской федерации, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва: Издательский центр „Азбуковник“, 2013, 166–198 [= превод на руски 758–787].

Ивановић, Ненад: Лексикографски метајезик у Речнику САНУ, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 195–231.

Ивановић, Ненад: Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе), у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 249–277.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића на почетку двадесетог века, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 27–37.

Ивановић, Ненад, Милена Јакић, Стана Ристић: Грађа Речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 133–154.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића средином 20. века (историјски и концепцијски аспект), Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 51–61.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића (1926–1955), у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић (ур.), Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016), Београд: Међународни славистички центар, 2016, 319–343.

Библиографије

Ивановић, Ненад: Избор радова о апстрактним именицама у српском језику, Prevodilac (62) 28/3–4, Beograd, 2009, 87–97.

Стручни текстови

Ивановић, Ненад: Институт за српски језик САНУ, Свет речи 41–42, Београд, 2016, 65.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Ивановић, Ненад: Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Институт за српски језик САНУ – Монографије 3, Београд, 2006, 210 стр. + регистри, Наш језик 37/1–4, Београд, 2007, 81–87 [приказ].

Ивановић, Ненад: Kirsten Malmkjær (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Second edition. Great Britain, USAand Canada, 2004, Routledge (xv–xli + 643), Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 136–142 [приказ].

Ивановић, Ненад: Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015, Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 289–297 [хроника].

Секундарно ауторство

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик (ур.): Лексикографија и лексикологија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 577 стр.

 

Популарни текстови

Ивановић, Ненад: Голобоси и боце бригогоње, Политика 21. новембар 2016.

Ивановић, Ненад: Момак девојку залудео, а девојка њега опчинила, Политика 22. новембар 2016.

Биографија:

Образовање

2013 Доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду

2008 Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду

2004 Дипломирани филолог јужнословенске филологије, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Одбрањен докторски рад

2013 Речник САНУ и његова улога у лексичкој стандардизацији српског језика (са историјског и лексикографског аспекта), проф др Мирослав Николић (ментор), проф. др Рајна Драгићевић, др Стана Ристић, научни саветник.

Одбрањен магистарски рад

2008 Апстрактне именице у српском језику (творбени и семантички аспекти), проф. Гордана Јовановић (ментор), проф. др Предраг Пипер, проф. др Радојица Јовићевић.

Научна звања

2013– Научни сарадник у Институту за српски језик САНУ у Београду

2004–2013 Истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ у Београду

Стручна звања

2013– Уредник Речника САНУ

2011–2013 Помоћни уредник Речника САНУ

2004–2011 Обрађивач грађе Речника САНУ

Научни пројекти

2003– сарадник МПНТР 178009: Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд 2003–

2006–2007 сарадник, секретар UNESCO Participation Programme 33 C/5 2006–2007  Language and Identity in the Republic of Serbia

Чланство у научним и стручним удружењима

1) Члан Комисије за лексикологију и лексикографију при Међународном комитету слависта

2) Секретар Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика