др Ненад Ивановић

e-mail:

nenad.ivanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

069-17-888-75

Научне области:

лексикографија са лексикологијом и семантиком, историја лексикографије, теорија лексикографије, творба речи

Кључне речи:

Научна делатност:

Аутор је више самосталних и коауторских радова објављених у земљи и иностранству. У радовима се бави историјским и теоријским питањима савремене српске лексикографије, дигитализацијом језичких ресурса и израдом електронског речника српског језика, лексиком на међупростору између граматике и речника и творбом речи.

Изабране публикације:

2015: Ненад Ивановић, „Лексикографска мисао Александра Белића на почетку двадесетог века“, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, зборник научних радова, Београд: МСЦ. 2015. Стр. 27–37.

2014: Ненад Ивановић, „Лексикографски метајезик у Речнику САНУ“, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, тематска монографија, Београд: Филолошки факултет. 195–231.

2013: Ненад Ивановић, „Историјат рада на Речнику САНУ (1853–1953): један век развоја савремене српске лексикографије“ („История работы над Словарем САНУ (1853−1953): один век развития современной сербской лексикографии“), Славянская лексикография, международная коллективная монография; Международный комитет славистов – Комиссия по лексикологии и лексикографии – Национальный комитет славистов Росийской федерации – Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, 2013. Стр. 166–198 (рад на српском) и 758–787 (превод на руски).

2013: Ненад Ивановић, „Субконверзија у српском језику (функционално-семантички аспект)“, Структурне карактеристике српског језика, зборник радова са VI међународног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, одг. ур. Милош Ковачевић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет. Стр. 307–321.

2011: Ненад Ивановић, „Индивидуална лексика у српском језику: творбено-семантичке одлике класе именица (на материјалу из Речника САНУ)“, Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, стр. 79-94.

Види више →

 

Студије и чланци

Ивановић, Ненад: Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске академије (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури, Наш језик 50/1, Београд, 2019, 47-75.

Ивановић, Ненад: Вукова соба на изложби о српској лексикографији, Даница : српски народни илустровани календар за годину 2019, Београд 2019, 262-274.

Ивановић, Ненад: Речник српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности, Српска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе, Београд: САНУ – Савез славистичких друштава Србије, 2018. 67–77.

Ивановић, Ненад, Наташа Миланов: Лексикографија српског књижевног језика – лексикографски програм у Матици српској, Српска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе, Београд: САНУ – Савез славистичких друштава Србије, 2018. 83–91.

Ивановић, Ненад: Описни речници савременог српског језика – ауторски приступ, Српска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе, Београд: САНУ – Савез славистичких друштава Србије, 2018. 99–108.

Ивановић, Ненад: Ка почецима научног метода у српској дескриптивној лексикографији (анализа Покушенија смислосродног речника Ј. С. Поповића из 1847. године), Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Ed. Božana Niševa et al., Praha, 2018, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 473–482.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић, Ивана Лазић Коњик, Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика), Јужнословенски филолог LXXIV/1, Београд, 2018, 81–96.

Ристић, Стана, Ненад Ивановић, Савремена словенска тезаурусна лексикографија – поређење основних лексикографских поступака, Доклады и выступления на заседании комиссии по лексикологии и лексикографии при международном комитете славистов XVI международный съезд славистов (Сербия, Белград, 23 августа 2018 г.). Mеждународный комитет славистов – Kомиссия по лексикологии и лексикографии – Nациональный комитет славистов российской федерации. Отв. ред. М.И. Чернышева. – Москва: «ЛЕКСРУС», 2018, 18–33.

Ивановић, Ненад: Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику XIX века, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Београд: МСЦ, 2018, 147–160.

Ивановић, Ненад, Милена Јакић, Стана Ристић: Грађа Речника САНУ – потребе и могућности дигитализације у светлу савремених приступа, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 133–154.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића средином 20. века (историјски и концепцијски аспект), Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 51–61.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића (1926–1955), у: Драгана Мршевић-Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић (ур.), Александар Белић српски лингвиста века 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2016), Београд: Међународни славистички центар, 2016, 319–343.

Ивановић, Ненад: Лексикографска мисао Александра Белића на почетку двадесетог века, Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1, Београд, 2015, 27–37.

Ивановић, Ненад: Лексикографски метајезик у Речнику САНУ, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 195–231.

Ивановић, Ненад: Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе), у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 249–277.

Ивановић, Ненад: Лексикографски метајезик као средство за конципирање граматичког описа (на материјалу из Речника САНУ), у: I. С. Гнатюк (ред.), Українска і слов’янська тлумачна і перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові, Киïв: Нацiональна академiя наук Украïни, Iнститут украïнськоï мови, 2013, 317–331.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Књижевни превод као израз језичких и културних вредности: 1001 ноћ у верзији Станислава Винавера, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 429–439.

Ивановић, Ненад: Историјат рада на Речнику САНУ (1853–1953): један век развоја савремене српске лексикографије (История работы над Словарем САНУ (1853−1953): один век развития современной сербской лексикографии), у: М. И. Чернышева (ред.), Славянская лексикография. Международная коллективная монография, Международный комитет славистов, Комиссия по лексикологии и лексикографии, Национальний комитет славистов Российской федерации, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва: Издательский центр „Азбуковник“, 2013, 166–198 [= превод на руски 758–787].

Ивановић, Ненад: Индивидуална лексика: творбено-семантичке одлике глагола, придева и прилога; творбено-стилске одлике индивидуализама у српском језику (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 85–100.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Милена Јакић, Александра Марковић, Тања Самарџић: Значај дигитализације језичких ресурса Речника САНУ за развој лексикографије и очување културне баштине, у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Крилатице у драмским делима Душана Ковачевића и њихова употреба у комуникативном дискурсу савременог српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 396–408.

Ивановић, Ненад: Субконверзија у српском језику (функционално-семантички аспект), у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Структурне карактеристике српског језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 307–321.

Ивановић, Ненад: Индивидуална лексика у српском језику: творбено-семантичке одлике класе именица (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2011, 79–94.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић: Предлог за модернизацију рада на Речнику САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 529–553.

Ивановић, Ненад: Типичан граматички контекст речи и његова обрада у лексикографској пракси (на материјалу из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ), Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН 3 (33), Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 50–55.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Тања Самарџић, Александра Марковић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин Ивановић: Лексика енглеског порекла у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, promene. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2010, 416–429.

Ивановић, Ненад: Збирка речи из разних крајева, а поглавито из Војводине Ј. Ј. Змаја у грађи за Р. САНУ и њен допринос развоју лексике српског књижевног језика, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 140–156.

Ивановић, Ненад: Прилози у служби других врста речи у српском језику (на материјалу из Речника САНУ), у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 149–166.

Ивановић, Ненад, Татјана Ружин: Језик као средство преосмишљавања идентитета књижевног дела (анализа лексике првог српског превода Књиге о џунгли из 1924. године), u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 109–122.

Ивановић, Ненад: Принципи формирања и организације корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (у периоду од 1853. до 1953. године), у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007, 53–78.

Библиографије

Ивановић, Ненад: Избор радова о апстрактним именицама у српском језику, Prevodilac (62) 28/3–4, Beograd, 2009, 87–97.

Стручни текстови

Ивановић, Ненад: Институт за српски језик САНУ, Свет речи 41–42, Београд, 2016, 65.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Ивановић, Ненад: Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска. Македонски – полски: семантичка деривација на одбрани прасловенски корени, Јужнословенски филолог 76, Београд, 2020, 159–165. [приказ]

Ивановић, Ненад: Лингвистички програм XVI међународног конгреса слависта, Београд, Србија, 20-27. VIII 2018.г., Јужнословенски филолог 75/1, Београд, 2019, 143–161. [хроника]

Ивановић, Ненад: Твртко Прћић, Ка савременим српским речницима, Нови Сад, 2018: Филозофски факултет у Новом Саду, 224 стр. Јужнословенски филолог LXXIV/2. Београд, 2018, 278–284.

Ивановић, Ненад: Међународна научна конференција Савремени проблеми лексикографије. Руска академија наука – Институт лингвистичких истраживања РАН – Комисија за лексикографију Међународног славистичког комитета. Санкт Петербург, 27–30. април 2015, Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд, 2015, 289–297 [хроника].

Ивановић, Ненад: Kirsten Malmkjær (editor) et al.: The Linguistics Encyclopedia, Second edition. Great Britain, USAand Canada, 2004, Routledge (xv–xli + 643), Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 136–142 [приказ].

Ивановић, Ненад: Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Институт за српски језик САНУ – Монографије 3, Београд, 2006, 210 стр. + регистри, Наш језик 37/1–4, Београд, 2007, 81–87 [приказ].

Секундарно ауторство

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик (ур.): Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 1170 стр.

Ивановић, Ненад, Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик (ур.): Лексикографија и лексикологија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 577 стр.

Популарни текстови

Ивановић, Ненад: Голобоси и боце бригогоње, Политика 21. новембар 2016.

Ивановић, Ненад: Момак девојку залудео, а девојка њега опчинила, Политика 22. новембар 2016.

 

Биографија:

Образовање

2013 Доктор лингвистичких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду

2008 Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду

2004 Дипломирани филолог јужнословенске филологије, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Одбрањен докторски рад

2013 Речник САНУ и његова улога у лексичкој стандардизацији српског језика (са историјског и лексикографског аспекта), проф др Мирослав Николић (ментор), проф. др Рајна Драгићевић, др Стана Ристић, научни саветник.

Одбрањен магистарски рад

2008 Апстрактне именице у српском језику (творбени и семантички аспекти), проф. Гордана Јовановић (ментор), проф. др Предраг Пипер, проф. др Радојица Јовићевић.

Научна звања

2013– Научни сарадник у Институту за српски језик САНУ у Београду

2004–2013 Истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ у Београду

Стручна звања

2013– Уредник Речника САНУ

2011–2013 Помоћни уредник Речника САНУ

2004–2011 Обрађивач грађе Речника САНУ

Научни пројекти

2003– сарадник МПНТР 178009: Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Институт за српски језик САНУ, Београд 2003–

2006–2007 сарадник, секретар UNESCO Participation Programme 33 C/5 2006–2007  Language and Identity in the Republic of Serbia

Чланство у научним и стручним удружењима

1) Члан Комисије за лексикологију и лексикографију при Међународном комитету слависта

2) Секретар Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика