др Ана Миленковић

e-mail:

ana.milenkovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352

Кључне речи:

општа лингвистика, српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, психолингвистика.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и семантиком савременог српског језика. Посебно интересовање представља домен емоционалне семантике – проучавање лексике савременог српског језика којом се означавају различита осећања, емоционални процеси и односи и емоционална ситуација у целини. Велику улогу у језичким истраживањима којима се бави имају теоријски и методолошки оквири психолингвистике и когнитивне семантике. Учествовала је у домаћим и међународним скуповима, као и у популаризацији науке о језику путем средстава јавног информисања.

Изабране публикације:

Миленковић, Ана: Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/1, Нови Сад, 2012, 221–235.

Миленковић, Ана: Семантичке улоге доживљавача и изазивача емоције у значењској структури емоционалних глагола у српском језику. Наш језик XLVI/3–4, Београд 2015, 23–38.

Миленковић, Ана: О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику, у: Diana Blagoeva, Siya Kolkovska, Lexicography at the Beginning of 21st Century, Софија: Бугарска академија науке, Институт за бугарски језик, 2016, 119–128.

Миленковић, Ана: Уплашен или плашљив човек, у: Рајна Драгићевић, Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 139−141.

Миленковић, Ана: О језику осећања или о језику и осећањима, у: Рајна Драгићевић, Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 143−145.

Види више →

Студије и чланци

Миленковић, Ана: Усвајање значења предлога код и с(а) у раном дечијем говору, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 2012, 221235.

Миленковић, Ана: Семантичке улоге доживљавача и изазивача емоције у значењској структури емоционалних глагола у српском језику, Наш језик 46/34, Београд, 2015, 2338.

Миленковић, Ана: О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику, у: Диана Благоева, Сия Колковска (съст.), Лексикографията в началото на XXI век, София: Българска академия на науките, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 119128.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Миленковић, Ана: Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик. Човек у језику и језик у човеку, Српски језик 16, Београд, 2010, 853855 [приказ].

Популарни текстови

Миленковић, Ана: Уплашен или плашљив човек, Политика 2016 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 139141].

Миленковић, Ана: О језику осећања или о језику и осећањима, Политика 2016 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 143145].

Биографија:

Рођена 30. октобра 1979. године у Београду.
Основну и средњу школа завршавала у Сиднеју и Београду.
2003. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Општа лингвистика).
2003. Уписала постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).
2009. На Филолошком факултету у Београду одбранила магистарску тезу под насловом: Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса (Комисију су сачињавали: Проф. др Рајна Драгићевић, Проф. др Предраг Пипер и Проф. др Александар Костић).
2009. Запослила се у Институту за српски језик САНУ
2010. Изабрана у звање истраживач сарадник
2017. Одбранила докторску дисертацију под називом Семантичка и творбена анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику на Филолошком факултету у Београду.

Види више →
 

Рођена 30. октобра 1979. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, смер Општа лингвистика (2003).

Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (2009).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (2009).

Тезе

Магистарска теза: Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од семантичких карактеристика вербалних стимулуса

Докторска теза: Семантичка и творбена анализа глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику

Научна звања

Изабрана у звање истраживач сарадник (2010).

Реизабрана у звање истраживач сарадник (2016).

Међународна сарадња и пројекти

Електронски корпус српског језика (Костић, Ђ. 2001), Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет у Београду и Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд (2003–2009).

Мултидисциплинарна истраживања ресурса српског језика и њихова апликација у лингвистици, дефектологији и комуникацијама (бр.1784), Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд (2005).

Фреквенцијски речник Тодора Манојловића, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Београд (2005).

Фундаментални когнитивни процеси и функције (бр.149039), Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Београд (2006–2008).

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), Институт за српски језик САНУ, Београд (од 2009).

Учешће на научним скуповима

Скуп Југословенског друштва за примењену лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад, 2001.

VIII Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2002.

XI Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2005.

XI Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд, 2005.

VII International Conference on Lexicography and Lexicology – Lexicography at the Beginning of 21st Century, Софија: Бугарска академија науке, Институт за бугарски језик, 2016.

Остале активности

Бави се превођењем и лектуром стручних текстова са српског на енглески језик.

Изворни је говорник енглеског језика, служи се руским језиком.