др Александра Марковић

e-mail:

aleksandra.markovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://scholar.google.com/citations?user=N3UwanIAAAAJ&hl=sr

Телефон:

+381 11 2181-383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Балтички и словенски језици и књижевности H590

Кључне речи:

српски језик, семантика, синтакса, практична лексикографија, металексикографија

Научна делатност:

Бави се израдом Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (практична лексикографија), као и металексикографијом (пише радове везане за различите, углавном граматичке аспекте описних речника српског језика). Пише радове везане за синтаксу и семантику падежа у српском језику. Аутор је више радова на српском језику. Коаутор је Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ почев од 19. тома. У раду на Речнику посебно се занима за обраду функционалних речи, везника, речци и предлога. Учествовала на неколико научних скупова и одржала неколико предавања.

Поред традиционалне лексикографије, у област њеног интересовања улазе и електронска и корпусна лексикографија, као и корпусна лингвистика.

Изабране публикације:

Марковић, Александра, Ранка Станковић, Наталија Томић, Оливера Китановић, Лексичка база Фрејмнет: неколико примера оквира из домена ризика, Инфотека, год. 21/1 (2021): 7–36.

Ranka Stanković, Branislava Šandrih, Rada Stijović, Cvetana Krstev, Duško Vitas, Aleksandra Marković, SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian, in: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019, Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., pp. 248–269.

Марковић, Александра: Обрада префикса у вишетомним описним речницима српског језикаНаш језик 48/3–4 (2017): 93–105.

Марковић, Александра: Однос граматике и речника – граматика инхерентна описним речницима српског језика, Наш језик 48/1–2 (2017): 27–43.

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Рајна Драгићевић (ур.), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језикаНаш језик 44/1–2, Београд 2013, 75–90.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистициСрпски језик 18, Београд 2013, 579–593.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језикуСрпски језик 16, Београд 2011, 559–578.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 21, погдекад(а)–покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2019.

[Марковић, Александра: пом. редакција: подметач–подмита 299–310; подмитан–поднорити 310–339; подсмевало–подшумље 426–488; осн. редакција под1–под2, 90–97; под-, 97–98; поднос–подређивати, 339–382]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 20, петогодан–погдегод), Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2017.

[Марковић, Александра: осн. редакција по1–поаб-,545–553; пагинисањепажнава, 130–152; пажњапакост, 152–190.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2014.

[Марковић, Александра: обрада п1–пагинирати, 113–130; пагинисањепажнава, 130–152; пажњапакост, 152–190.]

Студије и чланци

Марковић, Александра: O речницима за стране ученике као посебном лексикографском типу, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2021, 1133–1151.

Марковић, Александра, Ранка Станковић, Наталија Томић, Оливера Китановић, Лексичка база Фрејмнет: неколико примера оквира из домена ризика, Инфотека, год. 21/1 (2021): 7–36.

Марковић, Александра: О концептуализацији језика у српском језику, у: С. Гудурић, Б. Радић Бојанић, П. Мутавџић (ур.), Језици и културе у времену и простору 9/1, Нови Сад, 2020, 319–332.

Марковић, Александра: О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, 2019, 63–74.

Stanković, Ranka, Branislava Šandrih, Rada Stijović, Cvetana Krstev, Duško Vitas, Aleksandra Marković, SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian, in: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019, Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., pp. 248–269.

Марковић, Александра: Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу (на грађи из описних речника српског језика), Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1 (2018), 117–125.

Марковић, Александра: Граматичка истраживања Даринке Гортан Премк, у: Драгићевић Р. (ур.), Путевима речи. Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, Београд 2017,  73–90.

Марковић, Александра: Обрада префикса у вишетомним описним речницима српског језикаНаш језик 48/3–4 (2017): 93–105.

Марковић, Александра: Однос граматике и речника – граматика инхерентна описним речницима српског језика, Наш језик 48/1–2 (2017): 27–43.

Марковић, Александра: Прилог опису еквативног генитива у српском језику, Исследования по Славянским Языкам, 22/1 (2017): 85–98.

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Могућност трансформације именичких синтагми с генитивом материје у синтагме с конгруентним придевским атрибутом, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 11–24.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Марковић, Александра: Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 49–61.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 75–90.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистици, Српски језик 18, Београд, 2013, 579–593.

Марковић, Александра, Стана Ристић, Тања Самарџић, Милена Јакић, Ненад Ивановић: у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Ристић, С., T. Самарџић, М. Јакић, А. Марковић, Н. Ивановић, Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине, у: А. Вранеш, Љ. Марковић, Г. Александер, Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима 3 (2012): 79–108.

Марковић, Александра, Стана Ристић, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Марковић, Александра: Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 29–37.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 559–578.

Марковић, Александра: Везник пак у српском језику, Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 85–97.

Марковић, Александра: О значењу речи паведрина, Наш језик 34/3–4, Београд 2002–2003, 276–280.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Марковић, Александра: Проучавање је осветљавање (Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Београд: друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018), Књижевност и језик LXVI/1 (2019): 195–202 [приказ].

Марковић, Александра: Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Језик данас 14 (2019): 25–34 [приказ].

Марковић, Александра: Активный словарь русского языка, Том 1, А–Б, В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян, Москва: Языки славянской культуры, 2014. – 408 стр.; Том 2, В–Г, В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. А. Лопухина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон; Отв. ред. Ю. Д. Апресян, Москва: Языки славянской культуры, 2014. – 736 стр., Јужнословенски филолог, Институт за српски језик, LXXIV, 1, pp. 164 – 170, 0350-185X, 2018 [приказ].

Марковић, Александра: Нови приступи лексикологији и граматици, Рајна Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи. Методички огледи, Учитељски факултет, Београд, 2012, 241 стр., Књижевност и језик 59/12, Београд, 2012, 119125 [приказ].

Марковић, Александра: Гордана Штрбац, Допуне комуникативних глагола – Синтаксичкосемантички и лексикографски опис, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Јужнословенски филолог 68, Београд, 2012, 208215 [приказ].

Марковић, Александра: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242. стр., Јужнословенски филолог 67, Београд, 2011, 346351 [приказ].

Марковић, Александра: Александр Киклевич, Притяжение языка. Том 3: Грамматические категории. Синтаксис. Olsztyn 2009, 460 стр., Стил 9, Београд, 2010, 471474.

Марковић, Александра: Наш језик 34/1–2, Књижевност и језик 49/3–4, Београд 2002, 359–362 [приказ].

Марковић, Александра: [Formal] ApproachesTo [Slavic] Linguistics (ур. J. Toman), Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002, електронско издање, на адреси: http://www.staff.amu.edu.pl/~sipkadan/OSVR889.htm [приказ].

Марковић, Александра: Александра Марковић, Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику,  Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002, електронско издање, на адреси: http://www.staff.amu.edu.pl/~sipkadan/AUTO289.htm [аутореферат о одбрањеној магистарској тези].

Марковић, Александра: Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2001, Наш језик 34/1–2, Београд 2001, 166–169 [приказ].

Биографија:

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

1995    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и општу лингвистику).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2001    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2004   Запослена као лектор и уредник у издавачкој кући „Креативни центар“.

2009  Поново се запослила у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2010 Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика.

2013   Унапређена у звање редактора Речника САНУ.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017   Изабрана у звање научни сарадник.

2020 Члан редакције часописа Језик данас.

2021 Поново изабрана у звање научни сарадник.

2021 Члан ЈеРТеха – Друштва за језичке ресурсе и технологије.

2022 Члан Савета Центра за примењену лингвистику.

2022 Члан Управног одбора CA 21167 UniDive.

Види више →
 

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за српски језик и општу лингвистику (1995).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, Речник САНУ (1999).

Тезе:

 • Магистарски рад: Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику, одбрањен у новембру 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Љубомир Поповић, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Душка Кликовац).
 • Докторска теза: Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичкo-синтаксичка анализа), одбрањена 11. 5. 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Душка Кликовац, чланови комисије др Срето Танасић, научни саветник, доц. др Балша Стипчевић).

Научна звања:

 • Изабрана у звање научни сарадник (25. IV 2017).
 • Реизабрана у звање научни сарадник (31. I 2021).

Лексикографска звања:

 • Основни обрађивач (1999–2003; 2009–2012).
 • Помоћни редактор (2012–2014).
 • Редактор (2014–).

Међународна сарадња:

 • Од 2022. учешће у акцији COST CA21167 – Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive), чији је предлагач проф. др Агата Савари (Agata Savary, Univeriste Paris-Saclay), као члан Управног одбора, по препоруци проф. др Цветане Крстев.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

 • Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика (2010–).
 • Члан редакције часописа Језик данас, који издаје Матица српска (2020–).
 • Члан ЈеРТеха – Друштва за језичке ресурсе и технологије (2020–).
 • Члан Савета Центра за примењену лингвистику (2022–).

Учешћа на скуповима:

 • Осамнаести конгрес савеза славистичких друштава Србије, Београд 2014.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд 2015.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд 2017.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ Београд 2018.
 • XVI Међународни конгрес слависта (постер-реферат,у коауторству с др Марином Спасојевић), Београд 2018.
 • Конференција eLex, у коауторству с Р. Станковић, Б. Шандрих, Р. Стијовић, Ц. Крстев и Д. Витасом, Синтра, Португал 2019.
 • Језици и културе у времену и простору 9, Нови Сад 2019.
 • Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2020.

Предавања, промоције и сл.:

 • Предавање по позиву одржано студентима на Филолошком факултету 21. марта 2013. на тему Граматика у српским речницима.
 • Промоција колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Коларац, 29. априла 2015.
 • Предавање на тему Рад на Речнику САНУ студентима Филолошког факултета, Институт за српски језик, 13. маја 2015.
 • Предавање на тему Однос граматике и речника – граматичке информације у описним речницима српског језика, одржано 29. маја 2017. године на Коларцу у оквиру циклуса Улога дескриптивних речника у неговању српског језика.
 • Учешће на промоцији књиге Д. Кликовац Српски језик у светлу когнитивне лингвистике 12. 2019. у Библиотеци града Београда.

Остале активности:

 • Израдила библиографију часописа Јужнословенски филолог за 1995. годину (Јужнословенски филолог LIII, Београд 1997, 275–311).
 • Члан неколико комисија за одбрану докторских дисертација на Филолошком факултету Универзитета у Београду (мср Ђорђе Божовић 7. 6. 2021; мср Биљана Рујевић 31. 8. 2022); члан Комисије за оцену приступног предавања (др Ђорђе Божовић, 3. 11. 2021).
 • Рецензија монографије проф. др Душке Кликовац Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018.
 • Рецензије радова за Језик данас, Наш језик, Јужнословенски филолог, Зборник Матице српске за славистику; рецензије неких апстраката за конференцију eLex 2021 (The seventh biennial conference on electronic lexicography, eLex 2021, Brno, Czechia, 5–7 July 2021).
 • Енглески (разуме, чита, пише, говори); руски (разуме, чита); француски (разуме, чита); италијански (чита).