др Александра Марковић

e-mail:

aleksandra.markovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Markovic2

Телефон:

+381 11 2181-383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Балтички и словенски језици и књижевности H590

Кључне речи:

српски језик, семантика, синтакса, практична лексикографија, металексикографија

Научна делатност:

Бави се израдом Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (практична лексикографија), као и металексикографијом (пише радове везане за различите, углавном граматичке аспекте описних речника српског језика). Пише радове везане за синтаксу и семантику падежа у српском језику. Аутор је више радова на српском језику, од којих су неки објављени у домаћим часописима (и у једном страном часопису), у тематским зборницима, у колективној монографији. Коаутор је Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ почев од 19. тома. Учествовала на два научна скупа и одржала неколико предавања.

Изабране публикације:

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језику, Српски језик 16, Београд 2011, 559–578.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистици, Српски језик 18, Београд 2013, 579–593.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика, Наш језик 44/1–2, Београд 2013, 75–90.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Рајна Драгићевић (ур.), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2014, 800 стр.

[Марковић, Александра: обрада п1–пагинирати, 113130; пагинисањепажнава, 130152; пажњапакост, 152190.]

Студије и чланци

Марковић, Александра: Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу (на грађи из описних речника српског језика), Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1 (2018), 117–125.

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Могућност трансформације именичких синтагми с генитивом материје у синтагме с конгруентним придевским атрибутом, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 11–24.

Марковић, Александра, Стана Ристић, Тања Самарџић, Милена Јакић, Ненад Ивановић: у: Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер (ур.), Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину III. Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима, Београд: Филолошки факултет, Народна библиотека Србије – Канзас: Универзитет Емпориа, 2012, 79–108.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Марковић, Александра: Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 49–61.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 75–90.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистици, Српски језик 18, Београд, 2013, 579–593.

Марковић, Александра, Стана Ристић, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Марковић, Александра: Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 29–37.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 559–578.

Марковић, Александра: Везник пак у српском језику, Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 85–97.

Марковић, Александра: О значењу речи паведрина, Наш језик 34/3–4, Београд 2002–2003, 276–280.

 

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Марковић, Александра: Нови приступи лексикологији и граматици, Рајна Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи. Методички огледи, Учитељски факултет, Београд, 2012, 241 стр., Књижевност и језик 59/12, Београд, 2012, 119125 [приказ].

Марковић, Александра: Гордана Штрбац, Допуне комуникативних глагола – Синтаксичкосемантички и лексикографски опис, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Јужнословенски филолог 68, Београд, 2012, 208215 [приказ].

Марковић, Александра: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242. стр., Јужнословенски филолог 67, Београд, 2011, 346351 [приказ].

Марковић, Александра: Александр Киклевич, Притяжение языка. Том 3: Грамматические категории. Синтаксис. Olsztyn 2009, 460 стр., Стил 9, Београд, 2010, 471474.

Марковић, Александра: Наш језик 34/1–2, Књижевност и језик 49/3–4, Београд 2002, 359–362 [приказ].

Марковић, Александра: [Formal] ApproachesTo [Slavic] Linguistics (ур. J. Toman), Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002, електронско издање, на адреси: http://www.staff.amu.edu.pl/~sipkadan/OSVR889.htm [приказ].

Марковић, Александра: Александра Марковић, Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику,  Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002, електронско издање, на адреси: http://www.staff.amu.edu.pl/~sipkadan/AUTO289.htm [аутореферат о одбрањеној магистарској тези].

Марковић, Александра: Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2001, Наш језик 34/1–2, Београд 2001, 166–169 [приказ].

 

Биографија:

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

1995    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и општу лингвистику).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2001    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2004   Запослена као лектор и уредник у издавачкој кући „Креативни центар“.

2009  Поново се запослила у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2010 Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика.

2013   Унапређена у звање редактора Речника САНУ.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017   Изабрана у звање научни сарадник.

Види више →
 

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за српски језик и општу лингвистику (1995).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, Речник САНУ (1999).

Тезе:

Магистарски рад: Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику, одбрањен у новембру 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Љубомир Поповић, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Душка Кликовац).

Докторска теза: Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичкo-синтаксичка анализа), одбрањена 11. 5. 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Душка Кликовац, чланови комисије др Срето Танасић, научни саветник, доц. др Балша Стипчевић).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (25. IV 2017).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика (2010–).

Учешћа на скуповима:

Осамнаести конгрес савеза славистичких друштава Србије, Београд 2014.

45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд 2015.

Предавања, промоције и сл.:

Предавање по позиву одржано студентима на Филолошком факултету 21. марта 2013. на тему Граматика у српским речницима.

Промоција колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Коларац, 29. априла 2015.

Предавање на тему Рад на Речнику САНУ студентима Филолошког факултета, Институт за српски језик, 13. маја 2015.

Предавање на тему Однос граматике и речника – граматичке информације у описним речницима српског језика, одржано 29. маја 2017. године на Коларцу у оквиру циклуса Улога дескриптивних речника у неговању српског језика.

Остале активности:

Израдила библиографију часописа Јужнословенски филолог за 1995. годину (Јужнословенски филолог LIII, Београд 1997, 275–311).

Служи се енглеским, руским и француским језиком; чита италијански.