др Јасна Влајић-Поповић

e-mail:

jasna.vlajic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/JasnaVlajicPopovic

Телефон:

+381 11 320 8 220

Научне области:

Филологија Н004, Библиографија Н105, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Грчки језик Н420, Балтски и словенски језици и књижевности Н590.

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, балканологија, дијахронија, етимологија, лексикологија, лексикографија,  библиографија.

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском, индоевропском и балканолошком контексту (појединим речима и одређеним тематским групама), као и српском етимолошком лексикографијом и методологијом израде етимолошких речника. Аутор је монографије Историјска семантика глагола ударања у српском језику (2002), коаутор Огледне свеске (1998) и три свеске Етимолошког речника српског језика (2003, 2006, 2008), као и Појмовника српске културе (2011–). Научна и стручна библиографија броји преко 140 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике, библиографије – на српском, енглеском, руском, бугарском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на 40 научних скупова у земљи и иностранству, углавном по позиву. Бави се и популаризацијом етимологије.

Изабране публикације:

Етимолошки речник српског језика, 1–, Александар Лома (гл. уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори и сарадници), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003–.

Влајић-Поповић, Ј.: Историјска семантика глагола ударања у српском језику  (преко етимологије до модела семасиолошког речника). (Библиотека Јужнословенског филолога, н. с. књ. 21), Београд 2002, 424 + табела.

Vlajić-Popović, J.: The ways of suffering in the Balkans: patior and πάσχω intertwined, Balcanica XXXIV, Beograd 2003, 119–142.

Влајић-Поповић, Ј.: Не(пре)позната континуанта псл. *pъtati (*pytati) на словенском југу, Rocznik Slawistyczny 54, Warszawa 2004, 23–35.

Влајић-Поповић, Ј.: Лексичка породица батати / ботати / бутати ‘ударати и сл.’ – деривација, семантика, етимологија, Јужнословенски филолог 61, Београд  2005,57–93.

Vlajić-Popović, J.: Church Slavonic žlъděti ‘desiderare, cupere’ – relict or innovation? In: Janyšková, I., Karlíková, H. (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha 2015, 257–268. (Studia etymologica Brunensia 18)

Vlajić-Popović, J.: Serbian and Greek – a long history of lexical borrowing. In: Lj. Popović, M. Nomachi (eds.), The Serbian Language as Viewed by the East and theWest: Synchrony, Diachrony andTypology, Hokkaido University. Sapporo 2015, 151–172.(Slavic Eurasian Studies ; 28)  Serbian and Greek: A Long History of Lexical Borrowing

Види више →

Библиографија др Јасне Влајић-Поповић Монографије:

Етимолошки одсек Института за српски језик [Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Павле Ивић, Александар Лома, Биљана Сикимић, Снежана Петровић], Огледна свеска (= Библиотека Јужнословенског филолога, н.с. књ. 15, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1998 [Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Павле Ивић, Александар Лома, Биљана Сикимић, Снежана Петровић], L + 99 стр. Етимолошки одсек Института за српски језик. Огледна свеска | Marta Bjeletic, Jasna Vlajic-Popovic, and Snezana Petrovic – Academia.edu

Влајић-Поповић, Јасна: Историјска семантика глагола ударања у српском језику (преко етимологије до модела семасиолошког речника) (Библиотека Јужнословенског филолога, н.с. књ. 21, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002, 424 стр. + табела (резиме на енглеском: 385–396). Историјска семантика глагола ударања у српском језику – преко етимологије до модела семасиолошког речника, Библиотека Јужнословенског филолога, Н.с. књ. 21, уредник Милка Ивић, Београд 2002, 552 стр. | Jasna Vlajic-Popovic – Academia.edu

Етимолошки речник српског језика, Свеска 1, а-аш (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома и Снежана Петровић, уз сарадњу Марије Вучковић и Маје Ђокић, уредио Александар Лома), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр. Етимолошки речник српског језика 1 (А-Аш) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 1 (A-Aš)

Етимолошки речник српског језика, Свеска 2, ба–бд (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2006, 289 стр. Етимолошки речник српског језика 2 (Ба-Бд) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 2 (Ba-Bd)

Етимолошки речник српског језика, Свеска 3, бе–бј (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2008, 365 стр. Етимолошки речник српског језика 3 (Бe-Бj) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 3 (Be-Bj) )

Одреднице на порталу Појмовник српске културе:

Влајић-Поповић, Јасна: Гајде, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.   ГАЈДЕ

Влајић-Поповић, Јасна: Гатање, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  ГАТАЊЕ

Влајић-Поповић, Јасна: Гусле, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  ГУСЛЕ

Влајић-Поповић, Јасна: Дрво, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2011. ДРВО

Влајић-Поповић, Јасна: Душа, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  ДУША

Влајић-Поповић, Јасна: Животиња, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  ЖИВОТИЊА

Влајић-Поповић, Јасна: Заветина, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.   ЗАВЕТИНА

Влајић-Поповић, Јасна: Задушнице, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.  ЗАДУШНИЦЕ

Влајић-Поповић, Јасна: Икона, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. ИКОНА

Влајић-Поповић, Јасна: Јаје, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. ЈАЈЕ

Влајић-Поповић, Јасна: Литургија, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. ЛИТУРГИЈА

Влајић-Поповић, Јасна: Црква, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014. ЦРКВА

Студије и чланци:

Vlajić-Popović, Jasna / Boryś, Wiesław: Srpskohrvatsko dijalekatsko dȕli ‘nedozreli’, dȕlōvan ‘buđav’, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 29/1, Нови Сад 1986, 87–90.

Влајић-Поповић, Јасна: Српскохрватско паламудити ‘брбљати, обмањивати’, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 29/2, Нови Сад 1986, 162–165.

Vlajić-Popović, Jasna / Boryś, Wiesław: Iz reliktne praslovenske leksike u srpskohrvatskim dijalektima (I), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 30/1, Нови Сад 1987, 95–109.

Vlajić-Popović, Jasna / Boryś, Wiesław: Iz reliktne praslovenske leksike u srpskohrvatskim dijalektima (II), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 31/1, Нови Сад 1988, 23–35.

Vlajić-Popović, Jasna: Neki procesi nastajanja termina, у: Nadežda Vinaver (ur.) Terminologijanačela, normiranje, usaglašavanje rada, Beograd: Prevodilac, 1988, 119–125.

Vlajić-Popović, Jasna / Boryś, Wiesław: Iz reliktne praslovenske leksike u srpskohrvatskim dijalektima (III), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 32/1, Нови Сад 1989, 13–23.

Vlajić-Popović, Jasna / Sikimić, Biljana: Some additional facts about lexical contacts between the Balkan languages, Balcanica 21, Beograd 1990, 251–257.

Vlajić-Popović, Jasna: Sh. àrzān, arzòvan, rzān, Јужнословенски филолог 46, Београд 1990, 63–68.

Bjeletić Marta / Vlajić-Popović, Jasna: Etimološki problemi nekih ekspresivnih glagola kretanja, Wiener Slavistisches Jahrbuch 37, Wien 1991, 127–134.

Bjeletić Marta / Vlajić-Popović, Jasna: On Serbo-Croatian verb gegati se ‘to stagger’, Балканско езикознание / Linguistique balkanique 36/2, София 1993, 93–99.

Влајић-Поповић, Јасна: Један семантички помак код експресивних и ономатопејских глагола: ‘ударати’ → ‘јести’, Научни састанак слависта у Вукове дане 21/2, Београд 1993, 125–132. Један семантички помак код ономатопејских и експресивних глагола: “ударати” –> “јести”, Научни састанак слависта у Вукове дане 21/1, Београд 1992, 125-132. // Semantic shift “to strike” –> “to eat” in some onomatopoeic and expressive verbs (in Serbian dialects)

Влајић-Поповић, Jасна: Семантика у решавању једног етимолошког проблема, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1994, 185–191. Семантика у решавању једног етимолошког проблема, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1993, 185-191. // Semantics in solving an etymological problem

Vlajić-Popović, Jasna: Sh. kulača ‘vrsta kolibe’, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Нови Сад 1994, 131–136.

Влајић-Поповић, Jасна: Германизми у говорима југоисточне Србије, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 445–456.

Влајић-Поповић, Jасна: О неким псеудогрецизмима у српскохрватском, Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 197–202. О НЕКИМ ПСЕУДОГРЕЦИЗМИМА У НОВИЈОЈ СРПСКОХРВАТСКОЈ ЕТИМОЛОШКОЈ ЛИТЕРАТУРИ, Јужнословенски филолог 51, 1995, 197-202 // ON SOME PSEUDOGRECISMS IN RECENT SERBO-CROATIAN ETVMOLOGICAL LITERATURE

Vlajić-Popović, Jasna: Semantic Evolution of Some Greek Loans in Serbo-Croatian, Zeitschrift für Balkanologie 32/1, Wiesbaden 1996, 109–116.

Влајић-Поповић, Jасна: Сх. татош ‘митско биће које наводи градоносне облаке’, у:  Јудита Планкош (ур.), O лексичким позајмљеницама, Суботица: Градска библиотека, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996, 191–198.

Влајић-Поповић, Jасна: Сх. Оловина ‘старинско пиће налик пиву’, Kодови словенских култура. Храна 2, Београд 1997, 163–169.

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна / Лома, Александар: Нивои етимолошке анализе и сегментација одреднице у Етимолошком речнику српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/1, Нови Сад 1997, 9–19. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома: Методолошки приступ и структура одреднице, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 64–75.]

Влајић-Поповић, Јасна: Од сумњиве потврде до прихватљиве етимологије, Српски језик 3, Београд 1998, 57–63.

Влајић-Поповић, Јасна: Семантика као критеријум у формирању етимолошког гнезда, in: Јerzy Rusek, Wiesław Boryś (eds.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, 1998, 255–267.

Влајић-Поповић, Jасна: Редак дијалекатски глагол из југоисточне Србије: сневирам се и сл., Наш језик 33, Београд 1999, 108–115. Редак дијалекатски глагол из југоисточне Србије:сневирам се и сл. ; Наш језик 33/1-2, 1999, 112-118 // A rare dialectal verb from SE Serbia: sneviram se, etc.

Vlajić-Popović, Jasna: Some Slavic Etymologies Reconsidered – Formal and Semantic Guidelines, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Brunensia 1, Praha: Euroslavica, 2000, 191–199.

Влајић-Поповић, Јасна: Алоглотија или идиоглотија – још једном о с.-х. гумати ‘јести, ждерати’, Јужнословенски филолог 56, Београд 2000, 211–226. Идиоглотија или алоглотија: још једном о сх. гумати “јести, ждерати”, Јужнословенски филолог 56/1,Београд 2000, 211-228, // Idioglossy or alloglossy: S.Cr. gumati “to eat, devour” revisited

Vlajić-Popović, Jasna: On the etymology of S.-Cr. лупар. Idioglossy or Alloglossy. Балканско езикознание /Linguistique balkanique 41/1, София 2001, 77–85.

Влајић-Поповић, Јасна: С.-х. кòса ‘dorsum montis; clivus, montis genus’, Јужнословенски филолог 58, Београд 2002, 29–40. С.-х. коса “dorsum montis, montis genus; clivus” етимолошко-семантички поглед // S.-Cr. Koca “dorsum montis, montis genus; clivus” – An etymological-semantic view

Влајић-Поповић, Јасна: Да ли је јсл. *vьrtъ ‘hortus’ (ипак) домаћа реч?, in: Jerzy Rusek, Wiesław Boryś, Leszek Bednarczuk (eds.), Dzieje Słowian w świetle leksyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 493–501.

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна: Имплицитна и експлицитна семантичка објашњења у етимолошком речнику (на примеру Етимолошког речника српског језика), Зборник Матице српске за славистику 63, Нови Сад 2003, 29–43. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: О семантици, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 102–116.] Имплицитна и експлицитна семантичка објашњења у етимолошком речнику (на примеру Етимолошког речника српског језика) / Implicit and explicit semantic interpretations in an etymological dictionary (the case of Etimološki rečnik srpskog jezika)

Влаич-Попович, Ясна: К реконструкции третьего псл. омонима *kosa ‘aggregatio erosionis fluminis; promontorium’, Этимология 20002002, Москва 2003, 52–61. К реконструкции третьего праславянского омонима *kosa ‘aggregatio erosionis fruminis; promontorium’, Этимология 2000-2002, Москва 2003, 52-61 // Towards a reconstruction of the third PSl. homonym *kosa ‘aggregatio erosionis fruminis; promontorium’

Vlajić-Popović, Jasna: The ways of suffering in the Balkans: patior and πάσχω intertwined, Balcanica 34, Beograd 2003, 119–142.

Влајић-Поповић, Јасна: Не(пре)позната континуанта псл. *pъtati (*pytati) на словенском југу, Rocznik Slawistyczny 54, Warszawa 2004, 23–35.

Влајић-Поповић, Јасна / Петровић, Снежана: Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека, Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 141–148. [= Влајић-Поповић, Јасна, Снежана Петровић: Необично слово а‑, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 95–101]

Влаич-Попович, Ясна: Срхр. испòстити : испáштати – граматичен или етимологичен дублет? (още веднъж за грцкия произход на сръб. пàтити, бълг. пàтя), Български език 51/4, София 2004, 83–88.

Влајић-Поповић, Јасна: Лексичка породица батати / ботати / бутати ‘ударати и сл.’ – деривација, семантика, етимологија, Јужнословенски филолог 61, Београд 2005, 57–93. Лексичка породица батати /ботати /бутати “ударати и сл” – деривација, семантика етимологија

Влајић-Поповић, Јасна: Од изолованог хапакса до новог елемента у постојећем систему, in: А. Ф. Журавлев (ed.), Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот, Москва: Индрик, 2006, 69–76.

Влајић-Поповић, Јасна: С.‑х. порез ‘vectigal, tributum’ – етимолошко-семантичка анализа, Научни скуп слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 441–449. С.-х. порез “vectigal, tributum” – етимолошко-семантичка анализа, Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд 2006, 441-449. // S.–Cr. porez “tax, tirbute”: an etymological–semantic analysis

Влајић-Поповић, Јасна: Да ли се иза псеудохунгаризма крије псл. *butarь /*buturь /*butyrь?, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Brunensia 3, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 413–426.

Влајић-Поповић, Јасна: С.-х. сампас ‘pastio sine pastoribus’ у штокавском и словенском контексту, Годишњак Филозофског факултета у Нишу 8, Ниш 2006, 75–87.

Влаич-Попович, Ясна: С.-хорв. диал. бор, борина ‘долина’: реликт или инновация?, Этимология 20032005, Москва 2007, 26–36. С.-хорв. диал. бор, борина ‘долина’: реликт или инновация, Етимология 2003-2005, Москва 2007, 26-36 // S.–Cr. dial. bor, borina ‘valley’: relict or innovation?

Влајић-Поповић, Јасна: Срп. дијал. катава – пример етимолошког лавиринта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 121–130. Срп. дијал. катава – пример етимолошког лавиринта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 121-130 // Serb. dial. katava – the example of an etymological maze

Влајић-Поповић, Јасна: Псл. *kotiti /*katati и *kotъ / (*)*katъ – трагови ‑а‑ вокализма на словенском југу, у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 67–82. Псл. *kotiti /*katati и *kotъ / (*)*katъ – трагови -а- вокализма на словенском југу. Словенска етимологија данас. М. Бјелетић, Ј. Влајић-Поповић, А. Лома, С. Петровић (ур.), Београд 2007, 67-82 // PSl. *kotiti /*katati and *kotъ / (*)*katъ – the traces of a–vocalism in the Slavic South

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна: Екстралингвистички фактори у етимолошким истраживањима, Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад 2008, 57–70. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Шта све један етимолог мора да зна, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 130–142.] Екстралингвистички фактори у етимолошким истраживањима (на примеру Етимолошког речника српског језика) / Extralinguistic factors in etymological research (the case of Etimološki rečnik srpskog jezika, the Serbian etymological dictionary)

Влајић-Поповић, Јасна: Срп. бедак – једна реч између више значења и неколико тумачења, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2008, 405–418. Срп. бедак – једна реч између више значења и неколико тумачења, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2008, 405-418. // Serb. bedak – one word between multiple meanings and numerous interpretations

Vlajić-Popović, Jasna: Proto-Slavic *koty, -ъve ‘anchor’, ‘cat’ or something else?, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Studia etymologica Brunensia 6, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 377–388.

Влајић-Поповић, Јасна: Да ли је котва књижевна и(ли) народна реч? Научни састанак слависта у Вукове дане 38/1, Београд 2009, 277–286. Да ли је котва књижевна и(ли) народна реч?, Научни састанак слависта у Вукове дане 38/1, Београд 2009, 279-288. //

Влајић-Поповић, Јасна: Грецизми у српском језику (осврт на досадашња и поглед на будућа истраживања), Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 377–405. Јужнословенски филолог 65 Грецизми у српском језику (осврт на досадашња и поглед на будућа истраживања) // Grecisms in Serbian: A review of previous and prospects for future studies

Влајић-Поповић, Јасна / Бјелетић, Марта: Павле Ивић као покретач модерних етимолошких истраживања српског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/1, Нови Сад 2009, 67–75. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Како визију спровести у дело, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 11–20.] Павле Ивић као покретач савремених етимолошких истраживања српског језика/ Pavle Ivić as the founder of modern etymological studies of the Serbian language

Влајић-Поповић, Јасна: Шта се може (с)пратити на спрат, Српски језик 15,  Београд 2010, 157–176. Влајић-Поповић, Јасна: Порекло новца, Јужнословенски филолог 66, Београд 2010, 163–185. Порекло новца, Јужнословенски филолог 66, Београд 2010, 163-185 // Tracing the origin of S-Cr. novac ‘money’

Vlajić-Popović, Jasna: The Bulg. бùшка ‘sow, swine’ revisited, Балканско езикознание / Linguistique Balkanique 49/1–2, Sofia 2010, 105–112.

Влајић-Поповић, Јасна: Грецизми у српским народним говорима – на територији Војводине, Јужнословенски филолог 67, Београд 2011, 197–216. Грецизми у српским народним говорима (на територији Војводине) // Greek loanwords in Serbian vernaculars on the territory of Vojvodina

Влајић-Поповић, Јасна: Српска етимологија између дијахроније и дијалектологије, у: Срето Танасић и др. (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 323–336.

Влајић-Поповић, Јасна: Како се каже: каталка или катарка? (пар речи између синхроне полисемије и дијахроне хомонимије), Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд 2012, 457–469.

Влајић-Поповић, Јасна: Псл. *p(r)ętro ‘таван(ица)’, ‘греда’, ‘сушара’ или ‘остава’, in: Metka Furlan, Alenka Šivic-Dular (eds.), Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 291–305.

Loma, A. / Vlajić-Popović, Jasna: The Common Slavic *gotovъ reconsidered, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 103–111. (Studia etymologica Brunensia, 15)

Влајић-Поповић, Јасна: С.-х. глȍмāзан ‘огроман; незграпан; кабаст’ – између ретких словенских пандана и вишеструких домаћих интерпретација, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 7–20.

Бјелетић, Марта /Влајић-Поповић, Јасна: Једнотомни етимолошки речник српског језика (методолошки аспект), Зборник Матице српске за славистику 83, Нови Сад 2013, 171–180. [= Бјелетић, Марта, Јасна Влајић-Поповић: Једнотомник – између популарног и научног речника, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 145–154.] Једнотомни етимолошки речник српског језика (методолошки аспект) / The single volume Etymological dictionary of the Serbian language (methodological aspect)

Влајић-Поповић, Јасна: Дијалекатска лексика у кратком етимолошком речнику српског језика, Српски језик 18, Београд 2013, 247–252. [= Влајић-Поповић, Јасна: Ништа без дијалеката, у: Марта Бјелетић (прир.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013, 167–171.]

Влајић-Поповић, Јасна: Дијалекатска лексикографија – покретачка снага етимологије, у: Марта Бјелетић (ур.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ,  Београд 2013, 185–191.

Влајић-Поповић, Јасна: Миклошич и позајмљенице – о грецизмима, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома (ур.), Miklosichiana bicentennalia. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Београд: САНУ, 2013, 343–367. (Посебна издања САНУ ; књ. 675 : Одељење језика и књижевности, Старословенски одбор ; 58) Miklosichiana bicentennalia. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича . Миклошич и позајмљенице – о грецизмима. Miklosichiana bicentennalia. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Ј. Грковић-Мејџор, А. Лома (ур.), Београд 2013, 343-367 (=Посебна издања САНУ ; 675 / Од. језика и књижевности ; 58) // Miklosich and loanwords – the case of Grecisms.

Влајић-Поповић, Јасна: Мора ли драгоцен бити и скупоцен? Lucida intervalla 43, Београд 2014, 207–215. Мора ли драгоцен бити и скупоцен?, Lucida intervalla 43, Београд 2014, 207-215 // Is dragocen necessarily skupocen? Designations for “pretious” in Serbian

Влајић-Поповић, Јасна: Да ли је псл. *zьdunъ ‘грнчар’ заиста дијалектизам?, in: Mariola Jakubowicz, Beata Raszewska-Żurek (eds.), Studia Borysiana. Etymologica – diachronica – slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014, 161–171.

Влајић-Поповић, Јасна: Српска етимологија у ишчекивању Дигиталне дијалекатске лексикографске базе – пример грецизама у Јабланици, Годишњак за српски језик  13, Ниш 2013, 149–164. Српска етимологија у ишчекивању Дигиталне дијалекатске лексикографске базе – пример грецизама у Јабланици, Годишњак за српски језик 13, Ниш 2013 (2014), 149-164. // Serbian etymology while awaiting the digital lexicographic base of Serbian vernaculars – the case of Grecisms in Jablanica

Влајић-Поповић, Јасна: Етимологијa у српским описним речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Београд: Филолошки факултет, 2014, 93–112.

Vlajić-Popović, Jasna: Serbian and Greek – a long history of lexical borrowing, in: Ljudmila Popović, Motoki Nomachi (eds.), The Serbian Language as Viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Typology, Sapporo: Hokkaido University, 2015, 151–172. (Slavic Eurasian Studies, 28) Serbian and Greek: A Long History of Lexical Borrowing

Vlajić-Popović, Jasna: Church Slavonic žlъděti ‘desiderare, cupere’ – relict or innovation?, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 257–268. (Studia etymologica Brunensia, 18) Church Slavonic žlъděti ‘desiderare, cupere’ – relict or innovation, Etymological Research into Old Church Slavonic, Ilona Janyšková & Helena Karlíková (eds,.), Nakladatelství Lidové noviny Praha 2015, 431-442 pp. (= Studia etymologica Brunensia ; 18)

Влајић-Поповић, Јасна: Речца зар – преко синтаксе и семантике до етимологије (Зар ти то мислиш? ↔ Ти то мислиш зар?), Јужнословенски филолог 72/1–2, Београд 2016, 65–83.

Влајић-Поповић, Јасна / Бјелетић, Марта: Приручни етимолошки речник српског језика – допринос савременој етимологији, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 197–210.

Влајић-Поповић, Јасна: Из историјата једног лингвистичког термина (позајмљèница – једна пòзајмица која се не узима пòзајмицē), у: Рајна Драгићевић (ур.), Путевима речи. Зборник радова у част Даринки Гортан Премк. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017, 527–536.

Vlajić-Popović, Jasna: Greek loanwords in Serbian: The lexicographic aspect, in: Tzitzilis, Chr., G. Papanastassiou (eds.) Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology. Ελληνική γλώσσα: συγχρονία και διαχονία / Greek language: synchrony and diachrony : 1, Thessaloniki 2017, 425–447.

Влајић-Поповић, Јасна: Етимологија српског језика данас (уз осврт на јуче и поглед ка сутра), Јужнословенски филолог 73/3–4, Београд 2017, 137–161 

Vlajić-Popović, Jasna: PSl. *astriti ‘to watch sharply, cast looks’ revisited, Etymological Research into Czech (= Studia etymologica Brunensia 22), еds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková & Vít Boček, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017 [2018], 341–349. 

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна: Lupus in etymologia. Вуково дело на страницама Приручног етимолошког речника српског језика, у: Сувајџић, Бошко, Буњак, Петар, Јованић, Душан (ур.) Српска славистика : колективна монографија [радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта]. Том II, Књижевност, култура, фолклор, питања славистике. Београд, 2018, 375–387.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.:

Влајић-Поповић, Јасна: Први југословенски научни скуп о етимологији, Јужнословенски филолог 44, Београд 1988, 113–115. [Хроника]

Влајић-Поповић, Јасна: Словенска етимологија – стогодишњица смрти Ф. Миклошича, Беч 30. 9.–1.10. 1991., Јужнословенски филолог 48, Београд 1992, 187–189. [Хроника]

Влајић-Поповић, Jасна: Франце Безлај – In memoriam, Јужнословенски филолог 50, Београд 1994, 281–283. [In memoriam]

Влајић-Поповић, Jасна: Alemko Gluhak, Hrvatski etimološki rječnik, Zagreb 1993, Јужнословенски филолог 51, Београд 1995, 338–347. [Приказ] Alemko Gluhak, Hrvatski etimološki rječnik, Zagreb 1993, August Cesarec, 832 str: Јужнословенски филолог 51, 1995,., 339-348

Лома, Александар / Влајић-Поповић, Јасна / Бјелетић, Марта / Петровић, Снежана: Међународни научни симпозијум посвећен деведесетогодишњици рођења академика Владимира Георгијева, Банкја код Софије, 21–22. октобар 1998. године, Јужнословенски филолог 55, Београд 1999, 169–170. [Хроника]

Vlajić-Popović, Jasna: Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Kraków 1998, Лингвистичке актуелности 1/1, Београд 2000, 28–33. [Приказ]

Vlajić-Popović, Jasna: V. Vinja, Jadranske etimologije, Zagreb 1998 Лингвистичке актуелности 1/2, Београд 2000, 56–59. [Приказ]

Vlajić-Popović, Jasna: J. Stanislav, Slovenský juh v stredoveku I., Bratislava 1999, Лингвистичке актуелности 1/3, Београд 2000, 33–35. [Приказ] Vlajić-Popović, Jasna: J. Marvan, Jazykové miléniumslovanská kontrakce a její český zdroj, Praha 2000, Лингвистичке актуелности 1/4, Београд 2000. [Приказ]

Влајић-Поповић, Јасна: Научни скуп: Dzieje Słowian w świetle leksyki, Międzinarodowa Sesja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, Kraków 17–18. maj 2001., org. Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk, Јужнословенски филолог 57, Београд 2001, 123–127. [Хроника]

Влајић-Поповић, Јасна: Вредан допринос проучавању грецизама на Балкану: Мито Аргировски, Грцизмите во македонскиот јазик, Скопје 1998, 314 стр., Јужнословенски филолог 59, Београд 2003, 217–222. [Приказ] Vredan doprinos proučavanju grecizama na Balkanu: Mito Argirovski: Grcizmite vo makedonskiot jazik, Skopje 1998, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Posebni izdanija, kn. 29

Влајић-Поповић, Јасна: Wiesław Boryś; Czakawskie studia leksykalne. Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 1999, 185 p. (Język na pograniczach ; 21), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 47/1–2, Нови Сад 2004, 499–503. [Приказ] Wiesław, Boryś CZAKAWSKIE STUDIA LEKSYKALNE. DZIEDZICTWO PRASŁOWIAŃSKIE W SŁOWNICTWIE CZAKAWSKIM, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 1999, 185. (Język na pograniczach 21) // Зборнник Матице српске за филологију и лингвистику 47/1-2, Нови Сад 2004, 499-503

Влајић-Поповић, Јасна: France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I–II, Uredila Metka Furlan, Ljubljana 2003, LXII + 1–689, XII + 693–1572 (Zbirka Filologica et linguistica), Јужнословенски филолог 63, Београд 2007, 267–276. [Приказ] France Bezlaj: Zbrani jezikoslovni spisi /- //, Uredila Metka Furlan, Ljubljana 2003, LXII + 1-689, XII + 693-1572 (Zbirka Linguistica et philologica), Južnoslovenski filolog 63, 2007, 267-276.

Влајић-Поповић, Јасна: Radoslav Večerka a kolektiv [Eva Havlová, Ilona Janyšková, Helena Karlíková] K pramenům slov. Uvedeni do etymologie. Praha, Nakladatelství Lidove noviny 2006, 356. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/1, Нови Сад 2010, 211–216. [Приказ] Radoslav Večerka a kolektiv [Adolf Erhart, Eva Havlová, Ilona Janyšková, Helena Karlíková]. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2006, 356 str. IN: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику53/1, Нови Сад 2010, 211-216.

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна: Скуп посвећен етнолингвистици, ономастици и етимологији, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 211–215. [Хроника]

Влајић-Поповић, Јасна: Ева Хавлова (5. јули 1929 – 2. април 2010), Јужнословенски филолог 67, Београд 2011, 273–277. [In memoriam]

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна / Петровић, Снежана: Етимолошки симпозијум Брно 2011, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2 Нови Сад 2012, 267–271. [Хроника] Влајић-Поповић, Јасна: Sebrané spisy Václava Machka, 1–2, Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Eva Havlová, Radoslav Večerka (eds.), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 2296 s., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 56/2, Нови Сад 2013, 207–212. [Приказ] Sebrané spisy Václava Mahka, 1–2. Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Eva Havlová, Radoslav Večerka (ur.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 2296 s.*

Влајић-Поповић, Јасна: Ана Голубовић, Библиографија у часопису  Јужнословенски филолог, Београд 2013, 230 стр. (Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 24), Јужнословенски филолог 71/3–4, Београд 2015, 377–380. [Приказ]

Влајић-Поповић, Јасна: Александар Лома, Tопонимија Бањске хрисовуље : ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца, Београд, САНУ, 2013, 386 стр. (Библиотека Ономатолошких прилога / САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику ; 2), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 245–253. [Приказ] Влаич-Попович, Ясна: Собрание трудов Вацлава Махка. Sebrané spisy Václava Machka, 1–2, Ilona Janyšková, Helena Karlíková, Eva Havlová, Radoslav Večerka (eds.), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 2296 s., Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова, IV. Этимология. Москва 2015, 438–454. [Приказ]

Влајић-Поповић, Јасна: Топонимија Бањске хрисовуље: ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца; Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича – представљање књига на Трибини Библиотеке САНУ, Београд 9. јуни 2015), y: Миро Вуксановић (ур.), Трибина Библиотеке САНУ, Год. 4, бр. 4, Београд: САНУ, 2016, 154–159. [Приказ]

Влајић-Поповић, Јасна: Bibliography of Slavic Linguistics 2000-2014, I–III, Edited by Sijmen Tol and René Genis. With the assistance of Ekaterina Boblyeva and Eline van der Veken. Introduction by Marc L. Greenberg; Leiden – Boston : Brill, 2015. – lxxviii + 1102 + 1276 + 1279 pp., Јужнословенски филолог 72/3–4, Београд 2016, 268–276. [Приказ]

Vlajić-Popović, Jasna: „Dijalekatska leksika srpskog i slovenačkog jezika – komparativni aspekt“, Slovenika 2, Beograd 2016, 175. [Хроника]

Влајић-Поповић, Јасна: [Приказ] Serbica Iaponica. Допринос јапанских слависта српској филологији. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 61/1, 2018, 195–202.

Библиографије:

[Влајић-Поповић, Јасна]: Библиографија за 1982. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији, Јужнословенски филолог 40, Београд 1984, 241–351. (уредник библиографије)

[Влајић-Поповић, Јасна]: Библиографија за 1983. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији, Јужнословенски филолог 41, Београд 1985, 203–302. (уредник библиографије)

Влајић-Поповић, Јасна: Библиографија за 1984. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији, Јужнословенски филолог 42, Београд 1986, 227–346. (уредник библиографије)

Влајић-Поповић, Јасна: Библиографија за 1985. годину расправа и дела из словенске и индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији, Јужнословенски филолог 43, Београд 1987, 303–406. (уредник библиографије)

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 1999 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Dordrecht / Boston / London : Kluwer, 2003, 733–785.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2000 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Dordrecht / Boston / London : Kluwer, 2004, 819–856.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2001 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Dordrecht : Springer, 2005, 813–844.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2002 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Dordrecht : Springer, 2006, 742–779.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2003 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Dordrecht : Springer, 2007, 529–568.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2004 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2008, 565–615.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2005–2008 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2009, 645−677.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2009 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2010, 625−676.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2010 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2011, 523−561.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2011 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2012, 608−649.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2012 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2013, 538−569.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie   linguistique for the year 2013 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2014, 566–592.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2014 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2015, 565–598.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2015 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2016, 588–619.

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography / Bibliographie linguistique for the year 2016 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2017, 614–644 pp. ISSN 0378-4592 + ISBN 978-90-04-34283-5]

[Vlajić-Popović, Jasna – contributor from Serbia] Linguistic bibliography/Bibliographie linguistique for the year 2017 (and supplement for previous years). Published by: The Permanent International Committee of Linguists under the auspicies of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. Leiden / Boston : Brill, 2018, 690–711 pp. ISSN 0378-4592 + ISBN 978-90-04-33909-5]

Резимеи:

Vlajić-Popović, Jasna / Sikimić, Biljana: [Резиме] Some additional facts about lexical contacts between the Balkan languages, Sixieme Congrès International d’Études du Sud-Est Européen, Resumes des Communications, Linguistique, Sofia 1989, 87.

Vlajić-Popović, Jasna: [Резиме] Semantic Evolution of Some Greek Loans in Serbo-Croatian, Septieme Congrès International d’Études du Sud-Est Européen, Communications, Athènes 1994, 176.

Vlajić-Popović, Jasna: [Резиме] The ways of suffering in the Balkans: patior and πάσχω intertwined, IXe congrès international d’études sud-est européennesRésumés, Tirana 2004, 93–94.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] С.‑х. порез ‘vectigal, tributum’ – етимолошко-семантичка анализа, Научни скуп слависта у Вукове дане 35, Београд 2005, 9.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Псл. *kotiti /*katati и *kotъ / (*)*katъ – трагови ‑а‑ вокализма на словенском југу, Словенска етимологија данас, Београд 2006, 5.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Једна реч између више различитих тумачења, Научни састанак слависта у Вукове дане 37, Београд 2007, 15.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Да ли је котва књижевна и(ли) народна реч? Научни састанак слависта у Вукове дане 38, Београд 2008, 12. Влаич-Попович, Ясна: [Резиме] Об обозначениях этажа в славянских языках, Этнолингвистика.    Ономастика. Этимология. (Материалы международной научной конференции), Екатеринбург 2009, 48–50.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Српска етимологија између дијахроније и дијалектологије. Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сажетака. Нови Сад / Београд 2010, 58–59.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Псл. *p(r)ętro ‘таван(ица)’, ‘греда’, ‘сушара’ или ‘остава’, Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstsva akademika Franceta Bezlaja. Povzetki referatov. Ljubljana 2010, 47–48.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Српска етимологија између дијахроније и дијалектологије. Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник сажетака. Нови Сад / Београд 2010, 58–59.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Псл. *p(r)ętro ‘таван(ица)’, ‘греда’, ‘сушара’ или ‘остава’, Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstsva akademika Franceta Bezlaja. Povzetki referatov. Ljubljana 2010, 47–48.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Грецизми у српским народним говорима, Современная    славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Тезисы докладов международной научной конференции, 15–17 марта 2011 г., 205–206.

Влаич-Попович, Ясна: [Резиме] Диалектная лексика в кратком этимологическом словаре сербского языка, Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы международной научной конференции, Екатеринбург 2012, 168–170.

Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Упитна речца зар – од модалне до експресивне употребе, 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 17–20. IX 2015, Тезе и резимеи, Београд: Филолошки факултет, 2015, 18.

Vlajić-Popović, Jasna: [Резиме] Greek loanwords in Serbian – the lexicographic aspect, 1st International Conference on Greek Etymology. Abstracts (from the conference held at the Institute of Modern Greek studies of the Aristotle University of Thessaloniki, November 5–6th 2015), Thessaloniki, 2015, 15.  

Бјелетић, Марта / Влајић-Поповић, Јасна: [Резиме] Lupus in etymologia. Вуково дело на страницама Приручног етимолошког речника српског језика. Тезе и резимеи. Том II. Књижевност, култура, фолклор, питања славистике. [XVI међународни конгрес слависта = XVI Международный съезд славистов = XVIe Congrès international des slavistes (Београд, 20–27. VIII 2018)] Београд, 2018, 251.

Секундарно ауторство:

Лома, Александар (ур.), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (ур. одбор): Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, XXII + 483.

70 година Института за српски језик САНУ :  између два јубилеја (2007–2017), Приредила Марина Спасојевић. Уредништво Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марина Спасојевић, Београд 2017, VIII + 337 стр.  

Тезе:

Влајић-Поповић, Јасна: Досадашње стање етимолошке обрађености грчких позајмљеница у српскохрватском језику, магистарски рад, одбрањен 14. јуна 1986., Филозофски факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др  Љиљана Црепајац; чланови комисије: академик Павле Ивић, проф. др Душан Јовић, проф. др Радмила Шалабалић).

Влајић-Поповић, Јасна: Историјска семантика глагола ударања у српскохрватском  језику, докторски рад, одбрањен 6. јула 1998., Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: академик Павле Ивић; чланови комисије:     проф. др Даринка Гортан-Премк, проф. др Живојин Станојчић, проф. др  Александар Лома).

Стручни и популарни текстови:

СТРУЧНИ ТЕКСТОВИ

Влајић-Поповић, Јасна: Латинско–српска лексикографија, Задужбина 6/21, Београд 1993, 5.

Влајић-Поповић, Jасна / Бјелетић, Марта: Словенска етимолошка лексикографија и нови етимолошки речник српскохрватског језика, Задужбина 8/31, Београд 1995, 5.

Влајић-Поповић, Јасна: Бетацизам, Српска енциклопедија, Том I, књ. 2, Нови Сад / Београд: Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, 2011, 108–109.

Влајић-Поповић, Јасна: Витацизам, Српска енциклопедија, Том II, Нови Сад / Београд, Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, 2013, 452. Влајић-Поповић, Јасна: Речник за стручњаке и „сладокусце“, у: Марта Бјелетић (ур.), Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013, 195–204.

ПОПУЛАРНИ ТЕКСТОВИ:

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Неко воли попа неко попадију…, Политикин Забавник 18.02.2005., стр. 17.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Калуђер се замонашио, Политикин Забавник 04.03.2005., стр. 49.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Пост и посан, Политикин Забавник 15.04.2005., стр. 5.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Порез, Политикин Забавник 03.06.2005., стр. 11.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Држава, Политикин Забавник 17.06.2005., стр. 5.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Град, Политикин Забавник 08.07.2005., стр. 28.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Улица, Политикин Забавник 02.09.2005., стр. 5.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Шпијун, Политикин Забавник 09.09.2005., стр. 9.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Дунав, Политикин Забавник 21.10.2005., стр. 11.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Село, Политикин Забавник 28.10.2005, 62–63.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Кућа, Политикин Забавник 02.12.2005., 52–53.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Зид, Политикин Забавник 20.01.2006., 52–53.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Врата, Политикин Забавник 17.02.2006., стр. 32.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Прозор, Политикин Забавник 03.03.2006., стр. 5.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Кров, Политикин Забавник 17.03.2006., 13–14.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Сава, Политикин Забавник 21.04.2006., стр. 11.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Устав, Политикин Забавник 27.10.2006., стр. 11.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Двор, Политикин Забавник 20.10.2006., 38–39.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Поље, Политикин Забавник 16.03.2007., стр. 7.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Брдо и брдо, Политикин Забавник 27.04.2007., 44–45.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Пут, Политикин Забавник 05.10.2007., 14–15.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Брод, Политикин Забавник 30.05.2008., 20–21.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Сидро, Политикин Забавник 06.06.2008., стр. 9.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Цар, Политикин Забавник 10.10.2008., 14–15.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Дрво, Политикин Забавник 18.12.2013., 14–15.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Јаје, Политикин Забавник 08.11.2013.,14–15.

Влајић-Поповић, Јасна: Зашто се каже … Три, Политикин Забавник 25.12.2015.,14–15.

Влајић-Поповић, Јасна: Речите речи: од земље до неба, Београд : Завод за уџбенике, 2013, 250 стр.

Остало: Међународна сарадња:

– приносник из Србије за међународну лингвистичку библиографију Bibliographie linguistique / Linguistic bibliographie (Dordrecht / Boston / London) Leiden / Boston (од 2003 до данас; објављена годишта за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005–2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. годину);

– руководилац Билатералног пројекта са Словенијом „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ код Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (2012–2013);

– рецензент пројеката за Агенцију за грантове Републике Чешке (Czech Science Foundation, Czech Science Foundation) (2012, 2013);

– студијски боравци у радионицама словенских етимолошких речника (Љубљана 1984, 1985; Краков 1987; Брно 2009);

– учесник на међународним скуповима: Славистички конгреси (Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008, Минск 2013), Балканолошки конгреси (Софија 1989, Солун 1994, Тирана 2004), скупови по позиву (Беч 1991, Софија 1996, Краков 1996, Софија 1998, Брно 1999, Краков 2001, Брно 2005, Брно 2008, Јекатеринбург 2009; Љубљана 2010; Москва 2011; Брно 2011; Јекатеринбург 2012, Брно 2013, Солун 2015, Краков 2016, Београд 2016).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

– члан Комисије за етимологију при међународном славистичком комитету (1998–). Komisja etymologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

– члан Комисије за избор у звања при Министарству науке и технолошког развоја Републике Србије (2010–2014);

– члан редакције часописа Јужнословенски филолог (од 2004–);

– рецензент две монографије и више радова за часописe Јужнословенски филолог, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Зборник Матице српске за славистику, Зборник радова Византолошког института.

Предавања (научна и популарна):

– „Грецизми у српскохрватском језику“; лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници код Ваљева (март 1993).

– „Словенска етимологија у балканском контексту – грецизми“; Филолошки факултет Универзитета у Београду (1. април 1998). – „Прва свеска ЕРСЈ у поређењу са одговарајућим захватом у Скоковом Етимологијском рјечнику хрватскога или српскога језика“; лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ (6. мај 2003).

– „Прва свеска Етимолошког речника српског језика“, Коларчева задужбина (18. март 2005).

– „Етимолошке напомене у описним речницима српског језика“; Филолошки факултет Универзитета у Београду (28. март 2013).

– „Етимологија српског језика данас“ ; САНУ (Циклус „Српска лингвистика данас“ – поводом 175 година од оснивања Друштва српске словесности) (3. април 2016).

-„Зашто је новац нов – пример прецизирања једне наизглед јасне етимологије“ – (Друштво младих лингвиста – Центар за промоцију науке) (18. децембар 2017).  

Учешћа на скуповима:

Научни скуп Terminologijanačela, normiranje, usaglašavanje rada, Београд, новембар 1986.

Научни скуп Prvi jugoslovenski naučni skup o etimologiji, Zagreb, 4–5. VI 1987. VI балканолошки конгрес (VIe congrès international détudes sud-est européennes / VI-th International Congress of South-East European Studies), София, август 1989.

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане (Дискурс српскохрватског језика и језички нивои), Београд, 10–15. IX 1991.

Међународни научни скуп  Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Wien, 30. IX – 1. X 1991. Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 15–17. VI 1992.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане (Лексичко-семантички систем српскохрватског језика), Београд, 15–20. IX 1992.

VII балканолошки конгрес (VIIe congrès international détudes sud-est européennes / VII-th International Congress of South-East European Studies), Thessaloniki  29. VIII – 4. IX 1994.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику — са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица, 18–19. X 1995.

Међународни научни скуп Лингвистика и поетика – 100 година од рођења Р. Јакобсона, III софијска лингвистичка предавања, София, 24–26. V 1996.

Међународни научни скуп Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Kraków, 5–7. XII 1996. XII међународни славистички конгрес, Kraków, 27. VIII – 3. IX 1998.

Међународни научни скуп Международен научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание, посветен на акад. Вл. Георгиев по случай 90-годишнината от рождението му, София,  21–22. X 1998.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Brno, 7–9. IX 1999.

Међународни научни скуп Живот и дело Павла Ивића, Београд / Нови Сад / Суботица, 17–19. IX 2001.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Kraków, 17–18. V 2001.

XIII међународни славистички конгрес, Ljubljana, 14–21. VIII 2003.

IX балканолошки конгрес (IXe congrès international détudes sud-est européennes / IX-th International Congress of South-East European Studies), Tirana, 30. VIII – 3. IX 2004.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2005, Brno, 6–8. IX 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане (Реч – морфолошки, синтаксички, семантички и формални аспекти у српском језику), Београд, 7–10. IX 2005.

Међународни научни скуп Словенска етимологија данас, Београд, 5–7. IX 2006.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане (Граматика и лексика – дескриптивни и  нормативни приступ), Београд, 12–15. IX 2007.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2008, Brno, 26–28. V 2008.

Међународни научни скуп 38. научни састанак слависта у Вукове дане (Развојни процеси и иновације у српском језику), Београд, 4–7. IX 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид, 10–16. IX 2008.

Међународни научни скуп Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Екатеринбург, 8–12. IX 2009. Међународни научни скуп Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад / Београд, 14–16. IX 2010.

Међународни научни скуп Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstsva akademika Franceta Bezlaja, Ljubljana, 16–18. IX 2010.

Међународни научни скуп Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна, Москва, 15–17. III 2011.

Међународни научни скуп Etymogicke symposion Brno 2011, Brno, 6–8. IX 2011. Међународни научни скуп 41. научни састанак слависта у Вукове дане (Српски језик и његове норме), Београд, 15–17. IX 2011.

Међународни научни скуп Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Екатеринбург, 7–11. IX 2012.

XV међународни славистички конгрес, Минск, 20–27. VIII 2013.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Brno, 9–11. IX 2014.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане (Eкспресивност у српском језику), Београд, 17–20. IX 2015.

Међународни научни скуп 1st International Conference on Greek Etymology, Thessaloniki, November 5–6th, 2015.

Међународни научни скуп Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej, Kraków, 25–27. V 2016.

Међународни научни скуп Zadruga, politique et idéologie dans les Balkans / Zadruga, politics and ideology in the Balkans, Београд, 27–28. X 2016.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2017 – Etymological Research of Czech: from the Slavonic, Indo–European and General Linguistic Perspectives, Brno, 12–14. IX 2017.

Организација скупова: Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду (члан Организационог одбора).

Биографија:

Рођена 22. октобра 1956. у Београду.

1979 Дипломирала на Филозофском факултету у Београду (класичне науке).

1981 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (англистика).

1983  Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

1986 Магистрирала на Филозофском факултету у Београду.

1998 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

1999 Изабрана у звање научни сарадник.

2003 Изабрана у звање виши научни сарадник.

2008 Изабрана у звање научни саветник.

2010–2014 члан Комисије за избор у звања при Министарству науке Републике Србије

2016 в.д. директора, затим директор Института за српски језик САНУ

Руководилац српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (1998–).

Приносник из Србије за Bibliographie linguistique / Linguistic bibliography (2002–).

Члан редакције часописа Јужнословенски филолог (2004–).

Види више →
 

Рођена 22. октобра 1956. у Београду.

Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, Група за класичне науке (1979).

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за англистику (1981).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, Етимолошки одсек (1983).

Тезе:

Магистарски рад : „Досадашње стање етимолошке обрађености грчких позајмљеница у српскохрватском језику“ (14. VI 1984, ментор проф. др Љиљана Црепајац, комисија: проф. др Радмила Шалабалић, проф. др Душан Јовић, проф. др Павле Ивић).

Докторска теза: „Историјска семантика глагола ударања у српскохрватском језику“ (6. VII 1998, ментор академик Павле Ивић, комисија: проф. др Живојин Станојчић, проф. др Даринка Гортан-Премк, проф. др Александар Лома).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (25. II 1999).

Изабрана у звање виши научни сарадник (23. IХ 2003).

Изабрана у звање научни саветник (16. VII 2008).

Међународна сарадња:

Приносник за Србију у међународној публикацији Bibliographie linguistique / Linguistic bibliography (Dordrecht / Boston / London) Leiden / Boston (од 2002. године до данас објављено 15 годишта).

Руководилац српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Рецензент пројеката за Агенцију за грантове Републике Чешке (Czech Science Foundation, http://review.grant.gacr.cz) (2012, 2013).

Студијски боравци у радионицама словенских етимолошких речника (Љубљана 1984, 1985; Краков 1987; Брно 2009).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Комисије за избор у звања при Министарству науке и технолошког развоја Републике Србије (2010–2014);

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (1998–).

Члан редакције часописа Јужнословенски филолог (2004–).

Учешћа на скуповима:

Учесник је четрдесет научних скупова у земљи и иностранству: славистички конгреси (Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008, Минск 2013), балканолошки конгреси (Софија 1989, Солун 1994, Тирана 2004), међународни конференције и симпозијуми у земљи и иностранству, углавном по позиву.

Научни скуп Terminologijanačela, normiranje, usaglašavanje rada, Београд, новембар 1986.

Научни скуп Prvi jugoslovenski naučni skup o etimologiji, Zagreb, 4–5. VI 1987.

VI балканолошки конгрес (VIe congrès international détudes sud-est européennes / VI-th International Congress of South-East European Studies), София, август 1989.

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане (Дискурс српскохрватског језика и језички нивои), Београд, 10–15. IX 1991.

Међународни научни скуп  Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Wien, 30. IX – 1. X 1991.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 15–17. VI 1992.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане (Лексичко-семантички систем српскохрватског језика), Београд, 15–20. IX 1992.

VII балканолошки конгрес (VIIe congrès international détudes sud-est européennes / VII-th International Congress of South-East European Studies), Thessaloniki  29. VIII – 4. IX 1994.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику — са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица, 18–19. X 1995.

Међународни научни скуп Лингвистика и поетика – 100 година од рођења Р. Јакобсона, III софијска лингвистичка предавања, София, 24–26. V 1996.

Међународни научни скуп Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Kraków, 5–7. XII 1996.

XII међународни славистички конгрес, Kraków, 27. VIII – 3. IX 1998.

Међународни научни скуп Международен научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание, посветен на акад. Вл. Георгиев по случай 90-годишнината от рождението му, София,  21–22. X 1998.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Brno, 7–9. IX 1999.

Међународни научни скуп Живот и дело Павла Ивића, Београд / Нови Сад / Суботица, 17–19. IX 2001.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Kraków, 17–18. V 2001.

XIII међународни славистички конгрес, Ljubljana, 14–21. VIII 2003.

IX балканолошки конгрес (IXe congrès international détudes sud-est européennes / IX-th International Congress of South-East European Studies), Tirana, 30. VIII – 3. IX 2004.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2005, Brno, 6–8. IX 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане (Реч – морфолошки, синтаксички, семантички и формални аспекти у српском језику), Београд, 7–10. IX 2005.

Међународни научни скуп Словенска етимологија данас, Београд, 5–7. IX 2006.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане (Граматика и лексика – дескриптивни и  нормативни приступ), Београд, 12–15. IX 2007.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2008, Brno, 26–28. V 2008.

Међународни научни скуп 38. научни састанак слависта у Вукове дане (Развојни процеси и иновације у српском језику), Београд, 4–7. IX 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид, 10–16. IX 2008.

Међународни научни скуп Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Екатеринбург, 8–12. IX 2009.

Међународни научни скуп Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад / Београд, 14–16. IX 2010.

Међународни научни скуп Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstsva akademika Franceta Bezlaja, Ljubljana, 16–18. IX 2010.

Међународни научни скуп Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна, Москва, 15–17. III 2011.

Међународни научни скуп Etymogicke symposion Brno 2011, Brno, 6–8. IX 2011.

Међународни научни скуп 41. научни састанак слависта у Вукове дане (Српски језик и његове норме), Београд, 15–17. IX 2011.

Међународни научни скуп Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Екатеринбург, 7–11. IX 2012.

XV међународни славистички конгрес, Минск, 20–27. VIII 2013.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Brno, 9–11. IX 2014.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане (Eкспресивност у српском језику), Београд, 17–20. IX 2015.

Међународни научни скуп 1st International Conference on Greek Etymology, Thessaloniki, November 5–6th, 2015.

Међународни научни скуп Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej, Kraków, 25–27. V 2016.

Међународни научни скуп Zadruga, politique et idéologie dans les Balkans / Zadruga, politics and ideology in the Balkans, Београд, 27–28. X 2016.

Међународни научни скуп Etymologické symposion Brno 2017 – Etymological Research of Czech: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspectives, Brno, 12–14. IX 2017.

XVI Међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. августа 2018.

Организација скупова:

Члан Организационог одбора скупа: Међународни научни симпозијум „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду.

Предавања, промоције и сл.:

„Грецизми у српскохрватском језику“; лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници код Ваљева (март 1993).

„Словенска етимологија у балканском контексту – грецизми“; Филолошки факултет Универзитета у Београду (1. април 1998).

„Прва свеска ЕРСЈ у поређењу са одговарајућим захватом у Скоковом Етимологијском рјечнику хрватскога или српскога језика“; лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ (6. мај 2003).

„Прва свеска Етимолошког речника српског језика“, Коларчева задужбина (18. март 2005).

„Етимолошке напомене у описним речницима српског језика“; Филолошки факултет Универзитета у Београду (28. март 2013).

„Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ“; Галерија науке и технике САНУ (29. септембар 2013).

„Капитално дело српске, старосрпске и словенске ономастике“ (о књизи Топонимија Бањске хрисовуље Александра Ломе) ; Трибина Библиотеке САНУ (9. јуни 2015).

„Етимологија српског језика данас“ ; САНУ (Циклус „Српска лингвистика данас“ – поводом 175 година од оснивања Друштва српске словесности) (3. април 2016).

„Serbica Iaponica“ ; Вукова задужбина (23. март 2017).

Остале активности:

Уредник библиографије часописа Јужнословенски филолог (1984–1987).

Рецензент три монографије и више радова за часописe Јужнословенски филолог, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Зборник Матице српске за славистику; Зборник радова Византолошког института (2006–).

Члан комисије за одбрану теза (магистарски рад на Филолошком факултету, 6. март 2008; докторски рад на Филозофском факултету, 30. новембар 2010).

Члан више комисија за избор у истраживачка и научна звања сарадника Института за српски језик САНУ.

Унутрашњи ментор стипендистима и приправницима на пројекту.

Бави се популаризацијом етимологије: око 40 чланака за Политикин Забавник (2005–2015) и књига Речите речи (2013).

Говори и пише енглески; служи се руским, италијанским, немачким, француским, новогрчким; чита све словенске језике.