Програм

ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА

– програм конференције –


Среда, 28. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Хол Свечане сале САНУ

9.00–10.00 – Регистрација и пријава учесника, коктел добродошлице

Свечана сала САНУ

10.00–13.00 – Отварање скупа, пленарна седница

Отварање скупа и поздравна реч домаћина

Пленарна седница

Председава: Стана Ристић

Секретар: Јована Јовановић

Patrick Hanks (Wolverhampton), How people use words to make meanings: interpreting corpus evidence

Jerzy Bartmiński (Lublin), Słowa klucze i tezaurus w paradygmacie etnolingwistyki kognitywnej

Маргарита Ивановна Чернышева (Москва), Научные разработки Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (МКС)

Стана Ристић (Београд), Лексикографско искуство у раду на Речнику САНУ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

16.00–19.00 – секција „Терминолошки речници и терминологија”

Председава: Душанка Вујовић

Секретар: Јелена Јанковић

Ирена Цветковић Теофиловић (Ниш), Оглед терминолошког речника у области историје српског књижевног језика XVIII и XIX века

Ружица Левушкина (Београд), Термини из сфере хришћанске аскетике у РСАНУ

Јелена Јанковић (Београд), Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника

Душанка Вујовић (Нови Сад), Утицај енглеског језика на богаћење спортске терминологије у српском језику

Мира Милић, Олга Панић Кавгић и Александра Кардош (Нови Сад), Нови енглеско-српски речник спортских термина: проблеми и решења

Сања Кример-Габоровић (Нови Сад), Енглеско-српски речник назива за боје: теоријски и практични аспекти припреме

Сала 102, Кнез Михаилова 36

16.00–19.00 – секција „Дескриптивна лексикографија и металексикографија”

Председава: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Секретар: Бојана Милосављевић

Марина Приемишева (Санкт-Петербург), «Большой академический словарь русского языка» в контексте развития современной русской толковой лексикографии: проблемы и перспективы «большого» типа толкового словаря

Цветелина Георгиева, Атанаска Атанасова (София), Многотомният Речник на българския език в светлината на съвременните методи и подходи

Людмила Бабенко (Екатеринбург), Уральская семантическая школа: динамика лексикографической интерпретации классов слов

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin), Elementy językowe i pozajęzykowe w definicji leksykograficznej

ПАУЗА

Данко Шипка (Phoenix), Нормативни рјечнички квалификатори: истраживање случаја у Хрватској

Бојана Милосављевић (Београд), Парентезе у семантичком делу речничке дефиниције – прилог изучавању лексикографског метајезика у Речнику САНУ

Лариса Леонидовна Шестакова, Ана Кулева (Москва), Проблемы стилистического описания лексики в современном толковом словаре русского языка

Милица Стојановић (Београд), Еуфемизми и њихово лексикографско представљање у речницима савременог српског језика


Четвртак, 29. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

9.00–14.00 – секција „Дијалектолошки и етимолошки речници”

Председава: Миодраг Јовановић

Секретар: Марија Вучковић

Сергей Алексеевич Мызников (Москва), Русская диалектная лексикография: проблемы семантического описания

Миодраг Јовановић (Подгорица), Будући рјечник романизама у говорима Црне Горе

Татјана Трајковић (Ниш), Топономастичка лексикографија на подручју призренско-тимочких говора и перспектива израде јединственог речника

Бранкица Марковић (Београд), Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника до данашњих дана

Мирјана Петровић-Савић (Београд), О етнодијалекатском речнику из обичаја животног циклуса у Рађевини

ПАУЗА

Dušan Vladislav-Paździerski (Gdańsk), Кашупска двојезичка лексикографија и њен српски акценат

Ilona Janyšková (Brno), Úskalí tvorby etymologického slovníku

Марија Вучковић (Београд), О корисницима етимолошких речника

Дијана Црњак (Бања Лука), Jезичка слика свијета у „Рјечнику говора Срба западне Босне”

Сала 3, САНУ

9.00–14.00 – секција „Електронски речници / Дериватологија”

Председава: Рада Стијовић

Секретар: Наташа Миланов

Рада Стијовић, Цветана Крстев, Ранка Станковић (Београд), Аутоматска екстракција дефиниција – допринос убрзању израде речникa

Мария Олеговна Новак, Яна Андреевна Пенькова (Казань‒Москва), Историско-культурная информация в электронном словаре полонизмов XIXVII вв.

Дејан Милорадов (Нови Сад), Употреба софтвера у изради савремених терминолошких речника

ПАУЗА

Anna Czelakowska (Kraków), Nazwy czynności i nazwy rezultatów w derywacji semantycznej w języku polskim a ich opis słownikowy

Наташа Миланов (Београд), Творбене карактеристике лексема које имају велики број значења (на грађи из дескриптивног речника српског језика)

Јелена Ајџановић (Нови Сад), Глагол веровати и његови деривати – лексичко-семантичка и синтаксичка анализа

Сала 102, Кнез Михаилова 36

9.00–14.00 – преподневни део заседања Комисије за лексикологију и лексикографију МКС, по следећим темама: „Словенска тематска и идеографска лексикологија и лексикографија” и „Јединствени и ретки пројекти у словенској лексикографији”

Председава: Маргарита Ивановна Чернышева

Секретар:

Маргарита Ивановна Чернышева (Москва), Проблемы составления Электронного словаря грецизмов в русском языке XI–XVII вв.”

Александр Константинович Шапошников (Москва), Сравнительные словари всѣхъ языковъ и нарѣчій, собранные десницею всевысочайшей особы… (1787–1789 гг.) – опередивший время уникальный проект сравнительно-сопоставительной лексикографии XVIII в.

Ненад Ивановић (Београд), Лексикографски погледи Владана Арсенијевића (1848–1900) и њихов утицај на рађање савремене српске описне лексикографије

Ирина Алексеевна Малышева (Санкт-Петербург) «Словарь русского языка XVIII века»: традиция и новые решения

ПАУЗА

Людмила Григорьевна Бабенко (Екатеринбург), Большой толковый идеографический словарь синонимико-антонимических комплексов: основные принципы описания и структура

Рајна Драгићевић (Београд), Ка једном посебном типу речника метафора у српском језику

Юрина Елена Андреевна (Томск), Словарь русской пищевой метафоры

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 102, Кнез Михаилова 36

16.00–19.00 – послеподневни део заседања Комисије за лексикологију и лексикографију МКС

Željka Fink Arsovski (Zagreb), „Словарь хорватских анималистических фразеологизмов” (2017) и „Русско-хорватский фразеологический словарь” (2019)

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик (Београд), Предлог израде лексикона вредности српског језика

Оксана Миколаївна Тищенко (Київ), „Російсько-український словник”  (1924–1933)  і його джерела: у пошуках мовознавчого Грааля

Владимир Владимирович Дубичинский   (Warszawa), Тематический словарь русско-польских лексических параллелей (кулинарная лексика)

ПАУЗА

Andrej Perdih (Ljubljana), O nekaterih novih slovarjih slovenskega jezika

Лариса Леонидовна Шестакова, Вячеслав Константинович Щербин (Москва–Мінск), Российские и белорусские персональные писательские энциклопедии: сравнительный аспект

Сала 2, САНУ

16.00–19.00 – секција „Историјска лексикологија и лексикографија”

Председава: Валентина Николаевна Калиновская

Секретар: Мирјана Гочанин

Софья Ивановна Иорданиди (Москва), Русский историко-словообразовтельный словарь в контексте исторической лексикологии

Ирина Алексеевна Малышева, Александр Иванович Соколов (Санкт-Петербург), «Словарь русского языка XVIII века» на современном этапе

Валентина Николаевна Калиновская (Санкт-Петербург), Словарь русского языка XIX века: от концепции к практической реализации

Елена Игоревна Державина (Москва), История и новое издание Указателя источников Словаря русского языка XI–XVII вв.

Снежана Вучковић (Београд), Лексика старословенских канонских споменика: из проблематике проучавања хапакса

ПАУЗА

Александр Константинович Шапошников (Москва), Проблемы церковнославянской лексикографии и лексикологии. Языковое родство церковно-славянского искусственного идиолекта и дискурса церковной проповеди

Amir Kapetanović (Zagreb), Emocijski leksik u povijesnoj leksikografiji (na primjeru starohrvatskoga leksika)

Александар Милановић, Исидора Бјелаковић (Београд – Нови Сад), Речник скраћеница у славеносрпском језику (значај, концепција, лексикографска обрада)

Ана Мацановић (Београд), Лексикографска обрада вишечланих лексичких јединица у Речнику славеносрпског језика

Мирјана Гочанин (Београд), О могућем спектру информација у једном типу специјалног речника српског језика (на примеру лексикона глаголских допуна са потврдама из 16. и 17. века)

Сала 3, САНУ

16.00–19.00 – секција „Неологија”

Председава: Марина Николаевна Приемышева

Секретар: Весна Ђорђевић

Марина Николаевна Приемышева (Санкт-Петербург), Русская академическая неография: современное состояние научного направления и перспективы его развития

Диана Георгиева Благоева, Сия Колковска (София), Лексикографско описание на новата българска лексика

Твртко Прћић (Нови Сад), Значај научног бављења неологизмима у српском језику: лексиколошки, лексикографски и педагошки аспекти

Ивана Лазић Коњик, Стана Ристић (Београд), Нови речник српског језика – начин дефинисања значења и метајезик дефиниције

ПАУЗА

Весна Ђорђевић, Марина Николић (Београд), Речник нових речи у контексту савремене српске неографије

Милан Ајџановић, Страхиња Степанов, Јасмина Дражић (Нови Сад), Нови речник новијих англицизама – недоумице, питања и примењена конструкцијска решења

Domen Krvina (Ljubljana), Vpliv širjenja koronavirusa in epidemije covida-19 na novejše besedje v slovenščini v letu 2020 in njegov opis v Sprotnem slovarju slovenskega jezika


Петак, 30. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

9.00–14.00 – секција „Специјални речници”

Председава: Марија Стефановић

Секретар: Јована Јовановић

Марија Стефановић (Нови Сад), Асоцијативни речник српскога језика петнаест година после: нове перспективе за ауторе и кориснике

Драган Јанковић, Милена Јакић Шимшић (Београд), Развојни асоцијативни речник српског језика

Милена Јакић Шимшић, Нада Шева (Београд), Израда Асоцијативног речника придевских антонима српског језика: од идеје до реализације

Маја Мађарев, Драган Јанковић, Милена Јакић Шимшић (Београд), Конотативни речник српског језика: анализа повезаности конотативног значења речи и конотативног значења њихових асоцијативних поља

Александра Марковић (Београд), Нацрт педагошког речника српског језика

ПАУЗА

Јасмина Дражић (Нови Сад), Нацрт речника колокација српског језика у контексту савремених потреба

Наташа Киш (Нови Сад), Рекцијски речник придева

Зоя Юрьевна Петрова, Наталья Александровна Ребецкая, Наталья Александровна Фатеева, (Москва), Интерактивный словарь компаративных тропов русской литературы: возможности использования в филологических исследованиях

Јована Јовановић (Београд), Ка речнику пејоратива у именовању човека у српском језику

Данило Алексић (Београд), Ка српском речнику аниматности

Сала 102, Кнез Михаилова 36

9.00–14.00 – секција „Практични проблеми лексикографије”

Председава: Andrej Perdih

Секретар: Слободан Новокмет

Andrej Perdih (Ljubljana), Učenje o slovarjih v šoli: Portal Franček kot most med splošno in pedagoško leksikografijo

Тања Танасковић (Крагујевац), Лексика писца у лексикону српског језика и проблеми израде речника писца на примеру књижевности на дијалекту Драгослава Михаиловића

Милан Ивановић (Подгорица), Семантичка обиљежја као дефинијенси фитонимâ у Матичином једнотомнику и општим једнојезичницима уопште

Драгана Радовановић (Београд), Лексикографска обрада лексема кућа и дом у српским речницима

Мирјана Илић (Ниш), Лексикографска обрада лексема од културноисторијског значаја

Горан Милашин (Бања Лука), Оказионализми у језику Твитера

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

16.00–19.00 – секција „Фразеолошки речници и фразеологија / Граматика / Синтакса и речник / Парадигматика”

Председава: Татьяна Михайловна Воронина

Секретар: Наташа Вуловић Емонтс

Branka Barčot (Zagreb), Mitologija bez po frke. O frazeodidaktičnom rječniku za djecu i mlade

Наташа Вуловић Емонтс (Београд), Лексикографска модификација израза и пословица у описним речницима савременог српског језика

Гордана Штрбац (Нови Сад), О новом типу фразеолошког речника српског језика

Надежда Костова, Михаела Кузмова (София), Фразеологизми с прагматична функция в българския език и тяхното лексикографско представяне

Јелена Вујић (Београд), Вишечлани (лексички) изрази у енглеском и њихови еквиваленти у српском jeзику

ПАУЗА

Миланка Бабић (Сарајево), Однос семантичких и граматичких критеријума у лексикографском опису независних везника у једнотомном Речнику српскога језика Матице српске

Ана Јањушевић Оливери (Косовска Митровица), Лексикографски описи партикула у рјечницима српског језика

Татьяна Михайловна Воронина (Екатеринбург), Антонимические оппозиции как контекст интерпретации семантики слова (на материале лексики интеллекта в идеографическом словаре)

Сала 3, САНУ

16.00–19.00 – секција „Културологија”

Председава: Dorota Pazio-Wlazłowska

Секретар: Ивана Лазић Коњик

Dorota Pazio-Wlazłowska (Warszawa), Realizacja konceptu RODZINA w języku rosyjskim (na materiale danych słownikowych)

Драгана Вељковић Станковић (Београд), Хуморна слика човека у лексици шаљивог значења у српском језику

Радослава Трнавац (Београд), Лексичко-семантичка анализа два концепта у српском језику – инат и мерак

Ксенија Кончаревић (Београд), Лингвокултуролошко коментарисање као аспект терминографије (у примени на теолошки речник)

ПАУЗА

Срђан Петровић (Београд), Лексика из сфере православне духовности и преводна лексикографија (на материјалу руског и српског језика)

Марина Кебара (Крагујевац), О проблему превода безеквивалентних јединица и лексичких лакуна на руски језик у роману Сеобе Милоша Црњанског

Биљана Савић (Београд), О глаголима у збирци „Са друге стране штреке” Јагоде Кљаић (Прилог проучавању нестандардне лексике у дијалекатској поезији)

Тања Милосављевић (Београд), Дијалекатски речници као извор за лингвокултуролошка испитивања народних говора