Јужнословенски филолог

Јужнословенски филолог је часопис који издају Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ.  Покренут је 1913. године.

Сви бројеви Јужнословенског филолога могу се наћи на дигиталној платформи ДАИС на овој адреси.

Уређивачку политику Јужнословенског филолога и упутство за припрему рукописа за објављивање можете наћи на дну стране.

УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

EDITORIAL POLICY

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

ИНСТРУКЦИЯ АВТОРАМ ПО ПОДГОТОВКЕ РУКОПИСЕЙ

AUTHOR GUIDELINES FOR MANUSCRIPT SUBMISSION