мср Ана Крстић

e-mail:

anakrsticka94@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н 350, Граматика, семантка, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика Н 360

Кључне речи:

српски језик, лингвистика, контрастивна лингвистика, морфосинтакса, српски језик као страни, језик у медијима

Признања и награде:

Награда за најбољег студента на свом студијском програму за 2015/2016. и 2016/2017. годину.

Награда за најбољег дипломираног студента основних академских студија на свом студијском програму у школској 2016/2017. години.

Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2016/2017. и школску 2017/2018. годину, поводом Конкурса за стипендирање најбољих студената завршних година основних академских студија и најбољих студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.

Научна делатност:

Бави се морфосинтаксом српског језика, као и српским као страним и нематерњим језиком. Учествовала је на различитим научним скуповима у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Крстић Ана: Конгруенција код немачких говорника српског као наслеђеног језика: координиране и паукалне синтагме, у: Језици и културе у времену и простору X/1 (уредници Снежана Гудурић, Јасмина Дражић, Марија Стефановић), Нови Сад, 2022, 373–386.

Крстић Ана: О појму наслеђени језик кроз призму билингвизма, Годишњак за српски језик, 19, 2021, 81–94.

Крстић Ана: Питање когнитивних предности билингвизма. Philologia Mediana, 13, 2021, 897–909.

Мишић Илић Биљана, Крстић Ана: Деагентизација у изјавама Кризног штаба поводом пандемије вируса ковид-19 у Србији. Српски језик: студије српске и словенске, 26, 2021, 89–109.

Крстић Ана: Синхронизација анимираног филма Зоотрополис (Zootopia) са енглеског на српски језик, у: Језици и културе у времену и простору IX/2 (уредници Снежана Гудурић, Биљана Радић Бојанић), Нови Сад, 2020, 235–250.

Види више →

Крстић Ана: Инфинитив и конструкција да + презент у појединим нишким медијима. Језик нишких медија. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2024, 151–160.

Крстић Ана: Појмовник српских лингвистичких термина. Лингвистичке актуелности 35/1, 2024, 31–33. [приказ]

Krstić Ana: Govorni činovi kao primer manipulatorne moći u govoru Aleksandra Vučića, u: Jezik, književnost, moć. Niš: Filozofski fakultet, 2023, 219–232.

Јакшић Перовић, И., Крстић А.: Про-дроп у позицији субјекта код говорника српског као завичајног језика са енглеског говорног подручја, у: Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XVII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28‒29. X 2022). Књ. 1, 2023, 189–204.

Крстић Ана: Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, у: Наука без граница 3 (уредник проф. др Звездан Арсић), свеска 2, 2020, 227–241.

Крстић Ана: Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, у: Зборник радова са скупа Наука и студенти – Студкон 3, у оквиру научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7 (одржан 10.11. 2017), Филозофски факултет у Нишу, 2020, 129–136.

Крстић Ана: Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, часопис Друштене и хуманистичке студије, бр.7 (1), Филозофски факултет у Тузли, 2019, 215–230.

Крстић Ана: Категорија женског рода у српском као наследом језику са немачким као доминантним, у: Зборник радова са 11. наставно-научне конференције Студенти у сусрет науци (уредници Александар Вучковић, Александра Савић, Мирослав Галић), Бања Лука, 2018, 91–105.

Крстић Ана: Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, у: Зборник радова 10. научно-стручне конференције Студенти у сусрет науци, Бања Лука, 2017, 632–646.

Крстић Ана: Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, у: Наука без граница 3 (уредник проф. др Звездан Арсић), свеска 2, 2020, 227–241.

Крстић Ана: Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, у: Зборник радова са скупа Наука и студенти – Студкон 3, у оквиру научног скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7 (одржан 10.11. 2017), Филозофски факултет у Нишу, 2020, 129–136.

Крстић Ана: Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, часопис Друштене и хуманистичке студије, бр.7 (1), Филозофски факултет у Тузли, 2019, 215–230.

Крстић Ана: Категорија женског рода у српском као наследом језику са немачким као доминантним, у: Зборник радова са 11. наставно-научне конференције Студенти у сусрет науци (уредници Александар Вучковић, Александра Савић, Мирослав Галић), Бања Лука, 2018, 91–105.

Крстић Ана: Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, у: Зборник радова 10. научно-стручне конференције Студенти у сусрет науци, Бања Лука, 2017, 632–646.

Биографија:

Рођена 17. 8. 1994. у Нишу.

2017. године завршила Основне академске студије србистике на Филозофском факултету у Нишу

2018. године завршила Мастер академске студије филологије, смер Српски језик, на Филозофском факултету у Нишу, одбранила мастер рад под називом Српски језик као наследни код деце Срба у земљама где је немачки службени

2018. године уписала Докторске академске студије филологије на Филозофском факултету у Нишу

2019 – 2022. радила као истраживач приправник на Филозофском факултету у Новом Саду

2022. пријавила тему докторске дисертације под називом Конгруенција билингвалних говорника српског као наслеђеног језика у немачкој говорној средини, а исте године је изабрана у звање истраживача сарадника

2023. запослила се на Институту за српски језик САНУ

Види више →

    Пројекти

јануар 2022 – април 2022. ангажовање на пројекту SCHEMAS (руководилац др Владимир Ж. Јовановић, Филозофски факултет у Нишу) у оквиру програма ИДЕЈЕ Фонда за науку.

            мај 2019 – децембар 2019. ангажовање на пројекту Језици и културе у времену и простору (руководилац Снежана Гудурић), Филозофски факултет, Нови Сад

Усавршавања

Семинари:

Jezični laboratorij – provođenje eksperimenata i obrada podataka, Свеучилиште у Задру, 3–5. Април 2024.

Лингвистички семинар за студенте српске филологије Методологија лингвистичких истраживања савременог српског језика, Тршић, новембар 2023.

Симпозијум Bilingualism Matters Research Symposium 2023,одржан 20. и 21. октобра 2023 (онлајн). https://www.bilingualism-matters.org/events/bilingualism-matters-research-symposium-2023

Truly Global /L+/ Summer/Winter School on Language Acquisition, август 2023.

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES II (април 2018)

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES III (мај 2019)

CURRENT TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES IV (децембар 2019),  у оквиру Центра за когнитивне науке у Нишу.         

Семинар о рецензирању за истраживаче, у Центру за промоцију науке, у Нишу, 5.3.2020.

Летње и зимске школе:

25th Central European Summer School in Generative Grammar, у Бањалуци, од 30. 7. до 10. 8. 2018.

Интернационална COIMBRA GROUP летња школа под називом European Multilingualism, спроведена на Филозофском факултету у Сарајеву, од 30. 6. до 6. 7. 2019.

Пета зимска школа NYI (онлајн), на програму за лингвистику, когнитивна и културна истраживања, са седиштем у Санкт Петербургу, од 18. до 29. јануара 2021.

Друга интернационална пролећна школа психолингвистике, неуролингвистике и клиничке лингвистике, на Филозофском факултету у Новом Саду (онлајн), од 25. до 29. 10. 2021, стечено 3 ЕСПБ.

Интернационална летња школа мултилингвизма, Универзитет у Гринвичу, од 11. до 15. јула 2022

Учешћа на научним скуповима

 • Крстић, А. (2023). Иронија у реакцијама на активности градских власти Ниша. Језик мржње у интерперсоналном и јавном говору, Огранак САНУ у Нишу, 17–18. октобра 2023.
 • Крстић, А., Станковић, Б. (2023). Methodical approaches to online Serbian heritage language, на конференцији на Упсала универзитету у Шведској, под називом Perspectives on Home, Heritage, and Community Languages, одржаној  19. и 20. октобра 2023 (онлајн).
 • 29. новембар 2022 – Однос инфинитива и конструкције да + презент у појединим нишким медијима, научни скуп ,,Језик нишких медија”, у оквиру пројекта ,,Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу”, Огранак САНУ у Нишу
 • 28–29. октобар 2022 – Pro-drop у позицији субјекта код говорника српског као завичајног језика са енглеског говорног подручја (у коауторству са Исидором Јакшић Перовић),међународни скуп Српски језик, књижевност, уметност, ФИЛУМ, Крагујевац
 • 23–25. септембар 2022 – Gender Agreement in Heritage Serbian A Pilot Study, конференција на Универзитету на Кипру, под називом Heritage Languages & Variation, коауторско излагање са др Бранимиром Станковићем
 • 28–29. мај 2022 – Специфичности онлајн индивидуалне наставе српског језика као страног и као језика дијаспоре, Седми међународни конгрес примењене лингвистике данас – савремена теорија и пракса, Филозофски факултет Нови Сад
 • 28–29. мај 2022 – Позајмљенице у говору јужне пруге, Седми међународни конгрес примењене лингвистике данас – савремена теорија и пракса, Филозофски факултет Нови Сад, коауторско излагање са Иваном Милошевић
 • 6–7. мај 2022 – Говорни чинови као пример манипулаторне моћи речи у говору Александра Вучића, међународна конференција Језик, књижевност, моћ, Филозофски факултет у Нишу
 • 24–25. март 2022 – Прецедентна имена у српској култури и рефлексије на комуникативну језичку функцију, међународна студентска конференција друштвених наука, у организацији Савеза студената Филозофског факултета Бања Лука, коауторско излагање са Ђином Весић
 • 20–21. новембар 2021 – Конгруенција код немачких говорника српског као наслеђеног језика на примеру појединих координираних синтагми, међународни научни скуп Језици и културе у времену и простору 10, Филозофски факултет у Новом Саду;
 • 24–26. фебруар 2021 – Object drop in Serbian heritage speakers with English as the dominant language, међународна конференцијаInternationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar (INTERNATIONAL/INTERSLAVIC 2020/2021), Универзитет у Грацу, коауторско излагање (са Младеном Поповићем и Иваном Милошевић);
 • 16. новембар 2019 – Синхронизација анимираног филма Зоотрополис са енглеског на српски језик – лингвистички и културни аспект, међународни научни скуп Језици и културе у времену и простору 9, Филозофски факултет у Новом Саду;
 • 16. новембар 2019 – Испуштање објекта код немачких говорника српског као наследног језика, међународни скуп Језици и културе у времену и простору 9, Филозофски факултет у Новом Саду, коауторско излагање (са Младеном Поповићем, Иваном Милошевић, Сандром Савић);
 • 17–19. октобар 2019 – Неговање српског језика и културе у дијаспори кроз призму наследних говорника, међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет у Нишу;
 • 21–22. септембар 2019 – Упоређивање категорије појединих именица средњег рода у српском језику као наследном и немачком језику као доминантном, међународни научни скуп Наука без граница 3, Филозофски факулет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;
 • 29. нов. – 1. дец. 2018 – Категорија женског рода у српском као наследном језику са немачким као доминантним, Једанаеста научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци;
 • 10. новембар 2018 – Микротопонимија насеља Ораховац и Велика Хоча, Наука и студенти – Студкон 4, у оквиру скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 8, Филозофски факултет у Нишу;
 • 10–12. мај 2018 – Врсте речи са префиксима негације и супротности у Путописима (Беч. Минхен, Писма из Париза, Тајна Албрехта Дирера, Finistere) Милоша Црњанског, Седма студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филозофски факултет у Загребу;
 • 27–28. април 2018 – Домаћи задаци у настави српског језика и књижевности са психолошко-педагошким освртом, Друштвене и хуманистичке науке на раскршћу, Филозофски факултет Универзитета у Тузли;
 • 31. март 2018 – Појмовне метафоре у спортској штампи, Десети научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу;
 • 27–30. новембар 2017 – Моциони суфикси у роману Нове Јелене Димитријевић, Десета научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци;
 • 10. новембар 2017 – Конструкције са неексплицираним (имплицитним) обавезним детерминатором у српском језику, Студкон 3, у оквиру скупа Наука и савремени универзитет – НИСУН 7, Филозофски факултет у Нишу;
 • 12–14. мај 2017 – Семантичка еквивалентност спацијалних предлога на, по, у у српском и auf, an, in у немачком језику, Шеста студентска лингвистичка конференција – Стуликон, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.