др Слободан Новокмет

e-mail:

slobodan.novokmet@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://zhelhkoetimologija.academia.edu/SlobodanNovokmet

Телефон:

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика H 352

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, норма српског језика, правопис.

Признања и награде:

2010 – Outstanding expert award for great contribution to the promotion of the Serbian studies in Beijing during 2009-2010.

2019 – Захвалница Друштва за српски језик и књижевност Србије за залагање и допринос раду Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и лексикографијом, вишезначним речима, њиховим статусом и начином лексикографске обраде, лингвокултурологијом, али и различитим питањима норме српског језика и језичке културе. Предмет научног интересовања је и српски језик на интернету, односно могућности бављења језичком културом у дигиталном окружењу. Такође, интересују га и методолошки поступци српског језика као страног.

Изабране публикације:

Новокмет, Слободан 2020: Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Београд: Институт за српски језик САНУ, Монографије 30.

Новокмет, Слободан: Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 155‒163.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Српски језик 22, 2017, 537‒555.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 60/1, Нови Сад, 2017, 103‒119.

Новокмет, Слободан, Маријана Богдановић: Примена Речника САНУ у настави српског језика и књижевности, Књижевност и језик 62/ 1‒2, Београд, 2015, 173‒189.

Новокмет, Слободан: Компарација придева у настави српског језика као страног, у: Весна Крајишник (ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2016, 61‒71.

Новокмет, Слободан: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 163‒175.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века, Време и история в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални лавистични четения 19–21. април 2012, Том I – Езикознание; Софиа: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 165–173.

Види више →

Монографске публикације:

Група аутора 2023: Појмовник српских лингвистичких термина, Нови Сад : Прометеј.

Новокмет, Слободан 2020: Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Београд: Институт за српски језик САНУ, Монографије 30.

[Светлана Слијепчевић Бјеливук: Енциклопедијски приступ  вишезначним називима животиња у српском језику, Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику, семантичка и лингвокултуролошка анализа, Књижевност и језик, LXVIII/1, Београд, 2021, 189-192] [Рајна Драгићевић: Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику. Семантичка и лингвокултуролошка анализа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020. Српски језик XXVI, Београд 2021, 655-660] [Стана Ристић, Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику – Семантичка и лингвокултуролошка анализа. Монографије 30. Београд, Институт за српски језик САНУ, 2020, Славистика XXV/1, Beograd, 2021, 336-339] [Драгана М. Ратковић, Слободан Новокмет. Називи животиња у српском језику: семантичка и лингвокултуролошка анализа. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 340. стр, Јужнословенски филолог ,  књ. LXXVII, св. 1, 262-271] [Димитријевић, Јована: Допринос познавању  српске зоолошке лексике: Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Институт за српски језик САНУ, Монографије 30, Београд 2020., 340 стр. , Фолклористика 6/2, 2021, 357361] [Samardžić, Ana, Životinje kroz prizmu jezika i kulture, POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS, 279–292]

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић 2016: Језикофил, Београд: Klett.

[Вељко Брборић, Језикофил – електронско и штампано неговање језика, Политика, 24. 11. 2016.  http://www.politika.rs/scc/clanak/368458/језикофил-неговање]

Студије и чланци:

Новокмет, Слободан: Реч године (вакс) у српском јавном дискурсу, Полемики и избори, Сборник с доклади от Международна конференция Петнадесети славистични четения, Том първи, Езикознание, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2024,  276–285.

Новокмет, Слободан: Да ли реч године мора да буде реч?, Реч године у словенским језицима, Филилошко друштво “Речи”, Алма, Београд, 2023, 55–68.

Новокмет, Слободан: Придевски супстантиви у настави српског језика као страног, Српски као страни језик у теорији и пракси 5, Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2023, 57–66.

Новокмет, Слободан: Неологизми бирани за реч године на енглеском говорном подручју и њихова представљеност у српском лексичком систему, Научни састанак слависта у Вукове дане, 52/1,  2023, 317–328.

Новокмет, Слободан: Преводи компјутерских и интернетских термина на српски језик – актуелна питања и проблеми, Књижевност и језик, LXX/1, 2023, 27–38.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива у функцији изражавања моћи у српском лексичком систему и јавном дискурсу, Jezik, književnost, moć, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2023, 57–70.

Новокмет, Слободан: Нови англицизми из домена телевизије и филма у српском језику, Англицизми и неологизми у језицима Јужних Словена,  Филолошко друштво “Речи”, Алма, Београд, 2022, 98–110.

Новокмет, Слободан, Јована Јовановић: Нове сливенције у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија, Сливенице у словенским језицима, Филолошко друштво “Речи”, Алма, Београд, 2022, 127–149.

Новокмет, Слободан: Лексема постистина у српском јавном дискурсу, Књижевност и језик, LXIX/2, 2022, 365–375.

Новокмет, Слободан: Називи животиња као лексикографске одреднице у Вуковом Српском рјечнику (1852), Научни састанак слависта у Вукове дана, 51/1, 2022, 419‒431.

Новокмет, Слободан: Ка Правописном речнику компјутерских термина и појмова у вези са интернетом у српском језику – теоријски и практични аспект, Нови прилози српском правопису. 2 : (зборник радова са Научног скупа “Актуелна питања српског правописа” одржаног у Београду 23. октобра 2021) / [приредили Вељко Брборић, Исидора Бјелаковић], 2022, 175‒189.

Новокмет, Слободан, Ивана Лазић-Коњик: Српска нормативистика у 21. веку с посебним освртом на резултате српске лексикографије, Зборник матице српске за филологију и лингвистику LXV/1, 2022, 7‒25.

Novokmet, Slobodan: Stereotipi o živalih v srbski in slovenski jezikovni sliki sveta, Slavistična prepletanja 1, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022, 255‒267.

Новокмет, Слободан: Шта су гладац и јадац из израза споља гладац а изнутра јадац? Језик данас, година XVII, бр. 17, 2021, 22‒31.

Новокмет, Слободан, Маријана Ђукић: Лексикографска анализа Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети а понешто их се и клонити Јована Грчића из 1904. године, Српски језик, књ. 26, бр. 1, 2021, 475‒490.

Новокмет, Слободан, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук: Нове речи у српском јавном дискурсу као последица пандемије ковида 19, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини LI 1, 51, 2021, 365‒390.

Новокмет, Слободан, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук: Неформални приступи неговању језичке културе на интернету, Наука без граница III: [међународни тематски зборник]. Косовска Митровица, 2020, 101‒110.

Новокмет, Слободан: Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 49/1, Београд 2020, 307‒319.

Новокмет, Слободан: Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности? Књижевност и језик LXVII/1, Београд 2020, 119‒128.

Новокмет, Слободан: Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 155‒163.

Новокмет, Слободан, Бојана Милосављевић, Бојана Тодић: Онлајн речници и народна лексикографија, Језици и културе у времену и простору VIII/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2019, 313‒325.

Новокмет, Слободан: Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, Београд, 2019, 291‒301.

Новокмет, Слободан: Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?, Језик данас, н. с. (14) 12, Нови Сад, 2018, 32‒36.

Новокмет, Слободан, Марина Николић, Светлана Слијепчевић: Језичко нормирање и интернет, Наука без граница – Међународни тематски зборник ,Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2018, стр. 57‒68.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језику, Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици (Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје),  ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ – СКОПЈЕ, Скопје, 2018, 373‒380.

Новокмет, Слободан: Називи животиња у настави лексикологије српскога језика, Књижевност и језик 65 1-2, 2018, 107‒121.

Брборић, Вељко, Слободан Новокмет: Познавање помоћних интерпункцијских знакова код студената, Књижевност и језик 64 3-4, 2018, 383‒394.

Брборић, Вељко, Слободан Новокмет: Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школеКњижевност и језик 64 3-4, 2017, 201‒219.

Новокмет, Слободан: Номинација симбола @ (ет) у савременом српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 46/1, Београд 2017, 377‒388.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Српски језик 22, 2017, 537‒555.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 60/1, 2017, 103‒119.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине, Књижевност и језик 63/1‒2, Београд, 2016, 49‒66.

Новокмет, Слободан: Компарација придева у настави српског језика као страног, у: Весна Крајишник (ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2016, 61‒71.

Новокмет, Слободан, Маријана Богдановић: Примена Речника САНУ у настави српског језика и књижевности, Књижевност и језик 62/1‒2, Београд, 2015, 173‒189.

Новокмет, Слободан: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 163‒175.

Новокмет, Слободан: Компјутерски термини у настави правописа српског језика, Књижевност и језик 61/1‒2, Београд, 2014, 81‒93.

Новокмет, Слободан: Придевски супстантиви ‒ на маргини лексичког система српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 387‒401.

Новокмет, Слободан: Радни глаголски придев у функцији придева ‒ семантичка класификација, Липар (14) 52, Крагујевац, 2013, 63‒77.

Новокмет, Слободан: Концептуализација појма бол у српском језику, Књижевност и језик 60/3‒4, Београд, 2013, 407‒419.

Новокмет, Слободан: Неке секундарне семантичке реализације зоолошких назива у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 331–344.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић: О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 75‒85.

Новокмет, Слободан: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику, Наш језик 43/3‒4, Београд, 2012, 55‒69.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века, у: Ани Бурова и др. (ур), Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения I. Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 165–173.

Новокмет, Слободан: Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије, Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд, 2012, 445–455.

Новокмет, Слободан: Правописне недоумице на друштвеној мрежи Фејсбук, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 217–229.

Новокмет, Слободан: Сликовитост поредбених конструкција у роману Тврђава Меше Селимовића, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 239–247.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: О језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 199–212.

Новокмет, Слободан, Ивана Маринковић: Неки аспекти колоквијализације језика у српским дневним новинама, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 261–268.

Стручни и популарни текстови:

Како је Вук представио неке животиње у Српском рјечнику, Даница, Српски и народни илустровани календар за годину 2024, 31. година, Вукова задужбина, Београд, 108–116.

Нови деантропоними у српском језику творени помоћу суфикса -(шт)ина, Новоречје, Година IV, Број 8,  2023, 116–124.

Да ли реч године мора да буде реч?, Новоречје, Година IV, Број 7, 2023, 44–53.

Нове сливенице у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија, Новоречје, Година IV, Број 6,  2022, 91–105. ISSN 2683-4901 (Online) (у коауторству са Јованом Јовановић)

Статус и положај нових англицизама из домена телевизије и филма у српском језику, Новоречје, бр. 5, 2022, 73-81.

Ко су вакцинаши?, Новоречје, бр. 4,  2021, 33-38.

Језик око нас, ур.: Слободан Новокмет, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Нови Сад: Прометеј, 2019.

Емотикони наши насушни – Они су наша пречица у комуникацији, али и маска иза које се кријемо (интервју у Блицу од 2. 2. 2020).

Толико тога у само три слова – како је настала омиљена српска узречица бре (у коауторству са Аном Шпановић) – чланак у Блицу (2. 12. 2018).

Српски с лакоћом – приручник за предаваче српског језика као страног (коаутор), приредила Весна Ломпар, Међународни славистички центар, 2017.

Људи лавови, маце, змије и гориле, Речи под лупом – зборник радова о лексици српског језика, Београд: Тенеси, 2016, 79‒83. [= Политика, 17. 10. 2016.

Вреба ли паук бубу на зебри?, Речи под лупом – зборник радова о лексици српског језика, Београд: Тенеси, 2016, 83‒87. [= Политика, 19. 10. 2016.

Новокмет, Слободан: Бубе, муве и мушице у глави?, Језик данас, н. с. (12) 7‒8, Нови Сад, 2016, 32‒36.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Марина Николић: Језикофил, Бео­град: Клет, 2016, 158 стр.

Новокмет, Слободан: Како зовемо симбол @?, Језик данас, н. с. (10) 1‒2, Нови Сад, 2014, 42‒46.

Новокмет, Слободан: Како се учи српски језик у Кини, Свет речи 31‒32, Бео­град, 2011, 69‒72.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Новокмет, Слободан: Хроника Научног скупа Актуелна питања српског правописа: Нови прилози српском правопису 2. Матица Српска, Нови Сад, Одбор за стандардизацију српског језика, Београд, 23. октобар 2021. г., Јужнословенски филолог 78/1, Београд, 2022, 225-231 [хроника].

Новокмет, Слободан: Хроника Међународног научног скупа „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема“ (28–30. октобар 2020), Наш језик LI/2, 2020, стр. 83-95 [хроника].

Новокмет, Слободан: Александар Белић – српски лингвиста века, Наш језик XLIX/2, 2018, стр. 53-61 [приказ].

Новокмет, Слободан: 46. Семинар српског језика, књижевности и културе, Преводилац 3-4/16, Београд, Удружење научних и стручних преводилаца Србије, 2017, стр. 85‒88 [хроника].

Новокмет, Слободан: Правопис у теорији и пракси (Вељко Брборић, Правопис и школа, Бео­град: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015, 169 стр.), Српски језик 21, Бео­град, 2016, 665‒668 [приказ].

Новокмет, Слободан: Лексикологија, ономастика, синтакса (Зборник у част Гордани Вуковић), ур. Владислава Ружић, Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 392 стр., Српски језик 18, Бео­град, 2013, 805‒819 [приказ].

Новокмет, Слободан: Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Зборник радова са четрнаесте међународне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, ур. Божо Ћорић, Рајна Драгићевић, Бео­град: Филолошки факултет, 2012, 771 стр., Књижевност и језик 59/3‒4, Бео­град, 2012, 363–368 [приказ].

Новокмет, Слободан: Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту, ур. Михаило Пантић, Бео­град: Чигоја штампа, Филолошки факултет, 2011, 283 стр., Књижевност и језик 58/3‒4, Бео­град, 2011, 387‒391 [приказ].

Биографија:

Рођен 19. маја 1982. године у Београду.

2008. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик и књижевност 01).

2008. Стекао звање мастера српског језика на Филолошком факултету у Београду.

2009‒2010.     Радио као лектор српског језика на пекиншком универзитету Беј Вај у Кини.

2010‒2022. Лектор на Семинару српког језика, књижевности и културе који организује Међународни славистички центар

2011. Почео да ради на Институту за српски језик САНУ, на пројекту „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” у звању истраживач-приправник.

2012. Учесник пројекта лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића при Лабораторији за експерименталну психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за експерименталну фонетику.

2013. Један од оснивача и уредник веб-портала Језикофил.

2013. Изабран у звање истраживач сарадник.

2016. Докторирао на Филолошком факултету у Београду.

2017. Изабран у звање научни сарадник.

2022. Изабран у звање виши научни сарадник

Говори и пише енглески и словеначки језик.

Види више

Рођен 19. мајa 1982. године у Београду.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на групи за српски језик и књиженост (2008).

Запослио се на пројекту  „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” Института за српски језик САНУ (2011).

Тезе

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 19. јула 2016. године. Комисија: проф. др Рајна Драгићевић (ментор, редовни професор), др Драгана Вељковић Станковић (ванредни професор), др Вељко Брборић (ванредни професор), и др Стана Ристић (научни саветник).

Монографије:

Новокмет, Слободан 2020: Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа, Београд: Институт за српски језик САНУ, Монографије 30.

Научна звања:

Изабран у звање виши научни сарадник (14. 12. 2022)

Изабран у звање научни сарадник (20. 12. 2017).

Реизабран у звање истраживач сарадник (16. 4. 2016).

Изабран у звање истраживач сарадник (2. 2. 2013).

Чланства:

Члан Филолошког друштва “Речи” (од 2023)

Међународна сарадња и пројекти:

2021. Учесник пројекта Јавни дискурс у Републици Србији који финансира Фонд за науку Републике Србије преко програма ИДЕЈЕ.

2012. Учесник пројекта лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића при Лабораторији за експерименталну психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за експерименталну фонетику.

Учешће на научним скуповима:

Међународна научна студентска конференција Балкан на раскршћу (Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. Bałkany na rozdrożu), коју организује Универзитет у Гдањаку, Пољска, 2005;

III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2011;

Научна конференција Језик, књижевност и комуникација, Ниш, 2011;

Научни скуп Наука и идентитет, Пале, 2011;

41. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2011;

Научна конференција Језик, књижевност и вредности, Ниш, 2012;

Научна конференција Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012;

42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2012;

Научна конференција Језик, књижевност, маргинализација, Ниш, 2013;

43. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2013;

Меѓународна научна конференција Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, Скопје, 2013;

Научна конференција Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2014;

Научна конференција Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд, 2014;

Међународна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2014;

46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2016.

Наука без граница, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2017.

Четрнаеста међународна славистичка конференција „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури”, која се одржала у Софији на Универзитету „Св. Климент Охридски”, 2018.

48. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2018.

Наука без граница, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2019.

49. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2019.

4. међународна научна славистичка конференција Izzivi slavistike v 21. stoletju: 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 2021.

51. Међународни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2021.

Mednarodni dan slovavarjev 2021, u organizaciji Sekcije za leksiko ZDSDS

Актуелна питања српског правописа – нови прилози српском правопису 2, Филолошки факултет, 2021.

Језик, књижевност, моћ, 6. и 7. мај на Филозофском факултету у Нишу, 2022.

Петнадесети славистични четения на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски”, 17. јун 2022. године.

52. Научни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет, Београд, 16. септембар 2022. године.

XIX конгрес Савеза славистичких друштава, Филолошки факултет, Београд, 24. август 2023.

50. Меѓународна научна конференција на МСМЈЛК при УКИМ, Охрид, Северна Македонија, 2. септембар 2023.

53. Научни састанак слависта у Вукове дане, Филолошки факултет, Београд, 15. септембар 2023. године.

XVIII Међународни научни скуп “Српски језик, књижевност и уметност” у Крагујевцу, ФИЛУМ, 27–28. октобра 2023.

23rd Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature and Folklor, 4. мај, 2024.

Предавања и радионице:

Радионица “Нове речи у медијима” за средњошколце у Косовској Миторвици, 26. 3. 2024, у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији.

Предавање „Животиње у српској фразеологији” у Библиотеци „Радоје Домановић” у Великој Плани поводом Међународног дана матерњег језика 23. 2. 2024.

Предавање „Српски језик на интернету” у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву поводом Међународног дана матерњег језика 21. 2. 2024.

Предавање „Животиње у српској фразеологији”, 17. јула 2023. године, у Природњачком музеју у Београду у оквиру изложбе „Природа и језик”.

Предавање у  Научно-образовном културном центру „Вук Караџић” у Тршићу на семинару „Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик” под називом „Животиње у српској фразеологији”, 20. јула 2023. године.

Предавање Језик друштвених мрежа и српски језик на интернету, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 3. априла 2023. године и 8. априла 2024. године.

Предавање по позиву Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта у оквиру циклуса Mačke u slovenskim narodnim kulturama / Cykl on line Koty w słowiańskich kulturach ludowych / Цикл on line Kоти у слов’янських народних культурах / Цикл on line Коты в славянских народных культурах по називу Мачке у Вуковим српском народним пословицама у односу на савремену фразеолошку ситуацију.

Радионица на 63. Републичком зимском семинару под називом Како помоћи ученицима да правилно пишу компјутерске и интернетске термине? (23. јануар 2022. године)

Jeзик друштвених мрежа и српски језик на интернету полазницима лингвистичког семинара „Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језикˮ у НОКЦ „Вук Караџић“ у Тршићу, 24. јула 2021. године.

Вреба ли паук бубу на зебри, Animal wor(l)ds, Serbian language workshop, Институт за стране језике, 24. јануар 2020. године.

Радионица на 61. Републичком зимском семинару под називом Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности?

Предавање у  Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу на семинару „Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик” под називом „Српски језик на интернету”, 5. августа 2019. године.

Жаргонска значења речи из општег лексичког фонда, предавање одржано у оквиру семинара “Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми” у Образовно-културном центру “Вук Караџић” у Тршићу, август 2018. године.

Предавање Језик друштвених мрежа и српски језик на интернету, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 24 априла 2018. године.

Oдржана радионица на 59. Републичком зимском семинару за професоре и наставнике српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду 9. фебруара 2018. године (тема радионице: Називи животиња у настави лексикологије српског језика).

Предавање Језик друштвених мрежа и српски језик на интернету, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 9. 5. 2017. године.

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику, Друштво младих лингвиста, предавање по позиву, Београд, 26. 4. 2017.

Одржана радионица Примена речника САНУ у настави српског језика и књижевности (са Маријаном Богдановић), 56. Републички зимски семинар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 16. 1. 2015. године.

Предавање Како изаћи из врзиног кола, изрази у речнику САНУ (са Светланом Слијепчевић и Маријаном Богдановић), Манифестација Дани еврпске баштине, Задужбина Илије М. Коларца,  21. 9. 2014. године.

Одржана радионица Компјутерски термини у настави правописа српског језика, 55. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2014.

Комисије:

Члан Комисије за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и јавним гласилима при Одбору за стандардизацију српског језика (председник Комисије проф. др Вељко Брборић);

Учестовање у ревизионој комисији за тестове на 28. Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе за основне и средње школе у Тршићу 26. и 27. маја 2018. године.

Члан комисије за одбрану мастер рада Статус неакцентованих дужина у колубарском говору – кандидат Мирјана Јелесијевић 2011/100078, датум одбране – 27. 12. 2018. Филолошки факултет у Београду;

Члан комисије за одбрану мастер рада на Филолошком факултету у Београду (кандидат Катарина Варшиц /бр. инд. 2008/10067, тема „Стилска вредност антропонима у романима Младена Маркова”, 27. 12. 2018. Филолошки факултет у Београду).

Члан ревизионе комисије за преглед тестова на Књижевној олимпијади (Републичког такмичења из књижевности) одржане у Сремским Карловцима 11. и 12. маја 2019;

Члан комисије за одбрану докторске дисертације мср Невене Јевтић Трифуновић под насловом: „Фонологија са фонетиком и морфофонологија у савременој настави српског језика“ (комисија: др Ана Батас (председник комисије), др Драгана Вељковић Станковић и др Слободан Новокмет), одржане на Филолошком факултету у Београду 16. априла 2021. године.

Члан комисије за одбрану докторске дисертације под насловом: „Хумористички дискурс у настави српског језика и књижевности” (комисија усвојена на седници Факултета од 16. маја 2019) кандидата Саше Чорболоковића; одбрана одржана 27. новембра 2019. године на Филолошком факултету у Београду (комисија у саставу проф. др Вељко Брборић, проф. др Весна Ломпар, проф. др Милош Ковачевић, др Слободан Новокмет);

Председник комисије за доделу прве награде за научноистраживачки рад из српског језика на 60, 62, 63, 64. и 65. Републичком такмичењу талентованих ученика средњих школа при Републичком центру за таленте „Михаило Пупин” и 21. Покрајинског такмичења талентованих ученика основних и средњих школа Војводине 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024. године;

Члан комисије за избор једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Лексикологија српског језика на Филолошком факултету (Комисија: др Рајна Драгићевић, председник комисије);

Члан комисије за избор једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности на Филолошком факултету (Комисија: др Вељко Брборић, председник Комисије);

Уредништва и рецензије:

Језик око нас, уредници: Слободан Новокмет, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Нови Сад: Прометеј, 2019.

Члан уредништва часописа  неолошког часописа „Новоречје”, ISSN2683-4901 (http://www.alma.rs/Novorecje/Novorecje1.pdf)

Рецензент часописа „Књижевност и језик”, „Српски језик”, „Наслеђе”, Slovenika: časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, зборника Philologia Serbica

Припрема библиографске публикације поводом обележавања седамдесетогодишњице Института за српски језик САНУ – 70 година Института за српски језик САНУ: између два јубилеја (2007–2017) (Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, VIII + 337 стр.).

Рецензент и приређивач речника „Мој кинески сликовни речник” Института Ханбан, The Commercial Press, Beijing, ISBN: 978-7-100-07017-1

Организациони одбори:

Члан организационог одбора међународне конференције „Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема” (28-30. октобар 2020), у огранизацији Института за српски језик САНУ и Српске академије наука и уметности.

Научни одбори:

Члан научног и програмског одбора првога научног скупа „Лексикографски сусрети” (2024).

Стипендије:

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  (2001–2004);

Стипендија Филозофског факултета Универзитета у Љубљани за 39. семинар словеначког језика, литературе и културе, 2003.

Коауторства:

Један од коаутора (са групом сарадника) Појмовника српских лингвистичких термина (Нови Сад: Прометеј, 2023) и дигиталног издања Појмовник српских лингвистичких термина.

Остале активности (трибине, промоције, округли столови и др.):

Секундарна значења зоолошких лексема у српском језику, Радионица у оквиру Регионалног центра за таленте „Михаило Пупин”, Чардак, 2013.

Нове речи са суфиксом -ина у српском језику, Радионица у оквиру Регионалног центра за таленте „Михаило Пупин”, Дивчибаре, 2013.

Кад се удруже језичка култура и интернет (са Светланом Слијепчевић и Марином Николић), Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 15. 4. 2015.

Трибина о језичкој култури на интернету  (са проф. др Вељком Броборићем и мср Маријаном Богдановић), Правни факултет Универзитета у Београду, 17. 11. 2015. године.

Језикофил ‒ Спој језичке културе и интернета  (са Светланом Слијепчевић), Бањалучка гимназија, Бањалука, 4. 10. 2016.

Језикофил ‒ Спој језичке културе и интернета  (са Светланом Слијепчевић), Филолошки факултет Универзитета у Бањалуци, 5. 10. 2016.

Промоција књиге Језикофил (са Марином Николић и Светланом Слијепчевић), Међународни београдски сајам књига, 27. 10. 2016.

Представљање сајта и књиге Језикофил (са Марином Николић и Светланом Слијепчевић), Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац, 9. 3. 2017.

Учествовање у реализацији изложбе Института за српски језик САНУ на Ноћи музеја у оквиру Заједнице института 20. маја 2017. године.

Представљање књиге и сајта Језикофил на Педагошком факултету у Бјељини 9. јуна 2017. године.

Један од реализатора лингвистичког семинара “Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми” у Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу 2018. и 2019. године.

Члан ревизионе комисије на републичком такмичењу “Књижевна олимпијада” 12. маја 2019. године у Сремским Карловцима.

Учествовање на Округлом столу о англокализмима у језицима балканских Словена, који је у формату видео-конференције одржан 8. новембра 2021. године (у организацији часописа Новоречје) са темом Статус и положај нових англицизама из домена телевизије и филма у српском језику.

Учествовање на Округлом столу Сливенице и остали типови неологизама у словенским језицима (у формату видео-конференције одржан 12. маја 2022. године; организатори проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Дејан Ајдачић; у коауторству са Јованом Јовановић изложен реферат на тему Нове сливенице у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија).

Учествовање на Округлом столу О изборима за реч године 21. новембра 2022. године у формату видео-конференције (у организацији часописа Новоречје) са темом Да ли реч године мора да буде реч?

Организација и учешће на округлом столу “Језик медија данас” (у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији) 28. новембра 2022. године са темом Синтагма економски тигар у српском јавном дискурсу.

Организација и модерирање округлог стола “Језик медија данас 2” (у оквиру пројекта Јавни дискурс у Републици Србији) 14. марта 2023. године у Косовској Митровици.

Учестовање на Округлом столу “Деантропонимни неологизми као кључне речи епохе” са излагањем “Нове речи у српском језику настале по твореном типу присвојни придев од властите именице + суфикс -(шт)ина, 15. маја 2023. године (у организацији Филолошког друштва “Речи”).

Учествовање на Округлом столу “Циљано стварање нових речи и језички инжењери” са излагањем “Конструисање нових речи као замена за англицизме у сфери компјутерске треминологије и дигиталних медија”, 13. маја 2024. године (у организацији Филолошког друштва “Речи”).

Уџбеници:

Коаутор граматика за 5, 7, и 8. разред за основну школу.

Преводи (са словеначког на српски језик):

Некропола, Борис Пахор, Klett 2009. (са сарадницима)
Десетка, Збирка савремених словеначких приповетки, 2006. (са сарадницима)

Говори и пише енглески и служи се словеначким језиком.