др Александра Марковић

e-mail:

aleksandra.markovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://scholar.google.com/citations?user=N3UwanIAAAAJ&hl=sr

Телефон:

+381 11 2181-383

Научне области:

Лингвистика H350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H352, Балтички и словенски језици и књижевности H590

Кључне речи:

српски језик, семантика, синтакса, практична лексикографија, металексикографија

Научна делатност:

Бави се израдом Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (практична лексикографија), као и металексикографијом (пише радове везане за различите, углавном граматичке аспекте описних речника српског језика). Пише радове везане за синтаксу и семантику падежа у српском језику. Аутор је више радова на српском језику. Коаутор је Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ почев од 19. тома. У раду на Речнику посебно се занима за обраду функционалних речи, везника, речци и предлога. Учествовала на неколико научних скупова и одржала неколико предавања.

Поред традиционалне лексикографије, у област њеног интересовања улазе и електронска и корпусна лексикографија, као и корпусна лингвистика.

Изабране публикације:

Марковић, Александра, Ранка Станковић, Наталија Томић, Оливера Китановић, Лексичка база Фрејмнет: неколико примера оквира из домена ризика, Инфотека, год. 21/1 (2021): 7–36.

Ranka Stanković, Branislava Šandrih, Rada Stijović, Cvetana Krstev, Duško Vitas, Aleksandra Marković, SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian, in: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019, Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., pp. 248–269.

Марковић, Александра: Обрада префикса у вишетомним описним речницима српског језикаНаш језик 48/3–4 (2017): 93–105.

Марковић, Александра: Однос граматике и речника – граматика инхерентна описним речницима српског језика, Наш језик 48/1–2 (2017): 27–43.

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Рајна Драгићевић (ур.), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језикаНаш језик 44/1–2, Београд 2013, 75–90.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистициСрпски језик 18, Београд 2013, 579–593.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језикуСрпски језик 16, Београд 2011, 559–578.

Види више →

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 21, погдекад(а)–покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2019.

[Марковић, Александра: пом. редакција: подметач–подмита 299–310; подмитан–поднорити 310–339; подсмевало–подшумље 426–488; осн. редакција под1–под2, 90–97; под-, 97–98; поднос–подређивати, 339–382]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 20, петогодан–погдегод), Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2017.

[Марковић, Александра: осн. редакција по1–поаб-,545–553; пагинисањепажнава, 130–152; пажњапакост, 152–190.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2014.

[Марковић, Александра: обрада п1–пагинирати, 113–130; пагинисањепажнава, 130–152; пажњапакост, 152–190.]

Студије и чланци

Marković, Aleksandra M., Cvetana Krstev, Ranka Stanković, Teodora Sofija Mihajlov. Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities, In Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING, Torino, Italia, ELRA and ICCL, 2024, str. 106–114.

Марковић, Александра: Грађа Речника САНУ као драгоцен извор за етнографска истраживања: на примеру одреднице „прекада“, Језик данас, 20 (2022): 9–18.

Марковић, Александра: O речницима за стране ученике као посебном лексикографском типу, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2021, 1133–1151.

Марковић, Александра, Ранка Станковић, Наталија Томић, Оливера Китановић, Лексичка база Фрејмнет: неколико примера оквира из домена ризика, Инфотека, год. 21/1 (2021): 7–36.

Марковић, Александра: О концептуализацији језика у српском језику, у: С. Гудурић, Б. Радић Бојанић, П. Мутавџић (ур.), Језици и културе у времену и простору 9/1, Нови Сад, 2020, 319–332.

Марковић, Александра: О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, 2019, 63–74.

Stanković, Ranka, Branislava Šandrih, Rada Stijović, Cvetana Krstev, Duško Vitas, Aleksandra Marković, SASA Dictionary as the Gold Standard for Good Dictionary Examples for Serbian, in: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019, Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., pp. 248–269.

Марковић, Александра: Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу (на грађи из описних речника српског језика), Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1 (2018), 117–125.

Марковић, Александра: Граматичка истраживања Даринке Гортан Премк, у: Драгићевић Р. (ур.), Путевима речи. Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, Београд 2017,  73–90.

Марковић, Александра: Обрада префикса у вишетомним описним речницима српског језикаНаш језик 48/3–4 (2017): 93–105.

Марковић, Александра: Однос граматике и речника – граматика инхерентна описним речницима српског језика, Наш језик 48/1–2 (2017): 27–43.

Марковић, Александра: Прилог опису еквативног генитива у српском језику, Исследования по Славянским Языкам, 22/1 (2017): 85–98.

Марковић, Александра: Експресивност именичких синтагми типа човек од науке, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 469–478.

Марковић, Александра: Могућност трансформације именичких синтагми с генитивом материје у синтагме с конгруентним придевским атрибутом, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 11–24.

Марковић, Александра: Граматика у српским речницима, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 69–91.

Марковић, Александра: Критичко коришћење других речника у изради Речника САНУ, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 49–61.

Марковић, Александра: О идентификовању логичког субјекта и његовом представљању у описним речницима српског језика, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 75–90.

Марковић, Александра: О типологији предиката у србистици, Српски језик 18, Београд, 2013, 579–593.

Ристић, С., T. Самарџић, М. Јакић, А. Марковић, Н. Ивановић, Значај дигитализације језичких ресурса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ за развој науке и очување културне баштине, у: А. Вранеш, Љ. Марковић, Г. Александер, Дигитални извори у друштвено-хуманистичким истраживањима 3 (2012): 79–108.

Марковић, Александра, Стана Ристић, Тања Самарџић, Ненад Ивановић, Милена Јакић: Дигитализација грађе и унапређење рада на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Лингвистичке актуелности 19, Београд, 2011.

Марковић, Александра: Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 29–37.

Марковић, Александра: Речца пак у српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 559–578.

Марковић, Александра: Везник пак у српском језику, Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 85–97.

Марковић, Александра: О значењу речи паведрина, Наш језик 34/3–4, Београд 2002–2003, 276–280.

Учешће на конференцијама:

Marković, Aleksandra, Cvetana Krstev, Ranka Stanković. Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions, at the 2nd UniDive Workshop in Naples, Naples, 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.11208719 [abstract, poster, slide]

Marković, Aleksandra, Cvetana Krstev, Ranka Stanković. Multiword Expressions – Comparative Analysis Based on Aligned Corpora, at the UniDive 1st general meeting, 16-17 March 2023, Paris-Saclay University, France, 2023. [abstract, poster, slide]

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Marković, Aleksandra M. Distant Reading Training School – Exploring ELTeC: Use-Cases for Information Extraction and Analysis = [Обука за читање на даљину – Exploring ELTeC: Use-Cases for Information Extraction and Analysis]. Infotheca – Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 103-105, june 2022. ISSN 2217-9461. [приказ је објављен двојезично]

Марковић, Александра: Проучавање је осветљавање (Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Београд: друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018), Књижевност и језик LXVI/1 (2019): 195–202 [приказ].

Марковић, Александра: Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Језик данас 14 (2019): 25–34 [приказ].

Марковић, Александра: Активный словарь русского языка, Јужнословенски филолог, Институт за српски језик, LXXIV, 1, pp. 164 – 170, 0350-185X, 2018 [приказ].

Марковић, Александра: Нови приступи лексикологији и граматици, Рајна Драгићевић, Лексикологија и граматика у школи. Методички огледи, Учитељски факултет, Београд, 2012, 241 стр., Књижевност и језик 59/12, Београд, 2012, 119125 [приказ].

Марковић, Александра: Гордана Штрбац, Допуне комуникативних глагола – Синтаксичкосемантички и лексикографски опис, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Јужнословенски филолог 68, Београд, 2012, 208215 [приказ].

Марковић, Александра: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242. стр., Јужнословенски филолог 67, Београд, 2011, 346351 [приказ].

Марковић, Александра: Александр Киклевич, Притяжение языка. Том 3: Грамматические категории. Синтаксис. Olsztyn 2009, 460 стр., Стил 9, Београд, 2010, 471474.

Марковић, Александра: Наш језик 34/1–2, Књижевност и језик 49/3–4, Београд 2002, 359–362 [приказ].

Марковић, Александра: [Formal] ApproachesTo [Slavic] Linguistics (ур. J. Toman), Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002. [приказ].

Марковић, Александра: Александра Марковић, Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику,  Лингвистичке актуелности 3/8–9, Београд 2002. [аутореферат о одбрањеној магистарској тези].

Марковић, Александра: Рајна Драгићевић, Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2001, Наш језик 34/1–2, Београд 2001, 166–169 [приказ].

Биографија:

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

1995    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и општу лингвистику).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2001    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2004   Запослена као лектор и уредник у издавачкој кући „Креативни центар“.

2009  Поново се запослила у Институту за српски језик САНУ (Пројекат Речник САНУ).

2010 Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика.

2013   Унапређена у звање редактора Речника САНУ.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017   Изабрана у звање научни сарадник.

2020 Члан редакције часописа Језик данас.

2021 Поново изабрана у звање научни сарадник.

2021 Члан ЈеРТеха – Друштва за језичке ресурсе и технологије.

2022 Члан Савета Центра за примењену лингвистику.

2022 Члан Управног одбора CA 21167 UniDive.

Види више →
 

Рођена 30. октобра 1972. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за српски језик и општу лингвистику (1995).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ, Речник САНУ (1999).

Тезе:

 • Магистарски рад: Допуне прелазним и повратним семикопулативним глаголима у српском и хрватском књижевном језику, одбрањен у новембру 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Љубомир Поповић, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Душка Кликовац).
 • Докторска теза: Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичкo-синтаксичка анализа), одбрањена 11. 5. 2016. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Душка Кликовац, чланови комисије др Срето Танасић, научни саветник, доц. др Балша Стипчевић).

Научна звања:

 • Изабрана у звање научни сарадник (25. IV 2017).
 • Реизабрана у звање научни сарадник (31. I 2021).

Лексикографска звања:

 • Основни обрађивач (1999–2003; 2009–2012).
 • Помоћни редактор (2012–2014).
 • Редактор (2014–).

Међународна сарадња:

 • Од 2022. учешће у акцији COST CA21167 – Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive), чији је предлагач проф. др Агата Савари (Agata Savary, Univeriste Paris-Saclay), као члан Управног одбора, по препоруци проф. др Цветане Крстев.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

 • Члан Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију српског језика (2010–).
 • Члан редакције часописа Језик данас, који издаје Матица српска (2020–).
 • Члан ЈеРТеха – Друштва за језичке ресурсе и технологије (2020–).
 • Члан Савета Центра за примењену лингвистику (2022–).

Учешћа на скуповима:

 • Осамнаести конгрес савеза славистичких друштава Србије, Београд 2014.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд 2015.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд 2017.
 • Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ Београд 2018.
 • XVI Међународни конгрес слависта (постер-реферат,у коауторству с др Марином Спасојевић), Београд 2018.
 • Конференција eLex, у коауторству с Р. Станковић, Б. Шандрих, Р. Стијовић, Ц. Крстев и Д. Витасом, Синтра, Португал 2019.
 • Језици и културе у времену и простору 9, Нови Сад 2019.
 • Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2020.

Предавања, промоције и сл.:

 • Предавање по позиву одржано студентима на Филолошком факултету 21. марта 2013. на тему Граматика у српским речницима.
 • Промоција колективне монографије Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Коларац, 29. априла 2015.
 • Предавање на тему Рад на Речнику САНУ студентима Филолошког факултета, Институт за српски језик, 13. маја 2015.
 • Предавање на тему Однос граматике и речника – граматичке информације у описним речницима српског језика, одржано 29. маја 2017. године на Коларцу у оквиру циклуса Улога дескриптивних речника у неговању српског језика.
 • Учешће на промоцији књиге Д. Кликовац Српски језик у светлу когнитивне лингвистике 12. 2019. у Библиотеци града Београда.

Остале активности:

 • Израдила библиографију часописа Јужнословенски филолог за 1995. годину (Јужнословенски филолог LIII, Београд 1997, 275–311).
 • Члан неколико комисија за одбрану докторских дисертација на Филолошком факултету Универзитета у Београду (мср Ђорђе Божовић 7. 6. 2021; мср Биљана Рујевић 31. 8. 2022); члан Комисије за оцену приступног предавања (др Ђорђе Божовић, 3. 11. 2021).
 • Рецензија монографије проф. др Душке Кликовац Српски језик у светлу когнитивне лингвистике, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018.
 • Рецензије радова за Језик данас, Наш језик, Јужнословенски филолог, Зборник Матице српске за славистику; рецензије неких апстраката за конференцију eLex 2021 (The seventh biennial conference on electronic lexicography, eLex 2021, Brno, Czechia, 5–7 July 2021).
 • Енглески (разуме, чита, пише, говори); руски (разуме, чита); француски (разуме, чита); италијански (чита).