Željko Stepanović, PhD

e-mail:

zhelhko@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H 353, Историја језика H 355, Балтски и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, етимологија, дијахронија, историја језика, лексикографија

Научна делатност:

Бави се српском етимологијом у словенском контексту. Предмет научног интересовања и електронска лексикографија (дигитална хуманистика). Учествовао је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Степановић, Жељко: Глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким дијалектима, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупa младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 27–37.

Степановић, Жељко: Поствербали с основом (‑)бор‑ од континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупa младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 15–22.

Степановић, Жељко: Основе *bьr‑, *ber‑, *bir‑ и *bor‑ у стандардном српском и словеначком језику, in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Види више →

Студије и чланци:

Степановић, Ж.: Српски рјечник (1818) и Nowy słownik kieszonkowy polskoniemiecko-francuzki (1805), Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика, Књига 1, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26–27. X 2018), (ур.) проф. др М. Ковачевић, проф. др Ј. Петковић, Крагујевац 2019, 157–167.

Степановић, Жељко: Поствербали с основом (‑)бор‑ од континуаната псл. глагола *bьrati у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година VI / књига 1, Зборник радова са VI научног скупa младих филолога Србије, одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2015, 15–22.

Степановић, Жељко: Основе *bьr‑, *ber‑, *bir‑ и *bor‑ у стандардном српском и словеначком језику, in: Aleksander Urkom (ed.), 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 253–256.

Степановић, Жељко: Глаголи од основа *bьr- (*ber-) и *bir- у српским и словеначким дијалектима, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година V / књига 1, Зборник радова са V научног скупa младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2014, 27–37.

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај и прераду намирница, житарица, крмних и других биљака у Речнику српских говора Војводине, Konteksti, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, 1. decembar 2012., Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 241–254.

Степановић, Жељко: Називи објеката за смештај животиња у Речнику српских говора Војводине, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко‑уметнички факултет, 2013, 77–89.

Степановић, Жељко: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, cz. 2, red. Jerzy Bartmiński. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 1999. – 481 s., Филолошки преглед 39/1, 2012, 263–267 [приказ].

Биографија:

Born on 17 December 1985 in Belgrade.

2008    Graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade (study group: Polish Language and Literature).

2009    Undertook his PhD studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade (module: Language).

2011    Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA (Etymological Department)

2014    Elected Research Assistant

2017     Re-elected Research Assistant

Team member in the Serbian-Slovenian joint project Dialectal Lexicon of the Serbian and Slovenian Languages – a comparative aspect (2012–2013)

He is involved in the European project COST IS1305 European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

He can speak and write Polish and English and has a passive knowledge of German and Russian.

See more →

Born on 17 December 1985 in Belgrade.

Graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade (study group: Polish Language and Literature) in 2008

Started working at the Etymological Department of the Institute for the Serbian Language of SASA in 2011.

Research Titles:

Elected Research Assistant (2 February 2014)

Re-elected Research Assistant (24 February 2017)

International cooperation and projects:

Team member in the Serbian-Slovenian joint project Dialectal Lexicon of the Serbian and Slovenian Languages – a comparative aspect (2012–2013)

He is involved in the European project COST IS1305 European Network of e-Lexicography, EneL (2015–).

Conferences

Fourth Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2012.

First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities – CONTEXTS, Novi Sad 2012.

Fifth Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2013.

3rd Conference for Young Slavists, Budapest (Hungary), 2013.

Sixth Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2014.

Seventh Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2015.

Study visits

Inter-Academy Cooperation between the Serbian Academy of Sciences and Arts and the Saxon Academy of Sciences and Arts (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig), Jena (Germany), 8–13 May 2011.

International Serbian-Slovenian joint project Dialectal Lexicon of the Serbian and Slovenian Languages – a comparative aspect, Ljubljana (Slovenia), 5–16 November 2012 and 3–10 November 2013.

Summer school ENeL Training School “Standard tools and methods for retro-digitising dictionaries”, organized by COST Action IS1305 WG2, Lisbon (Portugal), 6–10 July 2015.

Fifth Meeting og the ENeL Action, organized by COST Action IS1305 WG2, Barcelona (Spain), 31 March and 1April 2016.

Other activities

He was involved in the preparation of the collection of papers Ka izvorima reči. Trideset godina Etimološkog odseka Instituta za srpski jezik SANU [Towards the Sources of Words. 30th anniversary of the Etymological Department of the Institute for the Serbian Language of SASA] (as a translator, part of technical staff and a proofreader), 2013.

He can speak and write Polish and English and has a passive knowledge of German and Russian.