Jelena Janković, PhD

e-mail:

enanikolic11@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/JelenaJanković

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Историја језика H355, Балтички и словенски језици и књижевности H 590

Кључне речи:

српски језик, словенски језици, дијахронија, етимологија, историја језика, лексикографија, лексикологија, терминологија

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и лексикографијом, затим српском и словенском етимологијом, првенствено русизмима, бохемизмима и полонизмима. Предмет научног интересовања је и лингвистичка терминологија, нарочито она која се користи код индексирања научних радова у библиографској бази славистичке лингвистике iSybislaw. Проучава миколошку лексику српског језика. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Јанковић, Јелена: Варијантност лингвистичке терминологије у србистици код именовања лексике преузете из словенских језика, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, Warszawa 2021.

Јанковић, Јелена: Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 1097–1118.

Јанковић, Јелена, Јуришић, Марина: Нацрт упитника за прикупљање миколошке лексике, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора. Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020, 255–267.

Јуришић, Марина, Јанковић, Јелена: Називи за печурку у српским народним говорима, Наш језик 50/2, Београд 2019, 429–439.

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, у: Језици и културе у времену и простору VIII/1, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 341–355.

Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, у: Željko Milanović (ур.), Konteksti I, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183.

Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, 87–109.

Види више →

Јелена Јанковић рођ. Николић научни сарадник

Библиографија научних радова

Монографске публикације:

Етимолошки речник српског језика, Tрeћа свеска: БЕ-БЈ, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Маја Калезић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2008, 365 стр.

Етимолошки речник српског језика, Друга свеска: БА-БД, А. Лома (уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома, Снежана Петровић (аутори), Вања Станишић, Јелена Јанковић (сарадници), Београд 2006, 289 стр.

Студије и чланци:

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада миконима (назива гљива) у дескриптивним речницима српског језикаСрпски језик XXVII, Филолошки факултет, Београд 2022, 355–373.

Јанковић, Јелена: Досадашњи домети лингвистичке славистике у проучавању миконима (назива гљива), у: Gjoko Nikolovski, Natalija Ulčnik (ur.), Slavistična prepletanja 3, Maribor 2022127143.

Јанковић, Јелена: Варијантност лингвистичке терминологије у србистици код именовања лексике преузете из словенских језика, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, Warszawa 2021.

Јанковић, Јелена: О нормативном термину варваризам у српској лингвистици (на основу чланака објављених у часопису Наш језик 1932–2021), Наш језик LIII/1, Институт за српски језик САНУ, Београд 2022, 63–80.

Јанковић, Јелена: Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 1097–1118.

Јанковић, Јелена, Јуришић, Марина: Нацрт упитника за прикупљање миколошке лексике, у: Татјана Трајковић, Надежда Јовић (ур.), На темељима народних говора. Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020, 255–267.

Јуришић, Марина, Јанковић, Јелена: Називи за печурку у српским народним говорима, Наш језик 50/2, Београд 2019, 429–439.

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, у: Језици и културе у времену и простору VIII/1, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 341–355.

Јанковић, Јелена: Митолошки и фолклорни речници / Янкович Елена: Мифологические и фольклорные словари, у: Српска лексикографија од Вука до данас / Сербская лексикография от Вука до современности, Каталог изложбе / Каталог выставки, ур. М. Тешић, Р. Драгићевић, Н. Ивановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, 2018, 315–327, 404–405.

Јанковић, Јелена: Персонификација петка, у: Vesna Petreska, Joanna Rękas (ур.), Балканскиот фолклор како интеркултурен код II. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, Скопје–Poznań: Институт за фолклор Марко Цепенков, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2015, 235–250.

Јанковић, Јелена: О придеву благ „мрсан“ у српском језику, у: Željko Milanović (ур.), Konteksti I, Prvi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 165–183.  (http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/konteksti-1.pdf#overlay-context=sadrzaj/2015/978-86-6065-338-5)

Јанковић, Јелена: Боје као обележје времена у српском народном календару, у: Лидија Делић (ур.), Време, вакат, земан: аспекти времена у фолклору, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, 87–109.

Јанковић, Јелена: Лексикографска обрада фразеолошких јединица са лексемом језик / język у дескриптивним и фразеолошким речницима српског и пољског језика, у: М. Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година IV / књига 1, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко‑уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2013, 195–213.

Јанковић, Јелена: Називи дана и седмица по бојама у српском народном календару – словенски контекст, у: А. Вранеш (ур.), Култура: у потрази за новом парадигмом, Тематски зборник у 4 књиге, Књига 1, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2013, 387–426.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за женска лица у српским говорима Војводине, у: С. Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Тематски зборник, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013, 31–44.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Придеви који означавају боје у источнохерцеговачком дијалекту, у: S. Halilović (ур.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Knjiga 1, Сарајево: Slavistički komitet, 2012, 203–211.

Јанковић, Јелена: Фитоними од придева бео у српском језику, у: М. Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, Година III / Књига 1, Зборник радова са III научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2011. године на Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2012, 121–139.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у источнохерцеговачком дијалектуОктоих II/3, Одјељење за српски језик и књижевност Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица 2012, 197–209.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Пејоративни називи за мушка лица у српским народним говорима на територији Војводине, у: I. Harák (ур.), Jazyk, literatura a region, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011, 70–87.

Јанковић, Јелена: Семантичка анализа деривата придева бео у српском језику, Прилози проучавању језика 42, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2011, 9–36.

Јанковић, Јелена, Данијела Станић: Називи за боје у Речнику српских говора Војводине, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 194–211.

Јанковић, Јелена: Називи и имена домаћих животиња од прасловенског корена *běl– у српском језику, Славистика XIV, Славистичко друштво Србије, Београд 2010, 260–274.

Прикази:

Јанковић, Јелена: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 1 Dom, pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. – 504 стр., Јужнословенски филолог LXXIII/1–2, Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 187–192 [приказ].

Јанковић, Јелена: Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, 1–398, Јужнословенски филолог LXXI, Београд 2015, 142–148 [приказ].

Јанковић, Јелена: Język poza granicami języka 2, Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tom 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod redakcją Aleksandra Kiklewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011, у: М. Ж. Чаркић (ур.), Стил 11, Београд 2012, 470–473 [приказ].

Јанковић, Јелена: Linguistica Copernicana, 1 (1) 2009, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Зборник Матице српске за славистику 77, Нови Сад 2010, 104–107 [приказ].

Николић, Јелена: Л. В. Непоп, Лексичнi особливостi польських говiрок на територїї хмельницкької та житомирскої областей, ВПЦ „Київський инiверситет“, Київ 2004, 211 стр., Зборник Матице српске за славистику 69, Нови Сад 2006, 302–306 [приказ].

Резимеи:

Јанковић, Јелена: Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језика, Језици и културе у времену и простору 8, Филозофски факултет, Нови Сад 2018.

Јанковић, Јелена: Називи дана и седмица по бојама у српском народном календару – словенски контекст; Jankovic, Jelena: Color names of Days and Weeks in the Serbian Folk Calendar – Slavic Context, Култура: у потрази за новом парадигмом, међународна научна конференција, 18. март – 19. март 2013, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 347–348.

Janković, Jelena, Danijela Stanić: Pejorativni nazivi za ženska lica u Vojvodini, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, 26. novembar 2011, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, 53. Јанковић, Јелена: On the Adjective blag in the Serbian language, Contexts, Programme and Book of Abstracts, The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, Faculty of Philosophy University of Novi Sad 1st December 2012, 61.

Тезе:

Јанковић, Јелена: Етимологија у часопису „Наш језик“, докторска дисертација, одбрањена 4. септембра 2017. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, комисија: проф. др Александар Милановић (ментор, ванредни професор), проф. др Александар Лома (редовни професор), проф. др Вања Станишић (ванредни професор).

Биографија:

Born in Warsaw, Poland, on 11 November 1980.

2003    Graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade (study group: Polish Language and Literature)

2003    Undertook post-graduate studies, study group: Language, at the Faculty of Philology, University of Belgrade

2004    During her MA studies, she was a volunteer at the Etymological Department of the Institute for the Serbian Language of SASA as part of the scholarship programme of the Ministry of Science and Environmental Protection for young talented researchers.

2005    Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA, at the project Etymological Research of the Serbian Language and Compiling the Etymological Dictionary of the Serbian Language as a Research Trainee

2009    Undertook her Ph studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade, module: Language.

2010    Elected Research Assistant

2013    Re-elected Research Assistant

2014 During the 2014/2015 school year, she was involved in the teaching process at the Department of Polish Studies, Faculty of Philology, University of Belgrade, as a PhD candidate.

She can speak and write in Polish, English and Russian and has a passive knowledge of German and Slavic languages.

See more →
 

Born in Warsaw, Poland, on 11 November 1980.

Graduated from the Faculty of Philology, University of Belgrade (study group: Polish Language and Literature) in 2003.

Started working at the Etymological Department of the Institute for the Serbian Language of SASA in 2005.

Research Titles:

Elected Research Assistant (21 May 2010)

Re-elected Research Assistant (8 July 2013)

Conferences

Third Conference Dialect – Dialect Literature, Leskovac, 2010

Third Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2011

Bosnian-Herzegovinian Congress in Slavic Studies, Sarajevo 2011.

Conference Jazyk, literatura a region (Language and Literature in the Region), Usti nad Labem, Czech Republic, 2011

International Conference Languages and Cultures in Time and Space, Novi Sad, 2011

Fourth Scientific Conference of Young Philologists of Serbia, Kragujevac, 2012.

Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities – CONTEXTS, Novi Sad 2012.

International conference Culture : in quest of a new paradigm, Belgrade 2013