Biljana Savić, PhD

e-mail:

biljasa@eunet.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лексикологија H 353, Историја језика H 355, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

српски језик, српскословенски језик, дијахронија, дијалектологија, историја језика, лексикологија, синтакса

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом, лексикологијом и историјом српског језика. Један је од аутора колективних монографија: Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Служабници. Часослови (2004) и Скице из етнолингвистике (2016). Научна и стручна библиографија броји око петнаестак радова објављених у колективним монографијама, домаћим часописима и тематским зборницима. Учествовала је на неколико научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 811–850.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик 61/1, Нови Сад 2013, 93–107.

Савић, Биљана: Значења конструкције vq + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу 14, Бања Лука 2016, 134–149.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник 64, Београд 2017, 995–1066.

Види више →

Библиографија научних радова Биљане Савић

Студије и чланци

Савић, Биљана, Дијанa Савић:  Из лексике Великог Блашка (код Бањалуке), Прилози проучавању језика 28/29, Нови Сад, 1997/98, 204–245.

Савић, Биљана: Употреба падежа у Душановом законику (Струшки, Атонски и Бистрички препис), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 811–850.

Савић, Биљана: Из ткачке терминологије Великог Блашка код Бањалуке, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, 24/11, Ниш, 2011, 141–158.

Савић, Биљана: Из коларске терминологије Великог Блашка код Бањалуке, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 154–165.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Прилог проучавању зоонима у високој Херцеговини, Филолог – часопис за језик, књижевност и културу, 12, Бања Лука, 2015, 213–222.

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 61/1, Нови Сад, 2013, 93–107. [= Савић, Биљана, Дијанa Црњак, Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 11–27 (Библиотека Студије и расправе).

Савић, Биљана: О војној лексици у Житију краља Милутина архиепископа Данила Пећког (на материјалу преписа из Даниловог зборника из 1553. год.), Радови Филозофског факултета Пале, Филолошке науке, 18, Пале, 2016, 197–203.

Савић, Биљана: Значења конструкције vq + локатив у житијима краљице Јелене и краља Милутина архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), Филолог часопис за језик, књижевност и културу, 14, Бања Лука, 2016, 134–149. 

Савић, Биљана: Народна медицинска лексика Великог Блашка (код Бањалуке), Српски дијалектолошки зборник, 64, Београд, 2017, 995–1066.

Поглавље у (колективној) монографији

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 98–141 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана: Палеографске одлике малих слова у Служабнику из XVI века, у: Љупка Васиљев, Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 142–152 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10).

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Дијанa Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Бања Лука: Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2016, 129–147 (Библиотека Студије и расправе).

Прикази, критике, хронике, сећања

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XVI век, трећа четвртина, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 19–24 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Савић, Биљана, и др.: Служабник, XV век, девета деценија и почетак XVI века, у: Душица Грбић, Биљана Савић, Катица Шкорић, Мирослава Гроздановић Пајић, Љупка Васиљев, Станимир Јакшић, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Служабници, Часослови, Вера Јерковић (ред.), Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2004, 25–32 (Рукописне књиге Матице српске, књ. 10), [каталошки опис рукописне грађе].

Резимеи

Савић, Биљана, Дијанa Црњак: Творба придјевских зоонима у пастирској лексици лакташког краја, у: Радмила Жугић, Станислав Станковић (ур.), Књига сажетака, Међународни научни скуп Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Лесковачки културни центар, 2014, 53.

Савић, Биљана, Бранкицa Марковић: Из терминологије овчарства села Рудне у Румунији, у: Михај Н. Радан, Јордана Марковић (ур.), Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Књига резимеа, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 26.

Тезе

Савић, Биљана: Фонетске и морфолошке одлике Архијерејског служабника из XV/XVI века, магистарски рад, одбрањен 12.4.2002. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Вера Јерковић и проф. др Мато Пижурица).

Савић, Биљана: Речник владарских житија архиепископа Данила II (према препису Даниловог зборника у Архиву САНУ, 1553. год.), докторска дисертација, одбрањена 26.9.2016. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, чланови комисије: проф. др Наташа Драгин и др Виктор Савић).

Остале активности

Учешћа на скуповима

Савић, Биљана, Дијалекат дијалекатска књижевност, Лесковац, 2011.

Савић, Биљана, Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Савић, Биљана, Трећи међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/ или периферним областима, Темишвар, 2016.

Савић, Биљана, Србистика данас, Бања Лука, 2017.

Биографија:

Born in Banja Luka, 16 January 1970.

1997    Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2002    Took her MA degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2002    Started working at the Matica Srpska Library (Department of Old and Rare Books and Legacies).

2005    Started working at the at the Institute for the Serbian Language of SASA at the project Analysis of Old Serbian Written Records and the Completion of the Dictionary of Church Slavonic in the Serbian Recension and the Old Church Slavonic Dictionary of the Gospels.

2016    Took her PhD degree at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of the Serbian Language and Linguistics).

2017    Started working at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space.

See more →

Biljana Savić was born on January 16, 1970 in Banja Luka, where she completed elementary school, grammar school and Pedagogical Academy. She graduated from the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Department of Serbian Language and Linguistics) in 1997, with an average grade of 9.24.

She took her MA degree in 2002 (grade 10) at the Department of Serbian Language and Linguistics at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad.

During her bachelor and postgraduate studies, she was involved in field research, collecting materials for the Serbian Dialectological Atlas.

Between October 2002 and February 2005, she worked as an archaeographer at the Department of Old and Rare Books and Legacies of the Matica Srpska Library in Novi Sad, where she was involved in the exploration and description of Cyrillic manuscripts. She was involved in the project Catalogue of Cyrillic Manuscript Books in the Collection of the Matica Srpska Library –13th to 18th centuries.

Since 2005, she has been working at the Institute for the Serbian Language of SASA in Belgrade as a Research Assistant. She was involved in the project Analysis of Old Serbian Written Records and the Completion of the Dictionary of Church Slavonic in the Serbian Recension and the Old Church Slavonic Dictionary of the Gospels.

Since 2017, she has been involved in the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space.

THESES

Master’s Thesis

Savić, Biljana: Phonetic and Morphological Features of the Archieratikon from the 15th/16th Century, MA thesis defended on 12 April 2002 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Advisor: Prof. Jasmina Grković Major, PhD; Referees: Prof. Vera Jerković, PhD, and Prof. Mato Pižurica, PhD).

Savić, Biljana: Dictionary of the Kings’ Hagiographies by Archbishop Danilo II (according to the Manuscript of Danilo’s Codex in the Archives of SASA, 1553), PhD thesis defended on 26 September 2016 at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Advisor: Prof. Jasmina Grković Major, PhD; Referees: Prof. Nataša Dragin, PhD, and Viktor Savić, PhD).

Research titles:

Research Assistant (2005).

CONFERENCES

Conference Dialect – Dialect Literature, Leskovac, 2011.

Dialects of the Serbian Language: research, education, literature I, Leskovac, 2014.

Third International Conference Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, Timisoara, 2016.

Serbian Studies Today, Banja Luka, 2017.