Ana Savić Grujić, PhD

e-mail:

anasavic81@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 18 279 259

Научне области:

Дијалектологија Н 401, Лексикологија Н 353

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, лингвистичка географија, лексикологија, лексикографија

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом, првенствено говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне. Предмет научног интересовања су и лингвистичка географија, дијалекатска лексикологија, дијалекатска творба. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Сточарски штапови у говорима југоисточне Србије, у: „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији СрбијаМакедонија, Том 2, (уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – Скопље: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2023, 209–226.

Савић-Грујић, Ана: Семантичка анализа лексема са значењем заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: „Језик, књижевност, алтернативе“, (уредници Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2022, 245‒258. https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.15

Савић-Грујић, Ана: Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, Гласник Етнографског института САНУ, 70/1, Београд: Етнографски институт САНУ, 2022, 179‒194. https://doi.org/10.2298/GEI2201179S

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Из пастирске лексике југоисточне Србије, у: „Језици и културе у времену и простору X“, (уредници Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Јасмина Дражић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 227–236.

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије: Етно-културолошки зборник, 24, 2021, 41‒51.

Савић-Грујић, Ана: Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије, у: „Наука без граница III, 2, Језик и језици”, међународни тематски зборник (уредници Голуб Јашовић, Бранислава Дилпарић, Јелена Бајовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 167‒183.

Савић-Грујић, Ана: Стереотипи о људској лепоти у говорима сврљишког краја, Стереотипы в славянските езици, литератури и култури, Софија: Универзитет „Св. Климент Охридски“, 2019, 105‒112.

Савић-Грујић, Ана: Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, Наш језик, L/2, Београд, 2019, 645‒653.

Савић-Грујић, Ана: Степен очуваности полугласника и палатализованих сугласника кг у тимочко-лужничким говорима сврљишког краја, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 113126.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима, Српски језик 22, Београд 2017, 443‒455.

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, Српски дијалектолошки зборник LXIV/2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017, 307 стр.

Савић-Грујић, Ана: Моциони суфикси у сврљишким говорима српског језика, Годишњак за српски језик [Година XXVIII] 15, Ниш 2017, 165‒174.

Савић-Грујић, Ана: Творба придева са значењем човекових физичких особина у говорима сврљишког краја, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 49−65.

Савић-Грујић, Ана: Лексика соматизама у призренско-тимочким пунктовима на тлу Србије и Румуније – сличности и разлике (на материјалу Српског дијалектолошког атласа), у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 87−96.

Савић-Грујић, Ана: Негативна номинација човека мотивисана говором, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 99–114.

Види више →

Др Ана Савић-Грујић

Библиографија

Монографске публикације: 

Савић-Грујић, Ана: Едиција Монографије Института за српски језик САНУ (2004‒2022), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 75 стр.

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, Српски дијалектолошки зборник LXIV/2, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017, 307 стр.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Десет година истраживања Сврљига, Културна историја Сврљига 6, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 118 стр.

Савић-Грујић, Ана: Фонолошки опис говора села Гулијана, Културна историја Сврљига 7, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2008, 77 стр.

Студије и чланци:

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Сточарски штапови у говорима југоисточне Србије, у: „Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији СрбијаМакедонија, Том 2, (уредници Предраг Пипер, Марјан Марковиќ), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – Скопље: МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2023, 209–226.

Савић-Грујић, Ана: Семантичка анализа лексема са значењем заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: „Језик, књижевност, алтернативе“, (уредници Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2022, 245‒258. https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.15

Савић-Грујић, Ана: Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, Гласник Етнографског института САНУ, 70/1, Београд: Етнографски институт САНУ, 2022, 179‒194. https://doi.org/10.2298/GEI2201179S

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Из пастирске лексике југоисточне Србије, у: „Језици и културе у времену и простору X“, (уредници Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Јасмина Дражић), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет – Педагошко друштво Војводине, 2022, 227–236.

Савић-Грујић, Ана и Недељко Богдановић: Називи за желудац код животиња у говорима југоисточне Србије: Етно-културолошки зборник, 24, 2021, 41‒51.

Савић-Грујић, Ана: Сточно звоно на ареалу југоисточне Србије, у: „Наука без граница III, 2, Језик и језици”, међународни тематски зборник (уредници Голуб Јашовић, Бранислава Дилпарић, Јелена Бајовић), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 167‒183.

Савић-Грујић, Ана и Јована Бојовић: Просторне границе у светлу призренско-тимочких говора, Исходишта 6, Темишвар ‒ Ниш: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, 2020, 257‒266.

Савић-Грујић, Ана: Пастирска лексика југоисточне Србије у науци о језику, Пастирска лексика југоисточне Србије (колективна монографија), Ниш: Српска академија наука и уметности ‒ Огранак САНУ у Нишу,  2020, 19‒36.

Савић-Грујић, Ана: Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, Наш језик, L/2, Београд, 2019, 645‒653.

Савић-Грујић, Ана: Негативне метафоре у карактеризацији човека, у: Јордана Марковић и Надежда Јовић (ур.), Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш: Филозофски факултет, 2019: 313‒325.

Савић-Грујић, Ана: Стереотипи о људској лепоти у говорима сврљишког краја, Стереотипы в славянските езици, литератури и култури, Софија: Универзитет „Св. Климент Охридски“, 2019, 105‒112.

Савић-Грујић, Ана: Призренски говор – судбина и наука (поводом студије Тање Милосављевић: Лексика српског призренског говора), Вуковим трагом на Косову и Метохији, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019, 177‒188.

Савић-Грујић, Ана: Лексички синоними у Речнику пастирства југоисточне Србије: Живот посвећен трагању за етничким идентитетом, Темишвар: Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Колектив за српски и хрватски језик и књижевност, 2019, 219‒228.

Савић-Грујић, Ана: Моциони суфикси у сврљишким говорима српског језика, Годишњак за српски језик 15, Ниш 2017, 165‒174.

Савић-Грујић, Ана, Властимир Јовановић: Лексика за означавање особа специфичних физичких особина у говору села Каменице код Ниша, Годишњак за српски језик 15, Ниш 2017, 227‒246.

Савић-Грујић, Ана: Степен очуваности полугласника и палатализованих сугласника кг у тимочко-лужничким говорима сврљишког краја, у: Јордана Марковић (ур.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш: Филозофски факултет, 2017, 113- 126.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за именовање особа мале главе у говорима сврљишког краја, Наш језик 48; 3/4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2017, 169‒176.

Савић-Грујић, Ана: Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима, Српски језик 22, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017, 443‒455.

Савић-Грујић, Ана: Tворба речи за именовање човека на основу негативних говорних обележја, Годишњак за српски језик 14, Ниш 2016, 217‒225.

Савић-Грујић, Ана: Усмено предање као слој дијалекатског речника, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 20, Сврљиг: Етно-културолошка радионица – Сврљиг,  2016, 85−89.

Савић-Грујић, Ана: Творба придева са значењем човекових физичких особина у говорима сврљишког краја, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини 46 (4), Косовска Митровица 2016, 49−65.

Савић-Грујић, Ана: Називи занатлија у југоисточној Србији, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура VIII: занат, Београд – Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 205‒2017.

Савић-Грујић, Ана: Лексика цвећа у Црнотравском речнику Радосава Стојановића, у: Драган Жунић (ур.): Традиционална естетска култура VII: врт, Београд – Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу и Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014, 107−114.

Савић-Грујић, Ана: Лексика соматизама у призренско-тимочким пунктовима на тлу Србије и Румуније – сличности и разлике (на материјалу Српског дијалектолошког атласа), у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 4, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 87−96.

Савић-Грујић, Ана: Општи падеж у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 55–64.

Савић-Грујић, Ана, Тања Милосављевић: Компаративнa анализа фреквентности именица у приповеци „Шала”, Антона Павловича Чехова, у: Бојана Димитријевић (ур.), Наука и свет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 414–430.

Савић-Грујић, Ана, Тања Милосављевић: Основна и фигуративна значења лексеме ‘ђаво’ у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 167–177. Савић-Грујић, Ана: Негативна номинација човека мотивисана говором, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 99–114.

Савић-Грујић, Ана: Однос суфикса -(ч)ић и -че (из перспективе призренско‑тимочких говора), Годишњак за српски језик 13, Ниш 2013, 471–479.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Игла у језику и народној култури, у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 16, Сврљиг: Етно-културолошка радионица,  2012, 77−82.

Савић-Грујић, Ана: Фреквенцијкски речник именица у „Божјим људима“ Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић (ур.), Прилози фреквенцијском речнику српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 15−48.

Савић-Грујић, Ана: Атрибуција и надимци људи мотивисани телесним ознакама, у: Ненад Живановић (ур.), Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, зборник радова са међународне научне конференције, Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања, 2012, 159−166.

Савић-Грујић, Ана: Особености дијалекатске лексикологије и лексикографије, Октоих: часопис одјељења за српски језик и књижевност Матице српске − Друштва чланова у Црној Гори 1/1−2, Београд 2011, 197–208.

Савић-Грујић, Ана: Множина апстрактних именица IV врсте, Годишњак за српски језик и књижевност 11, Ниш 2011, 203−218.

Савић-Грујић, Ана: Лексика у вези са хлебом у Тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 255−259.

Савић-Грујић, Ана: Једно поређење српских дијалекатских речника, Годишњак за српски језик и књижевност 9, Ниш 2009, 455−464.

Савић-Грујић, Ана: Именослов Божјих људи Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Ана Савић-Грујић (ур.), Именослови српских писаца, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 78−84.

Савић-Грујић, Ана: Божји људи Борисава Станковића, у: Недељко Богдановић, Мирјана Илић (ур.), Квантитативни односи у прозном тексту, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 27−37.

Савић-Грујић, Ана: Лексика украшавања женског тела у говору села Гулијана, у: Драган Жунић (ур.), Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 157−161.

Савић-Грујић, Ана: Географски распоред двеју фитонимских лексема у призренско-тимочким говорима, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ / зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 177−189.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Десет бројева Етно-културолошког зборника (уводна белешка, библиографија, регистри), у: Сретен Петровић (ур.), Етно-културолошки зборник 10, Сврљиг: Етно-културолошка радионица, 2005, 107−143.

Прикази и краћи стручни радови:

Савић-Грујић, Ана: Белопоточки зборник, Етно-културолошки зборник 18, Сврљиг 2014, 134−136 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Бели поток на језичкој мапи, у: Недељко Богдановић (ур.), Белопоточки зборник 2, Бели Поток – Књажевац 2014, 75–78.

Савић-Грујић, Ана: Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник LVII, Београд 2010, 9–1060, Етно-културолошки зборник 17, Сврљиг 2013, 163−165 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Могућности компаративног проучавања, Градина 27, Ниш 2008, 29−32.

Савић-Грујић, Ана: Зборници о традиционалној естетској култури (Естетска димензија куће, Ниш, 2007, 156 стр. и Свакодневље и празник, Ниш, 2008, 117 стр.), Етно-културолошки зборник 12, Сврљиг 2008, 155−158 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Маријa Пејчић-Митић: Метеоролошка лексика у говору Сврљига, Сврљиг, 2007, Етно-културолошки зборник 11, Сврљиг 2006−2007, 130−132 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Дијалектолошка истраживања II (Дијалектолошка истраживања: зборник радова 2, приредила Надежда Јовић, 156 стр.), Српски дијалектолошки зборник LXVI, Београд 2007, 569−573 [приказ].

Савић-Грујић, Ана: Недељко Богдановић: Микротопонимија Сврљига, Београд, 2005, Етно‑културолошки зборник 11, Сврљиг 2006−2007, 134−136 [приказ].

Уређивање  

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Прилози фреквенцијском речнику српског језика, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2012, 144 стр.

Савић-Грујић, Ана, Недељко Богдановић: Именослови српских писаца, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2009, 179 стр.

Теза:

Савић-Грујић, Ана: Антропографска лексика у говорима сврљишког краја ‒ лингвогеографски приступ, докторска дисертација, одбрањена 11. 7. 2016. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Првослав Радић, чланови комисије: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Софија Милорадовић).

Остале активности  

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.  

Руководилац потпројекта Атлас пастирске лексике југоисточне Србије (Огранак САНУ у Нишу).

Презентација и предавање  

Антропографска лексика у говорима сврљишког краја, Друштво младих лингвиста, Канцеларија за младе „Гнездо“, Масарикова 5, Београд, 10. новембар 2016.

Учешће на научним скуповима:

Традиционална естетска култура III: тело и одевање, Ниш, 2009.

Традиционална естетска култура IV: хлеб, Ниш, 2010.

Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Ниш, 2011.

Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац,  2012.

Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Наука и савремени универзитет 4, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VII: врт, Ниш, 2014.

Традиционална естетска култура VIII: занат, Ниш, 2015.

Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Ниш, 2015.

Четрнаеста међународна славистичка конференција – Стереотипи у словенским језицима, књижевности и култури. Софија, 2018.

Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, Ниш, 2019.

Наука без граница 3, Косовска Митровица, 2019.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Ниш, 2019.

Језик, књижевност, алтернативе, Ниш, 2021.

Промоције:

Представљање студија о призренско-тимочким говорима у издању Српског дијалектолошког зборника и Института за српски језик САНУ,  Ниш: Огранак САНУ у Нишу и Институт за српски језик САНУ, 24. јун 2019. године.

Представљање зборника радова Гора калинова, биљни свет у традиционалној култури Словена (уредила Зоја Карановић). Алексинац: Центар за културу и уметност Алексинац и Огранак САНУ у Нишу, 25. септембар 2019. године.

Биографија:

Born in Niš on 20 July 1981.

2006    Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Niš (study group: Serbian Language and Literature).

2006    Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA (Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space).

2009    Undertook PhD studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade (module: Language).

2010    Elected Research Assistant.

2016    Took her PhD degree at the Faculty of Philology, University of Belgrade.

2017    Elected Research Associate.

See more →

Born in Niš on 20 July 1981.

Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Niš, study group: Serbian Language and Literature (2006).

Started working at the Institute for the Serbian Language of SASA at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space (2006).

Theses

PhD Thesis:

The Anthropographic Lexicon in the Speech of the Svrljig Area: a Linguo-Geographic Approach, defended on 11 July 2016 (Advisor: Prof. Prvoslav Radić, PhD; Referees: Prof. Rajna Dragićević, PhD, Prof. Sofija Miloradović, PhD).

Research titles:

Research Associate (2017).

International cooperation and projects

Member of the Serbian National Committee for the General Slavic Linguistic Atlas.

Conferences

Traditional Aesthetic Culture III: Body and Clothing, Niš, 2009.

Traditional Aesthetic Culture IV: Bread, Niš, 2010.

Anthropological and Teoanthropological Views on Physical Activity from the Time of Constantine the Great to Modern Times, Niš, 2011.

Contemporary Research of Language and Literature, Kragujevac, 2012.

Science and Contemporary University 2, Niš, 2012.

Reality and Fiction in the Culture of the Serbs and Bulgarians, Niš, 2013.

Trends and Achievements in Dialect Lexicography, Niš, 2013.

Science and Contemporary University 4, Niš, 2014.

Traditional Aesthetic Culture VII: Garden, Niš, 2014.

Traditional Aesthetic Culture VIII: Craft, 2015.

Aleksandar Belić – 110th Anniversary of Srpski dijalektološki zbornik, Niš, 2015.

Annual meeting of the International Committee and the International Work Group of the General Slavic Linguistic Atlas under the auspices of the International Committee of Slavonic Scholar, Belgrade, 2016.

Lectures and Presentations

The anthropographic lexicon in the speeches of the Svrljig area, Society of Young Linguists, Gnezdo Youth Office, Masarikova 5, Belgrade, 10 November 2016.