проф. др Драгана Радовановић

e-mail:

draganailija@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 32 08 221

Научне области:

Дијалектологија Н401, Историја језика Н355, Ономастика Н370, Лексикологија Н353, Фолклор Н400

Кључне речи:

српска дијалектологија, историја српског језика, лексикологија, лексикографија, етнолингвистика

Научна делатност:

Бави се српском дијалектологијом у словенском и балканолошком контексту, испитујући различите нивое језичких структура са различитих терена српског језичког простора, уз њихово ареално тумачење. Последњих година посебно се истичу резултати исраживања са (северо)западносрбијанског терена и истраживања српских говора у Румунији. У поље ширих научних интересовања убрајају се: лексикологија, лексикографија, етнолингвистика, ономастика, урбана дијалектологија.

Аутор је две дијалектолошке студије: Морфолошке особености говора средње Колубаре (2006) и Говор Ваљевске Подгорине (2014), као и основни обрађивач појединих секција у 20. књизи РСАНУ.

Учествовала је на више научних скупова (домаћих и међународних) и објавила на десетине научних и стручних радова.

Изабране публикације:

Радовановић, Драгана: Морфолошке особености говора средње Колубаре, Српски дијалектолошки зборник 53, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2006, 189–374.

Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 7–366.

Радовановић, Драгана: Наговештаји лексичке диференцијације српских говора у румунском Банату (на сегменту лингвистичких карата), у: Миља Радан (ур.), Probleme de filologie slava XV, Timisoara, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Западни универзитет у Темишвару, 2007, 282–294.

Радовановић, Драгана: Треће лице множине презента у говорима шумадијско-војвођанског говорног типа, Српски језик 14/1–2, Београд 2009, 503–531.

Радовановић, Драгана: Географска терминологија у Паштровским исправама. Октоих часопис за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 2/3, Подгорица 2012, 185–196.

Радовановић, Драгана: Један поглед на савремену српску и македонску лексикографску праксу (паралеле), пленарно излагање штампано у целини: Лексикологијата и лексикографијата (мостови меѓу јазиците), Скопље: Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», 2016, 15–23.

Види више →

Драгана И. Радовановић

Библиографија

Библиографија научних радова

 Монографске публикације

Радовановић, Драгана: Морфолошке особености говора средње Колубаре, Српски дијалектолошки зборник 53, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2006, 189–374.

Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, Српски дијалектолошки зборник 61, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2014, 7–366.

Студије и чланци

 Радовановић, Драгана: Ексцерпција и обрада семантичко-деривационих гнезда рука, труп, стомак, шија, у: Семантичкодеривациони речник. Свеска 1: Човек-делови тела, Лингвистичке свеске, Нови Сад: Филозофски факултет, 2004, 284–305; 324–325; 365; 354.

Радовановић, Драгана: Ексцерпција и обрада семантичко-деривационих гнезда бубрег, желудац, срам, стид, суза, чути, ресица, сало, крајник, мати, мајка, мама, отац, у: Семантичко-деривациони речник. Свеска 2: Човек-унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Лингвистичке свеске 5, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 54–55; 226; 611–613; 647–649; 666–668; 686–687; 689; 720–723; 727–729; 737–739.

Радовановић, Драгана: Наставак -и у генитиву множине именица у шумадијско-војвођанском дијалекту, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 49/2, Нови Сад 2006, 289–304.

Радовановић, Драгана: Дијалекатски текстови: Е, мој сине, како је се пре…, у: Велики народни календар за просту 2006, књ. 16, Ваљево: Издавачка кућа „Ваљевац“,  2006, 340–345.

Радовановић, Драгана: Микротопонимија Кључа, у: Здравко Ранковић (ур.), Монографија: Кључ, Ваљево: Издавачка кућа „Ваљевац“, 2006, 153–157.

Радовановић, Драгана: Основна лексикографска обрада слова Д, у: Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2006, 312–385.

Радовановић, Драгана: Вокалски систем говора Средње Колубаре, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад 2007, 733–745.

Радовановић, Драгана: Наговештаји лексичке диференцијације српских говора у румунском Банату (на сегменту лингвистичких карата), у: Миља Радан (ур.), Probleme de filologie slava XV, Timisoara, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Западни универзитет у Темишвару, 2007, 282–294.

Радовановић, Драгана: Преношење акцената на проклитику у говору Ваљевске Колубаре, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ,  2007, 147–168.

Радовановић, Драгана, Жарко, Бошњаковић: Репартиција наставака у инструменталу једнине именица женског рода на нулту морфему у српским дијалектима, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 51/1–2, Нови Сад 2008, 157–175.

Радовановић, Драгана: Треће лице множине презента у говорима шумадијско-војвођанског говорног типа, Српски језик 14/1–2, Београд 2009, 503–531.

Радовановић, Драгана: Ијекавица у Потајнику Ивана Негришорца, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 130–140.

Радовановић, Драгана, Жарко, Бошњаковић: Степен испитаности народних говора на подручју шумадијско-војвођанског дијалекта, Јужнословенски филолог 65, Београд 2009, 229–265.

Радовановић, Драгана: Сугласнички систем говора Ваљевске Колубаре, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 57–79.

Радовановић, Драгана, Жарко, Бошњаковић: Фонетске варијације у говору избеглица у Новом Саду, у: Жарко Бошљаковић (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад, 2009, 310–338.

Радовановић, Драгана, Жарко, Бошњаковић: Теренски записи из Малог Гаја (Румунија), Прилози проучавању језика 40, Нови Сад 2009, 161–178.

Радовановић, Драгана: Дијалекатски текстови из Ваљевске Колубаре, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом  50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 421–450.

Радовановић, Драгана, Жарко, Бошњаковић: Синтетички поглед на творбу аориста и ареал наставака у штокавском наречју, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 181–205.

Радовановић, Драгана: Из кулинарске лексике Санада и Мокрина, у: Владислава Петровић (ур.), Зборник у част Гордани Вуковић: Лексикологија – Ономастика – Синтакса, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 221–232.

Радовановић, Драгана: Грех њене маме – између дијалекта и стандарда, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност: зборник радова са научног скупа одржаног у Лесковачком културном центру 18. децембра 2010. године. Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 173–181.

Радовановић, Драгана, у: Софија Милорадовић (ур. и прир.), Милина Ивановић-Баришић, Софија Милорадовић, Љиљана Недељков, Драгана Радовановић, Драгана Радојичић, Биљана Сикимић, Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011, 50 стр. (упитник)

Радовановић, Драгана: Географска терминологија у Паштровским исправама. Октоих: часопис за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори 2/3, Подгорица 2012, 185–196.

Радовановић, Драгана, Лаура Спариосу, у: Александра Вранеш (ур.), Говор Срба у румунском Банату на примеру радијских емисија, Филологија и интеркултуралност, књ. 1, Београд  2012, 113–124.

Радовановић, Драгана: Банатска месна трпеза, Годишњак за српски језик Филозофског факултета у Нишу [година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 461–469.

Радовановић, Драгана: Јетрва, свекрва у српским дијалектима, у: Савремена проучавања језика и књижевности, година IV/ књига 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, 43–54.

Радовановић, Драгана: Статус дијалекатске и покрајинске лексике у речницима књижевног језика, у: Милош Ковачевић (ур.), Традиције и иновације у савременом српском језику, Књига 1, Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, 113–118.

Радовановић, Драгана: О појединим сродственим терминима у српском и румунском Банату, у: Миља Радан (ур.), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар: Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, 2013, 181–188.

Радовановић, Драгана, Лаура Спариосу: Српска и румунска трпеза у северном и средњем Банату, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору II/1, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 205–213.

Радовановић, Драгана: Комплементарност речника и литерарних прича о речима, у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 295–303.

Радовановић, Драгана: Оглед из теренске бележнице (коментар уз транскрипт), у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности V, Деспoтовац: Народна библиотека «Ресавска школа», 2014, 157–169.

Радовановић, Драгана: Хлеб и обредна пракса у Војводини – етнолингвистички оглед у: Софија Милорадовић (ур.), Обредна пракса – речима о храни, Нови Сад: Матица српска, 2014, 65–83.

Радовановић, Драгана: Свадбена лексика у Банату, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 375–383.

Радовановић, Драгана, Нина, Аксић: Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852), у: Милош Ковачевић и Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 24–25. X 2014, Српски језик – од Вука до данас, Књига I, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 71–178.

Радовановић, Драгана: Из одевне лексике у Сиринићкој Жупи, у: Милош Ковачевић и Владимир Поломац (ур.) Зборник радова Путевима српских идиома, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 139–150.

Радовановић, Драгана: Један поглед на савремену српску и македонску лексикографску праксу (паралеле), пленарно излагање штампано у целини: Лексикологијата и лексикографијата (мостови меѓу јазиците), Скопље: Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», 2016, 15–23.

Радовановић, Драгана, Ана Јањушевић, Функционалност дијалектизама у драми Пелиново Жарка Команина, у: Радмила Жугић (ур.),  Дијалекти српскога језика: Истраживања, настава, књижевност I, [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет 2016, 159–170. – 1 електронски оптички диск (CD–ROM).

Публикација (ZbDSJ.pdf) је доступна на следећим сајтовима:

http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik

http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

 Радовановић, Драгана: Предраг Пипер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић, Асоцијативни речник српскога језика, Део I, од стимулуса ка реакцији, Београд, 2005, 525 стр., Наш језик, Београд 2005, 139–143 [приказ].

Радовановић, Драгана: Зборник  радова посвећен Недељку Богдановићу, ГОДИШЊАК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, година XX, број 8, Филозофски факултет у Нишу, 2006, 524 стр., Јужнословенски филолог 63, Београд  2007, 261–266  [приказ].

Радовановић, Драгана: Зборник радова I-II ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ, зборник радова I (стр. 493), зборник радова II (стр. 223), Институт за српски језик САНУ, Београд, 2007, Зборник Матице српске за славистику 74, Нови Сад  2008, 328–331 [приказ].

Радовановић, Драгана: Зборник радова посвећен Драгу ЋупићуЗБОРНИК ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ I, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008, 665 стр., Зборник Матице српске за славистику 76, Нови Сад 2009, 149–152 [приказ].

Радовановић, Драгана: Жарко Бошњаковић, Фонетске особине говора источне Шумадије, Српски дијалектолошки зборник LV, Београд, 2008, 1–322. стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 52/2, Нови Сад 2009, 233–240. [приказ].

Радовановић, Драгана: Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају – Монографије 5, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2008, 247 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 240–242 [приказ].

Радовановић, Драгана: Момчило Поповић и Драгољуб Петровић, О говору Спича, Грађа. Српски дијалектолошки зборник LVI/1, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ,  2009, 275 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 346–350 [приказ].

Радовановић, Драгана: Комплетно урађена дијалектолошка студија (Славољуб З. Марковић, Говор Ужичке Црне горе. Српски дијалектолошки зборник LVIII, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 337–672. стр., Српски језик 17, Београд 2012, 677–683 [приказ].

Радовановић, Драгана: Драгољуб Петровић и Јелена Капустина, Из лексике Качера. Српски дијалектолошки зборник LVIII, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2011, 1–336. стр., Јужнословенски филолог 68, 2012, 175–180 [приказ].

Радовановић, Драгана: О екавској-ијекавској граници у Србији (Славољуб З. Марковић, Границе ијекавских говора у западној Србији, Српски дијалектолошки зборник LIX, Београд: Српска академија наука и уметности и Инстититут за српски језик САНУ, 2012, 387[5]–484[102] стр. + карте), Српски језик 20, Београд 2015, 809–812 [приказ].

Тезе

 Радовановић, Драгана: Морфолошке особености говора средње Колубаре, магистарска теза, одбрањена 29. јуна 2005. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан АНУРС, доц. др Жарко Бошњаковић).

Радовановић, Драгана: Говор Ваљевске Подгорине, докторска дисертација, одбрањена 4. јуна 2012. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, (ментор: проф. др Мато Пижурица, чланови комисије: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС).

Остале активности

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Учесник у раду Комисије за израду СДА.

 Учешћа на научним скуповима

Међународни научни скуп Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике, Темишвар, 2007. (Dialoguri interculturale, 50 de ani de slavistica timisoreana, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie).

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Научни скуп Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2010.

IV скуп младих филолога Србије, Крагујевац, 2012.

Научни скуп Културе у дијалогу, Београд, 2012.

Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012. (са два реферата: један самостално и један у коауторству са проф. др Жарком Бошњаковићем).

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2012.

Друга међународна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2012.

Међународни научни скуп: Лексикологијата и лексикографијата (мостови меѓу

јазиците), Скопље, 2014.

Међународни научни скуп: Дијалекти српскога језика: Истраживања, настава, књижевност I, Лесковац, 2014.

Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетнички срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2014.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничком срединама и/или прериферним областима, Темишвар, 2016.

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, Београд, 2016.

Учешће на научним и осталим пројектима 

  1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика (2003–2006), Институт за српски језик САНУ;
  2. Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, Институт за српски језик САНУ (2006–);
  3. Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, у реализацији Института за српски језик САНУ (руководилац: Стана Ристић, 2003), Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије и UNESCO ERC/EPC/PP Section.
  4. Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички аспект (руководилац: Софија Милорадовић, 2010–2013), Матица српска.
  5. Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (руководилац: Софија Милорадовић, 2013–2016; наставак: 2017–2020), Матица српска
  6. Испитивање српских говора румунског дела Баната (руководилац: Жарко Бошњаковић, 2010–2013), Матица српска.
  7. Речник говора Ваљевске Подгорине (руководилац: Драгана Радовановић, 2017–2020), Матица српска.
  8. Истраживања историје и културе Срба у Румунији (руководилац пројекта: Миља Радан, 2016–2019), Научни центар при Савезу Срба у Румунији.

Остали пројекти

 Култура становања у Ваљевској Подгорини (руководилац пројекта: Драгана Радовановић, 2015, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Министарство културе и информисања Републике Србије); www.valjevskapodgorina.edu.rs       

Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у Банату) (руководилац пројекта: Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2017), Министарство културе и информисања Републике Србије.

Биографија:

Рођена 19. јуна 1973. године у Сенти.

1999 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине)

2001 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност)

1999–2003 Запослена у основној школи као наставник српског језика у одељењима са наставом на мађарском језику

2001 Положила је стручни испит у Новом Саду

2003 Запослила се у Институту за српски језик САНУ

2003–2006 Запослена као основни обрађивач на Речнику српскохрватског народног и књижевног језика

2006– Запослена на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора

2005 Магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду

2012 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду

2013 Изабрана у звање научни сарадник

2013 Изабрана у звање доцента на Филозофском факултету у Косовској Митровици

Види више →
 

Рођена 19. јуна 1973. године у Сенти.

1999 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине)

2001 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност)

1999–2003 Запослена у основној школи као наставник српског језика у одељењима са наставом на мађарском језику

2001 Положила је стручни испит у Новом Саду

2003 Запослила се у Институту за српски језик САНУ

2003–2006 Запослена као основни обрађивач на Речнику српскохрватског народног и књижевног језика

2006– Запослена на пројекту Дијалектолошка страживања српског језичког простора

2005 Магистрирала на Филозофском факултету у Новом Саду

2012 Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду

2006– Учесник у раду Комисије за израду Српског дијалектолошког атласа

2016– Учесник у раду Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас

2003– Руководилац и сарадник на другим научним пројектима:

Руководилац научног пројекта у Матици српској (2017–2020): Речник говора Ваљевске Подгорине

Руководилац пројекта Култура становања у Ваљевској Подгорини, 2015, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; www.valjevskapodgorina.edu.rs

Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, у реализацији Института за српски језик САНУ (руководилац: др Стана Ристић, 2003), Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије и UNESCO ERC/EPC/PP Section.

Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички аспект (руководилац: проф. др Софија Милорадовић, 2010–2013), Матица српска.

Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект (руководилац: проф. др Софија Милорадовић, 2013–2016; наставак: 2017–2020), Матица српска.

Испитивање српских говора румунског дела Баната (руководилац: проф. др Жарко Бошњаковић, 2010–2013), Матица српска.  

Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у Банату) (руководилац пројекта: проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2017.

Тезе:

Дипломски рад: „Географска терминологија у Цетињском љетопису и Паштровским исправама“ (24.12.1999, ментор: проф. др Мато Пижурица, комисија: проф. др Драгољуб Петровић, мр Жарко Бошњаковић)

Магистарска теза: „Морфолошке особености средње Колубаре“ (29.06.2005, ментор: проф. др Мато Пижурица, комисија: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан АНУРС и доцент др Жарко Бошњаковић.)

Докторска дисертација: „Говор Ваљевске Подгорине“ (04.06.2012, ментор: проф. др Мато Пижурица, комисија: проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС)

Научна и наставна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (27.03.2013)

Изабрана у звање доцента (20.06.2013)

Међународна сарадња

Сарадник на пројекту Истраживања историје и културе Срба у Румунији (руководилац пројекта: проф. др Миља Радан, 2016–2019), Научни центар при Савезу Срба у Румунији и Западни универзитет у Темишвару

Учешће у научним и стручним телима

2006– Учесник у раду Комисије за израду Српског дијалектолошког атласа

2016– Учесник у раду Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас

Учешће на скуповима

Међународни научни скуп Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике, 2-4, новембар, 2007, Темишвар (Наговештаји лексичке диференцијације српских говора у румунском Банату на сегменту лингвистичких карата)

Научни скуп Књижевност на дијалекту, одржан у Лесковцу 25. и 26. септембра 2008. године, Лесковац: Лесковачки културни центар (Ијекавица у Потајнику Ивана Негришорца)

Научни скуп Књижевност на дијалекту одржан у Лесковачком културном центру 18. децембра 2010. године. Лесковац: Лесковачки културни центар (Грех њене маме – између дијалекта и стандарда)

IV скуп младих филолога Србије. Научни скуп одржан у Крагујевцу 17. марта 2012. године, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу (Јетрва, свекрва у српским дијалектима)

Културе у дијалогу. Научни скуп одржан на Филолошком факултету у Београду 28–30. септембра 2012. године, Филолошки факултет Београд (Говор Срба у румунском Банату на примеру радијских емисија)

Међународни научни скуп: Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 19–21. октобар 2012, Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет. Simpozion ştinţific internacional. Моştenirea lingvistică sârba în spaţiul multicultural al Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara (О појединим сродственим терминима у српском и румунском Банату.)

Међународни научни скуп: Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 19–21. октобар 2012, Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет. Simpozion ştinţific internacional. Моştenirea lingvistică sârba în spaţiul multicultural al Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara (Услови чувања јата у штокавским говорима)

VII међународни скуп одржан у Крагујевцу 26–27. октобра 2012. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу (Статус дијалекатске и покрајинске лексике у речницима српског језика)

Међународни научни скуп одржан у Новом Саду 24. новембра 2012. године, Филозофски факултет: Филозофски факултет (Српска и румунска трпеза у северном и средњем Банату)

Међународни научни скуп: Лексикологијата и лексикографијата (мостови меѓу јазиците), одржан 28.02–02.03.2014, Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», Скопље (Један поглед на савремену српску и македонску лексикографску праксу (паралеле))

Међународни научни скуп: Дијалекти српскога језика: Истраживања, настава, књижевност I, одржан у Лесковцу 11. и 12. априла 2014. Године (Функционалност дијалектизама у драми Пелиново Жарка Команина)

IX међународни научни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 24–25.10.2014 (Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852))

Међународни научни скуп, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 17–19. октобар 2014, Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији) и Филозофски факултет Универзитета у Нишу (Свадбена лексика у Банату)

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничком срединама и/или прериферним областима одржан у Темишвару 14.10–16.10.2016, Савез Срба у Румунији–Западни универзитет у Темишвару (Теренски записи из Ченеја у румунском Банату)

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас, 11–13. мај 2016. године, Београд: Српска академија наука и уметности–Институт за српски језик САНУ–Матица српска–АНУРС (Од вукове трпезе из његовог рјечника до Матичиног једнотомника)

Организација скупова

Организовала Округли сто у Народном музеју у Ваљеву под називом Култура становања у Ваљевској Подгорини, децембра 2015. године, www.valjevskapodgorina.edu.rs

Предавања, промоције и сл.

Предавање: Српски језик у контексту обележавања матерњег језика (Бранимо језик и писмо у матичној држави), Филозофски факултет Косовска Митровица, 2015.г.

Остале активности:

Рецензент Зборника и других монографских издања Филозофског факултета у Косовској Митровици

Ментор и члан у више комисија одбрањених дипломских и мастер радова из области Дијалектологије, Дијалекатске лексикографије, Урбане дијалектологије и Ономастике на Филозофском факултету у Косовској Митровици

Наставник на предмету Ареална лингвистика на докторским студијама на Филозофском факултету у Косовској Митровици

Члан комисије за избор у звање доцента др Тање Трајковић, Филозофски факултет Ниш

Унутрашњи ментор на пројекту „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“

Служи се немачким, енглеским, мађарским, руским и другим словенским језицима.