Aleksandra Lončar Raičević, PhD

e-mail:

aleksandra.loncar.raicevic@filfak.ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://independent.academia.edu/AleksandraLoncar

Телефон:

064 801 3388

Научне области:

Филологија Н004, Фонетика, фонологија Н351, Лингвистика Н350,  Социолингвистика H360

Кључне речи:

савремени српски језик, фонетика, фонологија, акцентологија

Научна делатност:

Бави се савременим српским језиком (прозодијом, фонетиком, фонологијом, акустичком фонетиком, форензичком фонетиком) Учествовала је на више нучних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Лончар Раичевић, Александра: Прозодијска норма и језичка реалност, Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, у: Бојана Димитријевић (ур.), Ниш: Филозофски факултет, 2014, 145–154.

Лончар Раичевић, Александра: Ортотонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, Том 1 Езикознание. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2014, 200–207.

Јањић, Марина и Александра Лончар Раичевић: Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика, Philologia Mediana 6/6, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 415–429.

Loncar Raicevic, Aleksandra: ACOUSTIC ANALYSIS OF POST-ACCENTUAL QUANTITY IN SERBIAN, u: Vladimir Jovanović (ur.), FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistic and Literature, Vol. 13, N. 2, Niš 2015, 135–145.

Лончар Раичевић, Александра: Прилог проучавања природе акцената у српском језику, Српски језик 21, Београд 2016, 627–639.

Loncar Raicevic, Aleksandra: Acoustic and Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words), Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr. 1/2016, Koper 2017, 57–76.

Види више →

Доц. др Александра Лончар Раичевић

Библиографија  

Библиографија научних радова  

Студије и чланци  

Лончар, Александра: Неакцентоване дужине и ортотонијска норма, Библиотека семинарских и дипломских радова [коло II] 10, Ниш: Филозофски факултет, 2000, 1–80.

Лончар, Александра: Стојановићево бележење и проучавање акцената, Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, 2002, 257–264.

Лончар, Александра: Нагласне карактеристике електронских медија, Пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2007, 50–58.

Лончар, Александра: Акценат чешће употребљаваних речи (стандард, недоумице и дублети), Пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2007, 88–90.

Лончар, Александра и Маја Вукић, Однос између фитонима и етника / етнонима са истом мотивном основом, Прилози за фитолингвистику 5, Лексиколошка проучавања, књига 8, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 29–57.

Лончар, Александра и Маја Вукић, Прозодијска норма и језик медија, Годишњак за српски језик и књижевност [Година XXII] 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009, 207–214.

Лончар Раичевић, Александра: Акустичка  анализа  континуаната  дугог  јата, Годишњак  за  српски  језик [Година XXIV] 11, Ниш: Филозофски факултет, 2011, 131–140.

Лончар Раичевић Александра: Прозодијске карактеристике јатових континуаната (експериментално истраживање), Октоих, Часопис одјељења за српски језик и књижевност [Година I] 1/2, Подгорица: Издавачки центар Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори, Београд: Службени гласник, 2011, 209–217.

Лончар Раичевић, Александра: Регионалне варијанте изговора рефлекса јата у српском језику, IX национална конференција са међународним учешћем на тему: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново 2011, 135–147.

Лончар Раичевић, Александра:  Програм за анализу говора Speech Filing System и његова примена у фонетици, Годишњак за српски језик, [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 59–78.

Лончар Раичевић, Александра: Рефлекси јата иза сонанта р у савременој говорној пракси, Годишњак за српски језик [Година XXVI] 13, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 303–312.

Лончар Раичевић, Александра: Силазни акценти ван првог слога (дијалекат – стандард), у: Јордана Марковић (ур.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 305–313.

Лончар Раичевић, Александра: Прозодијска норма и језичка реалност, у: Бојана Димитријевић (ур.), Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на сърби и българи, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 145–154.

Лончар Раичевић, Александра: Ортотонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения – София, Том 1, Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, 200–207.

Јањић, Марина и Александра Лончар Раичевић: Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика, Philologia Mediana 6/6, Ниш: Филозофски факултет, 2014, 415–429.

Loncar Raicevic, Aleksandra: ACOUSTIC ANALYSIS OF POST-ACCENTUAL QUANTITY IN SERBIAN, u: Vladimir Jovanović (ur.), FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistic and Literature, Vol. 13, N. 2, Niš 2015, 135–145.

Лончар Раичевић, Александра: Прилог проучавања природе акцената у српском језику, Српски језик 21, Београд 2016, 627–639.

Loncar Raicevic, Aleksandra: Acoustic and Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words), Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr. 1/2016, Koper 2017, 57–76.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Лончар, Александра: Татјана Пауновић, Фонетика и /или фонологија, Критички приказ фонолошких теорија XX века, Стил, Београд – Бања Лука, 2004, 471–473. [приказ].

Лончар, Александра: Дијалектолошка истраживања, 20 година књиге (прилози и прикази), Огранак Вукове задужбине у Нишу, Ниш, 2008, 101–104  [приказ].

Лончар Раичевић, Александра: Јелица Јокановић-Михајлов, Прозодија и говорна култура, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2012, Годишњак за српски језик [Година XXV] 12, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 213–215 [приказ].

Лончар Раичевић, Александра: Ортографски и ортоепски приручник из српског језика (Фонетика и фонологија: Ортографска и ортоепска норма стандардног српског језика, Љ. Суботић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић, Филозофски факултет Нови Сад 2012), Philologia Mediana, 5/5, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 685–689, [приказ].

Тезе

Лончар Раичевић, Александра: Фонетско-фонолошке вредности јата у ијекавици, магистарска теза, одбрањена 29. 12. 2009. Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Јелица Јокановић-Михајлов, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић, проф. др Вељко Брборић).

Лончар Раичевић, Александра: Прозодија речи у говорима ужичког краја, докторска дисертација одбрањена 12. 2. 2016. Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци (ментор: проф. др Милан Драгичевић, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Драгомир Козомара).

Остале активности  

Учешће на научним скуповима:  

IX национална конференција са међународним учешћем на тему: Актуелни проблеми на устната комуникация, Велико Трново, 2011.

Реалност и фикција у култури Срба и Бугара, Ниш, 2013.

Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

The Twelfth International Slavic Studies Conference (May 9–10th 2014)  – “Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures”, Sofia, 2014.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет 5, Ниш, 2015.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Девети међународни скуп са међународним судјеловањем Истраживања говора,   Загреб, 2016.

Билатерална сарадња:

Учешће на пројекту Истраживање историје и културе Срба, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији при Савезу Срба у Румунији, Темишвар, 2016. 

 

Биографија:

Born in Pljevlja (Montenegro) on 6 July 1975.

2000  Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Niš (accentology).

2009  Took her MA degree (non-Bologna compliant) at the Faculty of Philology, University of Belgrade (phonetics, phonology, accentology).

2016 Took her PhD degree at the Faculty of Philology in Banja Luka (phonetics, phonology, accentology).

2016  Elected Assistant Professor.

See more →

Born in Pljevlja (Montenegro) on 6 July 1975.

2000  Graduated from the Faculty of Philosophy, University of Niš (accentology).

2009  Took her MA degree at the Faculty of Philology, University of Belgrade (phonetics, phonology, accentology).

2016 Took her PhD degree at the Faculty of Philology, University of Banja Luka (phonetics, phonology, accentology).

2016  Elected Assistant Professor.

Aleksandra Lončar Raičević is a lecturer at the Faculty of Philosophy, University of Niš, at several departments – the Department of the Serbian Language (Prosody of the Serbian Language, Phonetics and Phonology and Acoustic Phonetics), the Department of Journalism (Diction), the Department of the French Language (Serbian Language) and the Department of the Russian Language (Serbian Language I). She is also a lecturer at the PhD studies in philology at the Faculty of Philosophy in Niš on the courses Experimental Phonetics and Linguistics and Interdisciplinarity.

She is an external associate at the project Dialectological Research of the Serbian Linguistic Space (since 2011).

Theses

Master’s Thesis:

Lončar Raičević, Aleksandra: Phonetic and Phonological Values of yat in the Ieakavian Speech, MA thesis defended on 29 December 2009 at the Faculty of Philology, University of Belgrade (Advisor: Prof. Jelica Jokanović Mihajlov, PhD; Referees: Prof. Slobodan Remetić, PhD, Prof. Veljko Brborić, PhD).

PhD Thesis:

Lončar Raičević, Aleksandra: The Prosody of Words in the Speeches of the Užice Region, PhD thesis defended on 12 February 2016 at the Faculty of Philology, University of Banja Luka (Advisor: Prof. Milan Dragičević, PhD; Referees: Prof. Sreto Tanasić, PhD; Dragomir Kozomara, PhD, Assistant Professor).

International cooperation and projects

Research within the framework of the international project Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, implemented by the Centre for the Study of the Culture of Serbs in Romania under the auspices of the Union of Serbs in Romania, 2016.

Research within the framework of the international project Study of the History and Culture of Serbs in Romania, implemented by the Centre for the Study of the Culture of Serbs in Romania under the auspices of the Union of Serbs in Romania, 2017.

Conferences

Ninth National Conference with International Participants: Current Problems of Oral Communication, Veliko Tarnovo, 2011.

Reality and Fiction in the Culture of the Serbs and Bulgarians, Niš, 2013.

Trends and Achievements of Dialect Lexicography, Niš, 2013.

The Twelfth International Slavic Studies Conference (May 9–10th 2014) – “Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures”, Sofia, 2014.

Science and Contemporary University Conference 5, Niš, 2015.

Material and Spiritual Culture of Serbs in Multiethnic Environments and/or Peripheral Areas, Timisoara, 2016.

Ninth International Conference with International Participation Speech Research, Zagreb, 2016.

Other activities

Secretary of the Department of the Serbian Language at the Faculty of Philosophy, University of Niš (2012).

Member of the Election Committee of the Faculty of Philosophy, University of Niš (2016).

Secretary of the Editorial Board of Godišnjak za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu (2016).

Member of the Committee of Professional Ethics of the University of Niš (2016).

She can speak, read and write in English and Russian.