др Снежана Петровић

e-mail:

snezzanaa@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/SnezanaPetrovic

Телефон:

+381 11 3208 220

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Балтски и словенски језици и књижевности Н590, Уралски и алтајски језици и књижевности H620.

Кључне речи:

српски језик, етимологија, балканологија, туркологија, словенски језици, лексикологија, лексикографија, електронска лексикографија, дигитална хуманистика.

Признања и награде:

Награда „Павле Ивић“ Славистичког друштва Србије за 2013. годину за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Научна делатност:

Бави се српском, балканском и словенском етимологијом, утицајем страних језика, на првом месту турског, на ове језике, као и електронском лексикографијом и дигиталном хуманистиком. Коаутор је Огледне свеске (1998) и три свеске Етимолошког речника српског језика (2003, 2006, 2008), аутор монографије Турцизми у српском призренском говору (2012) и одредница за Појмовник српске културе (2011–). Коуредник је речничког портала Института за српски језик САНУ Расковник  и платформе за дигитална издања и транскрипцију српског рукописног наслеђа Препис. Објавила преко 70 наслова у домаћим и страним часописима и тематским зборницима и учествовала на 30 научних скупова у земљи и иностранству.

ORCID 0000-0003-1549-7294

Изабране публикације:

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 155–168.

Petrović, Snežana: Svest ‘consciousness’ and savest ‘conscience’ – Slavic layers in the Serbian lexicon, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 309–318.

Петровић, Снежана: Турцизми у српском призренском говору, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 424 стр. (Монографије, 16).

Петровић, Снежана: Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, 349–359.

Петровић, Снежана: Из црногорске дијалекатске лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад 2007, 667–674.

Етимолошки речник српског језика, 1, а–аш, Александар Лома (уредио уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (израдили аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр.

Петровић, Снежана: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/2, Нови Сад 1993, 71–127.

Види више →

Библиографија  

др Снежана Петровић научни саветник

 

Монографске публикације

Петровић, Снежана: Турцизми у српском призренском говору, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 424 стр. (Монографије, 16).

Етимолошки речник српског језика, Свеска 3: БЕ-БЈ (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2008, 365 стр.

Етимолошки речник српског језика, 2, БА–БД (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Одбор за етимолошки речник; Институт за српски језик САНУ, Етимолошки одсек, израдили Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Марија Вучковић, Маја Ђокић, Александар Лома и Снежана Петровић, уредио Александар Лома), Београд 2006, 289 стр. Етимолошки речник српског језика 2 (Ба-Бд) / Etymological Dictionary of the Serbian Language 2 (Ba-Bd)

Етимолошки речник српског језика, 1, а–аш, Александар Лома (уредио уредник), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (израдили аутори), Марија Вучковић, Маја Ђокић (сарадници), Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2003, 257 стр.

Етимолошки одсек Института за српски језик, Огледна свеска, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с. књ. 15, Београд 1998 (Марта Бјелетић, Ј. Влајић-Поповић, П. Ивић, А. Лома, Б. Сикимић, С. Петровић), L + 99 стр.

 

Студије и чланци

Петровић, Снежана: Две ране турске позајмљенице у словенским језицима – јарак и јаруга, Јужнословенски филолог LXXVIII/2, Београд 2022, 255–268.

Ilić, Velibor, Bajčetić, Lenka, Petrović, Snežana, Španović, Ana: SCyDia: OCR for Serbian Cyrillic with Diacritics – First Step on the Road to Retro-Digitization, Dictionaries and Societies, Proceedings of the XX Euralex International Congress, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 2022, pp. 387–400. ISBN 978-3-937241-87-6 (PDF)

Bajčetić, Lenka, Gmitrović, Marija, Španović, Ana, Petrović, Snežana: Digitization of the Serbian folk proverbs compiled by Vuk S. Karadžić, Digital Humanities Workshop, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2022, pp. 89–95. ISBN 978-1-4503-8736-1

Петровић, Снежана: Трагови раних словенско – турских језичких контаката (на материјалу старословенских споменика), У: Јованка Радић – Виктор Савић (ур.), Наслеђе и стварање. Свети Ћирило – свети Сава (869 – 1219 – 2019), Београд 2019 [2020], 231–252.

Петровић, Снежана, Манојловић, Соња: Начини моделирања одредница историјских речника у дигиталном окружењу, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић (ур.), Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак : Матица српска, 2021, 227–252.

Петровић, Снежана: Стари речници и нове технологије, Анали огранка САНУ у Новом Саду, број 14 за 2018, Српска академија наука и уметности, Огранак у Новом Саду: Нови Сад 2019, 38–47 (ISSN 1452-4112)

Петровић, Снежана, Вучковић, Марија: Етимолошки речници српског језика – од концепције ка методологији, у: Рајна Драгићевић, Вељко Брборић (ур.), Српска славистика : колективна монографија, радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта, Том 1, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 245–258.

Петровић, Снежана: Етимолошки речници, у: Милосав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић (ур.), Српска лексикографија од Вука до данас, Каталог изложбе, Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, Београд 2018, 141–151.

Petrović, Snežana: Turkish loanwords in Serbian: Sorting out missing and misplaced parts of a still growing puzzleinTzitzilisChr., GPapanastassiou (eds.) Ελληνική ετυμολογία / Greek etymologyΕλληνική γλώσσα: συγχρονία και διαχονία / Greek languagesynchrony and diachrony : 1, Thessaloniki 2017, 448–461.

Petrović, Snežana: Turkish Loanwords in the Czech Manuscript of Konstantin Mihailović’s “Memoirs of a Janissary”, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková and Vít Boček (eds.), Etymological Research into Czech, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 339–349.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Лексикографска анотација нестандардних облика у служби претраживости електронских речника, у: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 155–168.

Petrović, Snežana: Svest ‘consciousness’ and savest ‘conscience’ – Slavic layers in the Serbian lexicon, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Etymological Research into Old Church Slavonic, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 309–318.

Petrović, Snežana, Toma Tasovac: Multiple Access Paths for Digital Collections of Lexicographic Paper Slips, in: Iztok Kosem et al. (eds.),  Electronic Lexicography in the 21st Century: Linking Lexical Data in the Digital Age, Ljubljana: Institute for Applied Slovene Studies, Brighton: Lexical computing, 2015, 384–396.

Петровић, Снежана, Марија Ђинђић: Културна позајмљеница – српски јогурт између Истока и Запада, Јужнословенски филолог LXXI/3-4, Београд 2015, 251–265.

Петровић Снежана, Тома Тасовац: Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингвистичка и етнолошка истраживања, Гласник Етнографског института САНУ 62/2, Београд 2014, 171–180.

Петровић, Снежана: О значају проучавања турцизама из предвуковског периода на материјалу Старих српских записа и натписа Љубомира Стојановића, Јужнословенски филолог LXIX, Београд 2013, 391–399.

Петровић, Снежана: О Миклошичевим Турцизмима у језицима источне и југоисточне Европе и српском лексичком материјалу у њима, у: Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома (ур.), Miklosichiana bicentenaria. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Београд: САНУ, Старословенски одбор, 2013, 369–380.

Petrović, Snežana: Scr. неимар ‘chief architect’ – a turkish word in slavic guise?, in: Ilona Janyšková, Helena Karlíková (eds.), Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 2012, 327–334.

Петровић, Снежана: Турцизми у црногорским народним говорима (2), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/2, Нови Сад 2012, 183–192.

Петровић, Снежана: Турцизми у црногорским народним говорима (1), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LIV/2, Нови Сад 2011, 191–197.

Петровић, Снежана: Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића ка извор за проучавање језичке и културне интерференције на Косову и Метохији, у: Софија Милорадовић (ур.) Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 1, Језик и народна традиција, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 325–337(195–206).

Петровић, Снежана: Дахија и даија – “насилник” и “јунак”, Јужнословенски филолог LXVI, Београд 2010, 373–386.

Петровић, Снежана: Од именице (х)атар “воља, наклоност, милост” до придева безајтрен “необазрив”, Јужнословенски филолог LXV, Београд 2009, 319–330.

Петровић, Снежана: Прилог проучавању турцизама из Врања и суседних говора, у: Анђелка Митровић (ур.) Истоци и утоци, Сећање на Славољуба Ђинђића, Зборник радова,  Београд: Филолошки факултет, 2009, 147–157.

Петровић, Снежана: Битисати – „нестати“ или „постојати“? Историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2008, 431–440.

Петровић, Снежана: О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија, у: Срето Танасић (ур.) Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 429–434.

Петровић, Снежана: Из црногорске дијалекатске лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад 2007, 667–674.

Петровић, Снежана: Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, у: Александар Лома и др. (ур.) Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, 349–359.

Петровић, Снежана: Срп. дијал. кавал „каналић између оџака са расадом поврћа“ – порекло и балканске паралеле, Годишњак за српски језик и књижевност XX/8, Ниш 2006, 345–350.

Petrović, Snežana: Fehim Bajraktarević o rečima istočnjačkog porekla u srpsko-hrvatskom jeziku, Nur, Časopis za kulturu i islamske teme 12/4, Beograd 2004, 71–75.

Петровић, Снежана: Путеви лексичког позајмљивања: Позајмљенице из албанског у српском призренском говору, Balcanica XXXIV, Београд 2004, 157–172.

Петровић, Снежана, Јасна Влајић-Поповић: Неки методолошки проблеми у изради прве свеске Етимолошког речника српског језика, у: Јудита Планкош и др. (ур.), Живот и дело Павла Ивића, Суботица: Градска библиотека, Београд: САНУ, Народна библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет у Новом Саду, 2004, 141–148.

Петровић, Снежана: За произхода на два турцизма: сърб. бенг „младеж“, болме „тънък зид, преграда“ и техните паралели в балканските езици, Български Език LI/4, София 2004, 89–94.

Petrović, Snežana: On Some Serbian Dialectal Turcisms, Съпоставително езикознание 28/2, София 2003, 70–77.

Petrović, Snežana: O rečima persijskog porekla u srpskom jeziku, Persijska kultura na tlu Jugoslavije, Beograd, 2001, 72-80.

Петровић, Снежана: Отворено и затворено као ознаке за светлу и тамну нијансу боја, Кодови словенских култура 6, Боје, Београд 2001, 32–41.

Petrović, Snežana: Some problems of Balkan Slavic Turcisms, in: Christos Tzitzilis, Charalambos Symeonidis (eds.) Balkanlinguistik: Synchronie und Diachronie, Thessaloniki: Faculty оf Philosophy, Aristotle University, 2000, 175–187.

Петровић, Снежана: Дијалекти у контакту – порекло и фонетски лик шест турцизама из јужне Србије, Јужнословенски филолог LVI/3–4, Београд 2000, 803–812.

Петровић, Снежана: Ни абера нема, Наш језик  XXXIII/1–2, Београд 1999 [2000], 90–98.

Петровић, Снежана: Сх. бàга „обољење зглобова код коња и људи“, Јужнословенски филолог LIV, Београд 1998, 175–185.

Петровић, Снежана: Турцизми у Етимолошком речнику српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XL/1, Нови Сад 1997, 117–124.

Петровић, Снежана: Етимолошке белешке (сх. бага, баглама, баге, багља), Наш језик XXXI/1–5, Београд 1996, 137–140.

Петровић, Снежана: Неки турцизми у српскохрватској кулинарској терминологији, Јужнословенски филолог LI, Београд 1995, 223–232.

Петровић, Снежана: Значај дијалекатског материјала за проучавање турцизама у српском језику, у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 427–431.

Петровић, Снежана: Парне речи у лексичко-семантичком систему српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1994, 113–118.

Петровић, Снежана: Сх. аљкав „неуредан“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Нови Сад 1994, 461–468.

Петровић, Снежана: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/2, Нови Сад 1993, 71–127.

Петрович, Снежана: Об одном псевдотурцизме: сербохорв. алити „баловать”, Балканско езикознание/Linguistique balkanique 36/2, София 1993, 159–163.

Петровић, Снежана: Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое, Научни састанак слависта у Вукове дане 21/2, Београд 1993, 102–109.

 

Електронска лексикографија

Петровић, Снежана, Ана Шпановић, Марија Гмитровић, Ленка Бајчетић: Дигитално издање Српских народних пословица: Вук Ст. Караџић. Издавачи: Институт за српски језик САНУ, Београд и Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић“, Тршић. ISBN 978-86-82873-84-6

Петровић Снежана, Тома Тасовац: Дигитално издање  Рјечника говора Прошћења (код Мојковца) Милоша Вујичића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2018.

Петровић, Снежана, Ана Тешић, Соња Манојловић: Дигитално издање Речника говора јужне Србије Момчила Златановића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017

Петровић Снежана, Тома Тасовац: Дигитално издање Речника косовско-метохиског дијалекта Глише Елезовића, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац, Ана Тешић: Дигитално издање рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића, Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд, 2013.

Одреднице на порталу Појмовник српске културе

Петровић, Снежана: Орао, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013.

Петровић, Снежана: Свадба, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013.

Петровић, Снежана: Хлеб, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2013.

Петровић, Снежана: Аждаја, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Аждер, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Бајање, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Бајка, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Басма, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, 2014.

Петровић, Снежана: Басна, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Самрт, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Свекар, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Свекрва, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

Петровић, Снежана: Смрт, интернет портал Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

 

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Петровић, Снежана: Дуг Павлу Ивићу, Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013, 215–216.

Бјелетић, М., Влајић-Поповић, Ј., Петровић, С., Етимолошки симпозијум Брно 2011, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LV/2, Нови Сад 2012, 267–271, ISSN-035-5724│UDK 80/81 (82), UDC 81’373.6:061.2(437.322 Brno)”2011”.

Петровић, Снежана: In memoriam Оливера Јашар-Настева (25. новембар 1922 – 9. јануар 2000), Јужнословенски филолог LIX, Београд 2003, 239–244.

Петровић, Снежана: П. Радић, Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском, Библиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 17, Београд 2001, Јужнословенски филолог LVIII, Београд 2002, 132–136.

Petrović, Snežana: Stanislaw Stachowski, Wörterbuch der neupersischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen, Istanbul 1998, Лингвистичке актуелноси I/3, Београд 2000.

Petrović, Snežana: Marek Stachowski (ed.) Studia Turcologica Cracoviensia 5, Language and Culture of Turcic Peoples, Jagellonian University, Institute of Oriental Philology, Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow 1998, Лингвистичке актуелности I/1, Београд 2000, 54–56.

Станковић, Снежана: Преписивачи дјела у арабичким рукописима, Balcanica XX, Београд 1989, 428–430.

 

Резимеи

Ilić, Velibor, Bajčetić, Lenka, Petrović, Snežana, Španović, Ana: SCyDia: OCR for Serbian Cyrillic with Diacritics – First Step on the Road to Retro-Digitization, Dictionaries and Societies: Book of Abstracts of the XX Euralex International Congress, 12–16 July 2022, Mannheim, Germany, 2022, p. 112. ISBN 978-3-937241-86-9.

С. Петровић, Т. Тасовац, Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, (Зборник резимеа са скупа E-rječnici i E-leksikografija, Загреб, 10–11. маја 2019), 123–124.

Petrović, Snežana: [abstract]  Loanwords from Turkish gâvur and kâfir – (Un)faithful Images of Language Contact in the Balkans, 1st International Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor, November 3rd-5th, 2016, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2016, 28–29.

Petrović, Snežana, Toma Tasovac, Ana Tešić: [abstract] Digitizing Lexical Resources – Manuscript Dictionary of the Prizren Dialect, Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика, Математички факултет Универзитета у Београду, Математички институт САНУ, Национални центар за дигитализацију, Београд 2015, 10–11. P

Петровић, Снежана, Ана Голубовић: [резиме] Интернет портал „Појмовник српске културе“, Дигитална хуманистика. Међународна научна конференција,  Београд, 25–27. септембар 2015, Ур.: проф.др Александра Вранеш и проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд 2015, 127–129.

Petrović, Snežana: [abstract] Turkish Loanwords in Serbian – Sorting out Missing and Misplaced Parts of a Still Growing Puzzle, 1st International Conference on Greek Etymology, November 5th-6th, 2015, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2015, 16.

Петрович Снежана: [Резиме] Языковая, конфессиональная, этническая и культурная ситуация в городе Призрен вконце XIX—начале XX в. (по данным лексической картотеки Димитрия Чемерикича) XLIII Международная филологическая конференция 11—16 марта 2014 года, Тезисы, Санкт-Петербургский государственный университет Филологический факультет, Санкт-Петербург 2014, 155.

Petrović Snežana, Đinđić Marija: Cultural Borrowing – Turk. Yoğurt from East to West, 17th International Conference on Turkish Linguistics, September 3-5, 2014, Rouen, France, Abstracts, 125.

Петровић, Снежана: Дигитализација рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014.

Петрович, С.: [Резиме] О значении изучения турцизмов довуковского периода (на материале «Старих српских записа и натписа» Любомира Стояновича), Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Материалы II Международной научной конференции, Часть 1, Екатеринбург 2012, 211–213.

Петровић С.: [Резиме] Проучавање турцизама у јужнословенским језицима – 25 година после Бернштејна, Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна, Тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна, 15–17 марта 2011 г., Институт славяноведениа РАН, Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 2011, 341–342.

Petrović S., [Rezime] Tragom jezičke interferencije u Prizrenu. Uticaj turskog govora na srpski na materijalu iz zbirke reči Dimitrija Čemerikića, Zbornik rezimea sa skupa V. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu / Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 13-16. април 2011, 17.

Petrović S.: Las identidades nacionales en Kosovo: el papel del mito y de la religión, Jornada de la cultura eslava, Barcelona 2010, 7-8.

Петровић С.: [Резиме] Поглед на хронолошку и ареалну раслојеност турске лексике из перспективе турцизама у српском језику, Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник сажетака, Београд – Нови Сад, 2010, 80–81.

Петрович, С.: [Резиме] Методические проблемы трактовки тюркских заимствований в этимологических словарях славянских языков, Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 8-12 сентября 2009 г., Екатеринбург 2009, 209–210.

Петровић, С.: [Резиме] Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића ка извор за проучавање језичке и културне интерференције на Косову и Метохији, Зборник радова Филозофског факултета XXXVIII/2008, Косовска Митровица 2009, 31–32.

Петровић, С.: [резиме] Битисати – „нестати“ или „постојати“? Историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд 2007, 16.

Петровић, С.: [Резиме] Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања, Словенска етимологија данас. Зборник резимеа са скупа одржаног од 5. до 7. септембра 2006. у Београду, Београд 2006, 12.

Petrović, S.: [Rezime] Some Turkish Loans in Serbo-Croatian Cooking Terminology, Septième Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen, Rapports, Thessaloniki 1994, 165.

Petrović, S.: [Rezime] Tracing Lexical Borrowings in the Balkans: Albanian Loan-words in the Serbian Speech of Prizren, IX Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen, Resumes, Tirana 2004, 217.

 

Секундарно ауторство

Петровић Снежана, Тома Тасовац [уредници]:  Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, Београд: Институт за српски језик САНУ, у сарадњи са Центром за дигиталне хуманистичке науке, 2017.

Петровић, Снежана [уредник лингвистичког дела]: Интернет-портал „Појмовник српске културе“, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Косовска Митровица

Петровић, Снежана, Тома Тасовац [уредници]: Платформа за транскрипцију / електронска издања и транскрипцију рукописа препис.орг, Београд 2013.

Лома, Александар (ур.), Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић (ур. одбор): Словенска етимологија данас, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2007, XXII + 483.

Тезе

Докторски рад: Турцизми у српском призренском говору, одбрањен 28. септембра 2006. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Анђелка Митровић, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан САНУ Александар Лома.

Магистарски рад: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, одбрањен 23. маја 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Славољуб Ђинђић, чланови комисије: акад. Павле Ивић, проф. др Дарко Танасковић).

 

Научна звања:

У звање научног саветника изабрана 14.02.2017. године.

У звање вишег научног сарадника изабрана 07.12.2011. године.

У звање научног сарадника изабрана 23.05.2007. године.

Чланство у међународним радним телима и пројектима:

Координатор у европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017).

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету од 2012. године.

Члан ALE (Atlas Linguarum Europae) од 2008. године.

 

Популаризација науке

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Гостовање изложбе „Призрен – живот у речима“ у Музеју језика и писма при Центру за културу „Вук Караџић“ из Лознице, на 81. Вуковом сабору у Тршићу, 14–28. септембар 2014.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац. Призрен – живот у речима (каталог), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013, 36 стр. 36 стр.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Изложба „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14. – 30. октобар 2013.

 

Учешће на научним скуповима

Прва међународна научна конференција о језичким контактима на Балкану и у Малој Азији, Солун 2016.

Међународна научна конференција Оријенталистика јуче, данас, сутра,  поводом обележавања 90 година од оснивања одсека за оријенталистику Универзитета у Београду, Београд 2016.

Прва међународна конференција о грчкој етимологији, Солун 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика,  Београд 2015.

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд 2015.

Међународна научна конференција Електронска лексикографија у 21. веку: повезивање лексичких података у дигиталном добу, Сасекс 2015.

Међународна научна лингвистичка конференција, Државни универзитет у Санкт Петербургу, 2014.

Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014. 17.

Међународна научна турска лингвистичка конференција, Руан 2014.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014 – Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

Међународни научни скуп Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна, Москва 2011. (Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.)

Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 2011.

Међународна nаучна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд 2010.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународна научна конференција Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица 2009.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006. 37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни  научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику – Шездесет година Института за српски језик САНУ, Београд 2007.

Девети међународни балканолошки конгрес, Тирана, 2004.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Международен научен симпозиум по проблемите на етимологията, на общото, индоевропейското, балканското и славянското езикознание, посветен на акад. Вл. Георгиев по случай 90-годишнината от рождението му Научна конференција Ирански језик и култура на југословенском простору, Београд 2000.

Међународна научна конференција 90 година од рођења Владимира Георгијева, Софија – Банкја, 1998.

Међународна научна конференција Балканска лингвистика – синхронија и дијахронија, Солун 1997.

Седми међународни балканолошки конгрес, Солун 1994.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1992.

Међународни научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1992.

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1991.

Студијски боравци, радионице, школе

Студијски боравак у оквиру  Lexical Data Master Class у организацији DARIAH, Бранденбуршске академије (BBAW), Inria и Центра за дигиталне хуманистичке науке, Берлин (Немачка), 3–9. децембра 2017.

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Награде:

Награда „Павле Ивић“ за 2013. годину, коју додељује Славистичко друштво Србије, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Биографија:

Рођена 1965. године у Београду.

1988 Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за Оријенталну филологију.

1991 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

1993 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2006 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2007 Изабрана у звање научни сарадник.

2011 Изабрана у звање виши научни сарадник.

2017 Изабрана у звање научни саветник.

Добитник награде „Павле Ивић“ за 2013. годину, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Руководилац потпројекта „Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника“ ИИИ пројекта „Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“ (2011–).

Руководилац пројеката „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“ (2014–2015) и „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“ (2015–2017).

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (2012–).

Координатор у европском пројекту COST IS1305 (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017).

Представник Института за српски језик САНУ у DARIAH-RS, која је део европске организације DARIAH-EU (2015–).

Национални координатор DARIAH-RS Републике Србије (2019–).

Руководилац Одсека за дигитализацију  Института за српски језик САНУ (2020–).

Види више →
 

Рођена 1965. године у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за Оријенталну филологију (1988).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ  (1991).

Тезе

Магистарски рад:

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику, одбрањен 23. маја 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Славољуб Ђинђић, чланови комисије: акад. Павле Ивић, проф. др Дарко Танасковић).

Докторска теза:

Турцизми у српском призренском говору, одбрањена 28. септембра 2006. године на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Анђелка Митровић, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Слободан Реметић, дописни члан САНУ Александар Лома).

Научна звања

У звање научног сарадника изабрана 23.05.2007. године.

У звање вишег научног сарадника изабрана 07.12.2011. године.

У звање научног саветника изабрана 14.02.2017. године.

Руковођење пројектима

Руководилац потпројекта „Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника“ ИИИ пројекта „Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе“, финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије, бр. 47016 (2011–).

Руководилац пројекта „Призрен – живот у речима. Дигитализација рукописне рукописне збирке речи из Призрена Димитрија Чемерикића“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2014–2015). Препис

Руководилац пројекта „Расковник: српски лексикографски портал и платформа за упоредна истраживања српске лексике“, финансираног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије (2015–2017). Расковник

Награде

Награда „Павле Ивић“ за 2013. годину, коју додељује Славистичко друштво Србије, за књигу Турцизми у српском призренском говору.

Међународна сарадња и пројекти

Координатор у европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије (European Network of e-Lexicography, ENeL) (2013–2017). COST IS1305

Представник Института за српски језик САНУ у DARIAH-RS (Дигитална истраживачка инфраструктура за уметност и хуманистику), која је део европске организације DARIAH-EU (2015–).

Национални координатор DARIAH-RS Републике Србије, од 7. фебруара 2019. године.

ELEXIS – European lexicographic infrastructure, у оквиру програма Хоризонт 2020.

Чланства у научним и стручним телима

Члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету (2012–).

Члан делегације Србије у пројекту Атлас европских језика (Atlas Linguarum Europae) (2008–).

Потпредседник Заједнице института Србије за друштвене и хуманистичке науке (2008–2010).

Представник Института за српски језик САНУ у председништву и скупштини Заједнице института Србије (2008–).

Учешће на научним скуповима

Међународни научни скуп 21. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1991.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад 1992.

Међународни научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш 1992.

Седми међународни балканолошки конгрес, Солун 1994.

Међународна научна конференција Балканска лингвистика – синхронија и дијахронија, Солун 1997.

Међународни научни симпозијум о етимологији, општој, индоевропској, балканској и словенској лингвистици посвећен обележавању 90 година од рођења академика Владимира Георгијева, Софија – Банкја, 1998

Научна конференција Ирански језик и култура на југословенском простору, Београд 2000.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Девети међународни балканолошки конгрес, Тирана, 2004.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни  научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику – Шездесет година Института за српски језик САНУ, Београд 2007.

Међународна научна конференција Етнолингвистика. Ономастика. Етимологија, Јекатеринбург 2009.

Међународна научна конференција Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Косовска Митровица 2009.

Међународни научни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд 2010.

Међународни научни скуп Савремена славистика и научно наслеђе С. Б. Бернштејна, Москва 2011.

Пети међународни турколошки симпозијум земаља југоисточне Европе, Призрен 2011.

Међународна nаучна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Етнолингвистика. Ономастика. Етимологија, Јекатеринбург 2012.

Међународна научна лингвистичка конференција, Државни универзитет у Санкт Петербургу, 2014.

Регионална конференција Развој дигитализације – праксе и стандарди, Кладово, 28–30. мај 2014.

17. Међународна научна турска лингвистичка конференција, Руан 2014.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Прва међународна конференција о грчкој етимологији, Солун 2015.

Тринаеста национална конференција са међународним учешћем, Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика,  Београд 2015.

Међународна научна конференција Дигитална хуманистика, Београд 2015.

Међународна научна конференција Електронска лексикографија у 21. веку: повезивање лексичких података у дигиталном добу, Сасекс 2015.

Прва међународна научна конференција о језичким контактима на Балкану и у Малој Азији, Солун 2016.

Међународна научна конференција Оријенталистика јуче, данас, сутра,  поводом обележавања 90 година од оснивања одсека за оријенталистику Универзитета у Београду, Београд 2016.

XVI Међународни конгрес слависта, 20–27. август 2018, Београд.

XIII Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац 2018.

2nd International Conference on Greek Etymology: Greek and Balkan etymology, Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Солун (Грчка) 2018.

Међународна научна конференција: E-rječnici i E-leksikografija, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Загреб 2019.

Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, 15. октобар 2019, Српска академија наука и уметности, Београд.

Научни скуп Историјска лексикографија српског језика, 6–7. децембар 2019, Огранак САНУ у Новом Саду.

Научни скуп Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији, Српска академија наука и уметности, Београд 2021.

Међународна научна конференција DHW 2021: Digital Humanities Workshop (у коауторству са М. Гмитровић, Л. Бајчетић и А. Шпановић), онлајн, Кијев (Украјина) 2021.

Међународна научна конференција XX Euralex International Congress, Dictionaries and Societies (у коауторству са Л. Бајчетић, В. Илићем, А. Шпановић), онлајн, Манхајм, (Немачка) 2022.

Организација скупова

Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду.

Студијски боравци, радионице, школе

Студијски боравак у оквиру  Lexical Data Master Class у организацији DARIAH, Бранденбуршске академије (BBAW), Inria и Центра за дигиталне хуманистичке науке, Берлин (Немачка), 3–9. децембра 2017.

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Промоција  науке

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Изложба „Призрен – живот у речима“, Галерија науке и технике САНУ, 14. – 30. октобар 2013.

Петровић, Снежана, Тома Тасовац: Гостовање изложбе „Призрен – живот у речима“ у Музеју језика и писма при Центру за културу „Вук Караџић“ из Лознице, на 81. Вуковом сабору у Тршићу, 14–28. септембар 2014.

Предавања и промоције

1990. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом Турцизми у српскохрватском језику.

1993. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом: Етимолошка раслојеност турцизама у српскохрватском језику.

1998. године одржала предавање на Филолошком факултету у Београду под насловом Словенска етимологија у балканском контексту – турцизми, у оквиру циклуса предавања „Словенска етимологија данас“.

2001. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке секције Истраживачке станице у Петници (Ваљево) под насловом: Особине румелијских дијалеката у српско-хрватским турцизмима.

2003. године одржала предавање у оквиру Лингвистичке трибине Института за српски језик САНУ под насловом Турцизми као лексикографски проблем.

2003. године одржала два предавања на Institu Europeu de la Mediterránia, Barcelona: Identidad, definición y autodefinición de los Balcanes и Los Balcanes y las connotaciones que se les han ido aňadiendo a lo largo de la historia.

2003. године учествовала на семинару посвећеном животу и делу проф. Фехима Бајрактаревића, у организацији Филолошког факултета у Београду, Иранског културног центра и Гете института, са предавањем Фехим Бајрактаревић о речима источњачког порекла у српско-хравтском језику.

2008. године одржала предавање на Универзитету Помпеу Фабра у Барселони под називом Eslavos en los Balcanes – visiones distintas de una misma realidad en la construccion de la identidad.

2008. године одржала два предавања у културном центру Fundacio Caixa Cataluna у Барселони Dominio Otomano y Austrohungaro en los Balcanes и Los Balcanes durante el siglo XIX y los principios del siglo XX.

2010. године одржала предавање на Универзитету Помпеу Фабра у Барселони под називом Las identidades nacionales en Kosovo: el papel del mito y de la religión.

2013. Говор поводом тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ (поред: С. Петровић, Ј. Влајић-Поповић, А. Ломе), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013.

2015. говор на представљању речника Марије Ђинђић Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, одржаног у сали бр. 2 Српске академије наука и уметности.

2015. године одржала предавање под насловом Дигитализација штампаних и рукописних речника. Ка изради дигиталне инфраструктуре за српски језик (са Томом Тасовцем и Аном Тешић) у сали бр. 2 Српске академије наука и уметности.

2017. Одржала предавање под насловом Дигитализација рукописне и дијалекатске грађе у Институту за српски језик САНУ на стручној конференцији Нови хоризонти процеса дигитализације у Србији (организованој у оквиру међународног пројекта из програма „Endangered Archives“ Британске библиотеке, одржаној у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду.

2017. Говор под насловом Дигитализација речничког наслеђа у Институту за српски језик САНУ на представљању пројекта Расковник: речничка платформа Института за српски језик САНУ, одржаног у Свечаној сали Српске академије наука и уметности.

2018. Одржала предавање под насловом „Речничка платформа Расковник – Претражујмо Вука“ у Образовно-културном центру „Вук Караџић“ и Музеју језика и писма из Лознице, а у оквиру Дана Музеја језика и писма који су ове године били посвећени обележавању два века од објављивања Српског рјечника В. Караџића.

2018. Одржала предавање под насловом „Стари речници и нове технологије“ у огранку САНУ у Новом Саду.

2018. Одржала предавање под насловом „Дигитализација речничког наслеђа у Институту за српски језик САНУ“ у Друштву младих лингвиста.

2019. Одржала предавање под насловом „Дигитализација Вуковог Рјечника на платформи ИСЈ САНУ Расковник“, у оквиру летњег семинара „Језичка култура“ у Тршићу.

2021. Одржала предавање под називом „Речничка платформа Расковник“ у оквиру радионице за дигиталну хуманистику у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић“ у Тршићу (20. јули).

2022. Излагање „Дигитална издања Института за српски језик САНУ“ на Округлом столу Дигитализација данас и ново читање Доситеја (заједно са Аном Шпановић), Доситејев дом (7. децембар).

Рад у настави

1992–1993. и 1996–1998. држала вежбе из предмета Турски језик I и II на Одсеку за оријенталистику Филолошког факултета у Београду.

2008. држала курс Арапска граматичка терминологија на Групи за арапски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду.

Остале активности

Рецензент је две монографија, два зборника радова и више чланака за часописе (Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Гласник етнографског института САНУ, Годишњак за српски језик и др.) и зборнике радова.

Члан пет комисија за одбрану магистарског рада и шест за одбрану докторске дисертације на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Члан више комисија за избор у истраживачка и научна звања. Члан две комисије за избор у звање виши научни сарадник, у једном случају председник комисије (М. Ђинђић, М. Вучковић).

Знање језика:

активно: енглески, шпански, руски, турски,

пасивно: италијански, француски, арапски, сви словенски језици.