проф. др Недељко Богдановић

e-mail:

nedb@ni.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лексикологија Н353, Дијалектологија Н401, Етнокултурологија

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, дијалектологија, етнокултурологија

Признања и награде:

Повеља Матице српске за 2021. за неговање српске језичке културе и укупни допринос српској језичкој науци.

Научна делатност:

Бави се дијалекатском лексикографијом, дијалектологијом, и етнокултурологијом.

Изабране публикације:

Говори Бучума и Белог Потока, Српски дијалектолошки зборник  XXV, Београд 1979.

Говор Алексиначког Поморавља, Српски дијалектолошки зборник XXXIII, Београд 1987.

О говору и именима, Ниш 1990.

Изоглосе југоисточне Србије, Ниш 1992.

Језик и говор(сеперат),  Култуна историја Сврљига, II, Сврљиг1992.

Свадбене песме сврљишког краја, Културна историја Сврљига, III, Сврљиг 1995.

Практикум из дијалектологије (са Јорданом Марковић), Ниш 2000.

Види више →

Жупски виноградарски речник (са Драганом Вељковић), Александровац Жупски 2001.

Етно–културолошке теме, Сврљиг 2002.

Распутице језика око нас (са Драганом  Вељковић и Иреном Цветковић), Ниш 2004.

Микротпонимија Сврљига (сепарат), Ономатолошки прилози XVIII, Београд 2005.

Змијски речник југоисточне Србије (сепарат), Српски дијалектолошки зборник LIV, Београд   2007.

Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије,  Српски дијаектолошки зборник LV, Београд 2008.

О лесковачком говору, Лесковац 2009

Библиотека храма преподобне матере Параскеве (са М. Ђорђевићем и А. Богдановић), Сврљиг 2010.

Реч и песма (Утва златокрила Бранка Миљковића), Ниш 2011.

Поетски речник Гордане Тодоровић, Ниш 2011.

Језик и говор Старопланинаца, Ниш  2015.

Подмиџорскијеловник, Ниш 2015.

Антропографски речник југоисточне Србије (сепарат), Српски дијалектолошки зборник  LXIII, Београд 2016.

Пастирскки речник (сепарат), Српски дијалектолошки збоник 2019.

Пастирска лексика југоисточне Србије (са сар.), Ниш 2021.

Алексиначки језички поучник (са Маром Радоман Цветићанин и Александром Лончар Раичевић), Алексинац 2019.

Говор Алексиначког Поморавља (друго издање), Алексинац 2020.

Речник Алексиначког Поморавља (са Мајом Радоман Цветићанин), Алексинац 2021.

Биографија:

 Биографија:

Рођен је у Бучуму (1938, – родитељи Рада и Раден), општ. Сврљиг. Основну школу учио је  у Бучуму, нижу гимназију у Сврљигу, средњу економску у Нишу. Вишу педагошку завршио је у Нишу (1966), Филолошки факултет у Београду (1968), где је положио магистратуру (1976, тема: ,,Говори Бучума и Белог Потока у светлости најновије дијалектолошке грађеˮ), и докторат (1985, тема ,,Говор Алексиначког Поморављаˮ). После надничарења по грађевинама и пољопривредним добрима у Бачкој, радио је  у грађевинарству Ниша, службовао  у Сврљигу као књиговодствени и административни радник. Служба у просвети: Основна школа у Белом Потоку (Књажевац), Школа за металске раднике ,,Станко Пауновићˮ, Ниш. Радио је као лектор/коректор у Издавачкој установи ,,Градинаˮ.  Ниш. Универзитетска служба: Филозофски факултет у Приштини  (1980–1988: Дијалектологија), Филозофски факултет у Нишу (1988–2004: Дијалектологија, Историја језика, Старословенски језик). Од 2004. године пензионер. Стекао звање редовни професор универзитета, био ментор магистарских и докторских дисертација.

Био је оснивач и управник србистичких студија на Филозофском факултету у Нишу, наставник и продекан за науку Фулозофског факултета у Нишу, начелник Одсека језика и књижевност Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.

Био је секретар Редакционог одбора Енциклопедије Ниша,       Био је главни и одговорни уредник научног часописа Facta universitatis, члан редакције Нишког зборника, члан уредништва часописа за књижевност, културу и баштину БДЕЊЕ, уредник Етно–културолошког зборника,  и члан Уредништва Српскког дијалектолошког зборника. Члан је Одбора за дијалектологију и ономастику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе САНУ. Сарадник на научноистраживачком пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Био је руководилац пројекта Лексиколошка истраживања југоисточне Србије, и Пројекта Пастирска лексика југоисточне Србије.

Покретач је истраживања опсцене и вулгарне лексике у српском језику (скупови, зборници, сопствене лексичке збирке).

Учесник је на научним скуповима, држао предавања по позиву, рецензирао и промовисао издања из области науке о српском језику.

Поред својих ауторских издања приредио је више од 30 туђих издања и зборника радова са научних скупова.

Члан је Удружења књижевника Србије, по позиву,  (са више ауторских књига прича, песама, приређених књига).