проф. др Даринка Гортан Премк

e-mail:


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика H 352

Кључне речи:

Признања и награде:

Повеља Матице српске за неговање језичке културе, 1976.

Орден рада са сребрним венцем, 1985.

Награда Павле Ивић Славистичког друштва Србије, 2008.

Научна делатност:

Изабране публикације:

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 3, вразнути–гушчурина, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1965, 794 стр. [учешће у основној обради и помоћној редакцији]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 4, д–дугуља, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1966, 798 стр. [учешће у основној обради]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 5, дугуљан‒закључити, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик, 1968, 798 стр. [учешће у основној обради и основној редакцији: заврискати – загладнелост и закачити – заклептати]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 6, закључница–земљен, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1969, 798 стр. [учешће у основној обради и основној редакцији: занимив – заовица; запах – записница; заповјед – заравањ; зародити – засењеност; збрисавање – звавољити]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 7, земљенаст–интонирање, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1971, 798 стр. [учешће у основној редакцији: злоглав – злоследичан; известиочев – извлачити; излазић – излупати; изрезивање – изумило; изумиље – икона1; интац – интонирање]

Гортан Премк, Даринка: Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику, Београд: Научно дело, Институт за српскохрватски језик, Библиотека Јужнословенског филолога, 1971, 180 стр. (Нова серија, књ. 2).

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 8, интонирати–јурве, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1973, 800 стр. [учешће у основној редакцији: интонирати – ирша; истрaгати – истурити; истуркати – исцветати; јагњило – јадуљица; јатмице – јачина; Јеврејка – јединик; јет – Јовета]

Види више →

Речник српскохрватскога књижевног језика, 5, претовар–стоти, ур. Даринка Гортан Премк, Нови Сад: Матицa српскa, 1973, 1038 стр. [учешће у основној редакцији; учешће у суредакцији већег дела књиге]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 9, јургет–колитва, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1975, 800 стр. [учешће у основној редакцији: кам – каменисати; карлица – кастролчина; касу – кафтор; клапрати – клацнути; коврљан – коздолац; учешће у суредакцији: кестити се – килореџа; кисело – кицоштво; клач1 – клепашица; Клобук – кљочка; козевина – кокарда; кокање – колаузин]

Речник српскохрватскога књижевног језика, 6, стотина, ур. Даринка Гортан Премк, Нови Сад: Матицa српскa, 1976, 1038 стр. [учешће у основној редакцији; учешће у суредакцији већег дела књиге]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 10, колити–кукутица, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1978, 800 [учешће у основној редакцији: корисан – коровача; коровина – коса; косaбаша – космак; кратковремен – крвников; кривка – крикњача; крчмарица – кувати; учешће у суредакцији: колунел —команац; команда – комерцијски; Комесар – Комуловић; комун – коница; Корен – корион; космат – котарно; космат – котарно; котарски – кочијаштво; кочије – коштуњав; коштуњавац – крај; краљити се – кратковратаст; креативност – кремљ; кремницер – кретуш; крећ – кривичност; крила – кришпетље; кришпин – крнтијетина; крнути – крошни; крошња – крсташић; круба – кружић; кружје – крстуменка; крут – крушац; крушва – Крчмарић; куваћи – кујџија; кук – кукурек; кукурека – кукутица]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 11, кукутка–маква, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1981, 800 стр. [учешће у основној редакцији: купушњача – курјачан; куцати – кшефтовати; л – лад; Лада – Лазорчанин; ли – лијун, учешће у суредакцији: кукутка – кумирство; кумис – купина; купинара – купушњак; кућа – куцатања; лузукић – лак-полако; лап – ласцивност; лат – лашчица; ле – леден; леденаст – лекарење; лекарија – леотиња; леп – лепутирац; лепух – летњосечина; лето – лешчрба; липолист – листарица; листарка – лицемјер-; лицен – лишчић; ло – лозовача; Лозовина – Ломпар; лон – лишчура; луб – лужаћи; лужењак – лупарски; љ – љубај; љутић – љушчица; м – магуша]

Речник Његошева језика, 1, А–О, ур. Михаило Стевановић, Београд: САНУ, ЦАНУ, Вук Караџић, Народна књига, Обод, Просвета и СКЗ, 1983, 608 стр. [суредакција дела текста]

Речник Његошева језика, 2, П‒Ш, ур. Михаило Стевановић, Београд: САНУ, ЦАНУ, Вук Караџић, Народна књига, Обод, Просвета и СКЗ, Београд, 1983, 660 стр. [суредакција слова с]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 12, маквен–мозурица, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1984, 800 стр. [учешће у основној редакцији: маки – малешност; Милосавић – мимични; молика – мозурица; учешће у суредакцији: малокаван – малуља; малуљица – Мамцић; Мањак – мархата; мастија – матафјун; Маук – махова; мезгати – мелекшкаст; мердевинице – мерџанац; мерџан-грожђе – месњача; месо – метач; метва – мехов; миловезак – Милосавац; миран – мирџика; мистик – михана; михача – мјузикхолски]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 13, моире–наклапуша, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1988, 800 стр. [учешће у основној обради: н – на-; учешће у основној редакцији: молика – Моравчић; Mуња – мусјаин; муш1 – Mхољац; н – на-; учешће у суредакцији: мочварница – мрвке; мртавац – мршчица; музност – мукао; мусјак – мутљање; навејати – наводаџисати; надтрајати – назадњак; назадњачки – наизредице; наизуст – највећма; највећост – најмовнина; најмодавац – накицошити]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 14, накласати–недотруо, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1989, 800 стр. [учешће у суредакцији: нањихати се – напасник; настамба – насушти; нат – натмурити; натмушити (се) – натурање; натурати1 – наћева; начкаљати – нашчињати се; недосадан – недотруо]

Речник српскохрватскога књижевног језика, 1‒6, ур. Даринка Гортан Премк, Нови Сад: Матицa српскa, 1990 [2. фототипско издање], [учешће у припреми и суредакцијском прегледу у свих шест књига]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 15, недотупав–нокавац, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 1996, 799 стр. [учешће у суредакцији: Новаци – новожидовски]

Гортан Премк, Даринка: Речник одомаћених речи и израза Иве Андрића, Београд: Свеске Задужбине Иве Андрића 15/12, 1996, 9–51.

[= Гортан Премк, Даринка: Речник одомаћених речи и израза Иве Андрића, Београд: Посебан отисак из Свезака Задужбине Иве Андрића 15/12, 1996, 9–51.]

Гортан Премк, Даринка: Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, Беогрaд: Библиотека Јужнословенског филолога, 1997, 188 стр. (Књ. 14).

[=] Гортан Премк, Даринка: Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, Беогрaд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, 188 стр. [2. измењено и допуњено изд.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 16, нокат–одврзивати, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2001, 781стр. [учешће у суредакцији : нормалан – нотесић, нотешче – нука, обожавати – образ, обрвача – обрстлајтнаница].

Семантичко-деривациони речник, Свеска 1: Човек – делови тела, ур. Даринка Гортан Премк, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2003, 7–373 стр. (Лингвистичке свеске 3).

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 17, одвркао–Опово, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ, Институт за српски језик, 2006, 800 стр. [учешће у суредакцији: одело – одјељ-; одјене – одљокнути; одскочница – одузетост; ођа – оздоњи]

Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска, 2007, 1561 стр. [аутор секције: пропадати – пшеничник]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 18, оповргавање–оцарити, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. [учешће у суредакцији: останац – осудан, откоракнути – отолошки; учешће у рецензији текста: ормар – оцарити]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, оцат–петогласник, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [учешће у суредакцији: ошипка – ошчуро, пастила – патљикаш, патљица – пaушалски, паф – пашчурина, Пеак – пекарија; учешће у рецензији текста: оцат1 – ошчуро п1 – петогласник]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 20, петогодан–погдегод, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2017, 800 стр. [учешће у суредакцији: плакатирање–пламењача, пламење–планути2, по1– поаб-, поабетер – победоношчев, победопој–побојчић, поветажити–Пововић; учешће у рецензији текста: петогодан – планути2, плануће–погдегод]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 21, погдекад(а)–покупити, ур. Даринка Гортан Премк, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [учешће у суредакцији: погледати–погодит2, погодити–погрдња, под1–под2; учешће у рецензији текста: погдекад(а)–погломазан, поглотити–покупити]

Студије и чланци

Гортан Премк, Даринка: Падеж објекта у негативним реченицама у савременом српскохрватском књижевном језику, Наш језик 12/3–6, Београд 1962, 130–148.

Гортан Премк, Даринка: Синтагме с предлогом до с обзиром на својства предлога уопште, Наш језик, 13/1–2, Београд 1963, 64–80.

Гортан Премк, Даринка: Падежне и предлошко-падежне узрочне конструкције код Вука, Јужнословенски филолог 26/1–2, Београд 1963–1964, 437–457.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи: I. О синтагми, о суштини деклинације и појму падежа уопште. II. О независним падежима. О номинативу. О вокативу, Наш језик 17/3, Београд 1969, 143–154.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи: О зависним падежима и o својствима предлога. О генитиву (без предлога и са предлозима), Наш језик, 17/5, Београд 1969, 307–319.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи (наставак) : О дативу без предлога. О дативу с предлозима, Наш језик 18/4–5, Београд 1971, 263–271.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи (наставак) : О акузативу без предлога. О акузативу с предлозима, Наш језик 19/1, Београд 1972, 43–52.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи: О инструменталу без предлога. О инструменталу с предлозима, Наш језик 19/2–3, Београд 1972, 170–180.

Гортан Премк, Даринка: О еволутивним тенденцијама акузативних синтагми без предлога у српскохрватском језику, Јужнословенски филолог 30/1–2, Београд 1973, 281–295.

Гортан Премк, Даринка: Поводом седамдесетогодишњице рођења и одласка у пензију професора Михаила Стевановића, Наш језик 20/1–5, Београд 1973–1974, 145–156.

Гортан Премк, Даринка: О употреби двају глагола: 1. користити (се); 2. захвалити (се), Наш језик 21/4–5, Београд 1975, 270–274.

Гортан Премк, Даринка: Приступ обради падежних синтагми у средњој школи (свршетак): О локативу, Наш језик 21/4–5, Београд 1975, 233–239.

Гортан Премк, Даринка: Белић о „Нашем језику” и нашим задацима : Уз стогодишњицу рођења Александра Белића, оснивача и првог уредника часописа „Наш језик”, Наш језик 22/1–2, Београд 1976, 3–7.

Гортан Премк, Даринка: О значењу речи лила, Наш језик 23/1–2, Београд 1977, 47–49.

Гортан Премк, Даринка: О неким питањима двојаке глаголске рекције, Јужнословенски филолог 33, Београд 1977, 237–246.

Гортан Премк, Даринка: Уз Речник српскохрватског књижевног језика: неколико података и неколико речи, Наш језик 23/1–2, Београд 1977, 3–5.

Гортан Премк, Даринка: Неколико речи о терминолошким задацима писаца уџбеника, Наш језик 23/5, Београд 1978, 224–225.

Гортан Премк, Даринка и др.: Концепција уџбеника за општестручне и ужестручне предмете друге фазе средњег усмереног образовања, у: Концепција уџбеника за општестручне и ужестручне предмете, 1, Београд: Завод уџбенике и наставна средства, 1979, 1–33.

Гортан Премк, Даринка и др.: Концепција за ужестручне предмете, у: Концепција уџбеника за општестручне и ужестручне предмете, 2, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1979, 1–65.

Гортан Премк, Даринка и др.: Концепција уџбеника за српскохрватски језик за 2. фазу средњег усмереног образовања, Просветни преглед, Београд 1979.

Гортан Премк, Даринка: О граматичкој информацији и семантичкој идентификацији у великом описном речнику, Наш језик 24/3, Београд 1980, 107–114.

Гортан Премк, Даринка: О неким проблемима синтаксичке норме у Речнику САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 10/1, Београд 1981, 91–95.

Гортан Премк, Даринка: Питања и одговори, Наш језик 25/1–2, Београд 1981, 106.

Гортан Премк, Даринка: О семантичком садржају лексикографске дефиниције, у: Драго Ћупић (ур.), Лексикографија и лексикологија: зборник радова, Београд: Институт за српскохрватски језик САНУ, Филолошки факултет, Нови Сад: Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета, Матица српска, 1982, 49–51.

Gortan Premk, Darinka: Više pažnje nastavi maternjeg jezika, Prevodilac 2/3, Beograd 1983, 92‒93.

Gortan Premk, Darinka: O semantičkoj identifikaciji u dvojezičnom rečniku, Prevodilac 2/1, Beograd 1983, 15‒18.

Гортан Премк, Даринка: Синонимски низ у лексикографској дефиницији, Научни састанак слависта у Вукове дане 12/1, Београд 1983, 45‒50.

Гортан Премк, Даринка: Уз осамдесетогодишњицу рођења Михаила Стевановића, Наш језик 26/1, Београд 1983, 59–60.

Гортан Премк, Даринка: Обрада предлога у великим описним речницима, у: Јован Јерковић (ур.), Лексикографија и лексикологија: зборник реферата, Београд: Институт за српскохрватски језик, Нови Сад: Матица српска, Одељење за књижевност и језик, Београд 1984, 35‒39.

Гортан Премк, Даринка: Полисемија и хомонимија у српскохрватском језику, Јужнословенски филолог 40, Београд 1984, 11–19.

Гортан Премк, Даринка: Српскохрватска лексикографија XIX века: преглед лексикографских концепција, Наш језик 26/2–3, Београд 1984, 139–146.

Gortan Premk, Darinka: Srpskohrvatska leksikografija 19. veka, Jugoslovenski seminar za strane slaviste 33–34, Zadar 1984, 29–37.

Гортан Премк, Даринка: Усавршавање опште концепције уџбеника за основну школу. Савремени уџбеник, Гласило Завода за уџбенике и наставна средства 1, Београд 1984, 5‒6.

Гортан Премк, Даринка: Још о регуларној полисемији, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 27–28, Нови Сад 1984–1985, 183–188.

Гортан Премк, Даринка: О семантичком односу деривата према творбеној основи, Научни састанак слависта у Вукове дане 16/1, Београд 1987, стр. 101–107.

Гортан Премк, Даринка: О месту термина у лексичком фонду, Научни састанак слависта у Вукове дане 18/1, Београд 1990, 15–21.

Гортан Премк, Даринка: Реч као јединица лексичког система, Преводилац 9/1–2, Београд 1990, 21–24.

Гортан Премк, Даринка: О неким моделима метафоричне полисемантичке дисперзије, Научни састанак слависта у Вукове дане 20/2, Београд 1991, 251–259.

Гортан Премк, Даринка: О терминолошким јединицама и њиховој обради у Речнику САНУ, Наш језик 29/1–2, Београд 1991, 49–54.

Гортан Премк, Даринка: Лексичка синонимија у дескриптивним речницима и у језику уопште, Конфронтациона проучавања српског и других словенских језика: зборник теза и резимеа Саопштења са научног колоквијума одржаног 8. маја 1992, на Филолошком факултету у Београду, Катедра за славистику и Центар за научноистраживачки рад Филолошког факултета, 1992, 5–6.

Гортан Премк, Даринка: О месту речи у језичком систему = O meste slova v jazykovoj sisteme, Анали Филолошког факултета, Свеска посвећена Миљану Мојашевићу, књ. 19, Београд 1992, 151–156.

Гортан Премк, Даринка: О семантичкој позицији као месту реализације једне лексеме, Јужнословенски филолог 48, Београд 1992, 13–23.

Гортан Премк, Даринка: О регуларности семантичког варирања, Јужнословенски филолог 49, Београд 1993, 23–28.

Гортан Премк, Даринка: О лексичкој синонимији, Научни састанак слависта у Вукове дане 22/2, Београд 1994, 5–11.

Гортан Премк, Даринка: О новоме типу дескриптивног речника, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 37/1–2, Београд 1994, 203–208.

Гортан Премк, Даринка: Типови и врсте речи, Јужнословенски филолог 50, Београд 1994, 117–128.

Гортан Премк, Даринка: Метафора, метонимија и синегдоха у језику и стилу, Научни састанак слависта у Вукове дане 23/2, Београд 1995, 61–70.

Гортан Премк, Даринка: О лексикографској дефиницији и систему лексикографских дефиниција у једнојезичком речнику, Прилози 21/2, Скопје: Македонска академија науките и уметностите, 1996, 105‒123.

Гортан Премк, Даринка: О несамосталним семантичким елементима у структури лексема, Јужнословенски филолог 52, Београд 1996, 19‒24.

Гортан Премк, Даринка: О платисемији, Наш језик 31/1–5, Београд 1996, 76–84.

Гортан Премк, Даринка: О структури и семантици деривата, Наш језик 30/1–5, Београд 1995–1996, 76–81.

Гортан Премк, Даринка: О лексици Слободана Јовановића, у: Миодраг Јовичић (ур.), Слободан Јовановић Личност и дело: зборник радова са научног скупа одржаног од 17. до 20. фебруара 1997. године, Београд: Српска академија наука и уметности, 1998, 749–755. (Научни скупови, XC. Одељење језика и књижевности, 21).

Гортан Премк, Даринка: О универзуму једнотомног дескриптивног речика стандардног језика – лексикографске недоумице, Македонски јазик: Билтен на Катедрата за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет во Скопје 45–47, Скопје 1998, 107‒114.

Гортан Премк, Даринка: Полисемија: предавање одржано 17. јануара 1998. на Републичком семинару за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Књижевност и језик 46/1, 1998, 1–10.

Гортан Премк, Даринка: За лексикографската дефиниција и системот на лексикографските дефиниции во еднојазичниот речник, XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1999, 23–26.

Гортан Премк, Даринка: Још о томе кад Срби уче српски, у: Актуелни проблеми граматике српскога језика: Зборник радова са другог, међународног, научног скупа „Актуелни проблеми граматике српског језика”, Суботица: Градска библиотека Суботица, Београд: Народна Библиотека Србије, Институт за српски језик САНУ, 1999, 165–168.

Гортан Премк, Даринка: О наредним задaцима српске лексикографије стандардног језика, Јужнословенски филолог 56/1–2, Београд 2000, 289–294.

Gortan Premk, Darinka: O semantici i strukturi derivata, Slowotwórstwo a inne sposoby nominacji: Materialy z 4 konferencji Komisji Slowotwórstwaprzy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice 27‒29 wrzešnia 2000, 40‒46.

Гортан Премк, Даринка: О традицоналном и модерном у нашој лингвистици (трибина), Лингвистичке актуелности 1/2, 2000, 101–104.

Гортан Премк, Даринка: Семантичко-деривациони речник српскога језика, Лингвистичке актуелности 2/5, Београд 2001, електронски извор.

Гортан Премк, Даринка: Семантичко-деривациони речник српскога језика, Језик данас 5/13, Београд 2001, 6‒10.

Гортан Премк, Даринка: Речник деривационих гнезда као основа за упоредно испитивање лексичких система словенских језика, XXVII научна конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2000), Лингвистика 1, 2001, 19‒24.

Гортан Премк, Даринка: Још о критеријима хомонимије придева, Славистички студии: списание за русистика, полонистика и бохемистика: орган на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет на Универзитетот Кирил и Методије во Скопје 10, Скопје 2002, 145‒149.

Гортан Премк, Даринка: Семантичко-деривациони речник српскога језика, Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе: Београд, Нови Сад, 10–12. априла 2001. године, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002, 103‒110.

Гортан Премк, Даринка, Милица Миркуловска: Семантичко-деривациони двојезични речници: семантичко-деривациони српско-македонски речник, XXVIII научна конференција на XXXIV Мегународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 13–14. август 2001.), Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, 2002, 121–131.

Гортан Премк, Даринка: Лингвистички речници (наредни задаци), Научни састанак слависта у Вукове дане 31/1, Београд 2003, 111–117.

Гортан Премк, Даринка: Семантичко-деривациони речник, 1: Човек ‒ делови тела, Просветни преглед: Пројекти (06. 11. 2003), 16.

Гортан Премк, Даринка: Једно закаснело извињење, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића: зборник радова са трећег међународног научног скупа Живот и дело академика Павла Ивића, Београд, Нови Сад, Суботица, 17–19. септембар 2001, Суботица: Градска библиотека, Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ, Народна библиотека Србије, Нови Сад: Матица српска, Филозофски факултет, 2005, 289–292.

Гортан Премк, Даринка: Српска лексикографија данас. Три предлога, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Институт за српски језик САНУ: зборник радова, 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 243−247.

Gortan Premk, Darinka: Istorija reči, u: Predrag Piper, Milorad Radovanović (ur.), Lingvistika Milke Ivić, Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2008, 219‒231.

Гортан Премк, Даринка: Ирена Грицкат-Радуловић – велики лексикограф и учитељ лексикографије, Јужнословенски филолог 66, Београд 2010, 21–30.

Гортан Премк, Даринка: Синомимија и синоними у македонском језику и словенским језицима уопште, XXXVI научна конференција на Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 24–25 август 2009), Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2010, 7–12.

Гортан Премк, Даринка: О квалификатору фигуративно у српским (српскохрватским) дескриптивним речницима, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса: зборник у част Гордане Вуковић, Нови Сад, 2011, 27–37.

Гортан Премк, Даринка: О наредним задацима српске дериватологије из угла једног лексикографа, у: Рајна Драгићевић (ур.), Творба речи и њени ресурси у словенским језицима: Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, Београд: Филолошки факултет, 2012, 555–559.

Гортан Премк, Даринка: Дефинисање у српској лексикографији, у: Савремена српска лексикографија у теорији и пракси: (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 131–139.

Гортан Премк, Даринка: Фигуративна значења у српској лексикографији, Савремена српска лексикографија у теорији и пракси: (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 155–165.

Гортан Премк, Даринка: O лексикографској дефиницији и систему лексикографских дефиниција, у: Миливој Алановић и др. (ур.), Лексика, граматика, дискурс: зборник у част Вери Васић, Нови Сад, 2014, 31–39.

Гортан Премк, Даринка: Још о обради предлога у дeскриптивним речницима савременог српског језика, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоко Номаћи (ур.), У простору лингвистичке славистике: зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера, Београд: Филолошки факултет, 2015, 287–292.

Гортан Премк, Даринка: Неколико речи о савременој српској дескриптивној лексикографији, у: Јасмина Дражић, Исидора Бјелаковић, Дејан Средојевић (ур.), Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију: Зборник у част Љиљани Суботић, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2016, 431–437.

Гортан Премк, Даринка, „Српска лексикографија данас”, Јужнословенски филолог, 2017, 73‒2, 291–313.

Гортан Премк, Даринка. Платисемија и симилисемија у полисемантичкој структури једне лексеме, Наш језик, 2018, 49, 1, стр. 1–12.

Petra Košutar i Mislav Kovačić (ur.), Od dvojbe do razdvojbe: Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Zagreb: Ibis grafika, 2018, 548 str. Platisemija i similisemija u polisemantičkoj strukturi jedne lekseme, str. 95–105.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Гортан Премк, Даринка: О једном корисном терминолошком приручнику (Научно-технички речник руско-српскохрватски), Наш језик 22/3, 1976, 160–161.

Гортан Премк, Даринка: Уз Речник жаргона, Наш језик 22/3, 1976, 161–162.

Гортан Премк, Даринка, Гордана Јовановић: Retrográdny slovnik slovenščiny (Jozef Mistrík. Vydala Univerzita v Bratislave, 1976), Јужнословенски филолог 36, 1980, 191–195.

Гортан Премк, Даринка, Гордана Јовановић: Грамматический словарь русского языка (А. А. Зализняк. Москва: Словоизменение, 1977), Јужнословенски филолог 37, 1981, 287–291.

Гортан Премк, Даринка: О Речнику нових речи [Ј. Ћирилова], Наш језик 26/1, 1983, 42–47.

Гортан Премк, Даринка: O Rečniku Njegoševa jezika, Prevodilac 4, 1983, 52–55.

Гортан Премк, Даринка: Govorimo slovenački (Katjuša Zakrajšek. Beograd: Naučna knjiga, 1989), Prevodilac 4, 1989, 42–43.

Гортан Премк, Даринка: O leksikologiji i leksikografiji, Prevodilac 4, 1989, 44–47.

Гортан Премк, Даринка: Савремени српскохрватски језик и култура изражавања (уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе) (Живојин Станојчић, Љубомир Поповић и Стеван Мицић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1989, 440 стр.), Живи језици 32/1–4, 1990, 91–93.

Гортан Премк, Даринка: Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику (лексичко-граматички приступ) (Стана Ристић. Београд: Институт за српскохрватски језик (Бибилиотека Јужнословенског филолога, нова серија, књ. 9), 1990, стр. 1–172), Јужнословенски филолог 48, 1992, 177–179.

Гортан Премк, Даринка: Митар Пешикан, велики и необичан човек, Задужбина Вука Ст. Караџића, Задужбина, септембар 1996, 1.

Гортан Премк, Даринка: О зеленом коњу (нови лингвистички огледи) (Милка Ивић. Београд: Словограф, 1995), Књижeвност 3–4, 1996, 465–468.

Гортан Премк, Даринка: Синтаксис современного сербохорватского языка: Словосочетание и простое предложение (Ольга Ивановна Трофимкина. Учебное пособие для студентов славистов, Санкт-Петербург, Издательство С.-Петербургского университета, 1993), Књижевност и језик 44/3–4, 1996, 153–156.

Гортан Премк, Даринка: Italijansko-srpski rečnik (Ivan Klajn. Београд: Nolit, 1996), Јужнословенски филолог 53, 1997, 217–220.

Гортан Премк, Даринка: Лексичка хомонимија; на примјеру српскохрватског стандардног језика (Данко Шипка. Београд: Институт за српскохрватски језик САНУ, 1990, стр. 9–173), Јужнословенски филолог 53, 1997, 237–243.

Гортан Премк, Даринка: Jezikoslovna razdvojba (Branka Tafra. Zagreb: Matica hrvatska, 1995, 199 str.), Лингвистичке актуелности 1/3, 2000, 7–13.

Гортан Премк, Даринка: Osnovi leksikologije i srodnih disciplina (Danko Šipka. Novi Sad: Matica srpska, 1998), Наш језик 33/3–4, 2000, 301–306.

Гортан Премк, Даринка: Српско-бугарски речник, тематски • хомонимни, Лексикон међујезичких хомонима и полисема / Сръбско- български речник, тематичен • омонимен, Лексикон на међуезиковите омоними и полисеми (Ценка Иванова, Мариана Алексић. Велико Трново: Издателство ПИК, 1999, 5–287), Славистика 4, 2000, 288–290.

Гортан Премк, Даринка: Filologija 30–31 (Zagreb: Razred za filološke znanosti, 1998, 351 str.), Лингвистичке актуелности 1/1, 2000, 34–38.

Гортан Премк, Даринка: Обратни речник српскога језика (Мирослав Николић. Београд, 2000), Наш језик 34/1–2, 2001, 170–172.

Гортан Премк, Даринка: Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику – творбена и семантичка анализа (Рајна Драгићевић. Београд: Институт за српски језик, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 18, 2001, 1–281), Јужнословенски филолог 57, 2001, 110–121.

Гортан Премк, Даринка: DU YU SPEAK ANGLOSRPSKI? Rečnik novijih anglicizama (Vera Vasić, Tvrtko Prćić, Gordana Nejgebauer. Нови Сад, 2001), Лингвистичке актуелности 3/8–9, 2002. [електронски извор].

Гортан Премк, Даринка: Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику – творбена и семантичка анализа (Рајна Драгићевић. Београд: Институт за српски језик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, Књ. 18, 2001, 281 стр.), Лингвистичке актуелности 3/8–9, 2002. [електронски извор].

Гортан Премк, Даринка: Rečnik tvorbenih formanatа : početne leksičke liste (Danko Šipka. Beograd: Alma, 2003, 5–279), Јужнословенски филолог 60, 2004, 226–235.

Гортан Премк, Даринка: Асоцијативни речник српскога језика (I део; од стимулуса ка реакцији) (Предраг Пипер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Београд: Београдска књига, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Службени лист, 2005. 5–525), Јужнословенски филолог 61, 2005, 255–260.

Гортан Премк, Даринка: Асоцијативни речник српскога језика (I део; од стимулуса ка реакцији) (Предраг Питер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Београд: Београдска књига, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Службени лист, 2005, 5–525), Наш језик 36/1–4, 2005, 143–145.

Гортан Премк, Даринка: Od riječi do rječnika (Branka Tafra. Zagreb: Školska knjiga, 2005, 7–318), Јужнословенски филолог 61, 2005, 274–279.

Гортан Премк, Даринка: Толковен речник на македонскиот јазик, том I А – Ж, Скопје: Институт за македонски јазик, “Крсте Мисирков”, 2003, Македонски јазик: Билтен на Катедрата за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет во Скопје 56 2005, 203–208.

Гортан Премк, Даринка: Лексикологија српског језика (Рајна Драгићевић. Београд: Завод за уџбенике, 2007, V–XV + 17–366), Јужнословенски филолог 63, 2007, 232–237.

Гортан Премк, Даринка: Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија (Мариана Алексић. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2006, 5–281), Јужнословенски филолог 63, 2007, 277–282.

Гортан Премк, Даринка: Речници Ђорђа Оташевића, Наш језик 38/1–4, 2007, 120–125.

Гортан Премк, Даринка: Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу (Рајна Драгићевић. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010), Књижевност и језик 57/1‒2, 2010, 167‒169.

Гортан Премк, Даринка: Лексикологија и граматика у школи: Методички огледи (Рајна Драгићевић. Београд: Учитељски факултет, 2012, 241 стр.), Лингвистичке актуелности 21, 2012, 34‒36.

Гортан Премк, Даринка: Речи о човеку (Номинација човека у српском језику) (Гордана Штасни. Нови Сад: Филозофски факултет, 2013), Књижевност и језик 60/1, 2013, 157‒160.

Гортан Премк, Даринка: Фразеолошки речник српског језика (Ђорђе Оташевић. Нови Сад: Прометеј, 2012), Република Србија: Управа за заједничке послове републичких органа (одељење за информационо-документационе и библиотечке послове). Информативни билтен 12, 2013. [електронски извор].

Гортан Премк, Даринка: Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük [M. Đinđić], Наш језик 45/1‒2, 2014, 93‒97.

Гортан Премк, Даринка: Поредбена српско-украјнска фразеологија (Дејан Ајдачић, Лидија Непоп Ајдачић. Београд: Алма, 2015, 242 стр.), Лингвистичке актуелности 26, 2015, 67–70.

Гортан Премк, Даринка: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, XIX том, (Београд 2014: САНУ, I–CXVII и 1–800), Јужнословенски филолог 71/3–4, 2015, 311–315.

Гортан Премк, Даринка: Толковен Речник на македонскиот јазик, Наш језик 46/1–2, 2015, 63–66.

Библиографије

Гортан Премк, Даринка и др.: Библиографија радова Јужнословенског филолога за 1959, 1960. и 1961. годину, Јужнословенски филолог 25, 1961–1962, 437–551.

Гортан Премк, Даринка и др.: Библиографија радова Јужнословенског филолога за 1962. и 1963. годину, Јужнословенски филолог 26/3–4, 1963–1964, 631–738.

Гортан Премк, Даринка и др.: Библиографија радова Јужнословенског филолога за 1964, 1965. и 1966. годину, Јужнословенски филолог 27/3–4, 1968–1969, 589–755.

Гортан Премк, Даринка и др.: Библиографија радова Јужнословенског филолога за 1967 и 1968. годину, Јужнословенски филолог 28/3–4, 1970, 579–721.

Гортан Премк, Даринка и др.: Библиографија радова Јужнословенског филолога за 1969. и 1970. годину, Јужнословенски филолог 29/3–4, 1973, 641–790.

Секундарно ауторство

Гортан Премк, Даринка (прир.): Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 499 стр. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 1].

Гортан Премк, Даринка (прир.): Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 504–1000. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 2].

Гортан Премк, Даринка (прир.): Граматике. О граматикама, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 474 стр. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 12].

Гортан Премк, Даринка (прир.): О различитим питањима савременог језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 694 стр. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 13].

Гортан Премк, Даринка, Вера Васић и Рајна Драгићевић (ред.): Семантичко-деривациони речник, свеска 2: човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Лингвистичке свеске 5, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2006, 3–774.

Тезе

Гортан Премк, Даринка: Акузативне синтагме у српскохрватском језику ‒ одбрањена 15. 10. 1969. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор академик др Михаило Стевановић, редовни професор, чланови комисије: др Ирена Грицкат, научни саветник, др Асим Пецо, ванредни професор).

Стручни и популарни текстови

Гортан Премк, Даринка: Речи са којима живимо: раздруживање – Спонтани или вољни разлаз, Политика 30. јуни 1991, 19.

Гортан Премк, Даринка: Разговори са славистима – одговори на унапред постављена питања, прва емисија, Други програм Радио Београда, 08.12.1996. [Звучни снимак, разговор водио Милош Јевтић].

Гортан Премк, Даринка: Интервју – исповест о животу и стваралаштву, друга емисија, Други програм Радио Београда, 1998. [Звучни снимак, разговор водио Милош Јевтић].

Гортан Премк, Даринка: О језику на ципелама и свесци купусари, Свет речи 4, Београд 1997–98, 31.

Гортан Премк, Даринка: Напомена приређивача, у: Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 5–7. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 1]

Гортан Премк, Даринка: Напоменa приређивача: Правопис из 1923 и Упутствo из 1929, Граматичка терминологија, у: Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 221–223. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 1]

Гортан Премк, Даринка: Напоменa приређивача: Правопис из 1934, О правописима из 1930. и 1934, у: Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 481–483. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 1]

Гортан Премк, Даринка: Напоменe приређивача: О правопису из 1950, Напомене о правописним речницима, у: Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 933–936. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 2]

Гортан Премк, Даринка: Напоменe приређивача: О припремама за заједнички правопис, Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 948. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 2]

Гортан Премк, Даринка: Напомене приређивача: О правопису из 1960, Даринка Гортан Премк (прир.), Правописи: правописи, Белић о правописима, граматичка терминологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, 999–1000. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 11, св. 2]

Гортан Премк, Даринка: Напоменe приређивача: Белић о задацима средњошколских граматика, О ономе што је код Белића друкчије него у садашњим српским средњошколским граматикама, Даринка Гортан Премк (прир.), Граматике: О граматикама, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 6–10. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 12]

Гортан Премк, Даринка: Напоменe приређивача, Даринка Гортан Премк (прир.), О различитим питањима савременог језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 7–14. [Изабрана дела Александра Белића, 1. изд, т. 13].

Гортан Премк, Даринка: Отварање Скупа, Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе: Београд, Нови Сад, 10–12. априла 2001. године, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002, 7‒9.

Гортан Премк, Даринка: Завршна реч, у: Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе, Београд, Нови Сад, 10–12. априла 2001. године, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002, 379‒380.

Гортан Премк, Даринка: Предговор, Семантичко-деривациони речник, Свеска 1: Човек – делови, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2003, 7–18. (Лингвистичке свеске 3).

Гортан Премк, Даринка: Поговор, Семантичко-деривациони речник, свеска 2: човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, Лингвистичке свеске 5, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2006, 763–770.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 2, богољуб–Вражогрнци, Београд: САНУ и Институт за српскохрватски језик САНУ, 1962, 800 стр. [учешће у техничким пословима и штампарској коректури].

Иван Клајн, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2006, 7–1646 [консултантски послови и послови коначног обликовања текста].

Биографија:

Активности

Од 1996. до данас стална сарадња са Институтом за македонски језик МАНУ и Филолошким факултетом у Скопљу. Сарадња се састоји у учешћу у домаћим и међународним конгресима које ове институције организују, у држању различитих циклуса предавања из лексикологије и лексикографије, у учешћу у одбранама магистарских и докторских дисертација.

Члан Матице српске, Одбора за речник САНУ, Уређивачког одбора Речника САНУ, редакција Нашег језика и Јужнословенског филолога.

Један од уредника Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (од 1965. до данас).

Један од уредника Речника српскохрватскога књижевног језика МС.

Један од коаутора једнотомног Речника српског књижевног језика МС.

Творац концепције и један од редактора Семантичко-деривационог речника српскога језика.

Консултант у више једнојезичних и двојезичних речника.

Руководилац пројекта Катедре за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду Иновације у савременом српскохрватском језику (1984-1990).

Руководилац пројекта Матице српске Лингвистички речници (1990-2000).

Учешће у пројектима: Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (од 1961. до данас), израда Речника срспкохрватскога књижевној језика 1-6 Матице српске, Речник српскога језика Матице српске, Семантичко-деривациони речник (1 и 2). Учешће у пројекту Српска енциклопедија.

Учествовала на више међународних научних скупова. Осмислила и организовала Међународни научни скуп о лексикографији и лексикологији, који је одржан у Београду и Новом Саду 10-12 априла 2001. године. Зборник радова са тога скупа изашао је 2002. године у издању Српске академије наука и уметности, Матице српске и Института за српски језик САНУ.

Учешће у магистарским и докторским дисертацијама: Ментор за више магистарских и докторских дисертација на Филолошком факултету у Београду; члан комисија за одбрану више магистaрских и докторских дисертација на Филозофском факултету у Новом Саду и на Филолошком факултету Универзитета у Скопљу.

Редакцијски и рецензентски рад:

Члан редакција часописа Наш језик и Јужнословенски филолог. Рецензирала је многе студије и чланке објављене у тим часописима, као и књиге објављене у Библиотеци Јужнословенског филолога, Матици српској, у Заводу за издавање уџбеника, у лексикографској издавачкој кући Алма, и на многим другим местима.

Рецензент 18, 19. и 20. тома Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

Чланства у стручним организацијама:

Редовни члан Матице Српске; члан њеног Одељења за језик.

Члан Комисије за творбу речи Међународног славистичког комитета.

Члан (и председник) Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика.