др Никола Рамић

e-mail:

nikola_ramic@yahoo.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Дијалектологија Н401, Фонетика, фонологија Н351

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, дијалектологија, акцентологија, фонетика, фонологија

Признања и награде:

Заједно са ауторским тимом добитник је награде Славистичког друштва Србије за једнотомни Речник српскога језика Матице српске.

 

Научна делатност:

Бави се лексикографијом, лексикологијом, дијалектологијом, акцентологијом,  фонетиком и фонологијом.

Изабране публикације:

Никола Рамић, Ливањско-дувањски говорни тип, Српски дијалектолошки зборник, књ. XLVI, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик, Београд 1999.

Никола Рамић, О јатовским изоглосама, Библиотека ЛАОКООН, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац 2010.

Никола Рамић, Дијалекатска ријеч,  Библиотека Лингвистика и србистика, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац 2019.

Види више →

Речници

Никола Рамић, Речник српскога језика,  Матица српска, Нови Сад 2007, ауторске секције  ситуациони – славолук,  стр. 1226 – 123,  стотина – ушчути, стр. 1273–1429.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XIII, Српска академија наука и уметности, Београд 1988, ауторска секција нагазиште – наговор стр. 497–532.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XV, Српска академија наука и уметности, Београд 1996, ауторске секције неплодноћа – непомично  стр. 262–299 , никадак – Ниџо  стр. 661–697,  ништити – новац   стр. 719–732.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XVI, Српска академија наука и уметности, Београд 2001, ауторске секције нормалан – нотесић  стр. 15–44, о – обавјестионица   стр. 107–122,     обезочити (се) – обешчовје-   стр. 183–223,  образак – обран   стр. 404–413, обрана – обрвати  стр. 413–428,  обрвача – обрстлајтнантица  стр. 428–455, овц – оглед  стр. 557–584,  ода – одаламарити стр. 677–692,  одаламити – одатле стр. 692–705, одатрати – одбирати стр. 705–721,  одбирач – одвадити стр. 721–744.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XVII, Српска академија наука и уметности, Београд 2006, ауторске секције одузеће – одшуштати, стр. 257–281, окобас – окоњчити се, стр. 438–457, ол – олипити, стр. 545–568,  оздрава – ојчнути, стр. 320–364, и суредакције на текстовима секција одело – одјељ, стр. 39–76, однети – одоздола, стр.143–159, он – онаковица, стр. 669–678, оплов – Опово, стр. 793–800.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XVIII, Српска академија наука и уметности, Београд 2010, ауторске секције опскакивање – опустити, стр. 100–136,  ослапити – оснивати, стр. 359–393, Отоман – отпоручити, стр. 645–677, и суредакције секција оповргавање – опонашљив, стр. 1–17, опонент – опоруша, стр. 17–28, опречан – опржетина, стр. 60–62, опржити – опсенирати, стр. 62–92, опсенити – опсјати, стр. 92–99, орпеђо – оршљача, стр. 234–256, освешћавање – осигуратељни, стр. 292–325 , осигурати – ослањати, стр. 325–359, отрескати – отршњивати, стр. 718–740, отћакати – отчушнути, стр. 740–763.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XIX, Српска академија наука и уметности, Београд 2014, ауторске секције партајизам – пасиште, стр. 428–467, патљица – паушалски, стр. 524–556, и суредакције секција оцеђивач – оцрвењивати, стр.  5–11, пакостан – паљеника, стр. 190–242, папрат-парали, стр.  327–371.

Никола Рамић, Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том XX, Српска академија наука и уметности,  Београд 2017. ауторске секције пиштаљина – пјуха, стр. 263–275, плехан – плодност, стр. 446–475, и суредакција секције петролејка – печеника, стр.  19–53.

Студије и чланци:

Никола Рамић,  Икавско-ијекавска размеђа у југозападној Босни, Српски језик, књ. III/1-2, Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Никшићу, Београд 1998, 267–288.

Никола Рамић, Стање континуаната јата у говору Срба доњег Ливањског поља, Српски језик, књ. IV/1-2, Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Никшићу, Београд 1999, 419–446.

Никола Рамић, О значењу придева снисходљив, Наш језик , књ. XXXIII/1-2, Институт за српски језик САНУ, Београд 1999, 68–75.

Никола Рамић, О једном примјеру јекавског јотовања, Јужнословенски филолог, књ. LVI/3-4, Институт за српски језик САНУ, Београд 2000, 925–929.

Никола Рамић, Артикулационе вредности вокала у ванакценатској позицији, Српски језик, књ. IX/1-2, Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Никшићу, Београд 2004, 457–461.

Никола Рамић, Икавизам у говору Срба на Купресу, Србистика / Serbica, Бачка Паланка – Ваљево 2007, 277–283.

Никола Рамић, О икавском говору Срба у југозападној Босни, Српски језик, књ. XII / 1-2, Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Никшићу, Београд 2007, 273–286.

Никола Рамић, Акценат именичких замјеница у говору Богдаша, Зборник Института за српски језик САНУ, књ. I, Београд 2008, 487–493.

Никола Рамић, Редупликације морфолошких средстава у карашевском говору, Наслеђe 13, ФИЛУМ, Крагујевац 2009, стр. 87–93.

Никола Рамић, О акценту једносложних придјева, Српски језик, књ. 15/1-2, Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Никшићу – Филозофски факултет у Бањалуци – Филозофски факултет у Источном Сарајеву – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Београд 2010, 269 – 279.

Никола Рамић, О јатовској проблематици у западнијим српским говорима, у Српски језик и друштвена кретања, ФИЛУМ, Крагујевац 2007, 119–128.

Никола Рамић,  Дијалекатска лексикографија (методолошки поступци и техника израде дијалекатских рјечника), у Српски језик у (кон)тексту,  ФИЛУМ, Крагујевац 2008, 429–436.

Никола Рамић,  О збиркама ријечи из западнијих српских крајева инкорпорисаним у Речник САНУ и у Рјечник ЈАЗУ, и о њиховим ауторима, у  Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Посебна издања, Пале 2007, стр. 71–78.

Никола Рамић, Територијално раслојавање лексикона, Српски језик, број XVII, Филолошки факултет Београд и други филолошки факултети у Србији, Црној Гори и Републици Српској, Београд 2012, стр. 305–316.

Никола Рамић, Дијалекатска варирања у оквиру лексике традиционалне материјалне културе, Српски језик, број XIX, Филолошки факултет Београд и други филолошки факултети у Србији, Црној Гори и Републици Српској, Београд 2014, стр. 585–594.

Никола Рамић, Српска икавица на подручју југозападне Босне, Радови Филозофског факултета, број 13, књига 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Пале 2011, стр. 79–88.

Никола Рамић, Лексичка лакунарност и територијална раслојеност лексикона, Наслеђе, број 27, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Крагујевац 2014, стр. 105–112.

Никола Рамић, Актуелна питања из српске ортотоније, Хоризонти и предели на южнославянските езици, Сборник посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова, Университетско издателство ”Паисий Хилендарски” първо издание, Пловдив 2012, стр.191–202.

Никола Рамић, Акценат придјева у говору Богдаша, у Језички систем и употреба језика, ФИЛУМ, Крагујевац 2010, стр. 257–263.

Никола Рамић,  Акценат прилога у српским говорима југозападне Босне, у Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац 2011, стр. 307–311.

Никола Рамић, Опште карактеристике дијалекатске лексике, у Структурне карактеристике српског језика, ФИЛУМ, Крагујевац 2012, стр. 289–297.

Никола Рамић, Акценатске вишеструкости у стандардном српском језику, у Традиција и иновације у савременом српском језик, ФИЛУМ, Крагујевац, 2013, 83–90.

Никола Рамић, О творбеним дијалектизмима, у Вишезначност у језику, ФИЛУМ, Крагујевац, 2014, 53–62.

Никола Рамић, Релације у лексичком систему и употребна вриједност лексема у стандардном језику и у дијалектима, у Језик, књижевност, вредности: језичка истраживања , Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, 65–75.

Никола Рамић,  Полисемија и семантичка диференцирања у дијалектима, у Путеви и домети дијалекатске лексикографије,  Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, стр. 315–326.

Никола И. Рамић, О фразеолошким дијалектизмима,  Српски језик XXI, Филолошки факултет Београд, Филозофски факултет Никшић, Филозофски факултет Источно Сарајево, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Филолошки факултет Бањалука, Филозофски факултет Нови Сад, Филозофски факултет Ниш, Београд 2016, 121–131.

Никола И. Рамић, Новије модификације акцента именица а-основа, у Српски језик – од Вука до данас, ФИЛУМ, Крагујевац 2015, 83–89.

Никола И. Рамић, Енциклопедизам у дијалекатским рјечницима, у Језик, књижевност, уметности, ФИЛУМ, Крагујевац 2016, 129–136.

Никола Рамић, О лексичким и семантичким дијалектизмима,  у: (Српски) језик у комуникативној функцији, ФИЛУМ, Крагујевац, 2017, 73–83.

Никола Рамић, Из лексике ливадарства у говору Срба доњег Ливањског поља,  Наш језик, н.с., књига XLVIII, св. 3-4 (2017), Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017, 157–163.

Никола Рамић, Допринос Радоја Симића тумачењу синкретизма Д/И/Лмн. у западнијим новоштокавским говорима, у Научни доприноси Радоја Симића, ФИЛУМ, Крагујевац, 2018, 95–100.

Никола Рамић, Системска организација дијалекатског лексикона,  у Српски језик: статус, систем, употреба, ФИЛУМ, Крагујевац, 2018, 549–557.

Никола И. Рамић, О фонетским дијалектизмима и варијантности ријечи, у Путевима српских идиома, Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, Крагујевац 2015, 81–91.

Никола И. Рамић, Мјесто тематских и мотивационих рјечника у дијалекатској лексикографији, Наслеђe 41, ФИЛУМ, Крагујевац 2019, стр. 9–16.

 

 

Биографија:

Рођен 1. марта 1954. године у Богдашима, код Ливна, Босна и Херцеговина. Ту завршио основну школу, а у Ливну гимназију.

На Филолошком факултету у Београду дипломирао 1977, на Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности. На истом факултету магистрирао1980, а докторску дисретацију, под насловом „Икавскошћакавски говори југозападне Босне”, одбранио 1997. године.

Од 1978. до 2005. године запослен у Институту за српски језик САНУ, ангажован на пословима израде  „Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ”, најпре као обрађивач грађе, затим млађи уредник, а од 2001. године један од уредника Речника.

Од 1982. до 2005. године обављао дужност техничког уредника и секретара редакције „Српског дијалектолошког зборника” (САНУ), члан Уредништва часописа „Наслеђе” (ФИЛУМ, Крагујевац).

Сарађивао на пројектима Матице српске, посебно на изради једнотомног „Речника српскога језика”.

У Вуковој задужбини водио пројекат „Испитивање и опис говора југозападне Босне”.

На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу на Одсеку за филологију од 2005. године наставник у звању доцента, а од 2010. у звању ванредног професора. Ментор у изради  и члан комисија за одбрану више местер радова и докторских дисертација.

Види више

Научни скупови

Међународни научни скуп Српски језик и друштвена кретања, октобар 2006, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Научни скуп Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2007.

Међународни научни скуп Српски језик у (кон)тексту,  октобар 2007, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Међународни научни скуп Српски језик у употреби,  октобар 2008, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Међународни научни скуп Језички систем и употреба језика, 2009, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Међународни научни скуп Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац 2010.

Међународни научни скуп Структурне карактеристике српског језика, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац 2011.

Међународни научни скуп Традиција и иновације у савременом српском језик, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац 2012.

Међународни научни скуп Језик, књижевност, вредности, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2012.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013.

Округли сто Практични проблеми израде дијалекатских речника, Департман за српски језик Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 13. април 2013.

Међународни научни скуп Вишезначност у језику, Универзитет у Крагујевцу – Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац 2013.

Mеђународни научни скуп Српски језик – од Вука до данас, одржан 24 – 25. октобра 2014. године у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Mеђународни научни скуп Језик, књижевност, уметности, одржан 23 – 25. октобра 2015. године у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Међународни научни скуп (Српски) Језик у комуникативној функцији, одржан 28 – 29 октобра 2016. на Филолошко- уметничком факултету у Крагујевцу.

Међународни научни скуп Српски језик: статус, систем, употреба, одржан октобра 2017. године у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.

Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, одржан октобра 2018. године у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет.