др Милица Радовић-Тешић

e-mail:

milica.radovic.tesic@uf.bg.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/nastavnici/MilicaRadovicTesic.htm

Телефон:

+381 11 2181-383

Научне области:
Кључне речи:

Признања и награде:

Заједно са ауторским тимом добитник је награде РTВ Србије за 15. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и награде „Павле Ивић“ за Речник српскога језика, Матице српске (2011).

Научна делатност:

Изабране публикације:

 

Монографске публикације

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.

[Радовић-Тешић, Милица: редакција осигурати–ослањати, 325–359; отачаствољубље–отезање, 522–546; отезателно – отиснути (се), 546–572.]

[Радовић-Тешић, Милица: суредакција оповргавањеопонашљив, 1–17; опречан–опржетина, 60–62; опржити–опсенирати, 62–92; опсенити–опсјати, 92–100; ор–организујући, 165–188; ормар–орошчић, 220–234; осој–останак, 415–452; отпослати–отреситост, 677–718; отрескати–отршњивати, 718–740; охол–оцарити, 791–800.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Радовић-Тешић, Милица: редакација пакостан–паљеника, 190–242; петачки–петогласник, 775–800.]

[Радовић-Тешић, Милица: суредакција оцат–оцеђивати, 1–5; оцрвити–очимчити, 11–39; паљеница–пансионар, 242–292; периода–перфекција, 698–744; перфекционизам–перце, 745–747; перцент–петачка, 747–775.]

Види више →

Речник српскога језика, ур. Мирослав Николић, Нови Сад: Матица српска, 20071
(= 20112), 1561 стр.

[Ж, З, И, Ј, К (до косиште), 365–574; размињивати (се) – Ресавац, 1122–1160.]

Радовић-Тешић, Милица: С речима и речником, Београд: Учитељски факултет, 2009, 285 стр. (Студије, 2).

[Јовановић, Владан: Књига о речима и речнику: Милица Радовић Тешић, С речима и речником, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2009, 285 стр., Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 87–91.]

Радовић-Тешић, Милица: Граматички и лингвистички појмовник, Београд: Учитељски факултет, 2011, 162 стр. (Појмовник, 1).

[Спасојевић, Марина: Милица Радовић-Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 53–56.]

[Јовановић, Владан: Ново у српској терминолошкој лексикографији (Милица Радовић Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Појмовник 1, Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2011, 162 стр.), Српски језик 17, Београд, 2012, 661–665.]

Студије и чланци

Радовић-Тешић, Милица: Лексикографска и граматичка дескрипција партикуле односно, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 759–765.

Радовић-Тешић, Милица: Ставови М. Пешикана о језику у Црној Гори, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 417–425.

Радовић-Тешић, Милица: Проблеми лексичко-семантичког нормирања у описним речницима српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 36/1, Београд, 2007, 357–365.

Радовић-Тешић, Милица: Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина, Иновације у настави 21/2, Београд, 2007, 63–76 [наставак].

Радовић-Тешић, Милица: Тара и Пива у домаћој речничкој литератури, у: Срето Танасић (ур.), Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75‑годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 481–486.

Радовић-Тешић, Милица: Структура актуелних неологизама у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1, Београд, 2008, 361–369.

Радовић-Тешић, Милица: Уклопљеност ауторске и индивидуалне лексике писаца у општекњижевни лексички фонд, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац: Филолошко–уметнички факултет, 2008, 399–405.

Радовић-Тешић, Милица: Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина, Иновације у настави 21/3, Београд, 2008, 40–52 [наставак].

Радовић-Тешић, Милица: Ризница језичког искуства народа, Иновације у настави 21/4, Београд, 2008, 132–130.

Радовић-Тешић, Милица: Прожимање стандардне и регионалне лексике у прозном уметничком тексту, у: Бранислав Остојић (ур.), Седми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2008, 321–331 (Научни скупови, XC, Одјељење умјетности, 31).

Радовић-Тешић, Милица: Корпус српског језика у контексту савремених језичких раздвајања, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I.
Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 11–17.

Радовић-Тешић, Милица: Лексика Исидоре Секулић са становишта савремене стандардизације, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Језички систем и употреба језика, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2010, 115–119.

Радовић-Тешић, Милица: Лексички нивои у прози Драгослава Михаиловића, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 69–74.

Радовић-Тешић, Милица: Функционалност лексике хране и пића у поезији Љубомира Симовића, Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1, Београд, 2011, 63–71.

Радовић-Тешић, Милица: Жаргонска лексика у Капоровом књижевном делу, у: Александар Јовановић, Петар Пијановић, Зорана Опачић (ур.), Приповедач урбане меланхолијеКњижевно дело Моме Капора, Београд: Учитељски факултет, 2012, 135–140.

Радовић-Тешић, Милица: Лексикографски рад Митра Пешикана, Октоих 3/4, Подгорица, 2013, 7–12.

Радовић-Тешић, Милица: О облицима фитонима налеп, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 3–11.

Радовић-Тешић, Милица: Неки творбено-семантички аспекти твореница са бројем пет, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 17–23.

Радовић-Тешић, Милица: Паремија у дескриптивним речницима српског (српскохрватског) језика, у: Славянска фразеография и паремиография / Die slawicshe Phrazeographie und Parömiographie, Greufwald: Ernst Moritc Art Universität Greufwald, Philosophische Fakultät – Санкт Петерсбург: Санкт-Петербургский государственний университет, Филологический факултет, 2014, 48–56.

Радовић-Тешић, Милица: Утицај дијахроног и синхроног аспекта на статус појединих значења вишезначних лексема у савременом речнику, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Вишезначност у језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014, 15–21.

Радовић-Тешић, Милица: Распоређивање значења речи у српској лексикографији, у: Рајна Драгићевић (ур.), Савремена српска лексикографија у теорији и пракси (колективна монографија), Београд: Филолошки факултет, 2014, 141–153.

Стручни текстови

Пијановић, Петар (ур.): Лексикон образовних термина, Београд: Учитељски факултет, 2014, 907 стр.

[Радовић-Тешић, Милица: одреднице Jезик, Српски језик, Граматика, Лингвистика, Говор, Фразеологија, Речник.]

Радовић-Тешић, Милица: Популарисање језичке културе, Језик данас (9) 1–2, Нови Сад, 2014, 51–53.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Радовић-Тешић, Милица: Разговор с академиком Иреном Грицкат, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 127–130 [интервју].

Радовић-Тешић, Милица: Митар Пешикан, О српском правопису и језичкој култури, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 99–111 [интервју пренет из: Reč – časopis za književnost i kulturu 9, Beograd, maj 1995, 79–85].

 

 

Биографија:

Радовић-Тешић, др Милица (1946), редовни професор (2010) за предмете Српски језик I, Српски језик II, Говорна култура, Облици писменог и усменог изражавања и Стилистика. Од 1970. године радила је у Институту за српски језик САНУ, а од 2003. ради на Учитељском факултету. Докторирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (2000), Одсек за српски језик и општу лингвистику.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: Именице с префиксима у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд (2002), С речима и речником, Учитељски факултет, Београд (2009), „Морфолошки дублетизам инструментала једнине неких именица мушког рода“, Зборник Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица–Београд (1999), Граматички и лингвистички појмовник, Учитељски факултет, Београд (2011), Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 1–19 (обрађивач грађе, редак-тор и уредник од 9. до19. тома), САНУ, Београд (1959–2013), Речник српскога језика (коаутор), Матица српска, Нови Сад (2011). Бави се лексикографијом, лексикологијом, творбом речи, морфологијом српског језика. Објављује ра-дове у водећим лингвистичким часописима и зборницима који излазе у Ср-бији и Црној Гори.

Заједно са ауторским тимом добитник је награде РTВ Србије за 15. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и награде „Павле Ивић“ за Речник српскога језика, Матице српске (2011).