др Наташа Вуловић Емонтс

e-mail:

natasa.vulovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://isj-sanu.academia.edu/NatasaVulovic

Телефон:

+381 11 218 1 383

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика Н 360, Библија Н 170, Фолклор Н 400.

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, фразеологија, лингвокултурологија, балканологија.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и фразеологијом у српском, словенском и балканолошком контексту (фразеолошке јединице у ужем и ширем смислу, универзалије и еквиваленти, национално-специфичне форме), као и лексикографијом / фразеографијом. Аутор је монографија Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића (2010) и Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања (2015), коаутор монографије Саборно гробље у Сентандреји прошлост и натписи (2012). Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Изабране публикације:

Вуловић, Наташа С: „Богатство“ – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури, Наш језик, Књига L, св. 2, Београд 2019, 765‒772.

Вуловић, Наташа С: Александар Белић – српски лингвиста века, Јужнословенски филолог 75/2, Београд 2019, 154-161.

Вуловић, Наташа С: У другој половини Речника САНУ : двадесет томова српског тезауруса, Наш језик, Књига XLIX, св. 2, Београд 2018, 1-22. (у коауторству с Маријом С. Ђинђић и Данијелом М. Радоњић).

Вуловић, Н.: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, НССУВД 45/1, Филолошки факултет, Београд 2016, 381‒393.

Вуловић, Н.: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. (Монографије. књ. 23), Институт за српски језик САНУ, Београд 2015, 358 стр.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, Стана Ристић (гл. уредник), Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

Саборно гробље у Сентандреји — прошлост и натписи, Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Димитрије Стефановић, Данијела Радоњић, Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП „Службени гласник”, Београд 2012, 546 стр.

Вуловић, Наташа, Ђинђић, Марија: О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик XVII, Београд 2012, 411–418.

Вуловић, Н.: Лексика у приповеткама Лазе. К. Лазаревића. (Монографије. књ. 8), Институт за српски језик САНУ, Београд 2010, 267 стр.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Зборник са међународног научног скупа Проблемы истории, филологии, культуры: научный журнал, Российская академия наук, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, ООО „Аналитик”, 2011, 444–448.

Вулович, Наташа, Джинджич, Мария, Радонич, Даниела. Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафииНаучни трудове, ур. Жоржета Чолакова, том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Пловдивски университет „Пaисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, 527–533.

Вуловић, Н., Ђинђић М., Радоњић Д.: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик, LV/1-2, Београд 2008,  171–182.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Сборник XV Международных Рождественских образовательных чтений. 31 января‒1 февраля 2007 г., Русская православная церковь, Московский патриархат, Москва 2007, 5–17.

Види више →

Монографске публикације

Вуловић, Наташа: Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2015, 358 стр. (Монографије, 23).

[Јовановић, Јована: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Наш језик 47/3‒4, Београд, 2016, 123‒132.]

[Левушкина, Ружица: Наташа Вуловић, Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања, Fontes Slavia Orthodoxa 3, Olsztyn, 2016, 307–312.]

[Штрбац, Гордана: Лингвокултуролошки аспекти српске фразеологије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 59/2, Нови Сад, 2016, 188‒192.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат‒петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Вуловић, Наташа: обрада парализа–парламентаран, 371–408; парламентарац–партаја, 408–427.]

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић, Димитрије Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји: прошлост и натписи, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени гласник, 2012, стр. 546.

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 х 21, Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261–268.]

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294–296.]

[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590‒593.]

Вуловић, Наташа: Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 267 стр. (Монографије, 8).

[Настановић, Драгана: Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Наш језик 41/1–2, Београд, 2010, 61–63.]

[Спасојевић, Марина: Наташа Вуловић, Узор у истраживању књижевног лексичког фонда (Наташа Вуловић, Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, Монографије 8, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010, 266 стр.), Српски језик 16, Београд, 2011, 845–851.]

Студије и чланци

Вуловић Емонтс, Наташа: Језик и стварна права жена, у: Драган Станић, Срето Танасић (ур.), Положај српскога језика у савременом друштву : (изазови, проблеми, решења), Нови Сад : Матица српска; Београд : Одбор за стандардизацију српског језика, 2021, 113-116. ISBN: 978-86-7946-371-5.

Вуловић, Наташа: Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом [у коауторству са Драганом Цвијовић], Црквене студије XVII, 2020, 321–326.

Вуловић, Наташа: Фразеолошки речници, „Српска лексикографија од Вука до данас”, Каталог изложбе, Српска академија наука и уметности, Београд 2018, 203‒216 (у коауторству с Наташом Миланов).

Вуловић, Наташа: Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику, Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1, Филолошки факултет у Београду, Београд 2018, 291‒300.

Вуловић, Наташа: Библизми у спису Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога, Зборник радова с научног скупа Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IX, Дани српског духовног преображења XXV, Деспотовац‒Манасија, 20‒21. август 2017, Деспотовац 2018, 33‒44.

Вуловић, Наташа: Семантичка анализа два покрајинска израза из Вукове збирке српских пословица, Наш језик, Књига XLVIII, св. 3-4, Институт за српски језик САНУ, Београд 2017, 1‒8.

Вуловић, Наташа: О заједничким именичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику (семантичка анализа), Српски језик XXII, Филолошки факултет Београд, Београд 2017, 519‒535 (у коауторству с Марианом Алексић).

Вуловић, Наташа: Употреба основних фразеолошких термина у српској (и словенској) лингвистици, [у:] Предраг Пипер, Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 243-252.

Вуловић, Наташа: Експресивност фразеолошких јединица с компонентом ђаво у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 381‒393.

Вуловић, Наташа: Топоси ђаволовог обитавања: средњовековни књижевни извори и српска фразеологија, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, Дани српскога духовног преображења XXIII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 221‒233.

Вуловић, Наташа: Поредбене фразеолошке јединице с компонентом Пилат у српском језику, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 63−72.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика, у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Православни богословски факултет, 2013, 665–670.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О лексици из сфере православне духовности у савременом турском језику, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 3, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 734–739.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: О морфолошко–семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик 17, Београд, 2012, 411–418.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: О лексикографској и фразеографској обради неких лексема из области православне духовности у једнојезичним речницима савременог српског језика, Црквенe студијe 9, Ниш, 2012, 455–464.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика, Проблемы истории, филологии, культуры: науч. журн. РАН, Москва‒Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 444–448.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православно–культурная информация в лексикографических и фразеографических описаниях некоторых лексем в толковых словарях современного сербского языка, у: Е. В. Плисов (ред.), Проблемы изучения религиозных текстов 2, Нижний Новгород: Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, 2011, 14‒23.

Вулович, Наташа, Мария Джинджич, Даниела Радонич: Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафии, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 527–533.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: О називима за занимања, звања и занате на епитафима Српског сентандрејског гробља, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 76/1–4, Београд, 2010, 131–136.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Православно–культурная информация в толковых словарях современного сербского языка (на примере лексем анђео/ангел, демон, бес), у: Е. А. Баженова (ред.), Речеведение: современное состояние и перспективы, Пермь: Пермский государственный университет, 2010, 156‒160.

Вуловић, Наташа: О покрајинској и дијалекатској лексици Лазе К. Лазаревића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 104109.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Семантичко–фразеолошка анализа неких лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел / демон, бес), Црквене студије 6, Ниш, 2009, 271–279.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић: Филолошка истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Београд, 2009, 309–314.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић, Данијела Радоњић: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик 55/1–2, Београд, 2008, 171–182.

Вулович, Наташа, Ружица Баич: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, у: И. В. Бугаева (ред.), Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования, Москва: Русская православная церковь, Московский патриархат, Кругъ, 2007, 5–17.

Вуловић, Наташа, Ивана Коњик: Семантичко–деривациона анализа броја пет, Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 43–64.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Настава црквенословенског језика у српским школама у ХIХ и ХХ веку, у: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати 2, Београд: Православни богословски факултет, 2007, 249‒259.

Вуловић, Наташа, Ружица Бајић: Црквенословенски језик у систему образовања у Србији, Црквене студије 4, Ниш, 2007, 265‒272.

Вуловић, Н., Бајић, Р.: Церковнославянский язык в системе образования в Сербии – исторический обзор и современное состояние, Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Сборник XV Международных Рождественских образовательных чтений. 31 января‒1 февраля 2007 г., Русская православная церковь, Московский патриархат, Москва 2007, 5–17.

Библиографије

Вуловић, Наташа: Избор радова о фразеолошким јединицама у српском језику, Prevodilac (72) 33/3–4, Beograd, 2014, 123−134.

Стручни текстови

Вуловић, Наташа, Српски језик и језичка култура, уџбеник за 5. разред основне школе, Београд: Завод за уџбенике, 2016.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Божић у Цариграду, Језик данас, н. с. (11) 3‒4, Нови Сад, 2015, 16−19.

Вуловић, Наташа: Шта то пада с неба, Језик данас, н. с. (11) 5‒6, Нови Сад, 2015, 9–12.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Вуловић, Наташа: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига 19, Prevodilac 33/3–4, Beograd, 2014, 84−88 [приказ].

Вуловић, Наташа: Драгана Мршевић–Радовић, Фразеологија и национална култура, Стил 8, Београд, 2009, 360–365 [приказ].

Вуловић, Наташа: Уз седамнаести том Речника САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 191–194 [приказ].

Биографија:

Рођена 1. марта 1973. године у Ужицу.

1997    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (српски језик).

1999   Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Речник САНУ).

2004   Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2014   Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2015   Изабрана у звање: научни сарадник.

Секретар Комисије за фонетику и фонологију у Одбору за стандардизацију српског језика, Институт за српски језик САНУ (2000‒2011).

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Члан редакције часописа Преводилац (2009‒2015).

Види више →

Рођена 1. марта 1973. у Ужицу.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (1997).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (1999).

Тезе:

Магистарски рад : „Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића”, (30. 12. 2004. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Мирослав Николић, чланови комисије: проф. др Живојин Станојчић и проф. др Рајна Драгићевић).

Докторска теза: „Фразеолошке јединице с религијским компонентама у српском језику”, ( 11. 7. 2014. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду, ментор: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, чланови комисије: проф. др Ксенија Кончаревић, проф. др Милица Радовић-Тешић).

Научна звања:

Изабрана у звање: научни сарадник (20. 5. 2015).

Међународна сарадња:

Међуакадемијска сарадња између Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука, пројекат: Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан редакције часописа Преводилац (часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију), (2009–2015).

Чланство у Комисији за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Учешћа на скуповима:

Међународни научни скуп XV Международные образовательные Рождественские чтения. Москва, 28. 1–3. 2. 2007.

Научни скуп Српска теологија у ХХ веку. Београд, 24–25. 5. 2007.

Научни скуп Књижевност на дијалекту. Лесковац, 25–26. 9. 2008.

Међународни научни скуп Славянские языки и культуры в современном мире. Москва, 24–26. 3. 2009.

Међународни научни скуп ХI полско-български колоквиум. Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – Пловдив, Бугарска, 7–8. 10. 2010.

Међународни научни скуп Лексикография и фразеография в контексте славистики. Москва, Магнитогорск, Новосибирск, 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 27–28. 5. 2011.

Научни скуп Српска теологија данас. Београд, 25–26. 5. 2012.

Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности. Деспотовац, 23–24. 8. 2015.

Међународни научни скуп Експресивност у српском језику. МСЦ, Београд, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Фразеологија и (наивна) психологија. Грац, 17–19. 2015.

Међународни научни скуп Словенска терминологија. Београд, 10–12. 5. 2016.

Предавања, промоције и сл.:

Коауторско предавање У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ одржано 7. марта 2008. г. у Коларчевој задужбини у Београду у оквиру циклуса предавања под насловом Два века савременог српског језика у Речнику САНУ.

Коауторско предавање Лексички фонд српског језику у  Речнику САНУ одржано 14. маја 2008. г. у оквиру промоције поводом 17. тома Речника САНУ: Два века савременог српског језика у Речнику САНУ на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Презентација Речника САНУ у оквиру  трибине Речник Српске академије наука и уметности – Од речи до писмености, Коларчева задужбина, Центар за предавачку делатност, 2022. септембар 2014 (у коауторству са др Маријом Ђинђић и мср Данијелом Радоњић).

Предавање у Друштву младих лингвиста 3. 11. 2016. године на тему Српска фразеологија и религија (лингвокултуролошки поглед).

Речник САНУ јуче, данас, сутра, 5. децембра 2016 (коауторско предавање са Ненадом Ивановићем, Маријом Ђинђић и Данијелом Радоњић) у Крагујевцу, у организацији Катедре за српски језик Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности:

Говори и пише енглески, руски и немачки језик; служи се бугарским језиком.