др Неђо Јошић

e-mail:

nedjo.josic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Лингвистика Н350, Лексикологија Н353

Кључне речи:

лексикологија, лексикографија, дијалектологија

Научна делатност:

Шире поље занимања Неђе Јошића јесте народни живот и материјална култура српског народа (и словенског света), фолклорне форме изражавања, обреди, веровања и предања.

Аутор монографије Воћарска лексика терминологија у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Монографије, књ. 24, Београд 2016.

Изабране публикације:

Монографске публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр.

[Јошић, Неђо: обрада опосао–опрећи, 2860; опржити–опсенарити, 6292; освешћавање–осигуратељни, 292325; отачаствољубљеотезање, 522546; откоракнутиотолошки, 600645.]

[Јошић, Неђо: помоћна редакција опречанопржетина, 6062.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр.

[Јошић, Неђо: обрада ошипка–ошчуро, 71112; пасјад–пасти, 468489.]

[Јошић, Неђо: помоћна редакција партајизампасиште, 428467; пасјад–пасти3, 468489.]

[Јошић, Неђо: редакција пекарина–пентрати, 622663; периода–перфекција, 698744; перфекционизам–перце, 745747.]

Јошић, Неђо: Воћарска лексика и терминологија у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 217 стр. (Монографије, 23).

[Оташевић, Ђорђе: Неђо Јошић: Воћарска лексика и терминологија у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 217 стр., Лингвистичке актуелности 29, Београд, 2016, 4950.]

[Ристић, Стана: Неђо Јошић, Воћарска лексика и терминологија у српском језику, Наш језик 47/34, Београд, 2016, 118122.]

Види више →

Студије и чланци:

Јошић, Неђо: Корпус за Речник САНУ: Ријечи из народних говора и њихова регионална заступљеност, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик у (кон)тексту, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2008, 437‒447.

Јошић, Неђо: Осврт на Вуков модел обраде воћарске лексике у Српском рјечнику, Српски језик 13, Београд, 2008, 473‒480.

Јошић, Неђо: Орах (Juglans regia) у воћарској терминологији српског језика, Српски језик 14, Београд, 2009, 407‒417.

Јошић, Неђо: Лексика оријенталног поријекла у српској воћарској терминологији: крушке мишћетинка, усеинбеговача и буздованка, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметности I. Језички систем и употреба језика, Крагујевац: Филолшко-уметнички факултет, 2010, 273‒278.

Јошић, Неђо: Лексика оријенталног поријекла у српској воћарској терминологији: јабуке авајлија, буслија и јелипанка, Српски језик 15, Београд, 2010, 542‒548.

Јошић, Неђо: О мјесту лексеме дуња (Cidonya oblonga) у терминолошком систему и општем лексикону, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Књижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 477‒481.

Јошић, Неђо: Јабука (Malus pomila) у терминолошком систему и општем лексикону, Српски језик 16, Београд, 2011, 601‒610.

Јошић, Неђо: Крушка (Pirus communis) у терминолошком систему српског језика и општем лексикону, Српски језик 17, Београд, 2012, 361‒370.

Јошић, Неђо: Осврт на лексику у приповједачком дјелу Ђ. Дамјановића, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 100‒106.

Јошић, Неђо: Народни називи воћака на српском језичком поднебљу: преглед главних мотива именовања, Српски језик 20, Београд, 2015, 309‒317.

Јошић, Неђо: Збирке ријечи са подручја косовско-ресавских говора и њихово мјесто међу изворима Речника САНУ, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Српски језик – од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 163‒169.

Јошић, Неђо: Вуков Српски рјечник у своме и данашњем времену, у: Душан Бабић (ур.), Српски језик данас и вуковска језичка парадигма, Београд: Филолошка гимназија, 2015, 53‒60.

Јошић, Неђо: Белићева лексикографска гледишта и Речник САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 63‒72.

Јошић, Неђо: Новаковићева Посланица о његовању језика српског – њен карактер и значај за развој српске лексикографске мисли, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 59‒71.

Јошић, Неђо: Збирке ријечи с подручја шумадијско-војвођанских говора и њихово мјесто међу изворима Речника САНУ, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 137‒144.

Јошић, Неђо: Лексичке збирке и лексика с подручја источнохерцеговачких говора и њихово мјесто међу изворима Речника САНУ, Филолог (7) 14, Бања Лука, 2016, 208‒2017.

Јошић, Неђо: Три Новаковићева списа посвећена актуелним питањима лексикографске проблематике и лексикографске праксе, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 46/1, Филолошки факултет, Београд, 87-98.

Јошић, Неђо: Концепт Речника САНУ у свјетлости огледних свески из 1913. и 1944. године, Српски језик 22, Београд, 2017, 399-412.

Јошић, Неђо: Народни називи воћака код Срба и критеријуми њиховог раслојавања, Словенска терминологија данас, 2017, 587-597.

Јошић, Неђо: Концепција Речника САНУ и њен развојни пут од Новаковићевих идејних гледишта до савремених лексикографских схватања, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 47/1, Филолошки факултет, Београд, 413–425.

Јошић, Неђо: Винаверове крушке крустуменка и бергамка и ријеч-двије поводом њих, Наш jезик, нова серија, L/2, 2019, 418—427. (COBISS. SR-ID 615951)

Јошић, Неђо: Јован Стејић: српски књижевни језик и његов рјечник — погледи и визије једног научењака с краја прве половине XIX вијека, Наш jезик, нова серија, LII/2, 2021, Београд, 2021, 13—24. (COBISS. SR-ID 615951)

Јошић, Неђо: Фонд Речника САНУ од заснивања до данас: осавремењивање лексичке грађе и језичка актуелност као начело, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 51/1, Београд, 2022, 409—418. (COBISS.SR-ID 73505801)

Јошић, Неђо: Речник САНУ између двочланог и једночланог имена у своме називу, Српски језик, бр. XXVII, Београд, 2022, 623—629. (COBISS.SP-ID 140692487)

Популарни текстови:

Јошић, Неђо: Старе српске воћке у језичком огледалу, Политика 2016 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 3537].

Јошић, Неђо: Српске јабуке у азбучној колони, у: [Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 3942].

Јошић, Неђо:Ономастички речници, Српска лексикографија од Вука до данас (каталог изложбе), Српска академија наука и уметности, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 329–339.

Биографија:

Неђо Г. Јошић је рођен у Врховини;

Филолошки факултет у Београду уписао је 1981. године и дипломирао 1986.

Постдипломске студије отпочео је исте године (као стипендиста Српске академије наука и уметности).

Магистрирао је 1991. године. Тезу Микротопонимија села Јаворана бранио је на Филолошком факултету у Београду код проф. Радојице Јовићевића.

На Институту за српски језик САНУ ради од 1988. године.

Види више →

У двадесетпетогодишњем периоду као сарадник на изради Речника САНУ завршио је на десетине секција (на нивоу основне обраде, помоћне редакције и редакције).

Данас је ангажован на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника САНУ.

У последњих десетак година сакупља грађу и самостално ради на уобличењу Фразеолошког рјечника Врховине (подручје између Врбаса, Врбање и Угра).

Учествовао је на већем броју научних скупова и симпозијума с рефератима који се баве лексиком и лексиколошком проблематиком (у првом реду народном воћарском терминологијом), те објавио знатан број радова у нашим часописима и тематским зборницима.

Теза:

Јошић, Неђо: Воћарска лексика и терминологија у српском језику, докторска дисертација, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Мирослав Николић, др Стана Ристић).

Књиге

Књига кратких прича Топови Петраш и Зеленко (Народна књига, Београд 2008).

Монографије

Воћарска лексика терминологија у српском језику, Институт за српски језик САНУ, Монографије, књ. 24, Београд 2016.

Чланство у комисијама и телима:

Члан Комисије за стандардизацију географских имена Републике Србије (чланство од 2013. год.).

Скупови:

1) Српски језик у (кон)тексту, Научни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац 2008.

2) Српски језик, књижевност, уметност, Међународни научни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету, Крагујевац 2010.

3) Српски језик, књижевност, уметност, Међународни научни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету, Крагујевац 2011.

4) Научни скуп Наука и идентитет, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2012.

5) Српски језик, књижевност, уметност, Међународни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац 2015.

6) Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2016.

7) Српски језик, књижевност, уметност, X Међународни научни скуп одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Крагујевац 2016.