др Ивана Лазић Коњик

e-mail:

ivana.konjik@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://zhelhkoetimologija.academia.edu/IvanaLazichKonjik

Телефон:

+381 11 320 8 223

Научне области:

Филологија H004, Лингвистика H350, Граматика, семнатика, семиотика, синтакса H 352, Лексикологија H353, Примењена лингвистика H 360, Фолклор H 400, Концептологија, Концептографија и Когнитивна етнолингвистика

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, граматика, семантика, етнолингвистика, лингвофолклористика.

Признања и награде:

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1997/1998. Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1998/1999.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1999/2000.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 2000/2001.

Награда Матице српске (2001) Награда Норвешке владе за најбоље студенте (2001)

Награда Филозофског факултета у Новом Саду за постигнут општи успех у току студирања (2002)

Стипендија Универзитета у Новом Саду (1999/2000, 2000/2001)

Стипендија Републичке фондације за научни и уметнички подмладак (1998/1999, 1999/2000, 2000/2001)

Награда Норвешке владе за најбоље студенте (2001)

Стипендија фондације Мадлена Цептер (1999/2000)

Научна делатност:

Бави се истраживањима различитих нивоа језичке структуре (лексичког, семантичког, граматичког, морфолошког и творбеног, синтаксичког), српском дескриптивном лексикографијом, етнолингвистиком. Коаутор је монографије Когнитивни правц у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми, Монографије 29, Институт за српски језик САНУ, 2020 (заједно са Станом Ристић) и више речника: Речника српскохрватског књижевног и народног језика, књ. 19, 2014, књ. 20, 2017, књ. 21, 2019, Семантичко-деривационог речника, Свеска 2, 2006, Великог речника страних речи и израза, 2006 и једног међународног лексикона: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 1 DOM, 2015. Научна и стручна библиографија броји преко 110 наслова (радови, резимеи, прикази, хронике), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на преко 30 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Ristić, S., I. Lazić Konjik: Dom w języku serbskim [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Tom 1 DOM, red. Jerze Bartmiński, Lublin, 2015, 263–290.

Ристић С., И. Лазић-Коњик: Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији, у: С. Ристић, И. Лазић-Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2016, 377–394. https://zenodo.org/record/437428#.WYjI61EjGUl

Коњик, И.: Структура, функција и лексикографска обрада перифрастичних предиката (на примерима из дневне штампе), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 49/1, Нови Сад, 2006, 220–304.

Лазић-Коњик, И.: О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику, Јужнословенски филолог 65, Београд, 2009, 359–374.

Лазић-Коньик, И., Маријан Ј.: О значењу лексеме чудо у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, 2012, 197–210.

Лазић-Коњик, И.: Семантичко-деривациони потенцијал речи у откривању лексичких и културалних конотација (на примеру концепта живот), у: Рајна Драгићевић (ур.) Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Зборник радова са четрнаесте међународне неучне конференције Комисије за твробу речи при међународном комитету слависта, Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2012, 609–621.

Види више →

Монографске публикације:

С. Ристић, И. Лазић Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. Монографије 29. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020.

[Људмила Поповић: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици. Почеци развоја и актуелни проблеми. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 401 [Монографије 29]. 478–481, Славистика ХХІV, 2, 2020: 462–467]

[Ajdačić, Dejan: O kognitivnoj etnolingvistici u srbiji. A review of: Ristić, Stana & Ivana LazićKonjik. A Cognitive Trend in Serbian Ethnolinguistics: Early Development and Current Issues. Belgrade: SASA Institute for the Serbian Language, 2020, 401 pp. ISBN 978-86-82873-71-6. [In Serbian: Ristić, Stana & Ivana Lazić-Konjik. Kognitivni pravac u srpskoj etnolingvistici – počeci razvoja i aktuelni problemi. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2020, 401 s.],  Zeszyty cyrylo-metodiańskie 10, 2021:199203]

[Dorota Pazio-Wlazłowska: Ристић С. – Лазић Коњик И., Когнитивни правац у српскоj етнолингвистици – почеци развоjа и актуелни проблеми. Београд: Институт за српски jезик САНУ, 2020. 401 s. ISBN-978-86-82873-71-6, Studia Slavica XXV, 2, 2021: 123–125]

[Штрбац, Гордана: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 403 стр. Јужнословенски филолог 77, 1, 2021: 249–261]

[Ђукић, Маријана: Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 64, 1, 2021: 199–205]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језика САНУ, 2014, 800 стр. [Лазић-Коњик, Ивана: обрада петачки–петогласник, 775–800.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 20 (ур. Д. Гортан Премк и др.), Српска акдемија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017. [Лазић-Коњик Ивана: петогодан – петролејац, стр. 1–19; петролејка – печеника, стр. 19–53; Печеница – печионост, стр. 53–57; плануће – плахоћа, стр. 345–381; победопој – побојчић, стр. 569–590; поветажити – Пововић, стр. 675–712]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 21 (ур. Д. Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2019. [Лазић-Коњик Ивана: подвор – подеспетити се, стр. 172–213; подмазак–подметати, 290–299]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, књ. 22, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2023 [Лазић Коњик Ивана: помол–помрчина, 5,6 а. т.; понетко–понтички, 4,8 а. т.; Пор – поредати (се), 6,4 а. т.; посли–послужитељство, 2,4 а. т.).

Студије и чланци:

Коњик, Ивана: Делови тела као квантификатори, Прилози проучавању језика 34, Нови Сад, 2003, 126–135.

Коњик, Ивана: Прилог класификацији и лексикографској обради перифрастичних предиката, Српски језик 10/1–2, Београд, 2005, 555–563.

Коњик, Ивана: Образ грека в сербском фольклоре, Славяноведение 6, Москва, 2006, 81–84.

Коњик, Ивана: Представе о Грцима у Вуковом корпусу епских песама, Гласник етнографског института 54, Београд, 2006, 57–67.

Коњик, Ивана: Перифрастични предикат у новинским насловима, Наш језик 37/1–4, Београд, 2006, 33–41.

Коњик, Ивана: Структура, функција и лексикографска обрада перифрастичних предиката (на примерима из дневне штампе), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 49/1, Нови Сад, 2006, 220–304.

Konjik, Ivana, Stana Ristić, Bojana Milosavljević: A Model of the Lexicographical Treatment of Serbian Modal Verbs (Case Study – Verbs морати and смети), у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 137–148.

Лазић-Коњик, Ивана, Наташа Вуловић: Семантичко-деривациона анализа броја пет, Наш језик 38/1–4, Београд, 2007, 43–64.

Лазић-Коњик, Ивана: Перифрастични предикат у новинском тексту: иновације или погрешке, Примењена лингвистика 8, Београд, 2007, 212–223.

Лазић-Коњик, Ивана, Мирјана Гочанин: Беспослен или незапослен, Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 81–86.

Лазић-Коњик, Ивана: О функционално-семантичкој категорији егзистенције у српском језику, Јужнословенски филолог 65, Београд, 2009, 359–374.

Лазић-Коњик, Ивана: О лексици народних говора у Речнику САНУ, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 157–162.

Лазић-Коњик, Ивана: Обрада дијалектизама у Речнику САНУ, Српски језик 14, Београд, 2009, 629–636.

Лазић-Коњик, Ивана, Мирјана Гочанин: Прилог лексикографској обради неких глагола у српском језику, Проблемы истории, филологии, культуры 2, Магнитогорск, 2009, 188–192.

Лазић-Коњик, Ивана, Мирјана Гочанин: Идентитет у језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet u Nišu, 2009, 66–72.

Лазић-Коњик, Ивана, Маријан Јелић: О речницима српског језика на интернету, Примењена лингвистика 10, Београд – Нови Сад, 2009, 115–128.

Лазић-Коњик, Ивана: О могућностима семантичке идентификације лексеме печеница у великом описном речнику, Наш језик 41/3–4, Београд, 2010, 99–105.

Лазић-Коњик, Ивана: Проспективна аспектуалност у семантичкој структури глагола постојања у српском језику, Српски језик 16, Београд, 2011, 671–681.

Лазић-Коњик, Ивана: Параметри за семантичку класификацију глагола са значењем човековог постојања, у: Срето Танасић (ур.), Граматика и лексика у словенским језицима, Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2011, 425–434.

Лазић-Коњик, Ивана, Мерима Аранитовић: Где станују и одакле су Новосађани и Петроварадинци, у: Вера Васић, Гордана Штрбац (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик, 2011, 68–77 (Лингвистичке свеске, 9).

Лазић-Коњик, Ивана, Јасмина Дражић: Поетска функција војвођанске лексике у песмама Ђорђа Балашевића, у: Вера Васић, Гордана Штрбац (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик, 2011, 515–526 (Лингвистичке свеске, 9).

Лазић-Коњик, Ивана, Ивана Симовњевић-Јокић: Ставови Петроварадинаца према месном говору и стандардном језику, у: Вера Васић, Гордана Штрбац (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине, Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик, 2011, 399–410 (Лингвистичке свеске, 9).

Лазић-Коњик, Ивана, Мирјана Гочанин: О неким проблемима српске дескриптивне лексикографије (на примеру обраде лексеме идентитет), Проблемы истории, филологии, культуры 3, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 16–20.

Лазић-Коњик, Ивана, Јованка Милошевић: О лексикографској обради речи које се употребљавају „само и изразу“ у Речнику САНУ: стање, потребе и задаци, Проблемы истории, филологии, культуры 3, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 20–25.

Лазић-Коњик, Ивана: Семантичке и деривационе карактеристике ономатопејских глагола са значењем човековог постојања, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 319–326.

Лазић-Коњик, Ивана: Неки аспекти лексичке анализе Ћопићевог уметничког идиолекта, у: Бранко Тошовић (ур.), Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповједања / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzahlens von Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 1, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens- -Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2012, 229–243.

Лазић-Коњик, Ивана, Маријан Јелић: О значењу лексеме чудо у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/1, Нови Сад, 2012, 197–210.

Лазић-Коњик, Ивана, Маријан Јелић: Вербалне асоцијације у испитивању лексеме чудо у српском језику, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 23–29.

Лазић-Коњик, Ивана, Стана Ристић: Лингвистички аспекти назива јавно односно народно здравље, Наш језик 43/3–4, Београд, 2012, 21–25.

Лазић-Коњик, Ивана: Семантичко-деривациони потенцијал речи у откривању лексичких и културалних конотација (на примеру концепта живот), у: Рајна Драгићевић (ур.), Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Београд: Филолошки факултет, 2012, 609–621.

Лазић-Коњик, Ивана: О категорији непостојања у савременом српском језику, у: Весна Половина, Јулијана Вучо (ур.), Филолошка истраживања данас III. Савремени токови у лингвистичким истраживањима 1, Београд: Филолошки факултет, 2013, 455–462.

Лазић-Коњик, Ивана, Јованка Милошевић: Вредности у концептуализацији речи живот и смрт говорника српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 87–98.

Лазић-Коњик, Ивана: Концептосфера појма клетве у лирским усменим песмама: лингвокултуролошки поглед, u: Milivoj Alanović, Jasmina Dražić, Gordana Štasni, Gordana Štrbac (ur.), Leksika – Gramatika – Diskurs. Zbornik u čast Veri Vasić, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013, 391–406.

Лазић-Коњик, Ивана, Вера Васић: Од аргументне структуре ка значењу примарних егзистенцијалних глагола, у: Владислава Ружић, Миливој Алановић, Гордана Штасни (ур.), Валентност речи и израза: морфосинтаксички, семантички и прагматички аспекти, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013, 257–275.

Lazić-Konjik, Ivana, Stana Ristić: Dom w języku serbskim, in: Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014, 103–137.

Лазић-Коњик, Ивана: Неки лексичко-семантички и стилски аспекти употребе глагола кретања у Ћопићевом приповедању, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 417–432.

Лазић-Коњик, Ивана, Јованка Милошевић: О једној врсти лексичких маргиналија с аспекта лексиколошке анализе и лексикографске обраде, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 401–428.

Лазић-Коњик, Ивана, Јованка Милошевић: Руска култура у српском језику у светлу вербалних асоцијација, Проблемы истории, филологии, культуры 3, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2014, 225–227.

Лазић-Коњик, Ивана, Стана Ристић: Концепт дома у српском језику и култури, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 9–38.

Лазић-Коњик, Ивана: Концепт живот у српском језику и култури, у: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику, Београд: Алма, 2015, 125–140.

Lazić-Konjik, Ivana, Stana Ristić: Dom w języku serbskim, in: Jerzy Bartmiński (red.), Leksykon aksjologiczny słowian i ich sąsiadów 1, DOM, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, 263–290.

Лазић-Коњик, Ивана, Јованка Милошевић: Značenje reči dom u srpskom jeziku, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 73–88.

Лазић-Коњик, Ивана, Стана Ристић: Репрезентативност речника САНУ за етнолингвистичка истраживања: од лексикографске ка когнитивној дефиницији, у: Стана Ристић, Ивана Лазић-Коњик, Ненад Ивановић (ур.), Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, Београд, Институт за српски језик САНУ, 2016, 377–394.

Лазић-Коњик, Ивана, Стана Ристић: Стереотип о Србима, у: Дејан Ајдачић (ур.), Срби и српско, Београд: Алма, 2016, 19–49.

Лазић-Коњик, Ивана, Маријан, Јелић: Језички свет српских народних песама између старог и новог времена, у: Б. Мишић Илић, В. Лопичић (ур.), Језик, књижевност, време, језичка истраживања, Зборник радова, Ниш, 2017, 445–458.

Лазић-Коњик, Ивана: Ка речнику српских народних песама, Р. Драгићевић (ур.), Путевима речи, Зборник у част Д. Гортан Премк, Београд, 2017, 297–313.

Лазић-Коњик, Ивана: Уводни и завршни поздрав у имејлу на српском језику, Poznańskie studia slawistyczne PSS NR 13/2017 ISSN 2084-3011, DOI: 10.14746/pss.2017.13.13, 209–227.

Лазић-Коњик, Ивана: Лексика традиционалне културе према тематским пољима, П. Пипер, В. Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2017, 613–623.  

Лазић-Коњик, Ивана: Истраживање и презентовање лексике српских народних песама у циљу разумевања, промовисања и чувања културно-историјског наслеђа [коаут. М. Јелић], Дани библиотеке и библиотекара 2016–2017. Зборник радова (ур. Драган Којић), Нови Сад: Градска библиотека у Новом Саду, 2017: 13–19.

Лазић-Коњик, Ивана: O strukturi članka u jezičkom rečniku, leksikonu i enciklopediji (sa osvrtom na jedinice opisa u ove tri leksikografske publikacije) [koaut. S. Ristić]. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 4, WUMCS, Lublin, 2018: 45–54.

Лазић-Коњик, Ивана: The concept of HOME in Serbian [koaut. S. Ristić]. U: The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours, Jerzy Bartminski (ed.), Vol. 1 The Concept of HOME (English Version, Abridged), Lublin 2018: 99–105.

Лазић-Коњик, Ивана: Развојне тенденције етнолингвистике у савременој српској лингвистици [коаут. С. Ристић]. Српска славистика. Колективна монографија. Том 1, Језик. ур. Р. Драгићевић, В. Брборић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018: 345–356.

Лазић-Коњик, Ивана: Уводни и завршни поздрав у имејлу на српском језику, Poznańskie studia slawistyczne PSS NR 13/2017, 209–227.

Лазић-Коњик, Ивана: Егзистенцијални глаголи у дескриптивним речницима српског језика (на примеру обраде глагола бити и постојати). Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1: Српска лексикографија – речници српског језика као изворишта граматичких и семантичких истраживања, Београд, 2018: 389–399.7. Конференција EUROJOS – XII „Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadow”, Лублин, 1–9. XII 2016. Јужнословенски филолог 73, св. 1–2, 2017, 183–186.

Лазић-Коњик, Ивана: Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику (на материјалу речника српског језика) [коаут. С. Ристић и Н. Ивановић], Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1, Београд, 2018: 81–96.

Лазић-Коњик, Ивана: Изазови савремене лексикографије: краудсорсинг и отворени речници. Језик данас, нова серија, бр. 11. Нови Сад, 2018: 14–18.

Лазић-Коњик, Ивана: Концепт ПОРОДИЦА у српском језику (на материјалу речника српског језика) [коаут. С. Ристић]. Српски језик: статус, систем, употреба. Зборник у част проф. Милошу Ковачевићу. Ур. Јелена Петковић, Владимир Поломац, Крагујевац, 2018: 515–534.

Лазић-Коњик, Ивана: Српска језичко-културна слика ПОРОДИЦЕ. Анкетни подаци [коаут. С. Ристић], Језици и културе у времену и простору VII/2, Нови Сад, 2018: 129–142.

Лазић-Коњик, Ивана: Ключевые концепты славянской аксиосферы. Опыт лексикографического описания [коаут. Д. Пазио-Влазловска], Језици и културе у времену и простору VII/2, Нови Сад, 2018: 503–511.

С. Ристић, И. Лазић Коњик, Асоцијативно поље „ПОРОДИЦА” у српском језику, Славистика ХХII/2, 2018: 13–25.

И. Лазић-Коњик, С. Ристић, Jезичка слика ПОРОДИЦЕ у пословицама, у: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Dorota Pazio-Wlazłowska (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 6. Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019: 61–74.

С. Ристић, И. Лазић-Коњик, Концепт ПОРОДИЦА у српском језику. Slavica Slovaca 54/2, 2019: 112–128.

С. Ристић, И. Лазић Коњик, Концепт ПОРОДИЦА у српском језику, у: Д. Ајдачић (ур.) О вредностима у српском језику 2. Београд: Алма 2019: 37–59.

Р. Стијовић, И. Лазић Коњик, M. Спасојевић, Узвици у савременом српском језику: класификација и лексикографска обрадаЈужнословенски филолог 75, св. 1 2019: 37–61.

Dorota Pazio-Wlazłowska, Ivana Lazić-Konjik, Stana Ristić. Co nas łączy, a co dzieli? Stereotyp domu w języku polskim, serbskim i rosyjskim / What do we have in common; what makes us different? The stereotype of home/house in Polish, Serbian, and Russian. Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 32, 2020: 69–86.

Ивана Лазић-Коњик, Узвици у Ћопићевом језику (с аспекта лексикографске обраде). У: Tošović, Branko (ur). Ćopić fantastični / Ćopić fantastisch. Grac – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Grafid, 2019: 325–338.

И. Лазић Коњик, Узвици у служби других врста речи у српском језику. Наш језик L/2 2019:131–139.

Alice Millour, Marianne Grace Araneta, Ivana Lazić Konjik, Annalisa Raffone, Yann-Alan Pilatte and Karën Fort. Katana and Grand Guru: a Game of the Lost Words. 9th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, May 17-19, 2019, Poznań, Poland.

Лазич-Коник И., Ристич С. Концепт «народ» в сербском языке и культуре в свете системных связей (пер. с серб. С. Голяк). В: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : Материалы IV Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 9–13 сентября 2019 г. / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Ин-т славяноведения РАН, Урал. федер. ун-т [редкол.: Е. Л. Березович (отв. ред.) и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019: 195–198.

Lazić Konjik I., Milenković A. The Development of the Open Dictionary of Contemporary Serbian Language Crowdsourcing Techniques. Gavriilidou, Z, Mitsiaki, M, Fliatouras, A. (eds.), Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, Vol. I, Democritus University of Thrace, 2020: 479–484.

Лазић-Коњик, И., С. Ристић. Kонцепт НАРОД у речницима српског (српскохрватског) језика. Гласник Етнографског института САНУ 68, 2020: 453–466.

И. Лазич Коњик, М. Јелић, Лексика српских народних песама у Српском рјечнику и у Речнику српског језика (лексикографски аспект). Српски језик : студије српске и словенске 25/1, 2020: 255-272.

Arhar Holdt, Spela; Zviel-Girshin, Rina; Gajek, Elżbieta; Durán-Muñoz, Isabel; Bago, Petra; Bédi, Branislav; Fort, Karën; Hatipoğlu, Çiler; Kasperavičienė, Ramunė; Koeva, Svetla; Lazić Konjik, Ivana; Miloshevska, Lina; Ordulj, Antonia; Rodosthenous, Christos; Volodina, Elena; Weber, Tassja; Zanasi, Lorenzo. “Language Teachers and Crowdsourcing: Insights from a Cross-European SurveyRasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/1, 2020: 1–28.

Лазић Коњик, Ивана, Стана Ристић: О ПОРОДИЦИ у савременом српском језику на основу анкете. У: B. Żywicka (ур.) Wartości w kulturach europejskich. Raport z badań empirycznych, Lublin: WUMSC, 2021, 33–56.

Ристић, Стана, Ивана Лазић Коњик: Аксиолошки речник српског језика – предлог израде, Јужнословенски филолог, LXXVII/2, 2021, 105–126.

Лазић Коњик, Ивана, Стана Ристић: Ка отвореном речнику српског језика – проблем дефинисања лексичког значења. У: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић, Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 91–112.

Лазић Коњик, Ивана: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика, Новоречје, 4,  2021, 19–28.

Лазић Коњик, Ивана, Слободан Новокмет: Српска нормативистика у 21. веку с посебним освртом на резултате српске лексикографије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXV/1, 2022, 7‒25.

Лазић Коњик, Ивана: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика. Новоречје, 4,  2021, 19–28. [=Ивана Лазић Коњик: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика, у: О новим речима 1, ур. Д. Ајдачић, Београд: Алма – Културна мрежа „Пројекат Растко“, 2021]

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик: Сербская этнолингвистика – когнитивное направление в контексте славянской этнолингвистики. У: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Adam Glaz, Lublin: Wydawnyctwo UMSC, 2022, 237–253.

Лазић Коњик, Ивана: Узроци англокализације у српском језику. Новоречје, 5: 65–72. [=Ивана Лазић Коњик: Узроци англокализације у српском језику, у: Англицизми и неологизми у језицима Јужних Словена, Библиотека тематски зборници, књ. 13, прир. Д. Ајдачић, И. Лазић Коњик, Београд: Алма, 2022, 86–98]

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик: Листа вредности за аксиолошки лексикон српског језика. У: Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии. Международная коллективная монография. Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2022, 355–368.

Лазић Коњик, Ивана: Фемининативи у српском језику – неолошки и лексикографски аспект. Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, зборник радова, гл. ур. М. Ковачевић, Андрићград: Андрићев институт, 2022, 87–109.

Stana Ristić, Ivana Lazić-Konjik:  Концепт домовина у српском језику (на системском материјалу). Conversatoria Linguistica, 14, 2022, 79–97.

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик: Анализа анкетне листе вредносних концепата према старосноj доби испитаника. Материалы международной научной конференции Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Екатеринбург, 7–11 сентября 2022 г. Редакционная коллегия: Е. Л. Березович (отв. ред.), О. Д. Сурикова (отв. ред.), Е. О. Борисова (отв. секр.), С. О. Горяев, Н. В. Кабинина, К. В. Осипова, М. Э. Рут Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2022: 211–218.

Ивана Лазић Коњик: Модерне појаве у неолошким проучавањима – иницијатива за покретање избора за реч године у српском језику у оквиру часописа „Новоречје“. Новоречје 7, 2022, 67–83.[= Ивана Лазић Коњик: Модерне појаве у неолошким проучавањима – иницијатива за покретање избора за реч године у српском језику у оквиру часописа „Новоречје“. У: Реч године у словенским језицима, Библиотека тематски зборници, књ. 17, прир. Дејан Ајдачић, Ивана Лазић Коњик, Београд: Филолошко друштво Речи, Алма, 2023, 90–114]

Ивана Лазић Коњик: Творба речи од презимена и личних имена политичких личности (семантички; деривациони и когнитивни аспекти). Новоречје 8, 2023, 40–60.

Pazio-Wlazłowska, Dorota, Lazić Konjik, Ivana: Номинација гојазних особа у пољском и српском језику. ДЕБЕЉКО – универзалан или културно специфичан концепт? Белешке на маргинама анкете, Slavistična revija, 71(3), 2023, 307–323. doi:10.57589/srl.v71i3.4131.

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик: Kонцепт ДРЖАВА на системском језичком материјалу. У: Т.В. Симашко (отв. ред.), Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира. Выпуск 11. Киров: Изд-во «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2023, 22–37.

Стручни текстови:

Лазић-Коњик, Ивана: Електронски дискурс – завршни поздрав у мејловима, Језик данас, н. с. (11) 3–4, Нови Сад, 2015, 4–15.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Лазић-Коњик, Ивана: Срето Танасић, Синтаксичке теме, Наш језик 36/1–4, Београд, 2005, 134–138 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Стана Ристић, Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма, Књижевност и језик 53/3–4, Београд, 2006, 337–341 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Семантичко-деривациони речник, св. 2, Наш језик 37/1–4, Београд, 2006, 97–102 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика, Јужнословенски филолог 63, Београд, 2007, 251–260 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Др Софија Мићић, Медицински речник: енглеско-српски, српско- -енглески, Прво издање, Београд: Завод за уџбенике, 2007, 879 стр, XVI стр. илустр., Наш језик 39/1–4, Београд, 2008, 119–121 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Софија Мићић: Медицински речник, Лингвистичке актуелности 16, Београд, 2008 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Бранислава Јелић, Речник приповедака Лазе Лазаревића, Наш језик 40/1–4, Београд, 2009, 105–107 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009, 242 стр. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/2, Нови Сад, 2011, 302–306 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Софија Мићић: Медицински речник, 2. допуњено изд. Лингвистичке актуелности 20, Београд, 2012, 87–88 [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Конфернција EUROJOS – XII „Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych Słowian i ich sąsiadow”, Лублин, 1–9. XII 2016, Јужнословенски филолог 73, св. 1–2, 2017, 183–186. [хроника]

Лазић-Коњик, Ивана: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, t. 5: Honor, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Wydawnictwo Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2017 – 433 стр. Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1, Београд, 2018: 158–163. [приказ].

Лазић-Коњик, Ивана: Дејан Ајдачић (ур.), О вредностима у српском језику. Зборник етнолингвистичких радова 2. Наш језик L/1, 2019: 149–152. [приказ].

Лазић Коњик, Ивана: Sanja Krimer-Gaborović. Prepoznavanje i imenovanje boja u engleskom i srpskom jeziku. [Elektronski izvor]. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019, 351 str., приказ, Јужнословенски филолог LXXVII/1, 2021, 271–281.

Лазић Коњик, Ивана: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin: Widawnictwo UMCS, 2020, 548 стр. приказ, Јужнословенски филолог LXXVII/2, 2021, 253–265.

Лазић Коњик, Ивана: „Српске сливенице, монографија проф. Ранка Бугарског.Новоречје, 5, 115–120.

Лазић Коњик, Ивана: „Дорота Пазио-Влазловская, Церковь в кругу ценностей: семья, традиция, патриотизм (по материалам интернет-портала «Российской газеты»), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021, 246 стр.” Јужнословенски филолог, 78/2, 795–801.

Ивана Лазић Коњик: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce. Лингвистичке актуелности, 35, 2023, 9–13.

Милош Ковачевић, Стана Ристић, Данко Шипка, Маргарита Чернишева, Ивана Лазић Коњик, Ненад Ивановић: Актуелни проблеми у лексикографији и лексикологији, Лингвистичке актуелности, 35, 2023, 45–63.

Ивана Лазић Коњик: Методолошка питања израде Аксиолошког лексикона Словена и њихових суседа, Лингвистичке актуелности, 35, 2023, 66–68.

Популарни текстови:

ЛазићКоњик, Ивана: Све речи српскога језика, Политика 29. децембар 2016.

ЛазићКоњик, Ивана: Неразумљиве и непознате речи у лирици, Политика 22. децембар 2016.

ЛазићКоњик, Ивана: Лексика фолклора, Политика 13. децембар 2016.

ЛазићКоњик, Ивана: Шта је кабаница а шта сурдума, Политика 4. децембар 2016.

Лазић Коњик Ивана: Нова реч 2023. године Филолошког друштва „Речи“: четбот

Лазић Коњик Ивана: Вештачка интелигенција – од паметних телефона до Чернобила

Лазић Коњик Ивана: Најава избора за реч године Филолошког друштва Речи / ŠTA JE LAŽIREČ? Izbor za reč godine Filološkog društva “Reči”: Superćelijska oluja, deeskalacija, spinovanje, neugoda…

Уређивање зборника:

Реч године у словенским језицима, приредили Дејан Ајдачић, Ивана Лазић Коњик, Библиотека Тематски зборници, књ. 17, Београд: Филолошко друштво Речи, Алма, 2023.

Англицизми и неологизми у језицима Јужних Словена, Библиотека тематски зборници, књ. 13, прир. Дејан Ајдачић, Ивана Лазић Коњик, Београд: Алма, 2022.

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, ур. С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021.

Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, ур. С. Ристић, И. Лазић-Коњик, Н. Ивановић. Београд, Институт за српски језик САНУ, 2016.

Биографија:

Рођена 20. септембра 1978. у Новом Саду.

2002.  дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (студијска група Српска књижевност и језик)

2002/2003. године радила као наставник за предмет Српски језик и књижевност у Средњој школи за дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду

2003. године засновала радни однос у Институту за српски језик САНУ (Речник САНУ)

2005. године магистрирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (магистарски рад под насловом „Структура, функција и лексикографска обрада перифрастичних предиката (на примерима из дневних новина))

2010. године докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (докторска дисертација под насловом „Глаголи са егзистенцијалним значењем у српском језику“).

2010. изабрана у звање помоћног редактора Речника САНУ

2011. изабрана у звање научног сарадника

2013. изабрана у звање редактора и уредника Речника САНУ

2016. изабрана у звање вишег научног сарадника

2021. изабрана у звање научног саветника
Види више →

Национални руководилац на пројекту COST Action CA19102 „Language in the Human-Machine Era (LITHME)” (2020–2024).

Руководилац српско-словеначког билатералног пројекта Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику / The metalanguage of lexicographic definitions in the descriptive dictionary, билатерални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС са Републиком Словенијом који су реализовали Институт за српски језик САНУ и Институт за словеначки језик Франа Рамовша ЗРЦ САЗУ (2018–2019) (руководилац са словеначке стране: проф. др Андреа Желе).

Руководилац српско-пољског пројекта „Кључни концепти српске и пољске аксиосфере на словенском плану” који се реализује у оквиру Споразума о научној сарадњи између Српске акдемије наука и уметности и Пољске акaдемије наука у периоду 2017–2020. године (руководилац са пољске стране је др Dorota Pazio-Wlazłowska)

Национални руководилац на пројекту COST Action CA16105 „European network for combining language learning with crowdsourcing techniques (enetCollect)” (2017–2021)

Сарадник на пројекту „EUROJOS-2 Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” (2016– )

Сарадник на пројекту „EUROJOS – Metody analizy JOS w kontekście badań porównawczych” (2012–2015)

Сарадник на пројекту „Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ (2011–2016)

Сарадник на пројекту „Семантичко деривацини речник” (2005)

Сарадник на пројекту „Говор Новог Сада” (2010)

Члан Етнолингвистичкe комисијe при Међународном комитету слависта (2016– )

Члан Комисијe за лексикологију и лексикографију при Међународном комитету слависта (2018- )

Члан Комисије за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика у Институту за српски језик САНУ (2015– )

Члан Одбора за српски језик у медицини.

Члан уредништва часописа Новоречје (од 5. броја)

Члан уредништва часописа Лингвистичке актуелности (од 35. броја)

Члан уредничког већа зборника Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира. Выпуск 11. Киров: Изд-во «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2023.