Проф. др Гордана Драгин

e-mail:

gordanadragin@ff.uns.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_srpski_jezik_gordana_dragin.htm

Телефон:

021 503-678

Научне области:

Филологија Н 004, Лингвистика Н 350, Лексикологија Н 353, Фонетика Н 351, Фонологија Н 351, Дијалектологија Н 401

Кључне речи:

лингвистика, српски језик, фонетика, акценат, дијалекат, лексика

Признања и награде:

Признање за развијање културе познавања српског језика, српске традиције и културе на Универзитету за стране студије у Сеулу – ХУФС (Јужна Кореја), 2010. године.

Сертификат о завршеној Школи ромологије (познавање културе и језика Рома) на Филозофком факултету у Новом Саду, 2012. године.

Научна делатност:

Бави се српском фонологијом, пре свега дијалекатском и стандардном акценатском проблематиком, као и дијалектологијом, дијалекатском лексикологијом и лексикографијом  и дијалектима у књижевним делима.

Аутор је монографије Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке (1991) као и коаутор са П. Ивићем и Ж. Бошњаковићем две монографије под називом  Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (1994, 1997).

Научна и стручна библиографија броји око 90 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике) у домаћим и страним часописима и тематским зборницима.

Учествовала на 34 научнa скупа у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Драгин, Гордана: Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, Српски дијалектолошки зборник 37, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1991, 621–708.

Ивић, Павле, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин: Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (увод и фонетизам), Српски дијалектолошки зборник 40, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1994, 1–412.

Драгин, Гордана, Жарко Бошњаковић: Лингвогеографски поглед на ратарску лексику Србије : (Zea mays L.), у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1994, 377–392.

Види више →

Проф. др Гордана Драгин

Библиографија

Библиографија научних радова

Монографије

 Драгин, Гордана: Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, Београд: Српски дијалектолошки зборник 37, Београд 1991, 621–708.

Драгин, Гордана, Павле Ивић, Жарко Бошњаковић: Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (увод и фонетизам), Београд: Српски дијалектолошки зборник 40, Београд 1994, 1–412.

Драгин, Гордана, Павле Ивић, Жарко Бошњаковић: Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (друга књига: морфологија, синаткса, закључци, текстови), Београд: Српски дијалектолошки зборник 43, Београд 1997, 1–586.

Драгин, Гордана: Говори у сливу Студенице (Увод, фонетика, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр.

[Марковић, Бранкица: Гордана Драгин, Говори у сливу Студенице: Увод, фонетика, текстови, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 58/1, Нови Сад 2015, 283–289.]

[Урошевић, Данка: Гордана Драгин, Нови прилог познавању студеничких говора Говори у сливу Студенице: Увод, фонетика, текстови, Зборник Матице српске за књижевност и језик 64/2, Нови Сад 2016, 544−546.]

 Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 17, FM 1629 Nsg *s/ьr/dьce, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 3: Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl, Warszawa 1994, 58–59 [карта, легенда, комментарий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 38, L 2085 ‘письмо, сообщение, написанное на бумаге и отправленное по почте в конверте’, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 8: профессии и общественная жизнь, Warszawa 2003, 108–109 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Драгин, Г., З. Тополињска, М. Маркович: Карта № 9, FP 1726 *k/r/vavъ(jь), Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 42–43 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Драгин, Г., С. Миленковска: Карта № 45, F 1849 *svek/ /r, Общеславянский  лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје 2003, 114–115 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Драгин, Г.: Карта № 25, F 1149 *oc//t, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 74–75 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Драгин, Г., Ж. Бошњаковић: Карта № 53, FMP 1280 Gpl *ljud//j ‖ *ljud/j, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4а: Рефлексы *ъ, *ь, Загреб 2006, 130–131 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 11, L 1058: ‘мука, из которой пекут хлеб’, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия лексико-слово­обра­зовательная, Выпуск 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Москва 2007, 50–51 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Петрович, Д., Г. Драгин: Карта № 18, FМ 945 Nsg *d/o/mъ, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 5: Рефлексы *о, Москва 2008, 60–61 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Doliǹski I., Г. Драгин: Карта № 31, Sl 1459° ‘РУКА’ peior, augm (Nsg), Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9: Человек, Kraków 2009, 96–97 [карта, легенда, материал].

Драгин, Г.: Карта № 29, F 307 Nsg *p/e/ro, Общеславянский лингви­сти­ческий атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 6: Рефлексы *е, Москва 2011, 40–41 [карта, легенда, материал, коммен­та­рий].

Студије и чланци

 Драгин, Гордана: Називи за житарице и њихове плодове у дијалекатским речницима српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 22, Београд 1994, 295–300.

Драгин, Гордана, Жарко Бошњаковић: Лингвогеографски поглед на ратарску лексику Србије: (Zea mays L.), у: Павле Ивић и др. (ур.), Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 377–392.

Драгин, Гордана: Фонолошки опис Брезове у доњем току Студенице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 40/2, Нови Сад 1997, 93–101.

Драгин, Гордана: Студенички говор на западној ивици косовско-ресавског подручја, у: Мирослав Пантић (ур.), О српским народним говорима, Деспотовац: Дани српскога духовног преображења IV, 1997, 85–99.

Драгин, Гордана: Називи коровских биљака у дијалекатским речницима српског језика, у: Недељко Богдановић (ур.), Прилози из фитолингвистике 2, Ниш: Филозофски факултет, 1998, 10–18.

Драгин, Гордана: Поређење замене јата околине Косовске Митровице са говором Горње Студенице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 42, Нови Сад 1999, 463–469.

Драгин, Гордана: Две прозодијске појаве говора у сливу Студенице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 43, Нови Сад 2000, 165–172.

Драгин, Гордана: Лингвогеографски преглед послеакценатских дужина у Војводини (I), Јужнословенски филолог (Посвећено Павлу Ивићу) 56/ 3–4, Београд 2000, 357–378.

Драгин, Гордана: Морфолошки архаизми у говору Студенице, у: Јудита Планкош (ур.), Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица: Градска библиотека Суботица, Српска академија наука и уметности, Филозофски факултет у Новом Саду, Народна библиотека Србије, Матица српска, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2004, 27–35.

Драгин, Гордана: Прозодијске особине говора спикера (новинара) РТВ Нови Сад, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 48, Нови Сад 2005, 122–130.

Драгин, Гордана: Варијантност неких акценатских ликова у говорима Студенице, Годишњак за српски језик и књижевост [Година XX] 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006, 99–106.

Драгин, Гордана: Балканизми у банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта на територији СЦГ и Румуније, Probleme de filologie slavă 14, Timișoara 2006, 44–58.

Dragin, Gordana: The prosodic System of the Spoken Language Variants in the Studenica River Basin in the Southwest of Serbia, Hankuk University for Foreign Studies (HUFS), Seoul 2007, 103–120.

Драгин, Гордана: Урбана дијалектологија у Србији (Говор Новог Сада), Hankuk University of Foreign studies (HUFS), International Journal of Foreign Studies (Center for International Area Studies Hankuk University of Foreign studies), Volume1, Seoul 2008, 243–252.

Драгин, Гордана: Рефлекси вокала јат у говорима слива Студенице, Riječ (časopis za slovensku filologiju) 15, sv. 4, Rijeka 2009, 45–67.

Драгин, Гордана: Дистрибуција послеакценатских дужина у језику медија, у: Ж. Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада, Свеска 1: фонетске особине, Нови Сад 2009, 129–140.

Драгин, Гордана: Архаична наставачка морфема -ам за датив–инструментал–локатив множине именица женског и мушког рода на -а на територији говора у сливу Студенице, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 53/2, Нови Сад 2010, 115–121.

Драгин, Гордана: Тамишки поддијалекат у роману Зорана Петровића „Село Сакуле а у Банату“ (фонетска анализа), Научни састанак слависта у Вукове дане 40/1, Београд 2011, 518–531.

Драгин, Гордана: Неки именички лексички дијалектизми у хроници „Село Сакуле а у Банату“, у: Владислава Ружић и Слободан Павловић (ур.), Зборник у част Гордани Вуковић – Лексикологија, ономастика, синтакса, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 269–283.

Драгин, Гордана: Из синтаксе хронике Село Сакуле а у Банату Зорана Петровића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 115–123.

Драгин, Гордана, Вера Васић, Гордана Штрбац: Како ће се говорити у Новом Саду, у: В. Васић, Г. Штрбац (ур.), (поговор у књизи Говор Новог Сада, свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине), Нови Сад 2011, 681–692.

Драгин, Гордана: Морфолошке карактеристике неких именица у говорима слива Студенице у југозападној Србији, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 55/2, Нови Сад 2012, 141–152.

Драгин, Гордана: Језик града и(ли) језика на факултету, у: Горан Максимовић (ур.), Филологија и универзитет, Наука и савремени универзитет 1, Ниш 2012, 68–74.

Драгин, Гордана: Прозодијска норма у стандарду и дијалекат, Научни састанак слависта у Вукове дане (српски језик и његове норме) 41/1, Београд 2012, 561–569.

Драгин, Гордана: Напомене о говору Радојева у средњем Банату, Зборник за језике и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, књига II, Нови Сад 2012, 35–44.

Драгин, Гордана: Дијалектизам као стилско средство, Научни  састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд 2013, 445–452.

Драгин, Гордана: Неке фонетске особине говора Ченеја (у Румунији), Језици и културе у времену и простору II/2, Нови Сад 2013, 379–384.

Драгин, Гордана: Прилог познавању правописне норме у основним школама у Војводини и централној Србији, у: Горан Максимовић (ур.), Зборник радова Од науке до наставе, Наука и савремени универзитет, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 129–139.

Драгин, Гордана: Компатибилност стандардног српског језика и дијалекта (у књижевном делу и говору града), у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013, 119–124.

Драгин, Гордана: Статус лексике говора Новог Сада, у: Јордана Марковић (прир.), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 115–121.

Драгин, Гордана: Конкурентски однос стандардног језичког израза и дијалекта у говору ученика основне школе у Жабљу, у: М. Алановић, Ј. Дражић, Г. Штасни. Г. Штрбац  (ур.), Зборник у част Вери Васић, Лексика – граматика – дискурс, Нови Сад: Филозофски факултет, 2014, 343–351.

Драгин, Гордана:  Вредност и значаj „Граматике ромског језика, у: Горан Максимовић (ур.), Језик, књижевност, маргинализација (језичка испитивања), Ниш 2014, 199–207.

Драгин, Гордана: Говори у сливу Студенице на тромеђи српских дијалеката, у: Михај (Миља) Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, 97–112.

Драгин, Гордана: Из система глаголских облика у банатским говорима Ш-В дијалекта и једном нетипичном К-Р говору, у: Горан Максимовић (ур.), Наука и савремени универзитет, Језик и књижевности у контакту и дисконтакту, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 7–16.

Драгин, Гордана: Неки језички поступци у збирци приповедака „Доживљаји Николетине Бурсаћа“, у: Ј. Дражић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић (ур.), Зборник у част Љиљани Суботић: Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију, Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 754–759.

Драгин, Гордана: Иновације на прозодијском плану у српском језику, у: Радмила В. Жугић (ур.), Дијалекти срспкога језика – истраживања, настава, књижевност 1, [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 303–312. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM).

Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима:

http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik

http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249

Драгин, Гордана, Тања Антић: Село гори и тако кроз социолингвистички окулар, у: Радмила В. Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика – истраживања, настава, књижевност 1, [Електронски извор], Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, 2016, 171–180. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM).

Публикација (ZbDSJ1.pdf) је доступна на следећим сајтовима:

http://www.lkc.org.rs/index.php/izdavacki-program/zbornik

http://www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=249    

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

 Драгин, Гордана: Знанствени скуп Дијалекстска географија и дијалектолошка лексикологија и лексикографија, Загреб, 18. и 19. Март 1982., Јужнословенски филолог 39, Београд 1983, 307–310 [хроника].

Драгин, Гордана: Призренско-тимочки говори, Топоними зоонимског порекла, Прилози из фитолингвистике I, Ниш, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,      39/2, Нови Сад 1996,  [приказ].

Драгин, Гордана: Леп прилог дијалектолошкој лексикографији (Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Врање, 1998), Зборник Матице српске за књижевност и језик 47/1, Нови Сад 1999, 186–188 [приказ].

Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић. Фонологија српскога језика. Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2010, 524 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад 2011, 301–306 [приказ].

Драгин, Гордана: Међународни скуп о дијалекатској лексикографији (Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, 12–13. април 2013. године, Филозофски факултет у Нишу), Зборник Матице српске за књижевност и језик 61/2, Нови Сад 2013, 601–603 [приказ].

Гордана Драгин: Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић, Јелена Капустине. Речник Куча. Српски дијалектолошки зборник, LX. Београд: САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2013, 4–461 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 58/2, Нови Сад 2015, 266–274 [приказ].

Резимеи

Драгин, Гордана: IWOBA VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије (Inrenational Workshop on Balto/Slavic Accentology), Нови Сад 2012,  22.

Драгин, Гордана: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (Cultura materialӑ și spiritual a sȃrbilor din regiunile multietnice și/sau periferice), Западни универзитет у Темишвару, Универзитет у Нишу, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2014,  23.

Драгин, Гордана:  „Језици, културе, комуникације“, Велико Трново 2016, 25.

Драгин, Гордана:  „Језици, културе, комуникације“, Велико Трново, 2017, 28.

Тезе

 Драгин, Гордана: Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке, магистарска теза, одбрањена 14. октобра 1987. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Радоје Симић, чланови комисије: др Милорад Дешић, др Славко Вукомановић).

Драгин, Гордана: Говори у сливу Студенице, докторска дисертација, одбрањена 28. јуна 2004. године, Филозофски факултет, Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Драгољуб  Петровић, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић и проф. др Мато Пижурица).

Остале активности

Међународна сарадња

Лектор српскохрвaтског језика на Филолошком факултету „Јакуб Колас“ Универзитета у Минску (Р Белорусија) од 1986. до 1987. године.

Гостујући професор на ХУФС-у (Корејски универзитет за стране студије) у Сеулу (НР Јужна Кореја) од 2007. до 2010. године.

Сарадник на пројекту Истраживање историје и културе Срба у Румунији под руководством проф. др М. Н. Радана са Западног универзитета у Темишвару.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

 Члан сарадник Матице српске.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА).

Члан Комисије за израду Српског дијалектолошког атласа (СДА).

Сарадник на пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник.

Сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Предавања (научна и популарна), презентације, изложбе

Драгин, Гордана, Вера Васић, Гордана Штрбац, Говор Новог Сада – општи осврт, презентација монографије Говор Новог Сада I и II у Градској библиотеци Нови Сад, 11. 10. 2011.

Маја месеца 2016. године као гост предавач на универзитету „Ћирило и  Методије“ у Великом Трнову (РБугарска) одржала следећа предавања:

Дијалектологија српског језика у књижевном делу,

Акценатске иновације у српском стандардном језику,

Познавање ортографске норме српског језика и

Прозодијска норма у стандарду и дијалекту.

Учешћа на научним скуповима

 Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања, 1992.

Научни састанак слависта у Вукове дане 22, Београд, 1993.

Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 1994.

Дани српскога духовног преображења IV, О српским народним говорима, Деспотовац, 1997.

Научни скуп посвећен Павлу Ивићу, Нови Сад – Београд – Суботица, 2001.

Probleme de filologie slava, Universitatea de vest din Timisoara, Темишвар, 2004.

Probleme de filologie slavaﬞ, Timisoara, 2006.

The korean Association of Central and Eastern European and Balkan Studies Faculty of Philology у организацији Корејског универзитета за стране студије (Hankuk University of Foreign studies  – HUFS), Београд, 2009.

Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Научни састанак слависта у Вукове дане 40, Београд, 2011.

Међународни скуп о балто-словенској акцентологији, Нови Сад, 2012.

Научни састанак слависта у Вукове дане (српски језик и његове норме) 41, Београд, 2012.

IWOBA VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије (Inrenational Workshop on Balto/Slavic Accentology),  Нови Сад, 2012.

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

VII међународни скуп Српски језик, књижевност, уметност,  Крагујевац, 2012.

Филологија и универзитет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Друга међународна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2012.

VII међународни научни скуп Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2012.

Седми међународни научни скуп Језик, књижевност, маргинализација, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Научни  састанак слависта у Вукове дане 42, Београд, 2013.

VII међународни научни скуп Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2013.

Од науке до наставе. Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2013.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2014.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет (НИСУН) 4, Ниш, 2014.

Међународни скуп: Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац, 2014.

Језик, књижевност, маргинализација (језичка испитивања), Ниш, 2014.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама, Темишвар, 2015.

Наука и савремени универзитет, Језик и књижевности у контакту и дисконтакту 5, Ниш, 2015.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Езици, култури, комуникации, Велико Трново, 2016.

Езици, култури, комуникации, Велико Трново, 2017.

Организација скупова

 IWOBA VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије (Inrenational Workshop on Balto/Slavic Accentology),  Нови Сад, 2012. (у управном одбору)

Ивић, Павле, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин: Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (друга књига: морфологија, синаткса, закључци, текстови), Српски дијалектолошки зборник 43, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1997, 1–586.

Драгин, Гордана: Лингвогеографски преглед послеакценатских дужина у Војводини (I), Јужнословенски филолог (Посвећено Павлу Ивићу) 56/ 3–4, Београд 2000, 357–378.

Драгин, Гордана: Говори у сливу Студенице (Увод, фонетика, текстови), Нови Сад: Тиски цвет, 2015, 280 стр.

Биографија:

Рођена 19. 9. 1957. у Новом Саду.

1980 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (група Јужнословенски језици).

1980 Запослила се у основној и средњој школи у Жабљу.

1981 Запослила се на одсеку Јужнословенски језици на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду као асистент-приправник.

1986 Изабрана у звање асистента.

1987 Магистрирала са темом Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке.

2004 Докторирала на Филозофком факултету у Новом Саду са темом Говори у сливу Студенице.

2004  Изабрана у звање доцента.

2015  Изабрана у звање ванредног професора.

Члан сарадник Матице српске.

Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас.

Члан Комисије за израду Српског дијалектолошког атласа.

Сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Сарадник на пројекту Истраживање културе и историје Срба у Румунији Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији, који финансира Савез Срба у Румунији.

Види више →

Рођена 19. 9. 1957. године у Новом Саду.

Године 1980. дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (група Јужнословенски језици).

Године 1980. запослила се у основној и средњој школи („Стеван Дивнин Баба“ и „22. октобар“) у Жабљу.

Године 1981. запослила се на одсеку Јужнословенски језици на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду као асистент-приправник.

  1. изабрана у звање асистента.

Тезе:

Магистарски рад: Ратарска и повртарска терминологија Шајкашке (1987, Филолошки факултет у Београду, ментор проф. др Радоје Симић).

Докторска теза: Говори у сливу Студенице (2004, Филозофски факултет у Новом Саду, ментор проф. др Драгољуб Петровић, комисија: проф. др Мато Пижурица и проф. др Слободан Реметић).

Научна звања:

Изабрана у звање асистент-приправник (1981).

Изабрана у звање асистент (1986).

Изабрана у звање доцент ( 2004).

Изабрана у звање ванредни професор (2015).

Међународна сарадња:

Лектор српскохрвaтског језика на Филолошком факултету „Јакуб Колас“ Универзитета у Минску (Р Белорусија) од 1986. до 1987. године.

Гостујући професор на ХУФС-у (Корејски универзитет за стране студије) у Сеулу (НР Јужна Кореја) од 2007. до 2010. године.

У оквиру пројекта Еразмус+ године 2016. боравила 7 дана и одржала пет предавања на Великотрновском универзитету „Свети Ћирило и Методије” (Р Бугарска).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

– Члан сарадник Матице српске.

– Члан Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА).

– Члан Комисије за израду Српског дијалектолошког атласа (СДА).

– Била је сарадник на пројекту Српска дијалектологија и издавање часописа Српски дијалектолошки зборник.

– Сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

– Сарадник на пројекту Истраживање културе и историје Срба у Румунији Центра за научна истраживања и културу Срба у Румунији, који финансира Савез Срба у Румунији.

Учешћа на скуповима:

Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања, 1992.

Научни састанак слависта у Вукове дане 22, Београд, 1993.

Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 1994.

Дани српскога духовног преображења IV, О српским народним говорима, Деспотовац, 1997.

Научни скуп посвећен Павлу Ивићу, Нови Сад – Београд – Суботица, 2001.

Probleme de filologie slava, Universitatea de vest din Timisoara, Темишвар, 2004.

Probleme de filologie slavaﬞ, Timisoara, 2006.

The korean Association of Central and Eastern European and Balkan Studies Faculty of Philology у организацији Корејског универзитета за стране студије (Hankuk University of Foreign studies  – HUFS), Београд, 2009.

Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Научни састанак слависта у Вукове дане 40, Београд, 2011.

Међународни скуп о балто-словенској акцентологији, Нови Сад, 2012.

Научни састанак слависта у Вукове дане (српски језик и његове норме) 41, Београд, 2012.

IWOBA VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије (Inrenational Workshop on Balto/Slavic Accentology),  Нови Сад, 2012.

Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Темишвар, 2012.

VII међународни скуп „Српски језик, књижевност, уметност“,  Крагујевац, 2012.

Филологија и универзитет. Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2012.

Друга међународна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2012.

VII међународни научни скупа Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2012.

Седми међународни научни скуп „Језик, књижевност, маргинализација“, Ниш, 2013.

Међународни научни скуп Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш, 2013.

Научни  састанак слависта у Вукове дане 42, Београд, 2013.

VII међународни научни скуп Традиција и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2013.

Од науке до наставе, Наука и савремени универзитет 2, Филозофски факултет, Ниш, 2013.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2014.

Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет (НИСУН) 4, Ниш, 2014.

Међународни скуп: Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Језик, књижевност, маргинализација (језичка испитивања), Ниш, 2014.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама, Темишвар, 2015.

Наука и савремени универзитет, Језик и књижевности у контакту и дисконтакту 5, Ниш, 2015.

Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Темишвар, 2016.

Езици, култури, комуникации, В. Трново, 2016.

Езици, култури, комуникации, В. Трново, 2017.

Организација скупова

IWOBA VIII међународна конференција из балто-словенске акцентологије (Inrenational Workshop on Balto/Slavic Accentology),  Нови Сад, 2012 (у управном одбору).

Предавања, промоције и сл.:

Драгин, Гордана, Вера Васић и Гордана Штрбац: Говор Новог Сада – општи осврт, презентација монографије Говор Новог Сада I и II у Градској библиотеци Нови Сад, 11. 10. 2011. год.

Маја месеца 2016. године као гост предавач на универзитету „Ћирило и  Методије“ у Великом Трнову (Р Бугарска) одржала следећа предавања:

Дијалектологија српског језика у књижевном делу,

Акценатске иновације у српском стандардном језику,

Познавање ортографске норме српског језика и

Прозодијска норма у стандарду и дијалекту.