Програм

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА

– програм конференције –


Среда, 28. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Хол Свечане сале САНУ

9.00–10.00 – Регистрација и пријава учесника

Свечана сала САНУ

10.00–10.20 – Oтварање скупа и поздравна реч домаћина

Пленарна седница 

Председава: Стана Ристић

Секретари: Јована Јовановић и Слободан Новокмет

10.20–10.50 Patrick Hanks (Wolverhampton), How people use words to make meanings: interpreting corpus evidence

10.50–11.20 Jerzy Bartmiński (Lublin), Słowa klucze i tezaurus w paradygmacie etnolingwistyki kognitywnej

11.20–11.50 Маргарита Ивановна Чернышева (Москва), Научные разработки Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (МКС)

11.50–12.20 Стана Ристић (Београд), Београдска лексикографска школа

ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

16.00–19.00Терминолошки речници и терминологија 

Председава: Ружица Левушкина

Секретар: Јелена Јанковић и Маријана Ђукић

16.00–16.15 Ирена Цветковић Теофиловић (Ниш), Оглед терминолошког речника из области историје српског књижевног језика XVIII и XIX века

16.15–16.30 Ружица Левушкина (Београд), Термини из сфере хришћанске аскетике у РСАНУ

16.30–16.45 Aleksandar Gadomski (Opole), Словарь русско-польской терминологии теолингвистики

16.45–17.00 Galina Gadomska (Opole), Русско-польские православ­ные эортонимы

17.00–17.15 ДИСКУСИЈА

17.15–17.30 ПАУЗА

17.30–17.45 Јелена Јанковић (Београд), Миколошка лексика српског језика – од лингвистичког истраживања до речника

17.45–18.00 Душанка Вујовић (Нови Сад), Утицај енглеског језика на богаћење спортске терминологије у српском језику

18.00–18.15 Мира Милић, Олга Панић Кавгић и Александра Кардош (Нови Сад), Нови енглеско-српски речник спортских термина: проблеми и решења

18.15–18.30 Сања Кример-Габоровић (Нови Сад), Енглеско-српски речник назива за боје: теоријски и практични аспекти припреме

18.30–18.45 ДИСКУСИЈА


Сала 102, Кнез Михаилова 36

16.00–19.00Дескриптивна лексикографија и металексикографија

Председава: Бојана Милосављевић

Секретар: Слободан Новокмет и Ненад Ивановић

16.00–16.15 Марина Приёмишева (Санкт-Петербург), «Большой академический словарь русского языка» в контексте развития современной русской толковой лексикографии: проблемы и перспективы «большого» типа толкового словаря

16.15–16.30 Цветелина Георгиева, Атанаска Атанасова (София), Многотомният Речник на българския език в светлината на съвременните методи и подходи

16.30–16.45 Людмила Бабенко (Екатеринбург), Уральская семантическая школа: динамика лексикографической интерпретации классов слов

16.45–17.00 Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin), Elementy językowe i pozajęzykowe w definicji leksykograficznej

17.00–17.15 ДИСКУСИЈА
17.15–17.30 ПАУЗА

17.30–17.45 Данко Шипка (Phoenix), Нормативни рјечнички квалификатори: истраживање случаја у Хрватској

17.45–18.00 Бојана Милосављевић (Београд), Парентезе у семантичком делу речничке дефиниције – прилог изучавању лексикографског метајезика у Речнику САНУ

18.00–18.15 Лариса Леонидовна Шестакова, Ана Кулева (Москва), Проблемы стилистического описания лексики в современном толковом словаре русского языка

18.15–18.30 Милица Стојановић (Београд), Еуфемизми и њихово лексикографско представљање у речницима савременог српског језика

18.30–18.45 ДИСКУСИЈА


Четвртак, 29. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

10.00–13.00Дијалектолошки и етимолошки речници

Председава: Мирјана Петровић-Савић

Секретар: Јована Јовановић и Маријана Ђукић

10.00–10.15 Сергей Алексеевич Мызников (Москва), Русская диалектная лексикография: проблемы семантического описания

10.15–10.30 Миодраг Јовановић (Подгорица), Будући рјечник романизама у говорима Црне Горе

10.30–10.45 Татјана Трајковић (Ниш), Топономастичка лексикографија на подручју призренско-тимочких говора и перспектива израде јединственог речника

10.45–11.00 Бранкица Марковић (Београд), Дијалекатска лексикографија у Црној Гори од Вуковог Рјечника до данашњих дана


11.00–11.15 ДИСКУСИЈА

11.15–11.30 ПАУЗА

11.30–11.45 Dušan Vladislav-Paździerski (Gdańsk), Кашупска двојезичка лексикографија и њен српски акценат

11.45–12.00 Мирјана Петровић-Савић (Београд), О етнодијалекатском речнику из обичаја животног циклуса у Рађевини

12.00–12.15 Ilona Janyšková (Brno), Úskalí tvorby etymologického slovníku

12.15–12.30 Марија Вучковић (Београд), О корисницима етимолошких речника

12.30–12.45 Дијана Црњак (Бања Лука), Jезичка слика свијета у “Рјечнику говора Срба западне Босне”

12.45–13.00 ДИСКУСИЈА


Сала 3, САНУ

10.00–13.00Електронски речници / Дериватологија

Председава: Рада Стијовић

Секретар: Слободан Новокмет и Јелена Јанковић

10.00–10.15 Рада Стијовић, Цветана Крстев, Ранка Станковић (Београд), Аутоматска екстракција дефиниција – допринос убрзању израде речникa

10.15–10.30 Мария Олеговна Новак, Яна Андреевна Пенькова (Казань‒Москва), Историко-культурная информация в электронном словаре полонизмов XIXVII вв.

10.30–10.45 Дејан Милорадов (Нови Сад), Употреба софтвера у изради савремених терминолошких речника

10.45–11.00 ДИСКУСИЈА

11.00–11.15 ПАУЗА

11.15–11.30 Anna Czelakowska (Kraków), Nazwy czynności i nazwy rezultatów w derywacji semantycznej w języku polskim a ich opis słownikowy

11.30–11.45 Boris Kern (Ljubljana), Koncept besednodružinskega slovarja slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika

11.45–12.00 Наташа Миланов (Београд), Творбене карактеристике лексема које имају велики број значења (на грађи из дескриптивног речника српског језика)

12.00–12.15 Јелена Ајџановић (Нови Сад), Глагол веровати и његови деривати – лексичко-семантичка и синтаксичка анализа

12.15–12.30 ДИСКУСИЈА


ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

16.00–19.00 Историјска лексикологија и лексикографија

Председава: Александар Милановић

Секретар: Јована Јовановић и Ненад Ивановић

16.00–16.15 Софья Ивановна Иорданиди (Москва), Русский историко-словообразовтельный словарь в контексте исторической лексикологии

16.15–16.30 Ирина Алексеевна Малышева, Александр Иванович Соколов (Санкт-Петербург), «Словарь русского языка XVIII века» на современном этапе

16.30–16.45 Валентина Николаевна Калиновская (Санкт-Петербург),
«Словарь русского языка XIX века» : от концепции к практической реализации

16.45–17.00 Елена Игоревна Державина (Москва), История и новое издание Указателя источников Словаря русского языка XI–XVII вв.

17.00–17.15 Снежана Вучковић (Београд), Лексика старословенских канонских споменика: из проблематике проучавања хапакса

17.15–17.30 ДИСКУСИЈА

17.30–17.45 ПАУЗА

17.45–18.00 Александр Константинович Шапошников (Москва), Проблемы церковнославянской лексикографии и лексикологии. Языковое родство церковно-славянского искусственного идиолекта и дискурса церковной проповеди

18.00–18.15 Amir Kapetanović (Zagreb), Emocijski leksik u povijesnoj leksikografiji (na primjeru starohrvatskoga leksika)

18.15–18.30 Александар Милановић, Исидора Бјелаковић (Београд – Нови Сад), Речник скраћеница у славеносрпском језику (значај, концепција, лексикографска обрада)

18.30–18.45 Ана Мацановић (Београд), Лексикографска обрада вишечланих лексичких јединица у Речнику славеносрпског језика

18.45–19.00 Мирјана Гочанин (Београд), О могућем спектру информација у једном типу специјалног речника српског језика (на примеру лексикона глаголских допуна са потврдама из 16. и 17. века)

19.00–19.15 ДИСКУСИЈА


Сала 3, САНУ

16.00–19.00Неологија

Председава: Ивана Лазић Коњик

Секретар: Слободан Новокмет и Маријана Ђукић

16.00–16.15 Марина Николаевна Приемышева (Санкт-Петербург), Русская академическая неография: современное состояние научного направления и перспективы его развития

16.15–16.30 Диана Георгиева Благоева, Сия Колковска (София), Лексикографско описание на новата българска лексика

16.30–16.45 Твртко Прћић (Нови Сад), Значај научног бављења неологизмима у српском језику: лексиколошки, лексикографски и педагошки аспекти

16.45–17.00 Ивана Лазић Коњик, Стана Ристић (Београд), Методолошки аспекти лексикографског описа неологизама

17.00–17.15 ДИСКУСИЈА

17.15–17.30 ПАУЗА

17.30–17.45 Весна Ђорђевић, Марина Николић (Београд), Речник нових речи у контексту савремене српске неографије

17.45–18.00 Милан Ајџановић, Страхиња Степанов, Јасмина Дражић (Нови Сад), Нови речник новијих англицизама – недоумице, питања и примењена конструкцијска решења

18.00–18.15 Domen Krvina (Ljubljana), Vpliv širjenja koronavirusa in epidemije covida-19 na novejše besedje v slovenščini v letu 2020 in njegov opis v Sprotnem slovarju slovenskega jezika

18.15–18.30 ДИСКУСИЈА


Петак, 30. 10. 2020.

ПРЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

10.00–13.00Специјални речници

Председава: Марија Стефановић

Секретар: Јована Јовановић и Маријана Ђукић

10.00–10.15 Марија Стефановић (Нови Сад), Асоцијативни речник српскога језика петнаест година после: нове перспективе за ауторе и кориснике

10.15–10.30 Драган Јанковић, Милена Јакић Шимшић (Београд), Развојни асоцијативни речник српског језика

10.30–10.45 Милена Јакић Шимшић, Нада Шева (Београд), Израда Асоцијативног речника придевских антонима српског језика: од идеје до реализације

10.45–11.00 Маја Мађарев, Драган Јанковић, Милена Јакић Шимшић (Београд), Конотативни речник српског језика: анализа повезаности конотативног значења речи и конотативног значења њихових асоцијативних поља

11.00–11.15 Александра Марковић (Београд), О речницима за странце као посебном лексикографском типу

11.15–11.30 ДИСКУСИЈА

11.30–11.45 ПАУЗА

11.45–12.00 Јасмина Дражић (Нови Сад), Нацрт речника колокација српског језика у контексту савремених потреба

12.00–12.15 Наташа Киш (Нови Сад), Рекцијски речник придева

12.15–12.30 Зоя Юрьевна Петрова, Наталья Александровна Ребецкая, Наталья Александровна Фатеева, (Москва), Интерактивный словарь компаративных тропов русской литературы: возможности использования в филологических исследованиях

12.30–12.45 Јована Јовановић (Београд), Ка речнику пејоратива у именовању човека у српском језику

12.45–13.00 Данило Алексић (Београд), Ка српском речнику аниматности

13.00–13.15 ДИСКУСИЈА


Сала 102, Кнез Михаилова 36

10.00–13.00Практични проблеми лексикографије

Председава: Рајна Драгићевић

Секретар: Слободан Новокмет и Ненад Ивановић

10.00–10.15 Рајна Драгићевић (Београд), Ка једном посебном типу речника метафора у српском језику

10.15–10.30 Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик (Београд), Предлог из­раде лексикона вредности српског језика

10.30–10.45 Ненад Ивановић (Београд), Лексикографски погледи Вла­дана Арсенијевића (1848–1900) и њихов утицај на рађање савремене српске описне лексикографије

10.45–11.00 Владан Павловић (Ниш), Колострукциона анали­за и могућности њене примене у корпусним проучавањима српског језика

11.00–11.15 Andrej Perdih (Ljubljana), Učenje o slovarjih v šoli: Portal Franček kot most med splošno in pedagoško leksikografijo

11.15–11.30 ДИСКУСИЈА

11.30–11.45 ПАУЗА

11.45–12.00 Тања Танасковић (Крагујевац), Лексика писца у лексикону српског језика и проблеми израде речника писца на примеру књижевности на дијалекту Драгослава Михаиловића

12.00–12.15 Милан Ивановић (Подгорица), Семантичка обиљежја као дефинијенси фитонимâ у Матичином једнотомнику и општим једнојезичницима уопште

12.15–12.30 Драгана Радовановић (Београд), Лексикографска обрада лексема кућа и дом у српским речницима

12.30–12.45 Мирјана Илић (Ниш), Лексикографска обрада лексема од културноисторијског значаја

12.45–13.00 Горан Милашин (Бања Лука), Оказионализми у језику Твитера

13.00–13.15 ДИСКУСИЈА


ПОСЛЕ ПОДНЕ

Сала 2, САНУ

16.00–19.00Фразеолошки речници и фразеологија / Граматика / Синтакса и речник / Парадигматика

Председава: Наташа Вуловић Емонтс

Секретар: Маријана Ђукић и Јована Јовановић

16.00–16.15 Branka Barčot (Zagreb), Mitologija bez po frke. O frazeodidaktičnom rječniku za djecu i mlade

16.15–16.30 Наташа Вуловић Емонтс (Београд), Лексикографска кодификација израза и пословица у описним речницима савременог српског језика

16.30–16.45 Гордана Штрбац (Нови Сад), О новом типу фразеолошког речника српског језика

16.45–17.00 Надежда Костова, Михаела Кузмова (София), Фразеологизми с прагматична функция в българския език и тяхното лексикографско представяне

17.00–17.15 Јелена Вујић (Београд), Вишечлани (лексички) изрази у енглеском и њихови еквиваленти у српском jeзику

17.15–17.30 ДИСКУСИЈА

17.30–17.45 ПАУЗА

17.45–18.00 Миланка Бабић (Сарајево), Однос семантичких и граматичких критеријума у лексикографском опису независних везника у једнотомном Речнику српскога језика Матице српске

18.00–18.15 Ана Јањушевић Оливери (Косовска Митровица), Лексикографски описи партикула у рјечницима српског језика

18.15–18.30 Татьяна Михайловна Воронина (Екатеринбург), Антонимические оппозиции как контекст интерпретации семантики слова (на материале лексики интеллекта в идеографическом словаре)

18.30–18.45 ДИСКУСИЈА


Сала 3, САНУ

16.00–19.00Културологија

Председава: Ксенија Кончаревић

Секретар: Слободан Новокмет и Јелена Јанковић

16.00–16.15 Dorota Pazio-Wlazłowska (Warszawa), Realizacja konceptu RODZINA w języku rosyjskim (na materiale danych słownikowych)

16.15–16.30 Драгана Вељковић Станковић (Београд), Хуморна слика човека у лексици шаљивог значења у српском језику

16.30–16.45 Радослава Трнавац (Београд), Лексичко-семантичка анализа два концепта у српском језику – инат и мерак

16.45–17.00 Ксенија Кончаревић (Београд), Лингвокултуролошко коментарисање као аспект терминографије (у примени на теолошки речник)

17.00–17.15 Сања Микетић Суботић, Бранислава Дилпарић (Косовска Митровица), Жена у примерима употребе лексема у речницима српскога језика Матице српске

17.15–17.30 ДИСКУСИЈА

17.30–17.45 ПАУЗА

17.45–18.00 Срђан Петровић (Београд), Лексика из сфере православне духовности и преводна лексикографија (на материјалу руског и српског језика)

18.00–18.15 Марина Кебара (Крагујевац), О проблему превода безеквивалентних јединица и лексичких лакуна на руски језик у роману „Сеобе” Милоша Црњанског

18.15–18.30 Биљана Савић (Београд), О глаголима у збирци „Са друге стране штреке” Јагоде Кљаић (Прилог проучавању нестандардне лексике у дијалекатској поезији)

18.30–18.45 Тања Милосављевић (Београд), Дијалекатски речници као извор за лингвокултуролошка испитивања народних говора

18.45–19.00 ДИСКУСИЈА