Category: Руководилац ЕТИ

др Марта Бјелетић

Рођена 09.05.1960. у Београду.

1987    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност.

1990    Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ.

1993    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

2001    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2001    Изабрана у звање научног сарадника.

2007    Изабрана у звање вишег научног сарадника.

2011    Изабрана у звање научног саветника.

Члан Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа при Међународном славистичком комитету, Подсекција за уопштавајућу транскрипцију (2010–).

Учесник српско-словеначког билатералног пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013).

Члан Комисије за етимологију при Међународном славистичком комитету (1998–).

Члан Етнолингвистичке комисије при Међународном славистичком комитету (2008–).

Члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–), Славистика (2017–2023).

Види више →
 

Рођена 09.05.1960. у Београду.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност (1987).

Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ (1990).

Тезе:

Родбинска терминологија у српскохрватском језику, магистарски рад, одбрањен 30. јула 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: акад. Павле Ивић, чланови комисије: проф. др Предраг Пипер, проф. др Гордана Јовановић).

Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језику, докторска дисертација, одбрањена 12. маја 2001. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан-Премк, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Александар Лома).

Научна звања:

Изабрана у звање научног сарадника (??? 2001).

Изабрана у звање вишег научног сарадника (23.05.2007).

Изабрана у звање научног саветника (07.12.2011).

Међународна сарадња:

Члан Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном славистичком комитету, Подсекција за уопштавајућу транскрипцију (2010–).

Учесник билатералног српско-словеначког пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ код Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (2012–2013).

Приносник за Србију и Црну Гору у међународној публикацији Bibliografia Јęzykoznawstwa Slawistycznego, Warszawa (за годину 1995, 1996, 1997).

Студијски боравци у радионицама словенских етимолошких речника (Краков 1990; Брно 2009).

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Комисије за етимологију при Међународном славистичком комитету (1998–).

Члан Етнолингвистичке комисије при Међународном славистичком комитету (200?–).

Члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–), Славистика (2017–).

Учешћа на скуповима:

Учествовала на преко 30 научних скупова у земљи и иностранству: славистички конгреси (Братислава 1993, Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008, Минск 2013), балканолошки конгреси (Солун 1994, Тирана 2004), међународни симпозијуми и конференције, углавном по позиву.

Научни скуп Skokovi etimološki susreti, Zadar 1990.

Међународни научни скуп Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Беч 1991.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања 1992.

XI међународни славистички конгрес, Братислава 1993.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1992.

VII балканолошки конгрес, Солун 1994.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица 1995.

Међународна научна конференција Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Краков 1996.

XII међународни славистички конгрес, Краков 1998.

Међународни научни симпозијум о проблемима етимологије, опште, индоевропске, балканске и словенске лингвистике, посвећен акад. Вл. Георгиеву поводом деведесетогодишњице рођења, Банкја код Софије 1998.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Краков 2001.

40. скуп слависта Србије, Београд 2002.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno, Брно 2002.

XIII међународни славистички конгрес, Љубљана 2003.

IX балканолошки конгрес, Тирана 2004.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2005, Брно 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2005.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, Београд 2007.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2008, Брно 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид 2008.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународни научни симпозијум Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Љубљана 2010.

Међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд – Нови Сад 2010.

Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

XV међународни славистички конгрес, Минск 2013.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2015.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2015.

XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. август 2018.

IV Међународна научна конференција «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология», Јекатеринбург, 2019.

Научни скуп „Историјска лексикографија српског језика“, Огранак САНУ у Новом Саду и Матица српска, Нови Сад, 2019.

Међународна конференција Современные методы изучения сербского языка в синхронии и диахронии (преко платформе Зум), Москва, мај 2021.

Организација скупова:

Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду.

Студијски боравци, радионице, школе

Радионица под називом „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex” у организацији Института за српски језик САНУ, Београд, 13–14. јун 2019.

Предавања, излагања, промоције:

„Родбински називи у српскохрватском језику“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1993.

„О правопису“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1994.

„Словенска етимолошка лексикографија“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 1998.

„Етимолошки речник српског језика у контексту словенске етимолошке лексикографије“, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ, Београд 2003.

„О превођењу књиге Јежија Бартмињског Језик – Слика – Свет. Етнолингвистичке студије“, Трибина Вукове задужбине, Београд 2011.

Говор поводом тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ (поред: С. Петровић, Ј. Влајић-Поповић, А. Ломе), Галерија науке и технике САНУ, Београд 2013.

Говор на промоцији зборника радова: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Трибина Библиотеке САНУ, Београд 2013.

„Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику српског језика“, Друштво младих лингвиста, Научни клуб Центра за промоцију науке, Београд 2014.

„Од белог орла до белих пчела (називи за далеке претке и потомке)”, Огранак САНУ у Новом Саду, Нови Сад 2021.

Рад у настави:

На Филолошком факултету у Београду држала курс предавања „Историјска лексикологија и лексикографија пољског језика“ и вежбе из предмета „Историја пољског језика“ (2002–2008).

Превођење:

Јежи Бартмињски, Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије. Приредио Дејан Ајдачић, превела Марта Бјелетић, Београд, SlovoSlavia, 2011, 569 стр.

Популаризација науке:

Објавила преко двадесет прилога о називима месеци и дана у недељи у листу Политикин Забавник.

Говори и пише руски и пољски, служи се енглеским, чита све словенске језике.