Category: Руководилац ЕТИ

др Марта Бјелетић

Рођена 09.05.1960. у Београду.

2020–    Руководилац Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ.

2017–    Председник Научног већа Института за српски језик САНУ.

2011    Изабрана у звање научног саветника.

2007    Изабрана у звање вишег научног сарадника.

2002–2008 На Филолошком факултету у Београду држала курс предавања „Историјска  лексикологија и лексикографија пољског језика” и вежбе из предмета „Историја пољског језика”.

2001    Изабрана у звање научног сарадника.

2001    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

1993    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду.

1990    Запослила се у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ.

1987  Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, Група за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност.

Види више →
 

Тезе

Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језику, докторска дисертација, одбрањена 12. маја 2001. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан-Премк, чланови комисије: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Александар Лома)

Родбинска терминологија у српскохрватском језику, магистарски рад, одбрањен 30. јула 1993. године на Филолошком факултету у Београду (ментор: акад. Павле Ивић, чланови комисије: проф. др Предраг Пипер, проф. др Гордана Јовановић)

Сарадња на домаћим и међународним пројектима

– Међународни пројекат Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) (2010–)

Kао члан Међународне радне групе ОЛА (Морфонолошка подсекција), заједно с академиком А. Ломом, урадила морфонолошке (за позајмљенице и етимолошке) коментаре српског материјала за следеће томове атласа: Метеорология, измерение времени и рельеф местности (и за материјал из босанских пунктова), Степени родства, Личные черты человека (и за материјал из босанских и појединих хрватских пунктова), Народные обычаи, Транспорт, народная техника и пути сообщения, Горное овцеводство (морфонолошки коментари за 8 карата)

– Билателарни пројекат САНУ и МАНУ „Језик у простору и времену (македонски ~ српски)“ (2022–2024) – координатори пројекта: Марта Бјелетић, Марија Вучковић

– Билатерални српско-словеначки пројекат „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“ (2012–2013)

– „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе‟ (2011–2020)

– Приносник за Србију и Црну Гору у међународној публикацији Bibliografia Јęzykoznawstwa Slawistycznego (1995–1997)

Чланства у научним и стручним телима и комисијама

– Члан Комисије за етимологију при Међународном комитету слависта (1998–)

– Члан Етнолингвистичке комисије при Међународном комитету слависта (2008–)

– Члан Међународне радне групе ОЛА при Међународном комитету слависта: Морфонолошка подсекција (2010–)

– Члан Српске комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА)

– Члан Националне комисије за Српски дијалектолошки атлас (СДА)

– Члан Одбора за етимолошки речник Одељења језика и књижевности САНУ

– Стални члан сарадник Матице српске

– Члан редакције часописа Зборник Матице српске за славистику (2017–)

– Члан редакције часописа Славистика (2017–2023)

– Члан редакције часописа Annales Universitatis Paedagogice Cracoviensis. Studia Russologica (2018–)

– Члан рецензентског тима часописа Etnolingwistyka (2020–)

– Члан више комисија за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, као и члан комисија за избор у звања на Филолошком факултету у Београду

Предавања, излагања, промоције

– Бјелетић, Марта: Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ – 40 година постојања, Трибина Библиотеке САНУ 12, Београд 2024, 222–225.

– „Магични свет дијалекатске лексике (у знак сећања на проф. М. Златановића)‟, Библиотека „Бора Станковић“ у Врању, Врање 2023.

– Представљање рада Етимолошког одсека на свечаној академији поводом обележавања 75 година од оснивања Института за српски језик САНУ, Свечана сала САНУ, Београд 2022.

„Од белог орла до белих пчела (називи за далеке претке и потомке)”, Огранак САНУ у Новом Саду, Нови Сад 2021.

– „Етимологија као лингвистичка дисциплина и рад на етимолошком речнику српског језика“, Друштво младих лингвиста, Научни клуб Центра за промоцију науке, Београд 2014.

– Бјелетић, Марта: Ка изворима речи : тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ : зборник радова / приредила Марта Бјелетић. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2013,Трибина Библиотеке САНУ, Година II, Број 2, Београд 2014, 218–222.

– Бјелетић, Марта: У вечитој потрази за пра‑, Ка изворима речи. Тридесет година етимолошког одсека Института за српски језик САНУ, Београд 2013, 209–210.

– „О превођењу књиге Јежија Бартмињског Језик – Слика – Свет. Етнолингвистичке студије“, Трибина Вукове задужбине, Београд 2011.

– „Етимолошки речник српског језика у контексту словенске етимолошке лексикографије“, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ, Београд 2003.

– „Словенска етимолошка лексикографија“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 1998.

– „О правопису“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1994.

– „Родбински називи у српскохрватском језику“, Лингвистичка секција Истраживачке станице у Петници (Ваљево), 1993.

Рецензентски рад

Рецензирала Słownik prasłowiański, Tom X, Mariola Jakubowicz (red.), Warszawa: Instytut Slawistyki PAN (у штампи).

Рецензирала зборник радова Etymologica Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin, red. Mariola Jakubowicz, Szymon Pogwizd, Beata Raszewska-Żurek, Warszawa 2019.

Рецензирала већи број радова за следеће научне часописе: Наш језик (Београд), Славистика (Београд), Књижевна историја, часопис за науку о књижевности (Београд), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад), Etnolingwistyka (Lublin), Studia z filologii polskiej i słowiańskiej (Warszawa); зборнике радова: Словенска терминологија данас, Београд 2017, Наслеђе и стварање. Свети Ћирило – свети Сава (869 – 1219 – 2019), Београд 2019, Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, Београд – Косовска Митровица 2021, Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд 2021.

Члан рецензентског тима часописа Etnolingwistyka (2020–)

***

По позиву Министарства учествовала у евалуацији билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније (2020-2021): Истраживање лингвокултуролошког наслеђа: израда репозиторијума соматских фразема српског и словеначког језика.

Учешћа на скуповима 

Учествовала на близу 40 научних скупова: славистички конгреси (Братислава 1993, Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008, Минск 2013, Београд 2018), балканолошки конгреси (Солун 1994, Тирана 2004), домаћи и међународни симпозијуми и конференције, углавном по позиву (Задар, Беч, Суботица, Краков, Софија, Београд, Брно, Љубљана, Јекатеринбург, Москва, Нови Сад). Као члан Српске комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) учествовала на 9 заседања Међународне радне групе ОЛА при Међународном комитету слависта: Софија 2010, Звењигород 2011, Порторож 2013, Београд 2016 и 2018, Братислава 2017, Краков 2018, као и у онлајн формату 2020. и 2021. године.

Међународна научна конференција „Толстовские чтения. Слово и человек. К 100-летию со дня рождения акад. Н.И. Толстого“, Јасна Пољана, 5–8. јун 2023.

IV Међународна научна конференција «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология», Јекатеринбург 2019.

Научни скуп Историјска лексикографија српског језика, Нови Сад 2019.

XVI међународни конгрес слависта, Београд, 20–27. август 2018.

Међународни научни скуп 45. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2015.

III Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2015.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno 2014 – Etymological Research into Old Church Slavonic, Брно 2014.

XV међународни славистички конгрес, Минск 2013.

II Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2012.

Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Москва 2011.

Међународна научна конференција Etymological Symposium Brno 2011 – Theory and empiricism in Slavonic diachronic lingustics, Брно 2011.

Међународни научни симпозијум Praslovаnska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Љубљана 2010.

Међународни симпозијум Граматика и лексика у словенским језицима, Београд – Нови Сад 2010.

Међународна научна конференција Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Јекатеринбург 2009.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2008, Брно 2008.

XIV међународни славистички конгрес, Охрид 2008.

Међународни научни скуп 37. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2007.

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, Београд 2007.

Међународни научни симпозијум Словенска етимологија данас, Београд 2006.

Међународна научна конференција Etymologicke symposion Brno 2005, Брно 2005.

Међународни научни скуп 35. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2005.

IX балканолошки конгрес, Тирана 2004.

XIII међународни славистички конгрес, Љубљана 2003.

40. скуп слависта Србије, Београд 2002.

Међународна научна конференција Etymologické symposion Brno, Брно 2002.

Међународни научни скуп Dzieje Słowian w świetle leksyki (посвећено успомени на Франтишека Славског), Краков 2001.

Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица 2001.

XII међународни славистички конгрес, Краков 1998.

Међународни научни симпозијум о проблемима етимологије, опште, индоевропске, балканске и словенске лингвистике, посвећен акад. Вл. Георгиеву поводом деведесетогодишњице рођења, Банкја код Софије 1998.

Међународна научна конференција Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Краков 1996.

Научни скуп Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица 1995.

VII балканолошки конгрес, Солун 1994.

XI међународни славистички конгрес, Братислава 1993.

Међународни научни скуп 22. научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 1992.

Научни скуп Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Нишка Бања 1992.

Међународни научни скуп Slavische Etymologie – 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich, Беч 1991.

Научни скуп Skokovi etimološki susreti, Zadar 1990.

Организација скупова

– члан Организационог одбора међународног научног симпозијума „Словенска етимологија данас“, одржаног од 5–7. септембра 2006. у Београду

Студијски боравци, радионице, школе

– Курс литванског језика који је одржао проф. Сергеј Темчин из Института за литвански језик, Институт за српски језик САНУ, Београд 2019.

– Радионица „Писање речника у дигиталном окружењу – коришћење програма T-Lex“, Институт за српски језик САНУ, Београд 2019.

– 51. летња школа Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу при Универзитету „Св. Кирил и Методиј‟ у Скопљу – напредни курс македонског језика и изборни курс „Македонскиот јазик меѓу традицијата и иновацијата‟, Охрид 2018.

– 50. летња школа Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу при Универзитету „Св. Кирил и Методиј‟ у Скопљу – почетни курс македонског језика и изборни курс „Македонски језик у балканском и словенском контексту‟, Охрид 2017.

– Студијски боравак у радионици Етимолошког речника старословенског језика, Брно 2009.

– Студијски боравак у радионици Прасловенског речника, Краков 1990.

Награде

– добитник награде Славистичког друштва Србије „Павле Ивић“ за 2006. годину за монографију Исковрнути глаголи. Типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу), Београд 2006

Говори и пише руски и пољски, служи се енглеским, чита све словенске језике.