др Мирјана Гочанин

e-mail:

mirjana.gocanin@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 218 1 383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352, Лексикологија H 353, Историја језика Н 355, Примењена лингвистика H 360

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, ономастика, морфологија, творба, синтакса, семантика, историја језика.

Признања и награде:

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1994/1995.

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1995/1996.

Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1996/1997.

Изузетна награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студирања за школску 1997/1998.

Награда Филозофског факултета у Новом Саду за постигнут општи успех у току студирања (1999)

Награда Норвешке владе за најбоље студенте (2001)

Стипендија Универзитета у Новом Саду

Стипендија Министарства за науку и технологију

Научна делатност:

Бави се темама из различитих лингвистичких области: лексикографије, лексикологије, ономастике, морфологије, творбе, синтаксе, семантике, историје језика. Као основни обрађивач учествује у изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика, књ. 20, 2017, књ. 21, 2019, а као сарадник била је ангажована за обраду лексема у  Семантичко-деривационом речнику, Свеска 2: Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство (2006) и Великом речнику страних речи и израза (2006).

Изабране публикације:

Гочанин, Мирјана: О могућем спектру информација у једном типу специјалног речника српског језика (на примеру лексикона глаголских допуна са потврдама из XVI и XVII  века), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема (ур. др Стана Ристић, др Ивана Коњик Лазић и др Ненад Ивановић), 2021, 985–1008.

Гочанин, Мирјана и Стијовић Рада: Савремена ономастичка истраживања Косова и Метохије, Резултати досадашњих и правци будућих истраживања народних говора Косова и Метохије (Зборник радова). Научни скупови. Књига CXCIX. Председништво. Књига 17 (гл. ур. академик Зоран Кнежевић; ур. академик Предраг Пипер и проф. др Радивоје Младеновић), 2021, 291–309.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 21 (ур. Д. Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2019. [Гочанин Мирјана: подјез – подметати, 263–299]

Гочанин, Мирјана и Станковић Ранка и Шандрих Бранислава: Чији је пример?Анализа лексичких обележја на примерима Речника САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/3, 2019, 299‒316.

Гочанин, Мирјана: О презименима у Врњачкој Бањи, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 239‒247.

Гочанин, Мирјана: О именима близанаца, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 35‒43.

Гочанин, Мирјана: Неке карактеристике српске, руске и бугарске антропонимије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 161‒165.

Гочанин, Миряна: Семантическо-деривационное гнездо лексемы бог в сербском языке, у: Александр Мякинин, Ирина Бугаева, Евгений Плисов (ур.), Церковь и проблемы современной коммуникации, Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007, 65–76.

Гочанин, Мирјана: Семантичко-деривационо гнездо лексеме ’радити’, Наш језик, XXXVI/1–4, 2005, 104–125.

Види више →

Монографске публикације:

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 21 (ур. Д. Гортан-Премк и др.), Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2019. [Гочанин Мирјана: подјез – подметати, 263–299]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 20 (ур. Д. Гортан Премк и др.), Српска акдемија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017. [Гочанин Мирјана: племство – плех, стр. 416–446]

Студије и чланци:

Гочанин, Мирјана: Семантичко-деривационо гнездо лексеме ’радити’, Наш језик, XXXVI/1–4, 2005, 104–125.

Гочанин, Мирјана: СДГ: радити, лексикографски чланак у: Семантичко-деривациони речник: Свеска 2: Човек — унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство (ур. Д. Гортан-Премк, В. Васић и Р. Драгићевић), Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 503–519.

Гочанин, Миряна: Семантическо-деривационное гнездо лексемы бог в сербском языке, у: Александр Мякинин, Ирина Бугаева, Евгений Плисов (ур.), Церковь и проблемы современной коммуникации, Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007, 65–76.

Гочанин, Миряна, Марина Спасоевич: Некоторые проблемы в связи с лексикографической обработкой однокоренных глаголов на -ети/-’ети и -ити в сербском языке, у: Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева, Сабина Павлова (ред. и съст.), Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак’ 94, 2007, 125–136.

Гочанин, Мирјана: Нека запажања о именицама из класе nomen agentis у српском језику (на материјалу семантичко-деривационих гнезда лексема бог и радити), у: О. В. Иншаков (гл. ур.), Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов I, Волгоград: Филологический факультет Волгоградского государственного университета, 2007, 126‒130.

Гочанин, Мирјана: Неке карактеристике српске, руске и бугарске антропонимије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 50, Нови Сад, 2007, 161‒165.

Гочанин, Мирјана: О именима близанаца, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 35‒43.

Гочанин, Мирјана, Владан Јовановић: О неким дискурсним маркерима у роману „Петријин венац“ Драгослава Михаиловића, Наше стварање 54/1‒2, Лесковац, 2007, 85‒90.

Гочанин, Миряна: О роли православной культуры в сербской антропонимии, у: В. Э. Будейко (ур. колегијум), VI Славянский научный собор „Урал. Православие. Культура“. Духовно-нравственное образование и воспитание в традиции православия: Исторический опыт, актуальность возрождения в культуре современной России 2, Челябинск: Челябинская государственная академия культуры и искусств – Челябинский государственный университет, 2008, 26–32.

Гочанин, Миряна, Ружица Баич: Встреча старого и нового в современном сербском языке (Об управлении некоторых глаголов в Охридском прологе), у: Л. Б. Карпенко, Г. Ю. Карпенко (ур.), Славянский мир: вера и культура, Самара: Федеральное агентство по образованию, Министерство образования и науки самарской области, Самарский научный центр РАН, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Самарский государственный университет“, 2008, 159–163.

Гочанин, Мирјана, Ивана Лазић-Коњик: Беспослен или незапослен, Наш језик 39/1‒4, Београд, 2008, 81–86.

Гочанин, Мирјана: О личним именима према мотивној лексеми у српском језику (On Motive Lexeme in Personal Names), Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание 2 (10), Волгоград, 2009, 129–133.

Гочанин, Мирјана, Ивана Лазић-Коњик: Прилог лексикографској обради неких глагола у српском језику, Проблемы истории, филологии, культуры 2, Магнитогорск, 2009, 188‒192.

Гочанин, Мирјана: О акценту имена и презимена у Врњачкој Бањи, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 121–129.

Гочанин, Мирјана, Ружица Бајић: Сусрет старог и новог у савременом српском језику (о рекцији и значењу глагола наставити/настављавати/настављати), у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко- -уметнички факултет, 2009, 105–112.

Гочанин, Мирјана, Ивана Лазић-Коњик: Идентитет у језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 66–72.

Гочанин, Мирјана и Ивана Лазић-Коњик: Serbian descriptive lexicography issues (by the example of processing lexeme identity) / О неким проблемима српске дескриптивне лексикографије (на примеру обраде лексеме идентитет), Проблемы истории, филологии, културы 3, Москва–Магнитогорск–Новосибирск, 2011, 16–20.

Гочанин, Миряна: О некоторых сложных словах названиях животных в сербском языке, у: А. К. Гадомский, И. Г. Соколова (ред.), Крымско-польский сборник научных работ = Krymsko-polskie zeszyty naukowe = Кримсько-польський збiрник наукових праць. Дни Адама Мицкевича в Крыму, Симферополь: Универсум, 2011, 137–140.

Гочанин, Мирјана: О презименима у Врњачкој Бањи, у: Владислава Ружић, Слободан Павловић (ур.), Лексикологија, ономастика, синтакса. Зборник у част Гордани Вуковић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 239‒247.

Гочанин, Мирјана и Станковић Ранка и Шандрих Бранислава: Чији је пример?Анализа лексичких обележја на примерима Речника САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/3, 2019, 299‒316.

Гочанин, Мирјана и Стијовић Рада: Савремена ономастичка истраживања Косова и Метохије, Резултати досадашњих и правци будућих истраживања народних говора Косова и Метохије (Зборник радова). Научни скупови. Књига CXCIX. Председништво. Књига 17 (гл. ур. академик Зоран Кнежевић; ур. академик Предраг Пипер и проф. др Радивоје Младеновић), 2021, 291–309.

Гочанин, Мирјана: О могућем спектру информација у једном типу специјалног речника српског језика (на примеру лексикона глаголских допуна са потврдама из XVI и XVII  века), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема (ур. др Стана Ристић, др Ивана Коњик Лазић и др Ненад Ивановић), 2021, 985–1008.

Гочанин, Мирјана и Станковић Ранка и Крстев Цветана и Стијовић Рада и Шкорић  Михаило: Towards Automatic Definition Extraction for Serbian, Деветнаести међународни  виртуелни конгрес EURALEX (Proceedings of the XIX EURALEX Congress of the European Assocition for Lexicography: Lexicography for Inclusion (Volume 2), 2021, 695‒704.

Гочанин, Мирјана: Свети Сава у стиховима неких српских знаменитих песника (рад је  изложен је на Међународном округлом столу под називом Александар Невски и Свети Сава: подвиг и светост у језику, књижевности, култури, историји, који је одржан виртуелно 24. новембра 2021. године у организацији Института славянской культуры РГУ им. Косыгина и Института славяноведения Российской академии наук из Москве) (у штампи).

Стручни и популарни текстови:

Гочанин, Мирјана: О неким правописним дублетима, Језик данас 16, 2020, 10–14.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Gočanin, Mirjana: Miloš Okuka, Srpski dijalekti, Стил 8, Београд, 2009, 356–360 [приказ].

Гочанин, Мирјана: Майданова Л. М. [и др.]: Ключевые смыслы в современных медиа-текстах. Урал.гос.ун-т, фак. журналистики. Ред.-сост. Л. М. Майданова-Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2004, Стил, 5, 2006, 392–395

Гочанин Мирјана: Научни скуп Департмана за англистику Филозофског факултета у Нишу, Преводилац [хроника; у штампи].

Резимеи:

Гочанин, Мирјана: Неке напомене о творбеној сегментацији, Актуелни проблеми у проучавању и настави српског и других словенских језика и књижевности:  Књига резимеа са 16.  конгреса Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе, Београд, 2005, 10–11.

Гочанин, Мирјана: О творби назива за животиње у српском језику (семантичко-творбени модели), зборник саопштења са Међународног научног симпозијума Славянские языки и культуры в современном мире (труды и материалы) штампаних у изводу, Москва: Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2009, 212.

Гочанин, Мирјана: О творби зоонима мотивисаних бојомˮ, Књига резимеа:  Савремено изучавање српскога језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, Седамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије, Београд, 2009, 9–10.

Гочанин, Мирјана: Неке карактеристике српских детопонимских презименаˮ, зборник саопштења са Другог међународног научног симпозијума Славянские языки и культуры в современном мире (труды и материалы под руководством проф. др М. Л. Ремнëве) штампаних у изводу, Москва: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2012, 115.

Гочанин, Мирјана: О неким моделима глаголских допуна у српском језику (на примерима из XVI и XVII века), зборник саопштења са Трећег  међународног научног симпозијума Славянски языки и культуры в современном мире (труды и материалы к юбилею декана Филологического факультета МГУ профессора Марины Леонтьевны Ремнёвой; под общим руководством М. Л. Ремнёвой; составители: О. В. Дедова, Е. В. Петрухина, Л. М. Захаров) штамппаних у изводу, Москва, Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016, 254–256.

Тезе:

Гочанин, Мирјана: Синтакса глаголских допуна у српском језику 16. и 17. века, докторска дисертација, одбрањена 21. децембра 2018. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (чланови комисије: проф. др Рада Стијовић, проф. др Александар Милановић, проф. др Исидора Бјелаковић и проф. др Милан Ајџановић.

Гочанин, Мирјана: Антропонимија и патронимија Врњачке Бање 1904–1930. године, магистарски рад, одбрањен 4. октобра 2006. године, Филозофски факултет Универзитета  у Новом Саду (ментор: проф. др Милица Грковић; чланови комисије: проф. др Мато Пижурица и проф. др Љиљана Недељков).

Биографија:

 

Рођена 22. децембра 1975. у Краљеву.

1999. завршила Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду одбранивши дипломски рад Семантичко-творбени модели назива за животиње (студијска група Српски језик и књижевност).

1999/2000, 2000/2001. и 2001/2002.  као стипендиста Министарства за науку и технологију ангажована у настави на Катедри за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (на предметима Морфологија са основама лексикологије, Стандардизација српског језика и Стандардни српски језик I (фонологија са основама морфологије)).

2003. запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2006. магистрирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одбранивши рад Антропонимија и патронимија Врњачке Бање 1904‒1930. године.

2018. докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду одбранивши дисертацију Синтакса глаголских допуна у српском језику 16. и 17. века.

2020. изабрана у звање научни сарадник.

Члан пројекта COST Action CA19102 „Language in the Human-Machine Era (LITHME)” (2020–2024).

Види више →

Рођена је 22. децембра 1975. године у Краљеву.

По завршетку гимназије у Врњачкој Бањи уписaла се на Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 1994. године, на групу Српски језик и књижевност.

Током студија добијала је универзитетске награде за просек оцена изнад 9.5, а за испите из четврте године, положене са просечном оценом 10, додељена јој је Изузетна награда. Добитник је и награде Филозофског факултета и награде Универзитета у Новом Саду за целокупни учинак на основним студијама.

Филозофски факултет завршила је 1999. године одбранивши дипломски рад Семантичко-творбени модели назива за животиње са оценом 10 и просечном оценом током студија 9.80.

Те године је уписала постдипломске студије ― групу Наука о српском језику на Филозофском факултету у Новом Саду, где је 4. октобра 2006. одбранила магистарски рад Антропонимија и патронимија Врњачке Бање 1904‒1930. године под менторством проф. др Милице Грковић.

Године 2014. пријавила је докторску дисертацију под насловом Синтакса глаголских допуна у српском језику 16. и 17. века. Тезу је одбранила 21. 12. 2018. године на Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом коју су сачињавали: др Рада Стијовић, научни саветник (председник комисије), др Александар Милановић, ванредни професор (члан), др Исидора Бјелаковић, ванредни професор (члан) и др Милан Ајџановић, ванредни професор (члан).

Професионално искуство:

После уписаних постдипломских студија 1999. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду постала је стипендиста Министарства за науку и технологију, што јој је омогућило трогодишњу сарадњу са проф. Горданом Вуковић, проф. Мирјаном Јоцић и проф. Љиљаном Недељков у својству асистента на предметима Морфологија са основама лексикологије, Стандардизација српског језика и Стандардни српски језик I (фонологија са основама морфологије) на Катедри за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Од децембра 2003. ради у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (178009), најпре као истраживач-приправник, потом у звању истраживач-сарадник, а од 2020. године у звању научног сарадника. На изради Речника ангажована је у својству обрађивача речничке грађе.

Учешће на научним скуповима:

Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе Актуелни проблеми у проучавању и настави српског и других словенских језика и књижевности, одржан 6‒8. октобра 2005. године у Врњачкој Бањи. Организатор: Савез славистичких друштава Србије и Црне Горе.

Четврта национална конференција са међународним учешћем у част проф. Кристалине Чолакове Лексикографията и лексикологията в съвременния свят, одржана 21‒22. октобра 2006. године у Софији. Организатор: Българско лексикографско дружество и Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „проф. Любомир Андрейчин” БАН.

Научни скуп Могућност стварања на дијалекту, одржан 7. децембра 2006. године у Лесковцу. Организатор: Лесковачки културни центар (уз подршку Министарства за науку и технолошки развој).

Међународна научно-практична конференција Церковь и проблемы современной комуникации, одржана 5‒7. фебруара 2007. године у Нижњем Новгороду. Организатор: Нижегородская Духовная семинария, Нижњи Новгород, Русија.

Међународна научна конференција Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов, одржана 24‒26. априла 2007. године у Волгограду. Организатор: Филологический факультет Волгоградского государственого университета, Русија. Гл. уредник: О. В. Иншаков (пред.).

Међународни научни скуп Стање и перспективе науке о српском језику, одржан 17‒18. децембра 2007. године у Српској академији наука и уметности поводом шездесетогодишњице постојања Института за српски језик САНУ (Радови су објављени у  зборнику.).

Научни скуп Књижевност на дијалекту, одржан 25‒26. септембра 2008. године у Лесковцу. Организатор: Лесковачки културни центар.

Шести словенски међународни научни скуп Урал. Православие. Культура: Духовно- нравственное, патриотическое образование и воспитание в традиции православия: исторический опыт, актуальность возрождения в культуре современной России, одржан 15‒17. маја 2008. године у Чељабинску (Русија). Организатори: Челябинская государственная Академия культуры и искусств; Министерство культуры челябинской области; Министерство образования и науки челябинской области; Управление образования администрации г. Челябинска; Челябинская епархия Русской Православной Церкви; Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций челябинской области; Комитет по взаимодействию с общественными, религиозными и национально-культурными объединениями.

Међународна научно-практична конференција за предаваче историје, предаваче језика и предаваче из области културе словенских народа ХХХ Кирилло-Мефодиевска чтения, одржана 22‒24. маја 2008. године у Самари (Русија). Организатори: Федеральное агентство по образованию; Министерство образования и науки самарской области; Самарский научный центр РАН; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Самарский государственный университет”.

Девета кримска међународна научна интердисциплинарна конференција Дни Адама Мицкевича в Крыму, одржана 11‒14. септембра 2008. године на Криму, у Гурзуфу (Украјина). Организатори: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского; Академия им. Яна Длугоша в Ченстохове; Кафедра української фїлологїі РВНЗ, Кримський інженерно-педагогічний університет; Европейский коллегиум польских и украинских университетов; Союз польских ученых Украины; Крымское отделение Союза польских ученых Украины; Кримский центр гуманитарных исследований.

Први научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, одржан 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (који је и организатор).

Међународни научни симпозијум Славянские языки и культуры в современном мире, одржан 24–26. марта 2009. године на Филолошком факултету МГУ имени М. В. Ломоносова у Москви.

Мултидисциплинарна конференција Језик, књижевност, идентитет, одржана 24‒25. априла 2009. године на Филозофском факултету у Нишу.

Седамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије Савремено изучавање српскога језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, одржан 18‒20. септембра 2009. године у Сокобањи. Организатор: Савез славистичких друштава Србије.

Међународни научни симпозијум Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика, одржан 18‒20. новембра 2009. године у Магнитогорску (Русија). Организатори: Међународни Комитет слависта (Фразеолошка комисија) (Международный Комитет Славистов (Фразеологическая комисия)); Институт лингвистичких истраживања РАН (Институт лингвистических исследований РАН); Институт руског језика им. В. В. Виноградова РАН (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН); Санкт-Петербуршки државни универзитет (Санкт-Петербургский государственный университет); Ernst-Moritz-Arndt-Universität (Greifswald, Institut Für Slavistik) и Магнитогорски државни универзитет (Магнитогорский государственный университет).

Међународни научни симпозијум Лексикография и фразеография в контексте славистики, одржан 18‒20. новембра 2011. године у Магнитогорску (Русија).

Други међународни научни симпозијум Славянские языки и культуры в современном мире, одржан 21‒24. марта 2012. године на МГУ имени М. В. Ломоносова у Москви.

Трећи међународни научни симпозијум Славянские языки и культуры в современном мире, одржан 23‒26. маја 2016. године на МГУ имени М. В. Ломоносова у Москви.

Научна конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије, одржана 15. октобра 2019. године у Српској академији наука и уметности у Београду. Организатори су: Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије САНУ, Институт за српски језик САНУ и Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, одржана 28‒30. октобра 2020. године у Београду у организацији Института за српски језик САНУ и под покровитељством САНУ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Деветнаести међународни виртуелни конгрес EURALEX (Proceedings of the XIX EURALEX Congress of the European Assocition for Lexicography: Lexicography for Inclusion (Volume 2), одржан 7‒9. септембра 2021. године у организацији грчког Универзитета Демокритус (Democritus University of Thrace).

Међународни округли сто Александар Невски и Свети Сава: подвиг и светост у језику, књижевности, култури, историји, који је одржан виртуелно 24. новембра 2021. године у организацији Института славянской культуры РГУ им. Косыгина и Института славяноведения Российской академии наук из Москве.

Седми међународни конгрес Примењена лингвистика данас – савремена теорија и пракса, одржан 28. маја 2022. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Организатори су: Друштво за примењену лингвистику Србије, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и Филолошки факултет Универзитета у Београду.

Научни скуп Језик, књижевност, моћ, одржан 6‒7. маја 2022. године (у онлајн формату) у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу.