др Марија Ђинђић

e-mail:

marija.djindjic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://zhelhkoetimologija.academia.edu/MarijaDjindjic

Телефон:

+381 11 218 1 383; +381 11 263 5 590

Научне области:

Лингвистика H 350, Филологија H 004, Лексикологија H353, Компаративна лингвистика H 380, Уралски и алтајски језици и књижевности H 620.

Кључне речи:

српски језик, турски језик, лексикографија, лексикологија.

Признања и награде:

Добитник је награде Радио телевизије Турске (Глас Турске) за рад ,,Насредин-хоџа и његов хумор” 1996.

Научна делатност:

Бави се проучавањима контактолошких питања која се тичу турског и српског језика, првенствено турцизмима. Аутор је монографије Yeni Türkçe – Sırpça Sözlük (2014) и коаутор монографије Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи (2012). Научна и стручна библиографија броји преко 40 наслова (монографије, радови, резимеи, прикази, хронике – на српском, турском, бугарском језику), у домаћим и страним часописима и тематским зборницима. Учествовала на око 30 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Изабране публикације:

Đinđić, Marija: Yeni Türkçe – Sırpça Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları; 1122, 2014, 1528 s.

Đinđić, Marija: Türkiyedeki  Günlük Gazetelerde Kullanılan Yabancı Kelimeler Üzerine, VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (4 Cilt), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 1067/1-4, 11122 sayfa (ukupno str.), 2013, 1299–1305.

Ђинђић, Марија, Вуловић, Наташа, Јовановић, Владан, Радоњић, Данијела, Стефановић, Димитрије: Саборно гробље у Сентандреји : прошлост и натписи, Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука : Музеј Српске православне епархије будимске : Институт за српски језик САНУ : Службени гласник,  2012, 546 страна.

Ђинђић, Марија: „Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику“, Јужнословенски филолог, LXII, Београд, 2006, 281–289.

Види више →

Монографске публикације:

Марија Ђинђић, [Наташа Вуловић Емонтс], Турско-српски речник пословица и израза, Београд Нови Сад: Институт за српски језик САНУ, Прометеј, 2024, 409 стр; ISBN 978-86-515-2272-0; ISBN 978-86-82496-03-8

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 21. књига, погдекад(а) – покупити (ур. Даринка Гортан-Премк и др.), Београд: Српска академија наука и уметности,  Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [Ђинђић, Марија: редакција: подреждати-подслушљив, 382–426, помоћна редакција погрђавање-под, 68–90 и под1-под2, 90–97].

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 20. књига, петогодан-погдегод (ур. Даринка Гортан-Премк и др.), Београд: Српска академија наука и уметности,  Институт за српски језик САНУ, 2017, 800 стр. [Ђинђић, Марија: обрада  пијететнопикнути, 105–118].

Đinđić, Marija: Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2014, 1528 str. (Monografije, 1122).

[Гортан Премк, Даринка: Marija Đinđić, Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük, Наш језик 45/1‒2, Београд, 2014, 93‒97.]

[Čaušević, Ekrem: Marija đinđić, Novi tursko-srpski rečnik / Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2014, 1526 str., Prilozi za orijentalnu filologiju 65, Sarajevo, 2015, 347‒349.]

[Ivošević Ipek, Senka: Marija Đinđić, Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük (Tursko-srpski rečnik), Prevodilac (73) 34/12, Beograd, 2015, 65‒67.]

[Yalap, Hakan: Marija Đinđić, Yeni Türkçe–Sırpça Sözlük 2014, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ISBN 978-975-16-2840-4, 1528 S., Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10/8, Spring 2015, 2407‒2412.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 19, оцат–петогласник, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2014, 800 стр. [Ђинђић, Марија: обрада оцат–оцеђивати, 1–5; пентрати се – период, 663–698.]

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић, Димитрије Стефановић: Саборно гробље у Сентандреји: прошлост и натписи, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, Службени гласник, 2012, 546 стр.

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Уредници академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546 стр. : илустр. : 30 × 21, Гласник Етнографског института 61/1, Београд, 2013, 261–268.]

[Спасојевић, Марина: Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе 45, Београд, 2013, 294–296.]

[Бјелаковић, Исидора: Неми сведоци прошлости Сентандреје (Саборно гробље у Сентандреји. Прошлост и натписи, Приредили Наташа Вуловић, Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић и Димитрије Е. Стефановић, Фотографије Иван Јакшић, Академик Војислав Становчић, Димитрије Е. Стефановић (ур.), Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука, Музеј Српске православне епархије будимске, Институт за српски језик САНУ, ЈП ‘Службени гласник’, 2012, 546), Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад, 2014, 590‒593.]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика 18, оповргавање–оцарити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2010, 800 стр. [Ђинђић, Марија: обрада охол–оцарити, 791–800.]

Студије и чланци:

Đinđić, Marija, Batı Balkan Türk Ağızlarının Bar ağızlarının Leksik Özellikleri, Geçmişten Günümüze Yazilmayan Türkçe, 2022, Istanbul: Elginkan Vakfi, 369-377.

Đinđić, Marija, Türkçe Kökenli Anatomiyle İlgili Adların Sırpça Üzerine Sözcüksel Etkisi, 14. Uuslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (2022 Ekim 2022/Alanya) Bildiri Kitabi, Alanya: ALKÜY, 2022, 908912.

Đinđić, Marija, Kaydedilmeyen Türkizmler Kaynağı Olarak Sırp Bilimler ve Sanatlar Akademisi Sözlüğü, Türklük Bilimi Araştırmaları, Şükrü Halûk Akalın Armağanı (Researches in Turkology Studies in Honour of Şükrü Halûk Akalın), 2022, Ankara, 253−259.

Ђинђић, Марија С. Вишевековно путовање делија кроз језик, књижевност и историју, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 88, 2022, 3-17. doi:10.2298/PKJIF2288003D .

Đinđić, Marija, Bezekvivalentna leksika i frazeološke jedinice u Novom tursko-srpskom rečniku (Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük): leksikološki i leksikografski izazovi, Turkologu u čast! Zbornik povodom 70. rođendana Ekrema Čauševića, Zagreb, 2022, 61−71

Đinđić, Marija, Yalap Hakan, Kelime Çağrişimina Göre Sirp Kültüründe Türkçe Ve Türk Kültüründe Sirpça, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Ankara: 22-26 Mayıs 2017), II Cilt, Ankara: Turk Dil Kurumu, 2021, 16771687.

Đinđić, Marija, Serbian Surnames Derived from Turkish Terms for Craftsmen, Müasir Dilçiliyin Aktual Problemləri (Beynəlxalq Elmi Konferansının Materialları), Bakı 6 iyun 2019, Bakı: Azərbaycan Dövlet Pedagoji Üniversitesi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2020, 225227.

Ђинђић, Марија: Трагом назива старих београдских здања : Пиринчана и(ли) Пиринч-хан?Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 86, 2020, 59-71.

Đinđić, Мarija: Çağdaş Sırp Dilinde Türkçe Alıntıların Anlam Bilimsel-Türevsel Analizi, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 2428 Eylül 2012, I. Cilt, TDK yayınları, Ankara, 2020, 1153-1159.

Ђинђић, Марија. Турцизми у 20. тому Речника, Наш језик 50/2, Београд, 2019, 441-448.

Đinđić, Marija: Çağdaş Sırp Yazarlarda Türkçe alintilar, in: Materials of International Scientific Conference Interdisciplinary Integration: Linguodidactic, Linguocultural and Psycholinguistic Aspects 19-20 december, Sumqayıt : Сумгаитский Государственный Университет, 2019, 39-41.

Đinđić, Marija: Prof. dr. Slavoljub Djindjić ve Türkoloji Araştırmalari, in: XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Ankara : Bilkent Üniversitesi, 2018, 299-304.

Ђинђић, Марија, Наташа С. Вуловић и Данијела М. Радоњић. У другој половини Речника САНУ : двадесет томова српског тезауруса, Наш језик 49/2, Београд, 2018, 1-22.

Ђинђић, Марија: Семантичко-деривациони речник српскога језика – модел за семантичко-деривациони речник турцизама у српском језику, Путевима речи – Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Београд, 2017, 427–440.

Ђинђић, Марија: Библиографија проф. др Даринке Гортан Премк, Путевима речи – Зборник радова у част Даринки Гортан Премк, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, 2017, 15–37.

Đinđić, Marija, Özek Fatih: Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük`teki Ağız Sözcükleri Üzerine, Asos JournalThe Journal of Academıc Social Science (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), vol. 5, no. 63, Елазиг, Република Турска, 2017, 77–83.

Ђинђић, Марија, Турцизми у лексичким збиркама ресавског краја, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VIII, Београд-Деспотовац, 2017, 215-220.

Ђинђић, Марија, Обрада лингвистичких и граматичких термина у двојезичном речнику (на примеру Новог турско-српског речника) Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, у: Словенска терминологија данас, Београд, 2017, 91-100.

Ђинђић, Марија, Глаголски полукалкови турскога порекла у српском књижевном језику, Наш језик 48/3-4, Београд, 2017, 31-37.

Đinđić, Marija, Darko Tanasković: Sinteza univerzalnog i nacionalnog u društvenoj misli Dovletmemeda Azadija, у: Анђелка Митровић (ур.), Оријенталистичко знамење. Сећање на Марију Ђукановић (1923–1983), Београд: Филолошки факултет, 2016, 58‒65.

Đinđić, Marija, Hakan Yalap: Archaic Turcisms in Contemporary Serbian Literary Language and their Status in Contemporary Turkish Literary Language, in: Hikmet Koraş (ur.), Simpoziumun Materialları, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (25–27 May 2016 Bakı), Cild I, Bakı, 2016, 275‒278.

Đinđić, Marija: Dede Korkut Kitabının Sırpça’ya Çevirisi Hakkında, in: Metin Ekici (ur.), III Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Dede Korkut ve Türk Dünyası (1923 Ekim 2015) Bildiriler Kitabı, 2. cilt, İzmir, 2016, 469‒474.

Ђинђић, Марија: Значај дела генерала Емерхалиса (Ömer Halis) за српску историографију и ономастику, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ – Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 125‒136.

Ђинђић, Марија, Снежана Петровић: Културна позајмљеница – српски јогурт између истока и запада, Јужнословенски филолог 69/34, Београд, 2015, 251265.

Ђинђић, Марија: О преводу Житија деспота Стефана Лазаревића на савремени турски језик, у: Гордана Јовановић (ур.), Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI, Дани српскога духовног преображења XXII, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 2015, 253261.

Đinđić, Marija: Türkçe-Sırpça Sözlüğün iki dil ve kültür arasındaki köprü görevi, in: D. Ž. Noketaeva (ur.), II International Research Symposium on the Turkic World II, Алматы, 2015, 3740.

Ђинђић, Марија: Лексика турског порекла у 19. тому Речника САНУ, у: Милош Ковачевић, Владимир Поломац (ур.), Путевима српских идиома. Зборник у част проф. Радивоју Младеновићу поводом 65. рођендана, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 479488.

Ђинђић, Марија, Данијела Радоњић: Епитафи на саборном гробљу у Сентандреји као важан извор за антропонимијска проучавања, у: Михај Н. Радан (ур.), Исходишта 1, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Ниш: Филозофски факултет, 2015, 389390.

Ђинђић, Марија, Данијела Радоњић: О лексици пописа, у: Вера Филиповић, Александар Рафаиловић [стручни сарадници на приређивању Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић], Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. века, Београд: Архив Србије, 2014, 55–65. [Сикимић, Биљана: Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. века, Архив Србије, Београд, 2014, стр. 151, приредили Вера Филиповић и Александар Рафаиловић, Наша прошлост 15, Краљево, 2014, 257–259].

Ђинђић, Марија: Речник мање познатих речи, у: Вера Филиповић, Александар Рафаиловић [стручни сарадници на приређивању Марија Ђинђић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић], Срби у будимској доњој вароши Табан: према пописима из 18. века, Београд: Архив Србије, 2014, 131–135.

Đinđić, Marija: Belgrat Üniversitesi’ndeki Türkoloji ile Sırp Dilbilimindeki Türkologun rolü, in: Muxtar Imanov (ur.), Ramiz Əskәrә nәfis әrmәğan (Изысканный дар Рамизу Аскеру), Bakı: „MBM“, 2014, 136–143.

Đinđić, Marija, Senka Ivošević-Ipek: Sırpçadaki deyim birimlerin bileşeni olarak eski Türkçe alıntılar, in: Mustafa Özkan i dr. (ur.), VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30 Eylül – 04 Ekim 2013 – İstanbul), VIII. International Turkology Congress (30 September – 04 October 2013 – Istanbul), Bildiri Kitabı, Book of papers, Istanbul Üniversitesi Yayın No.: 5197, Edebiyat Fakültesi Yayın No.: 3454, 2014, 341350.

Đinđić, Marija, Jelena Petrović: (Ne)prevodivost kulture – pogrdne reči i izrazi, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 405–417.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић: Фразеолошке јединице с хришћанским компонентама у речницима савременог турског језика, у: Радомир Поповић (ур.), Српска теологија данас 4, Београд: Православни богословски факултет, 2013, 665670.

Ђинђић, Марија: Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском књижевном језику, Митолошки зборник 29, Рача, 2013, 233–244.

Đinđić, Marija: Türkiyedeki Günlük Gazetelerde Kullanılan Yabancı Kelimeler Üzerine, in: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (II Cilt), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 1067/2, 2013, 1299–1305.

Ђинђић, Марија, Данијела Радоњић: Улога турцизама у обликовању света Андрићевих приповедака (1925–1941), u: Branko Tošović (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten Zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941), Andrić-Initiative 5, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, 2012, 461–469.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић: О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему, Српски језик 17, Београд, 2012, 411– 418.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић: О лексици из сфере православне духовности у савременом турском језику, у: Богољуб Шијаковић (ур.), Српска теологија данас 3, Београд: Православни богословски факултет, 2012, 734–739.

Джинджич, Мария, Наташа Вулович, Даниела Радонич: Названия на професии, звания и занаяти на членовете на сръбската културна общност в Сентандре (Унгария) върху материал от сентандрейски епитафии, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 527–533.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић, Данијела Радоњић: О називима за занимања, звања и занате на епитафима Српског сентандрејског гробља, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 76/1–4, Београд, 2010, 131–136.

Ђинђић, Марија: Турцизми у савременом српском књижевном језику, Riječ (časopis za slavensku filologiju) 16/1, Rijeka, 2010, 57–63.

Ђинђић, Марија: О лексичком утицају македонског и других словенских језика на савремени турски језик, у: Максим Каранфиловски и др. (ур.), XXXVI научна конференција на Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2425 август 2009), Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2010, 155–161.

Ђинђић, Марија: О покрајинској лексици турског порекла у Речнику САНУ, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 110115.

Ђинђић, Марија: Терминологија коњарства у српском језику с посебним освртом на турцизме, у: Анђелка Митровић (ур.), Истоци и утоци. Сећање на Славољуба Ђинђића, Београд: Филолошки факултет, 2009, 229273.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић, Владан Јовановић, Данијела Радоњић: Филолошка истраживања на српском градском сентандрејском гробљу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74/1–4, Београд, 2009, 309–314.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић, Данијела Радоњић: Реч више о Речнику САНУ, Књижевност и језик 45/1–2, Београд, 2008, 171–182.

Ђинђић, Марија: Турцизми у седамнаестом тому Речника САНУ, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 4551.

Ђинђић, Марија: Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику, Јужнословенски филолог LXII, Београд 2006, 281–289.

Ђинђић, Марија: Позајмљенице словенског порекла у савременом турском језику, Јужнословенски филолог LXII, Београд 2006, 281–289.

Стручни текстови:

Ђинђић, Марија: ЂИНЂИЋ, Славољуб, у: Српска енциклопедија : Том III : Књига II, Нови Сад – Београд, 2021, стр. 815.

Вуловић, Наташа, Марија Ђинђић: Од једнога ударца дуб не пада, Језик данас, н. с. 20, Нови Сад, 2022, 19-22.

Ђинђић, Марија, Дуван – турцизам са српским држављанством, Језик данас 15, Нови Сад, 2020, 30-34.

Ђинђић, Марија, Наташа Вуловић: Божић у Цариграду, Језик данас, н. с. (11) 3–4, Нови Сад, 2015, 16−19.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Đinđić, Marija, Sead Gano Šlaković, Rječnik osmanske leksike barskoga kraja, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2019, 183 str., Komunikacija i kultura online, God. 12, br. 12 (2021), 230−233 [приказ].

Ђинђић, Марија и Љиљана Стошић, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности Х, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 2019, 85, 118-128.

Đinđić, Marija. Ekrem Čaušević, Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku – turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju, Zagreb: Ibis grafika, 2018, 358 str., Komunikacija i kultura online, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 293–297, дец. 2018. [приказ].

Ђинђић, Марија: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XX, петогодан – погдегод, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2017, стр. 800,  Prevodilac, Godina XXXVII, broj 3-4(80), 2018, 8487.

Đinđić, Marija: Dr. Hakan YALAP. DîvânRefdî, 2016, University of Belgrade Faculty Of Philology, Belgrade, 408 s., Türklük Bilimi Araştırmaları/Journal of Turkology Research (Uluslararası hakemli dergi/ International peer reviewed journal) 22. Yıl/Year 41. Sayı/Volume, 2017, 303–308.

Ђинђић, Марија: Међународна научна конференција „Махтумкули Фраги и хумане културне вредности“, Лингвистичке актуелности 24, Београд, 2014, 124–126 [приказ].

Ђинђић, Марија: Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко-деривациона анализа), Лингвистичке актуелности 24, Београд, 2014, 39–45 [аутореферат].

Ђинђић, Марија: Деветнаести том Речника САНУ, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 115–119 [приказ].

Ђинђић, Марија: Bernard Spolsky, Sociolinguistics, Lingvističke aktuelnosti I/2, Beograd 2000, 46.

Ђинђић, Марија: Jean-Pierre Koenig, Lexical relations, Lingvističke aktuelnosti I/1, Beograd 2000, 78.

Ђинђић, Марија (превод и тумачење): С.  Мокрањац, Етномузиколошки записи са Косова, Сабрана дела, књига бр. 9, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996, 285–294.

Популарни текстови:

Ђинђић, Марија: И Турци кажу: јефтино пиво, Политика 12. септембар 2015 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 51−53].

Ђинђић, Марија: Освештана грешка или турцизам, Политика 10. новембар 2015 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 43−45].

Ђинђић, Марија: Комшија, колико је сати?, Политика 20. октобар 2016 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 55−56].

Ђинђић, Марија: Турцизми у прошлом земану и садашњем времену, Политика 28. септембар 2015 [= у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 47−49].

Биографија:

1995    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за турски језик и књижевност).

2002    Магистрирала на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

1999    Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту израде Речник САНУ.

2001-2006. године била преводилац–кореспондент у Амбасади Србије и Црне Горе у Анкари.

2014    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2014    Изабрана у звање научни сарадник.

Члан је Управног одбора Института за српски језик САНУ (2017–).

Чланство у Комисији за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

На предлог чланова Турског лингвистичког друштва, као највише лингвистичке институције у Турској, постала њихов дописни члан 2020. године.

Говори и пише турски, енглески, служи се немачким и арапским.

Види више →

 

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за турски језик и књижевност (1995).

Запослила се у Институту за српски језик САНУ на пројекту израде Речникa САНУ  (1999).

 

Тезе:

Магистарска теза:

„Турцизми у српској терминологији коњарства“, одбрањена 30. јануара 2002. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Даринка Гортан Премк, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Мирослав Николић.

Докторска теза:

„Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко-деривациона анализа) “, одбрањена 22. јануара 2014. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Рајна Драгићевић, чланови комисије: проф. др Дарко Танасковић, проф. др Првослав Радић, др Снежана Петровић, научни саветник).

Научна звања: 

Изабрана у звање виши научни сарадник (30. 9. 2019).

Изабрана у звање научни сарадник (16. 7. 2014).

Лексикографска звања:

Основни обрађивач 2006–2013. године.

Изабрана у звање помоћног редактора 2013. године.

Изабрана у звање редактора 2016. године.

Међународна сарадња и пројекти:

Учесник на пројекту Културни идентитет српске националне мањине у Мађарској, који се остварио у виду међуакадемијске сарадње између Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука (2008–2009. године).

Руководилац и учесник пројекта Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük (Нови турско-српски речник), покренут у Турском лингвистичком друштву у Анкари 29. марта 2007. године након доношења одлуке бр. 540/15 Управног одбора Високог комитета за културу, језик и историју „Ататурк”.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Чланство у Комисији за лексикологију и лексикографију Одбора за стандардизацију српског језика (2014‒).

Чланство у научном одбору међународног лексикографског скупа Турска лексикографија од традиције до будућности (Gelenekten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü), у Истанбулу, 19-21. априла 2017. године.

Учешће у научном одбору Четвртог међународног научног истраживачког симпозијума посвећеног турском свету (IV International Research Symposium on the Turcic World), Нигде, Република Турска, 26-28. априла 2017. године.

Учешће у научном одбору Четвртог међународног симпозијума мултидисциплинарних студија (4th International Symposium on Multidisciplinary studies), Париз, 2627. април 2018.

Учешће у научном одбору међународног конгреса Незаписани турски језик од прошлости до данас (Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe), Истанбул, 1113. мај 2022. године.

Учешће на научним скуповима:

729. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre`yi Anma Törenleri Çerçevisinde II. Türkçenin cografyaları birleştiren Kimliği Toplantisı, Ankara–Karaman, 8–12. мај 2006. године.

13. међународни скуп слависта, Опатија, Хрватска. 22–25. јун 2008. године.

Књижевност на дијалекту, Лесковачки културни центар, Лесковац, 25–26. септембар 2008. године.

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Анкара, Турска, 20–25. октобар 2008. године.

XXXVI научна конференција на Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, Македонија, 24–25. август 2009. године.

ХI полско-български колоквиум, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

– Пловдив, Бугарска, 7–8. октобар 2010. године.

V. Uluslararası GüneyDoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, Призрен, 11април 2011. године.

Трећи годишњи симпосион Српска теологија данас, Београд, 27–28. мај 2011. године.

Четврти симпозијум о Иву Андрићу – Андрићево стваралаштво од 1925–1941, Грац, 6–8. oктобар 2011. године.

Међународна научна конференција у организацији Туркменистанске академије наука, „Dovletmammet Azadi and the life of the Turkmens in the XVIII century“ у Aшхабаду, 14–16. мај 2012. године.

Конференција Језик, књижевност, вредности (Language, Literature, Values) на Филозофском факултету у Нишу, 27–28. април 2012. године.

Четврти научни симпосион „Српска теологија данас” на Православном богословском факултету у Београду, 25–26. мај 2012. године.

Седми међународни турколошки конгрес – VII. Uluslararası Türk dili kurultayı, у Анкари, 24–28. септембар 2012. године.

Међународна научна конференција Manuscripts are the first Source for Studying the National Heritage, Aшхабад, 1314. март 2013. године.

Научни скуп „Професор доктор Гордана Јовановић”, Деспотовац, 15. јун 2013. године.

Осми међународни турколошки конгрес (VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi), Истанбул, од 30. септембра до 4. октобар 2013. године.

Међународна научна конференција у организацији Туркменистанске академије наука, „Махтумкули Фраги и људске културне вредности”, у Ашгабату, престоници Туркменистана, 1416. мај 2014. године.

Научни скуп „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“, у Деспотовцу, 2224. aвгуст 2014. године.

17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL) у Руану, Француска, 35. септембар 2014. године.

Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, у Темишвару, Румунија, 1719. октобар 2014. године.

Други међународни научни истраживачки симпозијум посвећен турском свету (II International Research Symposium on the Turcic World), у Алма Ати, Казахстан, 2022. мај 2015. године.

Научни скуп „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности”, у Деспотовцу, 2324. aвгуст 2015. године.

Трећи међународни конгреси посвећен турској култури – Деде Коркут и турски свет (III. Uluslararası Türk Dünyası Kültürü KongresiDede Korkut ve Türk Dünyası), у Измиру, 1923. октобар 2015. године.

Трећи међународни научни истраживачки симпозијум посвећен турском свету (III International Research Symposium on the Turcic World), у Бакуу, Азербејџан, 2527. мај 2016. године.

Словенска терминологија данас, међународни скуп одржан у организацији Српске академија наука и уметности, Београд, 1113. мај 2016. године.

1926 Bakü Birinci Türkoloji Kurultayının 90. Yılı Dolayısıyla Türkolojinin Bugünü ve Geleceği Uluslararası Kurultayı, Haceteppe Üniversitesi, Ankara, 2. decembar 2016. godine.

Турска лексикографија од прошлости ка будућности (Geçmişten geleceğe Türk Sözlükçülüğü), Истанбул, 1921. април, 2017. године.

Осми међународни конгрес турског језика (VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı), Анкара, 2226. мај 2017. године.

Девети међународни симпозијум посвећен турском језику, Малатја, Република Турска, 24. новембар 2017. године.

Конгрес земаља у којима се изучава турски језик, Анкара, Република Турска, 1316. новембар 2017. године.

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (Тринаести међународни велики конгрес турскога језика), Варшава, 2529. септембар 2018. године.

Actual Issues in modern linguistics, State Pedagogical University, Баку, Азербејџан, 67. јун 2019. године.

Српски Оријент, Матица српска, Нови Сад, 15. октобар 2019. године.

Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe Ortak Kelimeler Konferansı, Yunus Emre Enstitüsü, Скадар, 13. фебруар 2020. године.

Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, Одјељење за српски језик Андрићевог института, 810. октобра 2021. године.

Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe, Истанбул, 11−13. мај 2022.

Međunarodni simpozijum povodom sedamdesetog rođendana prof. dr Ekrema Čauševića, Zagreb, 30. jun2. jul.

Предавања и промоције:

У сусрет речима. Лексички фонд Речника САНУ, коауторско предавање одржано 7. марта 2008. г. у Коларчевој задужбини у Београду у оквиру циклуса предавања под насловом Два века савременог српског језика у Речнику САНУ.

Лексички фонд српског језику у Речнику САНУ, коауторско предавање одржано 14. маја 2008. г. у оквиру промоције поводом 17. тома Речника САНУ: Два века савременог српског језика у Речнику САНУ на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Презентација Речника САНУ у оквиру трибине Речник Српске академије наука и уметности – Од речи до писмености, Коларчева задужбина, Центар за предавачку делатност, 2022. септембар 2014 (у коауторству са др Наташом Вуловић и мср Данијелом Радоњић) .

Српско-турске језичке везе, нова истраживања, гостујуће предавање на Катедри за турски језик и књижевност Факултета за књижевност Хаџетепе универзитета у Анкари, 24. децембар 2014. године.

Нови турско – српски  речник и турска лексика у српском језику, гостујуће предавање у оквиру Дана турске културе на Филозофском факултету у Новом Саду, 28. мај 2015. године.

Турцизми у савременом српском књижевном језику, гостујуће предавање на Катедри за оријенталистику Филолошког факултета у Београду, 10. јун 2015.

Турцизми у српском језику, предавање у оквиру циклуса предавања Срби и Турци у Османском царству и националним државама у Турском културном центру у Београду, 2. децембар 2015.

Израда двојезичног речника на примеру Новог турско-српског речника (Yeni TürkçeSırpça Sözlük), предавање на мастер студијама (модул Језик, књижевност, култура, Група за арапски језик и књижевност, предмет Арапска лексикографија), Филолошки факултет, Београд, 10. децембар 2015.

Турцизми у српском језику, трибина у Народној библиотеци „Ресавска школа”, у оквиру 24. дана српскога духовног преображења, 20. август 2016. године.

Речник САНУ јуче, данас, сутра, у организацији Катедре за српски језик Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, 5. децембар 2016. године  (коауторско предавање са Ненадом Ивановићем, Наташом Вуловић и Данијелом Радоњић).

Речник САНУ и његов нови том, предавање одржано на Коларцу у оквиру циклуса Српски речници од Вука до данас, 20. новембар 2018. године (коауторско предавање са Наташом Вуловић и Данијелом Радоњић).

20 томова Речника српскохрватског књижевног и народног језика, предавање одржано у Центру за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности  Универзитета у Крагујевцу, 23. април 2019.  године (у коауторству са Наташом Вуловић и Ненадом Ивановићем).

Израда двојезичног речника на примеру Yeni Türkçe Sırpça Sözlük (Нови турско-српски речник), у оквиру курса Арапска лексикографија на мастер студијама на Филолошком факултету у Београду, 18. децембар 2019, 11. децембар 2020.

Поздрав турцизмима, предавање одржано у оквиру тематског клуба посвећеног турском језику у Институту Јунус Емре у Београду, 21. фебруар 2020.

Панел на тему Балкан од Османског царства до Републике Турске (Турцизми кроз векове), Подгорица, 10. децембар 2021.

Остале активности:

Члан комисије за одбрану теза (докторски рад на Филолошком факултету у Београду, 5. септембар 2016; докторски рад на Филолошком факултету у Београду, 14. јул 2017; докторски рад на Хаџетепе универзитету у Анкари, 9. јул 2020; докторски рад на Филолошком факултету у Београду, 3. новембар 2020).

Говори и пише турски и енглески, служи се немачким, арапским.