др Светлана Слијепчевић Бјеливук

e-mail:

s.slijepcevic@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

www.jezikofil.rs

Телефон:

+381 60 426 02 48

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика, семиотика, синтакса H 352, Комуникологија S 265

Кључне речи:

српски језик, анализа дискурса, текстостилистика, језичка норма, лексикологија

Признања и награде:

Годишња награда „Петар Ђукановић” 2007. године

Научна делатност:

Бави се анализом политичког дискурса. Предмети научног интересовања су и лексикографија, језичка култура и језичка норма. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Слијепчевић, С., Новокмет, С., Николић, М.: „Језикофил”, Београд: Клет, 2016.

Слијепчевић, Светлана: Концептуализација појма савест у српском језику, Наш језик, XLIII/1–2, Београд 2012, 63–76.

Слијепчевић, Светлана: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века (у коауторству са Слободаном Новокметом)  у „Време и история в славянските езици, литератури и култури”, Сборник с доклади от Единадесетите национални  лавистични четения 19–21. април 2012, Том I – Езикознание; Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Софиа 2012, 165–173.

Слијепчевић, Светлана: О сложеним јединицама с препозитивним индеклинабилних детерминаторима страног порекла, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 321–330.

Слијепчевић, Светлана: Фразеологизми с компонентом ОКО: универзално и специфично, Научни састанак слависта у Вукове дане  43/1, Београд, 2014, 385–394.

Слијепчевић, Светлана: Концепт непријатеља у политичком рекламно-пропагандном жанру на материјалу српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд 2016,  419-428.

Види више →

Студије и чланци

Слијепчевић, Светлана: O деривацији nomina actoris, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 55–60.

Слијепчевић, Светлана: О квалификатору пол.(итички), Наслеђе 22, Крагујевац, 2012, 249−259.

Слијепчевић, Светлана: Концептуализација појма савест у српском језику, Наш језик 43/1–2, Београд, 2012, 63–76.

Слијепчевић, Светлана: О метонимији у деривацији nomina actoris, Српски језик 17, Београд, 2012, 585–592.

Слијепчевић, Светлана: О развитку опозиције ми : они према опозицији ми : други у политичком дискурсу Србије, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 189–195.

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет: О језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 199–212.

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века, у: Aни Бурова и др. (ур.), Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения I. Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 165–173.

Слијепчевић, Светлана: О начинима антипословичких трансформација у новинарском функционалном стилу, у: Снежана Гудурић (ур.), Језици и културе у времену и простору I, Нови Сад: Филозофски факултет, 2012, 555–562.

Слијепчевић, Светлана: О апстрактној лексици у политичком дискурсу (на примеру концептуализације Србије), у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 113–120.

Милановић, Светлана: О метонимијским формулацијама у роману На Дрини ћуприја, у: Branko Tošović (ur.), Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke, Andrić-Initiative 6, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beograd: Beogradska knjiga, Svet knjige – Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013, 859−867.

Милановић, Светлана: Метонимијска улога субјекта у роману „На Дрини ћуприја“, Српски језик 18, Београд, 2013, 415–427.

Слијепчевић, Светлана: О сложеним јединицама с препозитивним индеклинабилним детерминаторима страног порекла, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 321–330.

Слијепчевић, Светлана, Стана Ристић: Етнолингвистичке информације у дескриптивном речнику (на примерима лексема дом, домовина / отаџбина и мајка), у: Лилия Крумова-Цветкова, Диана Благоева (ред.), 70 години Българска академична лексикография, София: Българското лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, 2013, 231–237.

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Анета Спасојевић: О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultat, 2013, 75–85.

Слијепчевић, Светлана, Ана Сивачки: О развоју термина мајка, отац, син и кћи у индоевропским језицима: (с посебним освртом на српски и албански), у: Маја Анђелковић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности IV/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2013, 33−42.

Слијепчевић, Светлана: Фразеологизми с компонентом око: универзално и специфично, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 385–394.

Слијепчевић, Светлана: Разрада фразеолошких јединица с компонентом око у српском језику (из когнитивнолингвистичког угла), in: Aleksander Urkom (ed.), Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III / 3rd Conference for Young Slavists in Budapest, Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014 [2015], 180−184.

Слијепчевић, Светлана: Вербално и невербално на политичким плакатима на српском језику, у: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност I. Језик, књижевност, уметности, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016, 407–421.

Слијепчевић, Светлана: Концепт непријатеља у политичком рекламно-пропагандном жанру на материјалу српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/1, Београд, 2016, 419–428.

Слијепчевић, Светлана: О појму политичког дискурса и жанровима у њему, Наш језик 47/1–2, Београд, 2016, 85–97.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језику, Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици (Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје), ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ – СКОПЈЕ, Скопје, 2017, 373‒380.

Николић, Марина, Светлана Слијепчевић, Слободан Новокмет: Језичко нормирање и интернет, Наука без граница – Међународни тематски зборник ,Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2018, стр. 57‒68.  

Стручни текстови

Слијепчевић, Светлана: Како заповедамо?, Свет речи 29–30, Београд, 2010, 43‒45. Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић: Језикофил, Београд: Клет, 2016, 158 стр.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Слијепчевић, Светлана: Надежда Силашки, Татјана Ђуровић, Биљана Радић-Бојанић, Јавни дискурс Србије, когнитивно-критичка студија, Наш језик 42/1–2, Београд, 2011, 81–87 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: Гордана Штрбац: Допуне комуникативних глагола. Синтаксичко-семантички и лексикографски опис, Наш језик 42/3–4, Београд, 2011, 61–64 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: 41. Научни састанак слависта у Вукове дане, Prevodilac (66) 30/3–4, Beograd, 2011, 86–90 [хроника].

Слијепчевић, Светлана: Хроника 41. међународног научног састанка слависта у Вукове дане (15–17. 09. 2011), Књижевност и језик 58/3–4, Београд, 2011, 405–413 [хроника].

Слијепчевић, Светлана: Инспиративни резултати изучавања српског језика и његове норме, Књижевност и језик 59/3–4, Београд, 2012, 369−373 [приказ].

Милановић, Светлана: О транзитивности, правом објекту и сличним питањима, Српски језик 18, Београд, 2013, 763–766 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: Рада Стијовић, Језички саветник, Наш језик 45/1–2, Београд, 2014, 99−103 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: Бојана Милосављевић, Оговарање као говорни жанр свакодневне комуникације, Наш језик 45/3–4, Београд, 2014, 121–125 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: Изазови у студији о стереотипу времена на специфичном дијалекатском материјалу, Српски језик 19, Београд, 2014, 779–781 [приказ].

Слијепчевић, Светлана: Књига о категорији степена у српском језику, Српски језик 21, Београд, 2016, 669‒673 [приказ].

Биографија:

Рођена 12. фебруара 1986. године у Јагодини.

2009    Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик и књижевност).

2010    Одбранила мастер рад на Филолошком факултету у Београду.

2011    Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2012    Постаје стални предавач српског језика као страног у Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду.

2016    Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2017    Изабрана у звање научни сарадник.

Оснивач и уредник сајта за промоцију језичке културе Језикофил.

Говори и пише енглески, служи се немачким, руским и норвешким језиком.

Види више →

Рођена 12. фебруара 1986. године у Јагодини.

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност (2009), одбранила мастер рад (2010) и докторирала на истом факултету.

Запослила се у Институту за српски језик САНУ (2011).

  Теза

Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу, докторска дисертација, одбрањена 25. 5. 2016. године, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (ментор: проф. др Милош Ковачевић, чланови комисије: проф. др Јелена Јовановић, доц. др Марина Николић)

Научна звања

2017 Научни сарадник (изабрана 26. априла 2017)

Учешће на научним скуповима

III студентска научна конференција  Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2011

Језик, књижевност и комуникаицја, Ниш, 2011

Језик и идентитет, Пале, 2011

Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2011

IV научна конференција младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2012

Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, Бугарска, 2012

Језик, књижевност, вредности, Ниш, 2012

Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2012

  1. Славистичка конференција когнитивне лингвистике, Загреб, Хрватска, 2012
  2. Андрићев симпозијум, Вишеград, Босна и Херцеговина, 2012

Међународни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2013

Трећа конференција младих слависта, Будимпешта, Мађарска,  2013

Језик, књижевност и маргинализација, Ниш, 2013

Иво Андрић у европском контексту – Травничка хроника, Грац, Аустрија, 2013

Језик, књижевност, време, Ниш, 2016

Међународни скуп слависта у Вукове дане, 2016

Језик, књижевност, простор, Ниш, 2017.

Предавања и промоције

Задужбина Илије М. Коларца (Београд), Дани европске културне баштине, Како изаћи из Врзиног кола: изрази у Речнику САНУ, 21. 9. 2014.

Задужбина Илије М. Коларца (Београд), Разговор о књизи Раде Стијовић Језички саветник, 5. 3. 2015.

Задужбина Илије М. Коларца (Београд), Кад се удруже језичка култура и интернет, 15. 4. 2015.

Друштво младих лингвиста (Београд), Рекламно-пропагандни жанр у политичком дискурсу, 3.11.2015.

Народна библиотека „Радислав Никчевић” (Јагодина), Језичка култура на интернету, 24. 12. 2015.

Остале активности

 Негујмо српски језик, Градски секретаријат за културу, Филолошки факултета и Библиотека града Београда, 2015. и 2016.

Емисија Екипа, Радио Телевизија Србије, 2015–2016.

Говори и пише енглески, служи се немачким, руским и норвешким језиком.