Сарадници Института за српски језик САНУ на 47. Међународном научном састанку слависта у Вукове дане

На Филолошком факултету се од 14. до 18. септембра одржао 47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане у организацији Међународног славистичког центра. Лингвистичке теме скупа биле су  “Александар Белић и београдски стил” и “Српска лексикографија – речници српског језика као изворишта граматичких и семантичких истраживања”. На скупу је учествовало и 15 сарадника Института за српски језик.

Првог дана скупа (14. 9) у оквиру секције 1 Весна Ђорђевић је имала излагање “Ка речнику видских парова типа имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол”. Истог дана у оквиру секције 1а излагали су Виктор Савић (“Даничићев лексикографски поступак у Рјечнику из књижевних старина српских”) и Ненад Ивановић (“Лексикографски поступак у историјским речницима 19. века као извор за реконструкцију српске лингвистичке мисли”).

Другог дана скупа (15. 9) у оквиру секције 1 своје реферате изложили су Владан Јовановић (“Збирни бројеви у описним речницима српског језика (из угла граматике и лексикографије)”), Бојана Милосављевић (“Перформативне форме говорне етикеције у лексикографском опису”) и Александра Марковић (“Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу (на грађи из описних речника српског језика)”), док је у поподневном термину у истој секцији Наташа Вуловић говорила о “Аксиологемама као одредницама у фразеолошком речнику”. Истог дана у секцији 1а свој реферат изложила је и Ана Мацановић на тему “Лексикографска обрада синонима у Речнику славеносрпског језика – могућности, проблеми, решења”, а у поподневном термину реферате су имали и Ана Тешић (“Семантичка анализа романизама из народних говора Црне Горе”) и Ивана Лазић Коњик (“Егзистенцијални глаголи у дескриптивним речницима српског језика”).

Трећег дана скупа (16. 9) реферате је имало још пет сарадника Института. Неђо Јошић је у оквиру секције 1 говорио о “Концепцији Речника САНУ и њеном развојном путу: лексикографска генеза Новаковић—Бошковић—Белић”, док је Ђорђе Оташевић излагао о “Типовима и функцијама графичких илустрација у штампаним речницима српског језика”. Рада Стијовић је заједно са Ранком Станковић са Рударско-геолошког факултета говорила о “Дигиталном издању Речника САНУ – формални опис микроструктуре Речника САНУ”, док је Олга Сабо заједно са Душком Витасом са Математичког факултета имала реферат о “Дигиталном издању Речника САНУ: Речник САНУ као корпус”. У истом термину било је предвиђено и излагање Милене Јакић на тему “Обрада парадигматских односа (синонимија, антонимија и хипонимија) у штампаном издању Речника САНУ, из перспективе припреме електронског издања”.

Сви реферати изложени на скупу наћи ће се у зборнику Научни скуп слависта у Вукове дане бр. 47/1.