проф. др Софија Милорадовић

e-mail:

sofija.miloradovic@sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 3208 225

Научне области:

H 401 Дијалектологија, H 352 Граматика, семантика, семиотика, синтакса, Н 590 Балтички и словенски језици и књижевности

Кључне речи:

српски језик, балкански словенски и несловенски језици, дијалектологија, етнолингвистика, дијалекатска синтакса и семантика.

Признања и награде:

− Друга награда на савезном конкурсу за младе лингвисте „Вук у своме времену и данас“ за ауторски рад Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, 1987. − ПОСЕБНА награда Владе Републике Србије и Министарства за науку, технологије и развој најбољим младим истраживачима, млађим од 40 година, са одбрањеном докторском дисертацијом, 2001. − Награда „Јухорско око“, која се додељује „за изузетно значајан допринос истраживању језика којим се говори на територији на којој се остварује активност Културолошког пројекта Јухорско око“, 2003. − Награда „Павле Ивић“ за монографију Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, коју додељује Славистичко друштво Србије, 2004.

Научна делатност:

У свом научном раду бави се, радећи на дијалекатском корпусу, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, лексикологијом, а има и више радова из области етнолингвистике. Објављене су јој три монографије: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (1993), Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект (2003), Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед (2012), као и једно монографско поглавље (U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, 2008). У домаћим и страним научним часописима објављено јој је преко стотину ауторских радова, лингвистичких карата и критичких приказа. Учествовала је са рефератима на преко тридесет међународних и домаћих научних скупова. Одржала је више од десет предавања по позиву и пленарних излагања на међународним научним скуповима. Као члан Српске комисије за ОЛА учествовала је на дванаест заседања Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта. Уредила је три зборника радова и два броја двају научних часописа (Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, Годишњак за српски језик, Ниш). За потребе Српског дијалектолошког атласа прикупила је и проверила грађу из тридесетак теренских пунктова са подручја свих српских дијалеката. У организацији Српског института у Будимпешти, руководила је на терену лингвистичким сектором истраживања српског говора у Батањи (септембар 2013).

Изабране публикације:

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 365 стр. (Посебна издања, књ. 50).

Miloradović, Sofija: Analytismus in serbischen Dialekten, u: Uwe Hinrichs und Uwe Buettner (Hrsg.), Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp, Eurolinguistische Arbeiten 1, Wiesbaden: Institut für Slavistik an der Universität Leipzig, 2004, 303–317.

Miloradović, Sofija: U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), 172, Beograd: Biblioteka ХХ vek, 2008, 255–282. Милорадович, С.: Kарта № 17, FP 1003 *st/o/, Пятой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *о“ Общеславянского лингвистического атласа,  Москва: ИРЯ РАН,  2008, 58–59.

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ /суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, 2012, 308 стр. (Посебна издања, књ. 76).

Милорадовић, Софија: Говорни тип града – „комуникацијска стратегија“ и „идентификацијска пракса“ у Србији данас, у: Зузана Тополињска и др. (Уредувачки одбор), Релацијата село < > град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), Скопjе: Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2016, 77‒92.

Види више →

БИБЛИОГРАФИЈА

Софија Милорадовић (рођ. Ракић)

Монографске публикације

Ракић-Милојковић, Софија: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 1993,148 стр. (Српски дијалектолошки зборник, књ. XXXIX).

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 365 стр. (Посебна издања, књ. 50).

[Ивић, Милка: Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Јужнословенски филолог LX, 2004, 218–220.]

[Радић, Првослав: О једном поморавском говору, Зборник радова бр. 8 Учитељског факултета у Јагодини, 2004, 287‒291.]

[Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички и етномиграциони аспект, Зборник Матице српске за славистику 68, 2005, 303–305.]

* О овој монографији је Андреј Н. Собољев, истакнути руски познавалац језичких прилика на балканским просторима, објавио своје изузетно похвално мишљење (у публикацији Balcanica XXXIV, Београд 2003), наглашавајући да је то прва монографија која даје потпун, систематски преглед падежног система једног говора подвргнутог процесима тзв. балканизације, а притом је тако урађена да би, због својих високих квалитета, требало да служи као узор будућим истраживачима синтаксе јужнословенских дијалеката.  

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ /суиздавач: Институт за српски језик САНУ/, 2012, 308 стр. (Посебна издања, књ. 76).

[Чович, Л. И.: Монография Софии Милорадович «Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед». Етнографски институт САНУ (суиздавач: Институт за српски језик САНУ), Посебна издања, књ. 76, Београд, 308 с., Вестник Московского университета, Сер. 22, Теория перевода №3, 2012, 96–103.]

[Ратковић, Драгана: Софија Милорадовић: Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг, Компаративни поглед. Етнографски институт САНУ (суиздавач: Институт за српски језик САНУ), Посебна издања, Књига 76. Београд 2012, стр. 308, Socjolingwistyka XXVI, 2012, 261–264.]

[Петрович-Савич, М.: Рецензия на монографию С. Милорадович „Музыкальный жаргон молодых и музыкальный молодёжный сленг: сопоставительный аспект“. Этнографический институт САНУ, Институт сербского языка САНУ, Белград, 2012, Вестник Кемеровского государственного университета, Выпуск № 4 (60) Т. 1, 2014, 275‒277.]

[Марковић, Бранкица: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Октоих II/3, 2012, 217‒221.]

[Спасојевић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед, Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 76, Београд, 2012, 308 стр., Гласник Етнографског института LX (1), 2012, 149–152.]

[Николић, Марина: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг (компаративни поглед), Јужнословенски филолог LXVIII, 2012, 181–188.]

[Башић, Ивана: Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. – Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012. (Посебна издања, књига 76), Зборник Матице српске за славистику 82, 2012, 186–187.]

[Јовановић, Владан: „Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Компаративни поглед“, Наш језик XLIIІ/1–2, 2012, 103–108.]

[Ивановић Баришић, Милина: Све било је музика… и игра (Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг.Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ. Посебна издања, књ.76, 2012, 308 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига шездесет прва (2013), свеска 1, 2013, 258–261.]

[Станковић, Бранимир: Све било је зикаму… (Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг / компаративни поглед, Етнографски институт САНУ, Београд, 2012), Philologia Mediana, година V, број 5, 2013, 679‒684.]

[Вељковић, Драгана: Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ, 2012, 308 стр., Годишњак за српски језик XXV/12, 2012, 207‒212.]

[Обрадовић, Радмила: Софија Милорадовић. Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед. Београд: Етнографски институт САНУ – Институт за српски језик САНУ, 2012, 308 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1, 2013, 222‒226.]

[Живковић, Софија: Софија Милорадовић: Музички жаргон младих, Лингвистичке актуелности 21, 2012, 65–66, www.asusilc.net/aktuelnosti]

Студије и чланци

Ракић-Милојковић, Софија: Дијалекатски текстови из околине Параћина, Прилози проучавању језика 21, Нови Сад, 1985, 165–170.  

Ракић-Милојковић, Софија: Основне фонетске особине говора Доње Мутнице, Прилози проучавању језика 23, Нови Сад, 1987, 29–51.

Ракић-Милојковић, Софија: Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, Прилози проучавању језика 24−26, Нови Сад, 1988–1990, 5–28.

Ракић-Милојковић, Софија: Основе морфолошког система говора Доње Мутнице, Српски дијалектолошки зборник XXXVI, Београд, 1990, 79–118.

Ракић-Милојковић, Софија: Фонолошки опис говора села Сикирице (код Параћина), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXIV/2, Нови Сад, 1991, 171–180.

Ракић-Милојковић, Софија: Проблем генитива у прелазном говору Доње Мутнице (код Параћина), у: Павле Ивић и др. (Редакциони одбор), Говори призренскотимочке области и суседних дијалеката, Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 1994, 215–224.

Ракић-Милојковић, Софија: Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне, Српски дијалектолошки зборник XLI, Београд, 1995, 525–570.

Ракић, Софија: Употреба генитива у језику два романа Драгослава Михаиловића (Петријин венац и Гори Морава), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXIX/2, Нови Сад, 1996, 199–208.

Rakić, Sofija: Izveštaj o dijalektološkom istraživanju govora Batanje, Studia Slavica Hungarica 42, Budapest, 1997, 89–98.

Ракић, Софија: Палатална аспирација финалних велара у делу косовско-ресавских говора, у: Мирослав Пантић,  О српским народним говорима, Дани српскога духовног преображења IV, Деспотовац, 1997, 115–120.

[Ракић, Софија: Извештај о дијалектолошком истраживању говора Батање, Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта, 2001, 43–51.]

Rakić, Sofija: O govoru Deske, Studia Slavica Hungarica 43, Budapest, 1998, 23–38.

[Ракић, Софија: О говору Деске,­ Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта, 2001, 52–67.]

Милорадовић, Софија: Почетак ­од краја, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLII, Нови Сад, 1999 (2001), 457–461.  

Милорадовић, Софија: Адноминални генитив у прелазним косовско-ресавским говорима Параћинског Поморавља, ­Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIII, Нови Сад, 2000, 499–503.   

Милорадовић, Софија: Цртице о говору Срба у Кнежеву и Брањини (Бели Манастир), Јужнословенски филолог LVI/1-2, Београд, 2000 (2001), 665–669.  

Miloradovic, Sofija and Robert D. Greenberg: The Border between South Slavic and Balkan Slavic: Key Morphological Features in Serbian Transitional Dialects, ­Indiana Slavic Studies, vol. 12 (Of All the Slavs My Favorites: Studies in South Slavic and Balkan Linguistics in Honor of Howard I. Aronson on the Occasion of His 66th Birthday, Victor A. Friedman and Donald L. Dyer, eds), Bloomington, 2001, 309–322.

Милорадовић, Софија: Значај изучавања синтаксичких система прелазних говора косовско-ресавске зоне, Славистика, књ. VI, Београд, 2002, 135–139.

Милорадовић, Софија: Етнолингвистика – могућност интердисциплинарног истраживања језика, у: Драго Бранковић, Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању), Бања Лука: Филозофски факултет у Бањој Луци, 2003, 115–122.

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у поморавском говору параћинског краја (аутореферат о одбрањеној докторској дисертацији),­ Studia linguistic Polono-Meridianoslavica, Tom 11, Poznań, 2003, 125–133.  

Miloradović, Sofija: Analytismus in serbischen Dialekten, u: Uwe Hinrichs und Uwe Buettner (Hrsg.), Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp, Eurolinguistische Arbeiten 1,Wiesbaden: Institut für Slavistik an der Universität Leipzig, 2004, 303–317.   

Милорадовић, Софија: Истраженост српских народних говора Косова и Метохије у оквиру пројеката лингвистичке географије, Јужнословенски филолог LX, Београд, 2004, 125–134.

Милорадовић, Софија: Прилог дијалектолошким истраживањима Павла Ивића у српској дијаспори у Мађарској, у: Јудита Планкош, Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд: Градска библиотека Суботица – САНУ – Филозофски факултет у Новом Саду – Народна библиотека Србије – Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2004, 681–692. 

Милорадовић, Софија: Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања,­ Теме (часопис за друштвене науке) 4, Ниш, 2004, 859–864. 

Милорадовић, Софија: Дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања српске мањине, у: Војислав Становчић, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Београд: САНУ, 2005, 299–314.  

Милорадовић, Софија: Скица за етнодијалектолошка истраживања подјухорских поморавских села,­ у: Биљана Сикимић, Бањаши на Балкану, Посебна издања 88, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2005, 107–120. 

Милорадович, София: Степень исследованности народных говоров сербского меньшинства в балканских странах, у: А. Н. Соболев и А. Ю. Русаков, Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, Санкт-Петербург-Мюнхен: РАН,  2005, 41–51.  

Miloradović, Sofija: Iskazivanje posesivnosti predlogom od u srpskim narodnim govorima, Slavia Meridionalis. Studia Linguistica, Slavica at Balkanica, No 6, Warszawa, 2006, 57–64. 

Милорадовић, Софија: Осврт на удвајање предлога у једном косовско-ресавском говору, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XX, број 8, Ниш, 2006, 261–266.  

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у говору Радимње и Параћинског Поморавља – једно поређење, Проблеми словенске филологије XIV, Timişoara, 2006, 89–98.  

Милорадовић, Софија: Дијахрони и синхрони аспект аналитичких појава у српским народним говорима, Зборник Матице српске за славистику 71‒72, Нови Сад, 2007, 357–375. 

Милорадовић, Софија: И ракију пијем сас медом. Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија), Проблеми словенске филологије XV, Timişoara, 2007, 573–580. 

Милорадовић, Софија: Лексема *korljь и континуанти групе *tort на словенској језичкој територији, Јужнословенски филолог LXIII, Београд, 2007, 83–96.

Милорадовић, Софија: О прагматичко-семантичким карактеристикама етичког датива (с посебним освртом на говоре Великог Поморавља), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Нови Сад, 2007, 555–562.  

Милорадовић, Софија: „Вроде развернутой в пространстве диахронии“, Јужнословенски филолог LXIV, Београд, 2008, 227–238.

Милорадовић, Софија: Једно могуће читање Петријиног венца: књижевно дело као етнодијалекатски текст, у: Драгана Радојичић, Слике културе ­ некад и сад. 60 година Етнографског института САНУ, Зборник 24, Београд: Етнографски институт САНУ, 2008, 223–236. 

Милорадовић, Софија: Незапажена минијатура дијалекатске лексикографије, у: Срето Танасић, Зборник Института за српски језик САНУ I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008, 299–328.    

Miloradović, Sofija: U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.), 172, Beograd: Biblioteka ХХ vek, 2008, 255–282.

Милорадович, София: Глоттофагия и процессы языковой интеграции: сербское меньшинство в Венгрии и Румынии, у: Н. Б. Лебедева, Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Факультет филологии и журналистики, 2009, 17–23.

[Милорадовић, Софија: Глотофагија и процеси језичке интеграције: српска мањина у Мађарској и Румунији, Зборник радова Филозофског факултета (Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу), Косовска Митровица, 2010, 277–283.] 

Милорадовић, Софија: Музички жаргон младих (I). Ледило свирка у Београду и гнать веселуху у Москви, Гласник Етнографског института САНУ 57 (1), Београд, 2009, 27–50. 

Милорадовић, Софија и Јованка Радић: Српски језик у контексту националних идентитета, Јужнословенски филолог LXV, Београд, 2009, 153–179.    

Милорадовић, Софија: Статус објекатске редупликације у српским народним говорима, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Година XXII, број 9, Ниш, 2009, 287–295.   

Милорадовић, Софија: Етнолингвистичка истраживања Метохије: теме и правци, у: Милета Букумирић, Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 2 (2009), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 89–120. 

Милорадовић, Софија: Крсте носим, Бога молим… (Етнолингвистички транскрипти из Mетохије са уводним напоменама), у: Милета Букумирић, Истраживања српског језика на Косову и Метохији, Књига 1 (2008), Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2010, 43–67. 

Милорадовић, Софија и Станислав Станковић: Из семантике конструкција с предлогом од у говорима Скопске Црне Горе и Горње Мораве, Македонски јазик, Година LXI, Скопје, 2010, 25–36.

Милорадовић, Софија и Станислав Станковић: О исказивању припадничко-поседничког односа у српским народним говорима на Косову и Метохији, у: Софија Милорадовић, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Завод за уџбенике, 2010, 159–174.

Милорадович, София: Способы  выражения  притяжательности в сербских народных  говорах на фоне аналитизации, Slavic Eurasian Studies (The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives), No. 24, Sapporo, 2011, 13–33. 

Милорадовић, Софија: Језик „у кондицији” – омладински музички жаргон, у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2012, 348−358. 

Милорадовић, Софија: Лингвистички атласи – „централни инструмент“ савремене дијалектологије, у: Милина Ивановић-Баришић, Теренска истраживања – поетика сусрета, Зборник 27, Београд: Етнографски институт САНУ, 2012, 141–151.  

Милорадовић, Софија: Музички глаголи или просвирај да би се усвирао, Наш језик, XLIII/3–4, Београд, 2012, 27–34. 

Милорадович, София: Современное состояние сербского и русского музыкального сленга. Сходства и различия, у: Н. Б. Лебедева, Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемерово: ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Факультет филологии и журналистики, 2012, 69−78. 

Милорадовић, Софија и Селена Станковић: Српски културни идентитет у контексту балканскословенског културног мозаика, у: Бојана Димитријевић, Филологија и универзитет, Ниш:  Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2012, 952–968. 

Милорадовић, Софија: Вода и понешто од воде у српским дијалекатским речницима, у: Мирјана Детелић и Лидија Делић, Aquatica: књижевност, култура, Посебна издања. 122, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013, 11–32. 

Милорадовић, Софија: Општесловенски лингвистички атлас и учешће српских дијалектолога – ентузијазам не мањи од знања, Јужнословенски филолог LXIX, Београд, 2013, 367–390.

Милорадовић, Софија: О рекцији предикативних прилога стања жао и мило у косовско-ресавским и призренско-тимочким говорима, Годишњак за српски језик, Година XXVI, број 13, Ниш, 2013, 355–366.

Милорадовић, Софија: Прилог терминологији обичајног живота у Банатској Клисури, у: Михај Н. Радан, Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Посебна издања. Научна литература, књига 16, Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 127–138.

Милорадовић, Софија: Балкански језички савез – јединство у различитости, Анали Огранка САНУ у Новом Саду, Број 9 за 2013, Нови Сад, 2014, 78–86.

Милорадовић, Софија: Eтнодијалектолошки приступ култури исхране кроз обредну праксу. На материјалу из Ердевика и Парага, у: Софија Милорадовић, Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 25–47.

Милорадовић, Софија и Драгана Вељковић: Скини цедило с разбоја! Вишезначност дијалекатске лексике и механизми њеног остваривања, у: Милош Ковачевић, Српски језик, књижевност, уметност, Књига 1: Вишезначност у језику, Крагујевац: ФИЛУМ, 2014, 183–199.

Милорадович, София: Субстантивные конструкции, выражающие посессивность, в сербских народных говорах, − реинтерпретация исторического развития формальных экспликаций, Славянский альманах 2013, Москва, 2014, 475–484. 

Милорадовић, Софија: Узуални стандард у урбаним центрима на косовско-ресавском и призренско-тимочком говорном подручју, у: Срето Танасић, Српски језик и актуелна питања језичке политике, Зборник Института за српски језик САНУ II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 143‒150.    

Милорадовић, Софија: Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси, GwaryDziś 7/2015, Poznań, 2015, 71–82.  

[Милорадовић, Софија: Српски периферни говори –  међујезички утицаји и балканистички процеси, Исходишта 1, Темишвар / Ниш,2015, 267–279.]

Милорадовић, Софија: Синтакса падежа у српској дијалектологији – степен испитаности и теоријско-методолошки приступи, у: Људмила Поповић, Дојчил Војводић, Мотоки Номаћи, У простору лингвистичке славистике, Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2015, 515‒533. 

Милорадовић, Софија: Говорни тип града – „комуникацијска стратегија“ и „идентификацијска пракса“ у Србији данас, у: Зузана Тополињска и др. (Уредувачки одбор), Релацијата село <> град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), Скопjе: Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика, 2016, 77‒92. 

Милорадовић, Софија: Тејкин дан у Старој Молдави – обичај од старине, Годишњак за српски језик, Година XXVII, број 14, Ниш, 2016, 173–182.  

Милорадовић, Софија: „Од работу се крвавеје, а од школу лудеје“, у: Мирјана Детелић, Лидија Делић, Крв: књижевност култура, Посебна издања 134, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016, 11−16.   

Милорадовић, Софија: Реч која (ни)је измакла – овде и тамо, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLVI (1), Косовска Митровица, 2016, 3−12.

Милорадовић, Софија: Именовање времена у призренско-тимочким народним говорима. На материјалу дијалекатских речника из Врања, Нишке Каменице и Тимока. у: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, Jezik, književnost, vreme. Jezička istraživanja, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2017, 31‒62.

Милорадовић, Софија: Лингвистичка географија у Србији – језички записи на картама и њихово читање, Јужнословенски филолог LXXIII, св. 3‒4, Београд, 2017, 113‒135.  

Miloradović, Sofija: Валентность этнодиaлектных глаголных лексем в сфере обрядового питания сербского населения в Воеводине, u: pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej, Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, 97‒106.

Милорадовић, Софија: Граматика у Матићевим стиховима или матићевска граматика, у: Александар Ранчић, Маша Дудић, Ивица Попадић, Матићева огледала, Ћуприја: Народна библиотека „Душан Матић“, 2017, 106‒110.       

Милорадовић, Софија и Владан Јовановић: Српски језик у Мађарској – стање и перспектива дијалектолошких истраживања, или ’језик који нас је одржао’, Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш, 2015 (2017), 63‒77. 

Милорадовић, Софија: Значај етнолингвистичких истраживања обредне исхране српског становништва у Војводини за очување нематеријалног културног наслеђа, Гласник Етнографског музеја 80, Београд, 2016 (2017), 9‒22.    

Милорадовић, Софија: Ареална граматикализација предлога ОД у српским народним говорима. На примерима из призренско-тимочких и косовско-ресавских говора, у:    Рајна Драгићевић, Вељко Брборић, Српска славистика, Том 1, Језик, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 213–228.

Милорадовић, Софија: Огањ, па жишка, ожег, жар и још понешто око ватре у призренско-тимочким дијалекатским речницима, у: Предраг Пипер, Марјан Марковиќ, Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија, Том 1, Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности – МАНУ, Истражувачки центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“, 2018, 113–146.   

Лингвистичке карте у дијалектолошким атласима

Ракич, С. и М. Маркович: Карта 12. F 1361 Npl  *b/rъ/vi, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б: Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје: МКС – МАНУ – САНУ, 2003, 48–49. 

Милорадовић, Софија: НМ Карта 3. F  1360 Nsg  *b/rъ/vь, Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4б, Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные, Скопје: МКС – МАНУ – САНУ, 2003, 133–134.

Милорадович, С.: Kарта № 17, FP 1003 *st/o/, Пятой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *о“ Общеславянского лингвистического атласа, Москва: ИРЯ РАН, 2008, 58–59.

Милорадовић, С. и J. Siatkowski: Kарта № 8a: L1345 зрачок, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 9: „Человек“, Kraków: IJP PAN, 2009 (2012), 44–45. 

Милорадович, С. И М. Пижурица: Kарта № 8: FP 312 *p/e/rъko // –ьce, Шестой выпуск фонетико-грамматической серии „Рефлексы *eОбщеславянского лингвистического атласа, Москва: ИРЯ РАН, 2011, 41−42.

Милорадович, С.: Карта №26, PM 2275 Nsg *radostь, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 10: Народные обычаи, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2015,125–127.

Милорадович, С. И С. Реметич: Карта №27, L 2278 ‘танцует, пляшет’, Общеславянский лингвистический атлас: Серия лексико-словообразовательная, Выпуск 10: Народные обычаи, Москва – Санкт-Петербург: МКС – РАН, 2015,128–131.

Прикази, критике, хронике  

Miloradović, Sofija: Grundfragen eines Südosteuropasprachatlas, Studien zum Südosteuropasprachatlas, Herausgegeben von Helmut Schaller und Andrej Sobolev, Redaktion Stefan Baumgarth, Band 1, Biblion Verlag . Marburg an der Lahn, 2001, Јужнословенски филолог LVIII, Београд, 2002, 79–86 [приказ].

Милорадовић, Софија: Научни скуп „Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији“, Косовска Митровица, 15‒16. новембар 2002. године, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV, Нови Сад, 2002, 336–341 (прилог 341–345) [хроника]. 

Милорадовић, Софија: Невенка Миловановић, Доња Мутница. Варош међу селима, Параћин 2003, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, 2004, 357–358 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Уз један важан славистички јубилеј у Србији: Славистикa, Kњига X, Наш језик XXXVII/1­4, Београд, 2006, 93–96 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: „Горе високо а доле тврдо“ (Милета Букумирић, Живот Срба у Гораждевцу, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 61, Београд, 2007, 1–426), Зборник радова Филозофског факултета XXXVII/2007, Косовска Митровица, 2008, 269–273 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Милина Ивановић-Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 11, Крагујевац, 2008, 167–168 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: „Па такој сновемо на едну по једну“: Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, ­Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI/1­2, Нови Сад, 2008, 254–256 [приказ]. 

Miloradović, Sofija: Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v kanalski dolini, Ukve – Ljubljana, 2007, Гласник Етнографског института САНУ 57 (1), Београд, 2009, 320–323 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Милетa Букумирић, Терминологија куће и покућства у северној Метохији, Српски дијалектолошки зборник  LIII, Београд, 2006, 375–548, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/1, Нови Сад, 2009, 272–276 [приказ]. 

Miloradović, Sofija: „Pušti niz vodu, čekaj uz vodu“ (Првослав Радић, Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, Посебна издања, Књига 70, Београд : САНУ, Етнографски институт, 2010, 365 стр.), Jezikoslovni zapiski 2011/1, Ljubljana, 2011, 147–150 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика, Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, Књига 4, Београд: Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, 2010, Јужнословенски филолог LXVII, Београд, 2011, 279–288 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, Зборник Матице српске за славистику 82, Нови Сад, 2012, 183−185 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Скривене и откривене лепоте рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића (Снежана Петровић, Турцизми у српском призренском говору. На материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића, Монографије 16, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, стр. 418), Philologia Mediana, Година VI, Број 6, 2014, 621–625 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Књига о спољашњој судбини једнога језика и судбини оних који тим језиком говоре, Летопис Матице српске, Књига 498, свеска 6, децембар 2016, Нови Сад, 2016, 871–874 [приказ]. 

Милорадовић, Софија: Т. И Вендина, Типология лексических ареалов Славии, Москва – Санкт-Петербург: РАН, Институт славяноведения, 2014. – 692 стр., Јужнословенски филолог LXXII, св. 3−4, Београд, 2016, 188−193 [приказ]. 

Милорадовић, Софија и Ненад Милорадовић: „Прешнија је моја башча него твој мертин“: Саво Пујић, Водена кола на Требишњици, Требиње: Центар за информисање Требиње, 2014, стр. 1–176, Гласник Етнографског института САНУ LXIV (1), Београд, 2016, 200−205 [приказ]. 

Резимеи

Miloradović, Sofija: Grammaticalisation of Prepositions in Serbian Vernaculars and its Balkanisation Aspect,­ Obdobja 26 – Metode in zvrsti. Mednarodni znanstveni simpozij „Slovenska narečja med sistemom in rabo, Ljubljana, 2007, 24. 

Милорадовић, Софија и Јованка Радић: Еквиваленти лексеме разбој у дијалектима српског језика, Теренска истраживања: изазови – резултати – примена, Београд, 2009, 42–43.

Секундарно ауторство

Милорадовић, Софија, Валентина Питулић (ур.): Зборник радова Филозофског факултета XXXVIII/2008, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2009, 247 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Завод за уџбенике, 2010, 405 стр.

Милорадовић, Софија (ур.): Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011, 50 стр.

Милорадовић, Софија (прир.): Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014, 160 стр.

[Пижурица, Мато: Монографија о војвођанској обредној трпези, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига шездесет четврта (2016), свеска 2, 541–544.]

Милорадовић, Софија (ур.): Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017 (2016), 278 стр.

Тезе

 Милорадовић, Софија: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока, магистарски рад, одбрањен 18. 11. 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду  (ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Гордана Вуковић, проф. др Мато Пижурица).

Милорадовић, Софија: Употреба падежних облика у поморавским говорима параћинског краја, докторска дисертација, одбрањена 26. 4. 2001. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: проф. др Милка Ивић, академик САНУ, чланови комисије: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица).

Стручни и популарни текстови

Ракић-Милојковић, Софија: Неке основне карактеристике именичког деклинационог система говора села Својнова,­ Саборник, бр. 3­4, св. 3, Параћин, 1995, 21–26.

Ракић-Милојковић, Софија: Основне карактеристике конјугационог система говора Параћинског Поморавља, Саборник, бр. 7­8, Параћин, 1996, 15–16.

Ракић, Софија: Темпорални генитив у говорима Параћинског Поморавља, Саборник, бр. IV/15­16, Параћин, 1998, 17–20. 

Милорадовић, Софија: Павле Ивић, Балкански језички савез и лингвистичка географија, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV, Нови Сад, 2002, 7–12. (превод са немачког, напомена преводиоца, апстракт, кључне речи, резиме)

Милорадовић, Софија: Цртице о говору Доње Мутнице, у: Невенка Миловановић, Доња Мутница. Варош  међу селима, Параћин: Библиотека „Др Вићентије Ракић“, 2003, 75–77.

Милорадовић, Софија и Ненад Милорадовић: Сугестије за израду Web сајта Института за српски језик САНУ, Наш језик XXXV/1­4, Београд, 2004, 175–181. 

Милорадовић, Софија: Предговор, у: Милка Ивић, Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија), Београд: Српска академија наука и уметности, Београдска књига, Институт за српски језик САНУ, 2005. (фототипско издање)

Милорадовић, Софија: Поздравна реч изречена на отварању скупа, 5. септембра 2006. године у Галерији САНУ, у: Александар Лома, Словенска етимологија данас, Научни скупови, књ. CXXI, Одељење језика и књижевности, књ. 18, Београд: Српска академија наука и уметности, 2007, XVII­‒XIX.

Милорадовић, Софија: Граматика и лексика у словенским језицима, Зборник радова с међународног симпозијума, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, Трибина Библиотеке САНУ, Година I, Број 1, Београд, 2013, 186−189.

Милорадовић, Софија: Одредница вода (14.340 карактера), Појмовник српске културе, у оквиру пројекта Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, 2013, http://www.pojmovnik.rs/ .

Милорадовић, Софија: Дијалектизми су у моди, Политика 29. 9. 2015, 13.

Miloradović, Sofija: O desetogodišnjici terminološkog rečnika odevne kulture u Kanalskoj dolini „Shranli smo jih v bančah“, Slovenika II, Beograd, 2016, 174‒176.

Miloradović, Sofija i Karmen Kenda Jež: Opšteslovenski lingvistički atlas (OLA), Slovenika II, Beograd, 2016, 171‒172.

Милорадовић, Софија: Мали прилог великом слову В, 1-2, Политика 14–15. 9. 2017, 26, 27.

Милорадовић, Софија: Моје је право да будем филолог, Политика (Тема недеље: Језик и родна равноправност) 1. 10. 2017, 13.

Милорадовић, Софија: Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика (нацрт Одлуке сачинила Софија Милорадовић): Језик родне равноправности. Родно диференцирани језик и граматичка категорија рода у српском језику, Наш језик XLVIII/1–2, (2017) 2018, 119–122.

Милорадовић, Софија: Одредница дијалектографија (1.359 карактера), Српска енциклопедија, Београд: Завод за уџбенике (у штампи).

Милорадовић, Софија: Одредница дијалектизам (1.988 карактера), Српска енциклопедија, Београд: Завод за уџбенике (у штампи).

Милорадовић, Софија: Одредница дијалекти (17.063 карактера), Српска енциклопедија, Београд: Завод за уџбенике (у штампи).

Биографија:

Рођена 1. децембра 1963. у Ћуприји.

1987 Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду (Група за српскохрватски језик и југословенске књижевности).

1991   Магистрирала на Филозофском факултету у у Новом Саду.

2001  Докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

2002   Изабрана у звање научни сарадник.

2005   Изабрана у звање виши научни сарадник.

2009   Изабрана у звање научни саветник.

2007   Изабрана у звање ванредни професор.

2012   Изабрана у звање редовни професор.

1988   Запослила се у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе при САНУ.

2002   Запослила се у Етнографском институту САНУ.

2004   Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2007–2012   Запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

2012–2016   Запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

2003   Члан тима на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section.

2008   Члан тима на међународном пројекту European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, финансираном од стране European Science Foundation.

2014‒   Члан тима на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија.

2009−  Руководилац пројекта Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска, Oдељење за књижевност и језик).

2004–2006   Директор Института за српски језик САНУ.

2010‒2016   Председник Научног већа Института за српски језик САНУ.

2004–2006 Члан Експертске комисије за језик и књижевност при Министарству за науку, технологије и развој Републике Србије.

2010–2014  Члан Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству просвете и науке Републике Србије.

2014–2018 Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС.

2014– Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС.

2003−   Члан Академијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ

2004−   Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске.

2013‒ Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта.

2004−  Члан Уређивачког одбора Јужнословенског филолога.

2016    Уредник Годишњака за српски језик, Филозофски факултет у Нишу.

2017–  Члан Уређивачког одбора Годишњака за српски језик.

2017–  Члан Научног одбора часописа Acta et Documenta Slavica, Ополе (Пољска).

2018–  Члан Издавачког савета Фолклористике (Удружење фолклориста Србије).

Види више

Рођена је 1. децембра 1963. у Ћуприји.

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, Група за српскохрватски језик и југословенске књижевности (1987), магистрирала је (1991) и докторирала (2001) на истоме факултету.

Радила је у Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе САНУ (1988–2002).

Радила је као научни сарадник у Етнографском институту САНУ, на пројекту Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција (2002–2004).

На радно место директора Института за српски језик САНУ и научног сарадника на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора дошла је 2. фебруара 2004. године. Након усвојене оставке на место директора Института, поднете из личних разлога, од 1. априла 2006. године ради на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора.

Била је ангажована као предавач на Филозофском факултету у Косовској Митровици, за предмет Акцентологија српског језика на Катедри за српски језик и књижевност и за предмет Акцентологија са дијалектологијом на Катедри за српску књижевност и језик (шк. 2005/2006. и 2006/2007).

Била је запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (2007–2012). Држала је курс Ареална лингвистика на мастер студијама (шк. 2010/2011. и 2011/2012).

Била је запослена са половином радног времена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, за ужу научну област Савремени српски језик, на Департману за српски језик.  (2012–2016).

Држи предавања из предмета Етнолингвистика на другој години ДАС-а, на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (од шк. 2015/2016. године).

Тезе:

Магистарски рад: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (18. 11. 1991. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Драгољуб Петровић, чланови комисије: проф. др Гордана Вуковић, проф. др Мато Пижурица).

Докторска дисертација: Употреба падежних облика у поморавским говорима параћинског краја (26. 4. 2001. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, ментор: проф. др Милка Ивић, академик САНУ, чланови комисије: проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (6. 6. 2002).

Изабрана у звање виши научни сарадник (16. 3. 2005).

Изабрана у звање научни саветник (25. 11. 2009).

Изабрана у звање ванредни професор (1. 5. 2007).

Изабрана у звање редовни професор (12. 4. 2012).

Научна делатност:

У свом научном раду бави се, радећи на дијалекатском корпусу, фонологијом, морфологијом, синтаксом и семантиком, лексикологијом, а има и више радова из области етнолингвистике. Објављене су јој три монографије: Пастирска терминологија Кривовирског Тимока (1993), Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект (2003), Музички жаргон младих и музыкальный молодёжный сленг. Компаративни поглед (2012), као и једно монографско поглавље (U naučnoj kritici, Lingvistika Milke Ivić, 2008). У домаћим и страним научним часописима објављено јој је преко стотину ауторских радова, лингвистичких карата и критичких приказа.

Педагошки рад:

Била је члан комисије за израду 15 докторских дисертација, од којих је 10 одбрањено, као и члан комисије за израду 4 магистарске тезе, од којих су 3 одбрањене, а именована је и за члана трију комисија за одбрану мастерских радова, од који су два одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

Била је члан неколико комисија за припремање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурсе које су расписивали  Филозофски факултет Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, као и члан више комисија за испитивање услова за изборе у истраживачка и научна звања сарадника Института за српски језик САНУ и  Етнографског института САНУ.

 Учешћа на скуповима:

Учествовала је са рефератима на преко тридесет међународних и домаћих научних скупова, одржала је пет уводних излагања на међународним научним скуповима, а као један од представника Српске националне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (ОЛА) учествовала је на десет заседања Међународне комисије и Међународне радне групе Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународном комитету слависта, одржаних 1988. и  2003. у Аранђеловцу, 2006. у Струги (Македонија), 2007. у Будишину / Бауцену (Немачка), 2008.  у Сарајеву (Босна и Херцеговина), 2009. у Минску (Белорусија), 2010. у Софији (Бугарска), 2011. у Звењигороду (Русија), 2013. у Порторожу (Словенија), 2016. у Београду.

Уводна излагања на међународним научним скуповима:

‒ „Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи“ (тема Дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања српске мањине – стање и перспективе), Одељење друштвених наука САНУ, Београд, 2003.

‒ „Славянская филология: исследовательский и методический аспекты“ (тема Глоттофагия и процессы языковой интеграции: сербское меньшинство в венгрии и румынии), Кемеровски државни универзитет, Факултет за филологију и журналистику, Кемерово, 2009.

‒ „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“ (тема Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси), Западни универзитет, Факултет за филологију, историју и теологију, Темишвар, 2014.

‒ „Осми међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура“ (тема Поглед на валентност етнодијалекатских глаголских лексема из круга обредне исхране српског стариначког становништва у Војводини), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2014.

‒ „Језик, књижевност, време“ (тема Именовање времена у призренско-тимочким народним говорима. „Кој у какьв се амин роди, тека проживи“), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2016.

Учешће са рефератима на међународним и домаћим научним скуповима:

‒ Научни скуп са међународним учешћем Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Нишка Бања, 18‒20. јун 1992.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Дани српског духовног преображења IV, Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац, 21‒22. август 1996.

‒ Међународни научни скуп Живот и дело академика Павла Ивића, САНУ, Институт за српски језик САНУ и Народна библиотека Србије – Матица српска и Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Градска библиотека, Београд – Нови Сад – Суботица, 17‒19. септембар 2001.

‒ Међународни научни скуп Актуелни славистички пројекти и програми, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 10‒12. јануар 2002.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању), Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука,  6‒8. новембар 2003.

‒ Међународни научни скуп Языки и диалекты малых этнических групп на Балканах, РАН, Санкт-Петербург, 11‒12. јун 2004.

‒ Међународни научни скуп Словенске синтаксе, Матица српска, Нови Сад, 27‒29. октобар 2005.

‒ Међународни научни скуп Српско-румунски и општебалкански културни мозаик, Западни универзитет, Факултет за књижевност, историју и теологију, Темишвар, 11‒13. новембар 2005.

‒ Научни скуп Могућност стварања на дијалекту, Центар за културу, Лесковац, 7. децембар 2006.

‒ Међународни научни скуп Слике културе – некад и сад, Етнографски институт САНУ, Крушевац, 16‒19. октобар 2007.

‒ Међународни научни скуп Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике, Западни универзитет, Факултет за књижевност, историју и теологију, Темишвар, 2‒4. новембар 2007.

‒ Научни симпозијум Obdobja 26 – Metode in zvrsti: Slovenska narečja med sistemom in rabo, Филозофски факултет, Љубљана, 15‒17. новембар 2007.

‒ Међународни научни скуп Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 8‒11. октобар 2009.

‒ 8th World Congress of ICCEES (панел The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Areal and Typological Approaches), INTERNATIONAL COUNCIL FOR CENTRAL AND EAST EUROPEAN STUDIES, Стокхолм, 26‒31. јул 2010.

‒ Међународна научна конференција Современная славистика и научное наследие Самуила Борисовича Бернштейна, Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов“, Москва, 15–17. март 2011.

‒ Међународна научна конференција Језик, књижевност, комуникација, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 15–16. април 2011.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 9‒10. новембар 2011.

‒ III Международная научно-практическая Интернет-конференция Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, Кемеровски државни универзитет, Факултет за филологију и журналистику, Кемерово, 7‒9. новембар 2011.

‒ Међународни научни скуп Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, Западни универзитет у Темишвару и Савез Срба у Румунији, Темишвар, 19‒20. октобар 2012.

‒ Научни скуп Српски језик у Мађарској: стање и перспективе лингвистичких истраживања, Српски институт у Будимпешти – Институт за српски језик САНУ – Српска самоуправа у Будимпешти, Будимпешта, 14‒15. децембар 2012.

‒ Међународна научна конференција Релацијата село < > град на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), ИЦАЛ „Божидар Видоески“ МАНУ, Скопље, 16‒17. мај 2013.

‒ Конференција Дни славянской письменности, Институт за славистику РАН, Москва, 20‒21. мај 2013.

‒ Научни скуп Српски језик и актуелна питања језичке политике, Одељење језика и књижевности САНУ – Одбор за стандардизацију српског језика – Институт за српски језик САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за неговање и унапређивање ћирилице, Београд, 28. октобар 2013.

‒ VIII Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 25‒26. октобар 2013.

‒ Научни скуп са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 15‒16. новембар 2013.

‒ Међународна научна конференција Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego, Институт за славистику ПАН, Варшава, 11‒12. јун 2015.

‒ Научни скуп Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 17‒18. април 2015.

 Предавања, промоције и сл.:

Одржала је неколико предавања по позиву, учествовала у промовисању већег броја лингвистичких и етнолошких публикација, а говорила је и на више лингвистичких трибина, тематских округлих столова и књижевних вечери — у периоду од 2001. године до данас имала је преко тридесет активности ове врсте.

‒ Излагање на Лингвистичкој трибини Института за српски језик САНУ, сесија Српски језик у дијаспори, Београд, 2001.

‒ Излагање на књижевној вечери посвећеној делу Драгослава Михаиловића, Библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин, 2002.

‒ Излагање на Трибини Етнографског института САНУ, тема Балканизми, Београд, 2003.

‒ Предавање на тему Дијалектологија: методологија научног рада за студенте  Катедре за славистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду, мај 2004.

‒ Представљање јубиларног, десетог броја часописа Славистика, Славистичко друштво Србије, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду и Руски дом, Руски дом у Београду, мај 2006.

‒ Поздравна реч на отварању скупа Словенска етимологија данас, САНУ, Београд, 5. септембра 2006.

‒ Представљање двеју монографија: Годишњи обичаји у подавалским селима, аутора Милине Ивановић-Баришић, и Између култура Истока и Запада, аутора Драгане Радојичић, Библиотека града Београда, 2007.

‒ Представљање монографије Живот Срба у Гораждевцу, аутора Милете Букумирића, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2007.

‒ Представљање монографије Календарски празници и обичаји у подавалским селима, аутора Милине Ивановић-Баришић, Библиотека града Београда, мај 2007. и Месна заједница Зуце, Београд, октобар 2007.

‒ Представљање монографије Говор Новог Сада, Лингвистичка трибина Института за српски језик САНУ „Истраживање урбаних говора“, Београд, 2009.

‒ Представљање Зборника Института за српски језик САНУ посвећеног др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 2009.

‒ Предавање о изради и значају лингвистичких атласа, Циклус предавања „Етнолошка / антрополошка преиспитивања перспективе теренских истраживања“, Етнографски институт САНУ, Београд, 2009.

‒ Представљање монографије Слике из Боке, аутора Драгане Радојичић,  Међународни сајам књига „Трг од књиге“, Херцег Нови, 26. јул 2009.

‒ Предавање на тему Реорганизација средстава за исказивање посесивности у српским народним говорима, Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“, Скопље,  новембар 2010.

‒ Предавање на тему Аналитички процеси у српским народним говорима за студенте Филолошког факултета „Блаже Конески“, Скопље, новембар 2010.

‒ Представљање зборника радова с међународног симпозијума Граматика и лексика у словенским језицима, Трибина Библиотеке САНУ, Београд, 27. марта 2012.

‒ Представљање LX књиге (св. 1 и 2) Гласника Етнографског института САНУ,  Библиотека града Београда, 17. децембар 2012.

‒ Излагање о стању српског језика у Румунији и Мађарској, Округли сто Српски језик и писменост (одржан поводом Светског дана писмености), Задужбина „Доситеј Обрадовић“,  Београд, 10. септембар 2012.

‒ Представљање монографије Дијалози за трпезом. Антрополошка монографија о култури исхране, аутора др Драгане Радојичић, Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 24. октобар 2012.

‒ Предавање на тему Романски супстрат и ширење балканизама у народним говорима српске језичке периферије, Институт за лингвистичка истраживања РАН Санкт Петербург, 24. мај 2013.

‒ Предавање на тему Балкански језички савез – јединство у различитост, Трибина Огранка САНУ у Новом Саду, 13. новембар 2013.

‒ Представљање монографије Говор јужнокосовског села Гатње, аутора Радивоја Младеновића, 58. међународни београдски Сајам књига, Београд, 24. октобар 2013.

‒ Представљање монографије Чауш у селима златиборског краја, аутора Снежана Томић-Јоковић, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно, 30. јул 2013.

‒ Предавање на тему Поглед на валентност етнодијалекатских глаголских лексема из круга обредне исхране, ИЦАЛ МАНУ, Скопље, 11. фебруар 2015.

‒ Представљање зборника радова Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Матица српска, Нови Сад, 15. децембар 2015.

‒ Представљање монографије Српски језик на Косову и Метохији данас. Социолингвистички и лингвокултуролошки аспект, аутора Митре Рељић, 60. међународни београдски Сајам књига, Београд, 27. октобар 2015.

‒ Представљање монографије Српски језик на Косову и Метохији данас. Социолингвистички и лингвокултуролошки аспект, аутора Митре Рељић, Дом културе, Грачаница, 26. март 2015.

‒ Излагање на трећој трибини (Са)чувајмо српски језик, у оквиру пројекта Министарства културе и информисања и дневног листа „Политика“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 24. новембар 2015.

‒ Представљање коауторске монографије Етнологија и генетика. Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије, Ивице Тодоровића и др., Библиотека „Милутин Бојић“, Београд, 17. јун 2015.

‒ Предавање на тему Лингвистичка географија у Србији – језички записи на картама и њихово читање, Циклус предавања „Српска лингвистика данас“ (део програма за обележавање 175-годишњице оснивања Друштва српске словесности), САНУ, Београд, 7. март 2016.

‒ Излагање о финансирању истраживања у области друштвено-хуманистичких наука (кореферент са др Вером Дондур), скуп Друштвено-хуманистичке науке у Србији – стање и питање вредновања, САНУ, Београд, 11. март 2016.

‒ Излагање на Округлом столу Матићева огледала, Народна библиотека „Душан Матић“ и Удружење књижевника Србије, Ћуприја, 13. септембар 2016.

‒ Излагање о терминологији обредне исхране, Етно-фестивал „Бељајка“, Бела Црква (метох манастира Манасија), 16. јул 2016.

‒ Излагање на књижевној вечери под називом Поред Мораве, посвећеној делу Драгослава Михаиловића, Народна библиотека „Душан Матић“, Ћуприја, 28. фебруар 2017.

‒ Излагање о обичају кумачења / поцања код Срба и Влаха, Етно-фестивал „Бељајка“, Бела Црква (метох манастира Манасија), 15. јул 2017.

У Тршићу, 8. маја 2015. године, учествовала је у разговору о формирању и раду међународног центра за изучавање језика, књижевности и фолклористике.

Била је гост тридесетоминутне емисије „Одтамњење“, чији је аутор Емил Милојевић, премијерно приказане 1. новембра 2015. на  RTV Kanal М.

Уреднички рад:

Уредила је четири публикације: Зборник радова Филозофског факултета XXXVIII/2008, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2009; Међународни тематски зборникКосово и Метохија у цивилизацијским токовима“, Књ. 1: Језик и народна традиција, Косовска Митровица – Београд: Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Завод за уџбенике, 2010; Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект, Нови Сад: Матица српска, 2011; Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу 2017 (2016).

Приредила је тематски зборник радова Обредна пракса – „речима о храни“. На материјалу из српских говора Војводине, Нови Сад: Матица српска, 2014.

Рецензентски рад:

Рецензирала је знатнији број радова за следеће научне часописе:  Јужнословенски филолог (Београд), Зборник за филологију и лингвистику Матице српске (Нови Сад), Гласник Етнографског института САНУ (Београд), Зборник радова Филозофског факултета (Приштина / Косовска Митровица), Philologia Мediana (Ниш), Годишњак за српски језик (Ниш), Наслеђе (Крагујевац), Филолог (Бања Лука), Исходишта (Темишвар), као и већи број радова за тематски зборник Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на българи и сръби (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016), те за међународни тематски зборник Словенска терминологија данас (Београд: Институт за српски језик САНУ – САНУ – АНУРС – Матица српска, 2017).

Била је један од рецензената за десет публикованих научних монографија: Између култура Истока и Запaда. Северозападна Бока Которска, аутора Драгане Радојичић (Посебна издања, књ. 56, Београд: Етнографски институт САНУ, 2006), Слике из Боке, аутора Драгане Радојичић (Посебна издања, књ. 62, Београд: Етнографски институт САНУ, 2008), Старосрпска зависна реченица од XII до XV века, аутора Слободана Павловића (Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009), Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, аутора Првослава Радића (Посебна издања, књ. 70, Београд: Етнографски институт САНУ, 2010), Исказивање генитивних значења у говору јабланичког краја (у светлу призренско-тимочких говора као целине), аутора Радмиле Жугић (Монографије 13, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010), Речник говора северне Метохије, аутора Милете Букумирића (Монографије 15, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012), Дијалози за трпезом. Антрополошки огледи о култури исхране, аутора Драгане Радојичић (Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ, 2012), Говор јужнокосовског села Гатње, аутора Радивоја Младеновића (Монографије 18, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013), Етнологија и генетика. Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије, Ивице Тодоровића са коауторима Зорицом Ђорђевић, Марином Савић, Анђелком Марићем и Анђелком Вучетић-Драговић (Београд: Етнографски институт САНУ – Друштво српских родословаца „Порекло“, 2015), Одевање у околини Београда: друга половина 19. и прва половина 20. века, аутора Милине Ивановић-Баришић (Посебна издања, књ. 87, Београд: Етнографски институт САНУ, 2017).

Рецензирала је и уџбеник Сербский язык с историческими коментариями, коаутора Е. Е. Рибникове и С. В. Стеванович (Кемерово : ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, 2010), одобрен од стране Министарства образовања и науке РФ, као и његово друго издање (Стеванович С.В., Рыбникова Е.Е., Трапезникова О.А., Сербский язык с историческими комментариями, 2017).

Такође, рецензирала је и пет тематских зборника радова: Путеви и домети дијалекатске лексикографије (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014), НИСУН 3. Језик, књижевност и култура (Ниш:  Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014), Језик, књижевност, значење. Језичка истраживања (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016), Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната (Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2014), Александар Белић110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника (Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017).

Године 2012. била је међународни рецензент за један од пројеката Министарства просвете Републике Словачке и Словачке академије наука, ангажована од стране државне институције „Vedecka grantova agentura“.

Рецензирала је и неколико пројеката за потребе Министарства културе Републике Србије.

 Теренски рад и боравци у оквиру међуакадемијске размене:

За потребе Српског дијалектолошког атласа прикупила је и проверила грађу из тридесетак теренских пунктова са подручја свих српских дијалеката. У организацији Катедре за славистику Универзитета Lorand Eötvös у Будимпешти истраживала је српске говоре у Мађарској 1994. године, а у организацији Српског института у Будимпешти руководила на терену лингвистичким сектором истраживања српског говора у Батањи, септембра 2013. Године. Српске клисурске говоре у Румунији испитивала је 2007. године у оквиру међуакадемијске размене.

У 2003. години прикупљала је грађу за дијалектолошка и етнолингвистичка истраживања говора Срба из Метохије, смештених у колективне центре, у оквиру пројекта Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, одобреног од стране Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије и финансираног од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section.

У оквиру међуакадемијске размене између САНУ и МАНУ боравила је два пута у Скопљу (2010. и 2015. године), у Центру за ареалну лингвистику при МАНУ. У оквиру ове врсте размене између САНУ и РАН боравила је у Москви 2013. године, при Институту за славистику.

 Учешће на домаћим и међународним пројектима:

− Учешће на националном пројекту Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција (Етнографски институт САНУ) (2002–2004).

− Учешће на националном пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (Институт за српски језик САНУ) (2004 – ).

− Учешће на пројекту Истраживања српског језика на Косову и Метохији (Филозофски факултет у Косовској Митровици) (2008–2010).

– Учешће на пројекту Интердисциплинарно истраживање језичког и културног наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе (2011– ) .

− Члан тима на међународном пројекту Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia, финансираном од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section (2003).

− Члан тима на међународном пројекту European Dialect Syntax (Edisyn), Meertens Institute in Amsterdam, финансираном од стране European Science Foundation (2008).

‒ Члан тима на билатералном пројекту САНУ и МАНУ Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија (2014– ).

− Члан тима на пројекту Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска, Oдељење за књижевност и језик) (2009– ).

 Организација научног рада:

− Директор Института за српски језик САНУ (2004–2006).

− Председник Научног већа Института за српски језик САНУ (2010‒2016).

− Руководилац пројекта Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект (Матица српска, Oдељење за књижевност и језик) (2009– ).

− Члан Експертске комисије за језик и књижевност при Министарству за науку, технологије и развој Републике Србије (2004–2006).

– Члан Матичног научног одбора за језик и књижевност при Министарству просвете и науке Републике Србије (2010–2014).

– Члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС (2014– ).

 Организација научних скупова:

− Члан Организационог одбора заседања Међународне комисије, Редакције и Радне групе Општесловенског лингвистичког атласа, одржаног у Аранђеловцу од 19. до 25. октобра 2003. године, у организацији САНУ.

− Члан Организационог одбора међународног научног скупа Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, одржаног у Београду од 26. до 29. новембра 2003. године, у организацији Одељења друштвених наука САНУ.

− Члан Програмског одбора међународног научног скупа Етнологија и антропологија: стање и перспективе, одржаног у Београду децембра 2004. године, у организацији Етнографског института САНУ.

− Члан Организационог одбора међународног научног симпозијума Словенска етимологија данас, одржаног у Београду од 5. до 10. септембра 2006. године, у организацији САНУ и Института за српски језик САНУ.

− Координатор Међународног научног скупа Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, одржаног у Косовској Митровици од 8. до 11. октобра 2009. године, у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини.

– Члан Програмског одбора Међународне научне конференције Културе и границе, одржане у Вршцу од 6. до 8. октобра 2011. године, у организацији Етнографског института САНУ и Општине Вршац.

‒ Члан Програмског одбора III Међународне научно-стручне интернет-конференције Славянская филология: исследовательский и методический аспекты, одржане у Кемерову од 7. до 9. децембра 2011. године, у организацији Факултета за филологију и журналистику Кемеровског државног универзитета.

‒ Члан Организационог одбора Међународне научне конференције Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима, одржане у Темишвару октобра 2014. године, у организацији Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног универзитета у Темишвару.

‒ Члан Организационог одбора Међународног научног симпозијума Словенска терминологија данас, одржаног у Београду од 11. до 13. маја 2016. године, у организацији САНУ, АНУРС, Матице српске и Института за српски језик САНУ.

− Члан Организационог одбора заседања Међународне комисије, Редакције и Радне групе Општесловенског лингвистичког атласа, одржаног у Београду од 16. до 23. октобра 2016. године, у организацији САНУ и Института за српски језик САНУ.

Чланства у научним и стручним телима:

− Члан Академијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ (именована на VII седници Извршног одбора Председништва САНУ, 5. марта 2003. године).

‒ Члан Одбора за Етимолошки речник српског језика (од 2004).

− Члан Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске (именована од стране Управног одбора Матице српске 2. новембра 2004. године).

‒ Члан Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта (од 2013).

− Члан Фонетске секције Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА) при Међународној комисији за Општесловенски лингвистички атлас (од 1989) и Међународне радне групе за разраду принципа сачињавања морфолошких карата ОЛА (од 2007).

− Члан Комисије за Српски дијалектолошки атлас (од 1997).

− Члан Уређивачког одбора Јужнословенског филолога (од 2004), члан Уређивачког одбора Годишњака за српски језик, уредник Годишњака за српски језик (2016), члан Редакције издања Етнографског института САНУ (у претходна два сазива), члан  Уређивачког одбора Славистике (у претходном сазиву), члан Научног одбора часописа Acta et Documenta Slavica, Ополе, Пољска.

Награде и признања:

 − Друга награда на савезном конкурсу за младе лингвисте „Вук у своме времену и данас“ за ауторски рад Речи у Вуковим речницима забележене у Србији, 1987.

− ПОСЕБНА награда Владе Републике Србије и Министарства за науку, технологије и развој најбољим младим истраживачима, млађим од 40 година, са одбрањеном докторском дисертацијом, 2001.

− Награда „Јухорско око“, која се додељује „за изузетно значајан допринос истраживању језика којим се говори на територији на којој се остварује активност Културолошког пројекта Јухорско око“, 2003.

− Награда „Павле Ивић“ за монографију Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, коју додељује Славистичко друштво Србије, 2004.