др Виктор Савић

e-mail:


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

Филологија Н004, Лингвистика Н350, Лексикологија Н353, Историја језика Н355, Палеографија H110

Кључне речи:

историја српског језика, старословенски језик, српскословенски језик – српска редакција старословенског језика, филологија, палеографија, археографија

Научна делатност:

Бави се се историјом српског књижевног и народног језика (средњи век). Непосредно ради на писаним изворима.

Приредио је Месецослов Јерусалимскога типика према рукопису АСАНУ, бр. 294 (2003), саставио је Огледну свеску Српскословенског речника јеванђеља (2007); коауторски је приредио Словенску палеографију С. М. Куљбакина (2008) и уредио неколика зборника (2009, 2014, 2016).

Објавио око 90 наслова у тематским зборницима, домаћим и страним часописима, учествовао на 25 научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свеска, саставио Виктор Савић, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с., књ. 23, Београд, 2007.

Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, приредили Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић, Виктор Савић, Београд, 2008.

Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, уредници: Гордана Јовановић, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић, Виктор Савић, Београд, 2009.

Виктор Савић, Крушедолска Библија као извор старе лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/1 (Нови Сад, 2010): 93–121.

Виктор Савић, Одломак српског паримејника из Москве. Текстолошка анализа и издање текста, Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2 (Нови Сад, 2014): 363–405.

Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, уредници: Јованка Радић, Виктор Савић, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, VIII + 542 стр.

Види више →

Библиографија

Др Виктор Савић

(1977)

Библиографија научних радова

 Монографске публикације (монографије, речници, дијалектолошки атласи, критичко приређивање рукописа и сл.)

Савић, Виктор (прир.): Месецослов Јерусалимскога типика. Рукопис Архива САНУ, Ниш – Манастир Сопоћани, 2003.

Савић, Виктор: Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свеска, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с., књ. 23, Београд 2007.

Савић, Виктор, Хајнц Миклас, Виктор А. Баранов, Зоран Костић: Стандард старословенског ћириличког писма, Београд – Манастир Хиландар 2008.

Савић, Виктор, Ђорђе Бубало: Речник и регистар млађе редакције Душанова законика, у: Коста Чавошки, Ђорђе Бубало (ур.), Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд, 2015, 597–652.

Савић, Виктор: Српска редакција црквенословенског језика: од св. Климента, епископа словенског, до св. Саве, архиепископа српског, Slověne. International Journal of Slavic Studies Vol. 5 / № 2, Moscow 2016, 231–339.

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Преснимљена издања, у: Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 01–0271 (у штампи).

 Студије и чланци

Савић, Виктор: Служабник из времена Српског царства. Надредни знаци у рукопису Народне библиотеке Србије Рс 694, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 2001, LXVII/1–4, Београд 2002, 87–97.

Савић, Виктор: Удвајање н у једног писара Ковинског типика с освртом на савремено стање, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXX/1–4, Београд 2005, 155–170.

Савић, Виктор: Издавање средњовековних српских ћирилских споменика и савремена електронска стара ћирилица, Јужнословенски филолог LXII, Београд 2006, 291–324.

Савић, Виктор: Надредни знаци као средство за разликовање писарâ у српскословенским споменицима (на примеру Ковинскога типика), Зборник Матице српске за славистику 70, Нови Сад 2006, 157–182.

Savić, Viktor, Zoran Kostić: Hilandarski Ustav. System for Computer Processing and Publishing of Old Slavic Language Sources, Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24–27 October 2005, Sofia, Bulgaria, Sofia 2006, 269–283.

Savić, Viktor, Zoran Kostić: Monah. The Monah Typeface and Its Supplements, Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24–27 October 2005, Sofia, Bulgaria, Sofia 2006, 285–294.

Савић, Виктор: О једној замени јера са аз у Вуканову јеванђељу, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXII/1–4, Београд, 2007, 75–82.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Пројекат Обрада старих српских писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и Српскословенског јеванђељског речника, Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 171–177.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Старословенски јеванђељски речник српске редакције (корпус и методологија обраде одредница), Slaviaasopis pro slovanskou filologii) 76/1, Praha, 2007, 57–64 [= Církevněslovanská lexikografie 2006, Praha: Slovanský ústav AV ČR – Euroslavica, 2007, 36–44].

Савић, Виктор: Хиландарски устав и монах. Електронска писма за издавање средњовековних српских ћирилских споменика, Зборник Матице српске за књижевност и језик LV/2, Нови Сад, 2007, 243–263.

Савић, Виктор: Садржај старе ћирилице и њено преношење у штампарски и електронски слог, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009, 147–178.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић: Досадашња пракса у издавању средњовековних српских ћириличких правних споменика (како побољшати садашње издавачке поступке), Средњовековно право Срба у огледалу историјских извора, Научни скупови САНУ, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права, XVI, Београд 2009, 87–114.

Савић, Виктор: Грчке речи у Типику архиепископа Никодима из 1318–1319. године, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIV/1–4, Београд 2009, 145–178.

Савић, Виктор: Свемогући и(ли) сведржитељ у српскословенском језику, Зборник Матице српске за књижевност и језик LVIII/1, Нови Сад 2010, 7–31.

Савић, Виктор: О називима просторија које посећује литија на Дан изношења Часнога крста (према српскословенским богослужбеним типицима XIV века), Црквене студије 7, Ниш 2010, 219–238.

Савић, Виктор: Крушедолска Библија као извор старе лексике, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIII/1, Нови Сад 2010, 93–121.

Савић, Виктор: Код Срба редак рукопис Старога завета. Крушедолска Библија, Зборник Матице српске за књижевност и језик LVIII/3, Нови Сад 2010, 467–495.

Савић, Виктор: Изворник и копија Светостефанске хрисовуље Јозефа Коржењовског, Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. Књига друга. Пратеће студије, Београд: Музеј у Приштини – Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne – Службени гласник, 2011, 168–172.

Савић, Виктор: Издање Светостефанске хрисовуље Ватрослава Јагића и Љубомира Ковачевића, Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. Књига друга. Пратеће студије. Београд: Музеј у Приштини – Центар за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemosyne – Службени гласник, 2011, 173–178.

Савић, Виктор: Рани старословенски језик и српска редакцијска писменост. Нарочито с освртом на ć и đ, Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. Зборник радова, Беране – Београд: Епископија будимљанско-никшићка, Институт за историју уметности, Полимски музеј, Институт за теолошка истраживања, 2011, 155–169.

Савић, Виктор: Српскословенска Књига о Рути према рукопису Пчињске Библије, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXVII, Београд 2011, 25–49.

Савић, Виктор: Запис Стефана Црнојевића на Светостефанској хрисовуљи краља Милутина, Октоих 1–2, Подгорица 2011, 31–44.

Савић, Виктор: Записи дијака Андреје из времена »господина Србљем деспота Стефана« и патријарха Никона, Археографски прилози 33, Београд 2012, 247–261.

Савић, Виктор: Записи штампара свештеномонаха Макарија. Језик, писмо и правопис, Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Матица српска у Новом Саду 2012, 159–179.

Савић, Виктор: Два значајна записа о штампару Макарију, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXVIII, Београд 2012, 101–112.

Савић, Виктор: Имена Константинова града у српским средњовековним ћириличким изворима. Свети цар Константин и хришћанство, том II, Ниш 2013, 305–322.

Савић, Виктор: Штокавска вокализација у Хиландарском типику, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIX, Београд 2013, 83–88.

Савић, Виктор: Пергаменски уметак у Мокропољском четворојеванђељу. Издање текста, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXIX, Београд 2013, 89–102.

Савић, Виктор: Азбука, Писмо, Ћирилица, Појмовник српске културе, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, Факултет техничких наука Косовска Митровица, 2013, www.pojmovnik.rs

Савић, Виктор: Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру Милешеви. Анализа језика, писма и правописа у функцији израде речника, Осам векова манастира Милешеве. Зборник радова, II, Милешева: Епархија милешевска Српске православне цркве, 2013, 47–60.

Савић, Виктор: Литургијски елементи у Повељи деспотице Јелене манастиру Хиландару из 1504. године, Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: САНУ, 2013, 473–490.

Савич, Виктор, Западносербский вставной лист в Мокропольском тетраевангелии, Славянский альманах 2013, Москва 2014: 439–453.

Савић, Виктор: „Понос“ [и „досада“] у Душанову законику. Трагом неких изгубљених значења, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVII/1, Нови Сад 2014, 31–47.

Савић, Виктор: Одломак српског паримејника из Москве. Текстолошка анализа и издање текста, Зборник Матице српске за књижевност и језик 62/2, Нови Сад 2014, 363–405.

Савић, Виктор: Черепишки типик и његово место међу српским типицима, Црквене студије 11, Ниш 2014, 577–600.

Савић, Виктор: Редакцијске одлике прве стране Кијевских листића, Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 277–308.

Савић, Виктор: Устав за држање Псалтира и Хиландарски типик, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, I. Зборник у част Мирјане Живојиновић, Београд: Византолошки институт САНУ, 2015, 139–147, [=Савич, Виктор: Устав чтения Псалтыри: Хиландарский типикон и «церковники», Работы по языкознанию кафедры сербского языка Филологического факультета Белградского университета, Библиотека Язык и литература, Серия Труды о языке и литературе, Книга 3, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2015, 381–397].

Савић, Виктор: Превод Ковиљског преписа, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 533–564.

Савић, Виктор: Детлачки (детловачки) евхологион као извор црквене лексике, Културно-историјски комплекс Детлак, Бања Лука: АНУРС – Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, 2015, 289–306.

Савић, Виктор, Ђорђе Бубало: Напомене о нумерацији чланова и издавачким начелима, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 135–143.

Савић, Виктор: Свеобухватни задаци пред проучаваоцима српскословенског језика, Зборник Института за српски језик САНУ, III. Српски језик и актуелна питања језичког планирања, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016, 187–201.

Савић, Виктор: Српски језик око године хиљадите, Црквене студије 13, Ниш 2016, 37–52.

Савић, Виктор: Српски превод „Евергетидског синаксара“ у два синајска рукописа, Зборник радова Византолошког института 53, Београд 2016, 205–231.

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Милан Решетар, Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 9–14 (у штампи).

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Српски молитвеник из 1512. године, Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 117–121 (у штампи).

Савић, Виктор: О јединству српске редакције старословенског језика у време Стефана Немање, Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви, Беране – Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду – Институт за српски језик САНУ – Епархија будимљанско-никшићка, 2016 (у штампи).

Савић, Виктор: Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196–1371), Српски језик XXII, Београд 2017, 137–153.

Издања грађе

Савић, Виктор: Препис Борђошких, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 169–193.

Савић, Виктор: Попиначки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 205–228.

Савић, Виктор: Текелијин препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 239–264.

Савић, Виктор: Сандићев препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 275–299.

Савић, Виктор: Ковиљски препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 311–334.

Савић, Виктор: Београдски рукопис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 345–368.

Савић, Виктор: Карловачки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 391–414.

Савић, Виктор: Вршачки препис, Законик цара Стефана Душана, књига IV, том II, Одељење друштвених наука САНУ, Извори српског права IV, Београд 2015, 425–448.

Прикази, критике, хронике, сећања итд.

Савић, Виктор: Нова историја српскога књижевног језика. Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, 142 стр., Српски језик 10/1–2, год. X, Београд 2005, 849–856 [приказ].

Савић, Виктор: Стандардизовање старе ћирилице и њено регистровање у Уникоду, Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд 2007, 219–223 [хроника].

Савић, Виктор: Именик светих и празника, Типик архиепископа Никодима. Књ. 2. Српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд 2007, 01–039.

Савић, Виктор, Зоран Костић: Преглед карактера за регистровање у Уникоду / Обзор символов для регистрации в Юникоде / Overview of characters for registration in Unicode, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009, 19–38.

Савић, Виктор: Řecko-staroslověnský index. Idex verborum graeco-palaeoslovenicus, tom. I, fasc. 1–4, Praha: Akademie věd České Republiky, Slovanský ústav AV ČR, 2008–2010, 264 стр., Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/2, Нови Сад 2011, 296–302 [приказ].

Савић, Виктор: Ка изворима речи. Тридесет година Етимолошког одсека Института за српски језик САНУ. Приредила Марта Бјелетић, Београд: Институт за српски језик САНУ 2013, 260 стр. + XII, Јужнословенски филолог LXX, Београд 2014, 339–349 [приказ].

Савић, Виктор: Књига о најстаријим ћирилским натписима (Бранкица Чигоја, Најстарији српски ћирилски натписи, XIXV век (графија, ортографија и језик), Београд, 2014, 275 стр.), Српски језик XXI, Београд 2016, 687–692 [приказ].

Савић, Виктор: [О једној старословенској читанци.] Stjepan Damjanović, Slovo iskona. Staroslavenska / starohrvatska čitanka. Drugo, dopunjeno izdanje, Matica hrvatska, Zagreb MMIV, 321 стр., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор LXXXII, Београд 2016, 193–210 [приказ].

 Библиографије

Савић, Виктор, Ана Голубовић, Прилог библиографији домаће ћирилометодијевистике, у: Јованка Радић, Виктор Савић (ур.), Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, 447–542.

Резимеи

Savić, Viktor: Standardization of the Old Church Slavonic Cyrillic Script and Its Registration in Unicode, Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Proceedings of the international conference, 21–26 February 2008, Sofia, Bulgaria, Sofia 2008, 288.

Савић, Виктор: Западносрпски одломак из Мокропољског четворојеванђеља. Славянский мир: общность и многообразие. К 1150-летию славянской письменности, 20–21 мая 2013 г. Международная научная конференция. Тезисы, Москва, 2013, 52–54.

Savić, Viktor: The Names of Constantine’s City in Serbian Mediaeval Cyrillic Sources. Saint Emperor Constantine and Christianity. Book of Abstracts, Niš 2013, 105–106.

Савић, Виктор: Српски називи за документа у средњем веку – према самим документима, Међународни научни симпозијум „Словенска терминологија данас“. Књига сажетака, Београд, 11–13. мај 2016. године, 34.

Савић, Виктор: Манастирске даровнице као извор за Српскословенски речник, Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni znanstveno-naučni skup. Knjižica sažetaka, Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016, 62–64.

Савич, Виктор: Сербский перевод Евергетидского синаксаря в двух синайских рукописях,  Роль славянских переводов в истории византийской литературы и церковной письменности, 23. International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22–27 August 2016, 27–32 (http://byz2016.rs).

Savić, Viktor: A Closer Determination of Terms designating Documents in Serbian Monastic Charters of the 12th–14th Centuries, Chanceries and Documentary Practices in Southeast Europe (13th–15th Centuries), 23. International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22–27 August 2016, 9–10 (http://byz2016.rs).

 Секундарно ауторство

Савић, Виктор, Гордана Јовановић, Радмила Ковачевић, (прир.): Степанъ Михайловичъ Кульбакинъ, Славянская палеографія, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008.

Савић, Виктор, Гордана Јовановић, Јасмина Грковић-Мејџор, Зоран Костић (ур.): Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду, Научни скупови САНУ, књига CXXV, Одељење језика и књижевности, књига 20, Београд 2009.

Савић, Виктор, Јелица Стојановић: Иловички препис Номоканона или Законоправила светога Саве (1262–2012). Спомен-свеска (прир. Ђорђе Трифуновић), Посебна издања, књига 3, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 2013.

Савић, Виктор, Јованка Радић: Свети Ћирило и Методије и словенско писано наслеђе: 863–2013, Старословенско и српско наслеђе 1, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014, VIII + 542 стр.

Савић, Виктор, Јасмина Грковић-Мејџор: Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару (1512–1942–2012), Београд: Одељење језика и књижевности САНУ – Фонд „Ђорђе Зечевић“ за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 156 + 0279 стр. (у штампи).

Тезе

Савић, Виктор: Лексичке особине Типика архиепископа Никодима из 1318–1319. године, магистарски рад, одбрањен 11. 6. 2008. године, Филолошки факултет Универзитета у Београду (ментор: проф. др Бранкица Чигоја, чланови комисије: проф. др Гордана Јовановић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и проф. др Ђорђе Трифуновић).

Савић, Виктор: Богослужбена лексика у српским типицима од XII до XIV века, докторска дисертација, одбрањена 27. 12. 2013. године, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ментор: Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, чланови комисије: проф. др Томислав Јовановић и проф. др Наташа Драгин).

Стручни и популарни текстови

Савић, Виктор: Почеци српског језика, Политика, бр. 36962, год. CXIII, 4. октобар 2016.

Савић, Виктор: Прва столећа словенског књижевног језика код Срба (I), Политика бр. 36963, год. CXIII, 5. октобар 2016, 13.

Савић, Виктор: Прва столећа словенског књижевног језика код Срба (II), Политика бр. 36964, год. CXIII, 6. октобар 2016, 13.

Савић, Виктор: Свети Ћирило и Методије, „учитељи словенског језика“, и наши [су] првоучитељи , Трибина Библиотеке САНУ, година V, број 5, Београд 2017, 165–167.

Биографија:

Научни сарадник Старословенистичког одсека Института за српски језик САНУ и доцент Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду.

Рођен 2. децембра 1977. у Ваљеву.

1999. упознаје се са старословенистиком и археографијом у Старословенистичком семинару на Филолошком факултету у Београду.
2002. дипломирао на Филолошком факултету у Београду.
2002/2003. предавао у Ваљевској гимназији.
2003. запослио се на Институту за српски језик САНУ.
2008. магистрирао на Филолошком факултету у Београду.
2013. докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду.
2014. изабран у звање научног сарадника.
2015. запослио се с поделом радног времена на Филолошком факултету у Београду (у звању доцента).

Члан Хиландарског одбора САНУ.

Члан Одбора за изворе српског права САНУ.

Секретар Старословенског одбора САНУ.

Секретар Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћириличног писма.

Члан Комисије за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта.

Члан редакције Хиландарског зборника.

Види више

Научни сарадник Старословенистичког одсека Института за српски језик САНУ и доцент Катедре за српски језик с јужнословенским језицима Филолошког факултета у Београду

Рођен 2. децембра 1977. у Ваљеву, где је завршио основну и средњу школу. Ожењен, отац двоје деце.

1999. упознаје се са старословенистиком и археографијом у Старословенистичком семинару на Филолошком факултету у Београду, под руководством проф. Ђорђа Трифуновића.
2002. дипломирао на Филолошком факултету у Београду, Група за српски језик и књижевност (просечна оцена 9,83).
2002/2003. предавао „Српски језик и књижевност“ у Ваљевској гимназији
2003. као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије запослио се на Институту за српски језик САНУ.
2004/2005. одслужио војни рок и завршио Школу резервних официра у Панчеву.
2006. окончао магистарске последипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Наука о језику (просечна оцена 10,00).
2008. одбранио магистарски рад „Лексичке особине Типика архиепископа Никодима из 1318–1319. године“ на Филолошком факултету у Београду, пред комисијом у саставу: проф. др Бранкица Чигоја (ментор), проф. др Гордана Јовановић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор и проф. др Ђорђе Трифуновић.
2013. одбранио докторску тезу „Богослужбена лексика у српским типицима од XII до XIV века“ на Филозофском факултету у Новом Саду, пред комисијом у саставу: проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ (ментор), проф. др Томислав Јовановић и проф. др Наташа Драгин.
2014. изабран у звање научног сарадника Института за српски језик САНУ.
2015. изабран у звање доцента на Универзитету у Београду, научна област „Српски језик“, предмет „Историја српског језика“.

Чланства у научним и стручним телима и комисијама:

Члан Хиландарског одбора САНУ.

Члан Одбора за изворе српског права САНУ.

Секретар Старословенског одбора САНУ.

Секретар Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и унапређење ћириличног писма (на старању САНУ).

Члан Комисије за црквенословенске речнике при Међународном комитету слависта.

Члан редакције Хиландарског зборника (САНУ).

Организација научних скупова:

Секретар Организационог одбора међународног научног скупа „Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду“, одржаног 15–17. октобра 2007. у Београду.

Секретар Организационог одбора међународног научног скупа „Владар, монах и светитељ: Стефан Немања – преподобни Симеон Мироточиви и српска историја и култура (1113–1216)“, одржаног 22–26. октобра 2014 у Београду, Студеници, Подгорици и Никшићу.

Рад у настави:

У Летњој школи српског језика за странце у Ваљеву предавао српски језик, а потом и специјални курс из историје српског језика (2002–2014).

У Ваљевској гимназији предавао „Српски језик и књижевност“ (2002/2003).

На Филолошком факултету у Београду предаје „Историју српског језика“ (од 2015).

Популаризација науке:

Објавио четири прилога из историје српског језика у листу Политика.