др Слободан Новокмет

e-mail:

slobodan.novokmet@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

https://zhelhkoetimologija.academia.edu/SlobodanNovokmet

Телефон:

+381 64 2612078

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Лексикологија H353, Граматика, семантика H 352

Кључне речи:

српски језик, лексикографија, лексикологија, семантика, норма српског језика, правопис.

Признања и награде:

2010 – Outstanding expert award for great contribution to the promotion of the Serbian studies in Beijing during 2009-2010.

2019 – Захвалница Друштва за српски језик и књижевност Србије за залагање и допринос раду Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Научна делатност:

Бави се лексикологијом и лексикографијом, вишезначним речима, њиховим статусом и начином лексикографске обраде, лингвокултурологијом, али и различитим питањима норме српског језика и језичке културе. Предмет научног интересовања је и српски језик на интернету, односно могућности бављења језичком културом у дигиталном окружењу. Такође, интересују га и методолошки поступци српског језика као страног.

Изабране публикације:

Новокмет, Слободан: Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 155‒163.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Српски језик 22, 2017, 537‒555.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 60/1, Нови Сад, 2017, 103‒119.

Новокмет, Слободан, Маријана Богдановић: Примена Речника САНУ у настави српског језика и књижевности, Књижевност и језик 62/ 1‒2, Београд, 2015, 173‒189.

Новокмет, Слободан: Компарација придева у настави српског језика као страног, у: Весна Крајишник (ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2016, 61‒71.

Новокмет, Слободан: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 163‒175.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века, Време и история в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални лавистични четения 19–21. април 2012, Том I – Езикознание; Софиа: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 165–173.

Види више →

Монографске публикације

Слијепчевић, Светлана, Слободан Новокмет, Марина Николић 2016: Језикофил, Београд: Klett.

[Вељко Брборић, Језикофил – електронско и штампано неговање језика, Политика, 24. 11. 2016.  http://www.politika.rs/scc/clanak/368458/језикофил-неговање]

Студије и чланци:

Новокмет, Слободан: Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика, Научни састанак славист у Вукове дане 49/1, Београд 2020, 307-319.

Новокмет, Слободан: Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности? Књижевност и језик LXVII/1, Београд 2020, 119‒128.

Новокмет, Слободан: Негативни стереотипи о животињама у српској језичкој слици света, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр. 155‒163.

Новокмет, Слободан, Бојана Милосављевић, Бојана Тодић: Онлајн речници и народна лексикографија, Језици и културе у времену и простору VIII/1, Филозофски факултет, Нови Сад 2019, 313‒325.

Новокмет, Слободан: Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ, Научни састанак слависта у Вукове дане 48/1, Београд, 2019, 291-301.

Новокмет, Слободан: Да ли лежећи полицајац спава или само лежи?, Језик данас, н. с. (14) 12, Нови Сад, 2018, 32‒36.

Новокмет, Слободан, Марина Николић, Светлана Слијепчевић: Језичко нормирање и интернет, Наука без граница – Међународни тематски зборник ,Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2018, стр. 57‒68.  

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: Проблеми правописне адаптације компјутерске терминологије у српском и македонском језику, Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици (Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје),  ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ – СКОПЈЕ, Скопје, 2018, 373‒380.

Новокмет, Слободан: Називи животиња у настави лексикологије српскога језика, Књижевност и језик 65 1-2, 2018, 107‒121.

Брборић, Вељко, Слободан Новокмет: Познавање помоћних интерпункцијских знакова код студената, Књижевност и језик 64 3-4, 2018, 383-394.

Брборић, Вељко, Слободан Новокмет: Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школеКњижевност и језик 64 3-4, 2017, 201‒219.

Новокмет, Слободан: Номинација симбола @ (ет) у савременом српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 46/1, Београд 2017, 377-388.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику, Српски језик 22, 2017, 537‒555.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења животињских назива која се односе на човека ниске интелигенције у српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 60/1, 2017, 103‒119.

Новокмет, Слободан: Метафорична значења лексема из лексичко-семантичке групе назива за псе која се односе на људске особине, Књижевност и језик 63/1‒2, Београд, 2016, 49‒66.

Новокмет, Слободан: Компарација придева у настави српског језика као страног, у: Весна Крајишник (ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни, 2016, 61‒71.

Новокмет, Слободан, Маријана Богдановић: Примена Речника САНУ у настави српског језика и књижевности, Књижевност и језик 62/1‒2, Београд, 2015, 173‒189.

Новокмет, Слободан: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд, 2014, 163‒175.

Новокмет, Слободан: Компјутерски термини у настави правописа српског језика, Књижевност и језик 61/1‒2, Београд, 2014, 81‒93.

Новокмет, Слободан: Придевски супстантиви ‒ на маргини лексичког система српског језика, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 387‒401.

Новокмет, Слободан: Радни глаголски придев у функцији придева ‒ семантичка класификација, Липар (14) 52, Крагујевац, 2013, 63‒77.

Новокмет, Слободан: Концептуализација појма бол у српском језику, Књижевност и језик 60/3‒4, Београд, 2013, 407‒419.

Новокмет, Слободан: Неке секундарне семантичке реализације зоолошких назива у српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 42/1, Београд, 2013, 331–344.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Анета Спасојевић: О концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, vrednosti. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2013, 75‒85.

Новокмет, Слободан: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику, Наш језик 43/3‒4, Београд, 2012, 55‒69.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: O концептуализацији појмова истина и лаж у српском језику од 19. до 21. века, у: Ани Бурова и др. (ур), Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади от Единадесетите национални славистични четения I. Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, 165–173.

Новокмет, Слободан: Однос правописних приручника према терминима из информационе технологије, Научни састанак слависта у Вукове дане 41/1, Београд, 2012, 445–455.

Новокмет, Слободан: Правописне недоумице на друштвеној мрежи Фејсбук, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 217–229.

Новокмет, Слободан: Сликовитост поредбених конструкција у роману Тврђава Меше Селимовића, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 239–247.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић: О језичким недоумицама корисника друштвене мреже Фејсбук, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2012, 199–212.

Новокмет, Слободан, Ивана Маринковић: Неки аспекти колоквијализације језика у српским дневним новинама, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Посебно издање поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 2010, 261–268.

Стручни и популарни текстови

Језик око нас, ур.: Слободан Новокмет, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Нови Сад: Прометеј, 2019.

Српски с лакоћом – приручник за предаваче српског језика као страног (коаутор), приредила Весна Ломпар, Међународни славистички центар, 2017.

Новокмет, Слободан: Људи лавови, маце, змије и гориле, Речи под лупом – зборник радова о лексици српског језика, Београд: Тенеси, 2016, 79‒83. [= Политика, 17. 10. 2016.

Новокмет, Слободан: Вреба ли паук бубу на зебри?, Речи под лупом – зборник радова о лексици српског језика, Београд: Тенеси, 2016, 83‒87. [= Политика, 19. 10. 2016.

Новокмет, Слободан: Бубе, муве и мушице у глави?, Језик данас, н. с. (12) 7‒8, Нови Сад, 2016, 32‒36.

Новокмет, Слободан, Светлана Слијепчевић, Марина Николић: Језикофил, Бео­град: Клет, 2016, 158 стр.

Новокмет, Слободан: Како зовемо симбол @?, Језик данас, н. с. (10) 1‒2, Нови Сад, 2014, 42‒46.

Новокмет, Слободан: Како се учи српски језик у Кини, Свет речи 31‒32, Бео­град, 2011, 69‒72.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови

Новокмет, Слободан: Александар Белић – српски лингвиста века, Наш језик XLIX/2, 2018, стр. 53-61 [приказ].

Новокмет, Слободан: 46. Семинар српског језика, књижевности и културе, Преводилац 3-4/16, Београд, Удружење научних и стручних преводилаца Србије, 2017, стр. 85‒88 [хроника].

Новокмет, Слободан: Правопис у теорији и пракси (Вељко Брборић, Правопис и школа, Бео­град: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2015, 169 стр.), Српски језик 21, Бео­град, 2016, 665‒668 [приказ].

Новокмет, Слободан: Лексикологија, ономастика, синтакса (Зборник у част Гордани Вуковић), ур. Владислава Ружић, Слободан Павловић, Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 392 стр., Српски језик 18, Бео­град, 2013, 805‒819 [приказ].

Новокмет, Слободан: Творба речи и њени ресурси у словенским језицима, Зборник радова са четрнаесте међународне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта, ур. Божо Ћорић, Рајна Драгићевић, Бео­град: Филолошки факултет, 2012, 771 стр., Књижевност и језик 59/3‒4, Бео­град, 2012, 363–368 [приказ].

Новокмет, Слободан: Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту, ур. Михаило Пантић, Бео­град: Чигоја штампа, Филолошки факултет, 2011, 283 стр., Књижевност и језик 58/3‒4, Бео­град, 2011, 387‒391 [приказ].

Биографија:

Рођен 19. маја 1982. године у Београду.

2008. Дипломирао на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик и књижевност 01).

2008. Стекао звање мастера српског језика на Филолошком факултету у Београду.

2009‒2010.     Радио као лектор српског језика на пекиншком универзитету Беј Вај у Кини.

2010‒2019. Лектор на Семинару српког језика, књижевности и културе који организује Међународни славистички центар

2011. Почео да ради на Институту за српски језик САНУ, на пројекту „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” у звању истраживач-приправник.

2012. Учесник пројекта лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића при Лабораторији за експерименталну психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за експерименталну фонетику.

2013. Један од оснивача и уредник веб-портала Језикофил.

2013. Изабран у звање истраживач сарадник.

2016. Докторирао на Филолошком факултету у Београду.

2017. Изабран у звање научни сарадник.

Говори и пише енглески и словеначки језик.

Види више

Рођен 19. мајa 1982. године у Београду.

Дипломирао на Филолошком факултету у Београду на групи за српски језик и књиженост (2008).

Запослио се на пројекту  „Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” Института за српски језик САНУ (2011).

Тезе

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 19. јула 2016. године. Комисија: проф. др Рајна Драгићевић (ментор, редовни професор), др Драгана Вељковић Станковић (ванредни професор), др Вељко Брборић (ванредни професор), и др Стана Ристић (научни саветник).

Научна звања:

Изабран у звање истраживач сарадник (02.02.2013).

Реизабран у звање истраживач сарадник (16.04.2016).

Изабран у звање научни сарадник (20.12.2017).

Међународна сарадња и пројекти

2012. Учесник пројекта лематизација корпуса сабраних дела Лазе Костића и израда Фреквенцијског речника Лазе Костића при Лабораторији за експерименталну психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за експерименталну фонетику.

Учешће на научним скуповима

Међународна научна студентска конференција Балкан на раскршћу (Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. Bałkany na rozdrożu), коју организује Универзитет у Гдањаку, Пољска, 2005;

III научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, 2011;

Научна конференција Језик, књижевност и комуникација, Ниш, 2011;

Научни скуп Наука и идентитет, Пале, 2011;

41. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд 2011;

Научна конференција Језик, књижевност и вредности, Ниш, 2012;

Научна конференција Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2012;

42. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2012;

Научна конференција Језик, књижевност, маргинализација, Ниш, 2013;

43. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2013;

Меѓународна научна конференција Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, Скопје, 2013;

Научна конференција Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Софија, 2014;

Научна конференција Српски језик као страни у теорији и пракси III, Београд, 2014;

Међународна конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад, 2014;

46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2016.

Наука без граница, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2017.

Четрнаеста међународна славистичка конференција „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури”, која се одржала у Софији на Универзитету „Св. Климент Охридски”, 2018.

48. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2018.

Наука без граница, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2019.

49. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2019.

Предавања и промоције

“Вреба ли паук бубу на зебри”, Animal wor(l)ds, Serbian language workshop, Институт за стране језике, 24. јануар 2020. године.

Предавање у  Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу на семинару „Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик” под називом „Српски језик на интернету”, 5. августа 2019. године.

Жаргонска значења речи из општег лексичког фонда, предавање одржано у оквиру семинара “Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми” у Образовно-културном центру “Вук Караџић” у Тршићу, август 2018. године.

Језик друштвених мрежа и српски језик на интернету, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 24 априла 2018. године.

Oдржана радионица на 59. Републичком зимском семинару за професоре и наставнике српског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду 9. фебруара 2018. године (тема радионице: Називи животиња у настави лексикологије српског језика).

Језик друштвених мрежа и српски језик на интернету, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 9. 5. 2017. године.

Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику, Друштво младих лингвиста, Београд, 26. 4. 2017.

Примена речника САНУ у настави српског језика и књижевности (са Маријаном Богдановић), 56. Републички зимски семинар, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 16. 1. 2015. године.

Како изаћи из врзиног кола, изрази у речнику САНУ (са Светланом Слијепчевић и Маријаном Богдановић), Манифестација Дани еврпске баштине, Задужбина Илије М. Коларца,  21. 9. 2014. године.

Компјутерски термини у настави правописа српског језика, 55. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2014.

Комисије

Члан комисије за одбарну докторске дисертације под насловом: ”Хумористички дискурс у настави српског језика и књижевности” (комисија усвојена на седници Факултета од 16. маја 2019) кандидата Саше Чорболоковића; одбрана одржана 27. новембра 2019. године на Филолошком факултету у Београду (комисија у саставу проф. др Вељко Брборић, проф. др Весна Ломпар, проф. др Милош Ковачевић, др Слободан Новокмет);

Члан комисије за доделу прве награде за научноистраживачки рад из српског језика на 62. Републичком такмичењу талентованих ученика средњих школа при Републичком центру за таланта „Михаило Пупин” (1. јун. 2019);

Члан ревизионе комисије за преглед тестова на Књижевној олимпијади (Републичког такмичења из књижевности) одржане у Сремским Карловцима 11. и 12. маја 2019;

Члан комисије за одбрану мастер рада Статус неакцентованих дужина у колубарском говору – кандидат Мирјана Јелесијевић 2011/100078, датум одбране – 27. 12. 2018. Филолошки факултет у Београду;

Члан комисије за одбрану мастер рада на Филолошком факултету у Београду (кандидат Катарина Варшиц /бр. инд. 2008/10067, тема „Стилска вредност антропонима у романима Младена Маркова”, 27. децембра 2018).

Уредништва

Језик око нас, ур.: Слободан Новокмет, Марина Николић, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Нови Сад: Прометеј, 2019.

Остале активности

Секундарна значења зоолошких лексема у српском језику, Радионица у оквиру Регионалног центра за таленте „Михаило Пупин”, Чардак, 2013.

Нове речи са суфиксом -ина у српском језику, Радионица у оквиру Регионалног центра за таленте „Михаило Пупин”, Дивчибаре, 2013.

Кад се удруже језичка култура и интернет (са Светланом Слијепчевић и Марином Николић), Задужбина Илије М. Коларца, Београд, 15. 4. 2015.

Трибина о језичкој култури на интернету  (са проф. др Вељком Броборићем и мср Маријаном Богдановић), Правни факултет Универзитета у Београду, 17. 11. 2015. године.

Језикофил ‒ Спој језичке културе и интернета  (са Светланом Слијепчевић), Бањалучка гимназија, Бањалука, 4. 10. 2016.

Језикофил ‒ Спој језичке културе и интернета  (са Светланом Слијепчевић), Филолошки факултет Универзитета у Бањалуци, 5. 10. 2016.

Промоција књиге Језикофил (са Марином Николић и Светланом Слијепчевић), Међународни београдски сајам књига, 27. 10. 2016.

Представљање сајта и књиге Језикофил (са Марином Николић и Светланом Слијепчевић), Народна библиотека „Ресавска школа”, Деспотовац, 9. 3. 2017.

Учествовање у реализацији изложбе Института за српски језик САНУ на Ноћи музеја у оквиру Заједнице института 20. маја 2017. године.

Представљање књиге и сајта Језикофил на Педагошком факултету у Бјељини 9. јуна 2017. године.

Учестовање у ревизионој комисији за тестове на 28. Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе за основне и средње школе у Тршићу 26. и 27. маја 2018. године.

Један од реализатора лингвистичког семинара “Жаргонизми, фразеологизми и дијалектизми” у Образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу 2018. и 2019. године.

Члан ревизионе комисије на републичком такмичењу “Књижевна олимпијада” 12. маја 2019. године у Сремским Карловцима.

Председник комисије за српски језик на 62. Републичком такмичењу талентованих ученика при Регионалном центру за таленте “Михаило Пупин” у Панчеву.

Говори и пише енглески и словеначки језик.