др Наташа Миланов

e-mail:

natasa.milanov@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 2181 383

Научне области:

Филологија H 004, Лингвистика H 350, Семантика Н 352, Лексикологија H 353, Примењена лингвистика Н 360, Дијалектологија H 401.

Кључне речи:

српски језик, лексикологија, лексикографија, семантика, дијалектологија.

Признања и награде:

Награда „Милка и Павле Ивић” за монографију „Српски лексички фонд из угла полисемије”

Научна делатност:

Бави се лексиколошким, лексикографским, семантичким и дијалектолошким истраживањима српског језика. Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству.

Изабране публикације:

Миланов, Наташа: О народској лексици у Речнику САНУ, Наш језик 44/1–2, Београд, 2013, 121–134.

Миланов, Наташа: Варваризми као маргинални лексички слој, у: Vesna Lopičić, Biljana Mišić-Ilić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija – јezička istraživanja, zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2014, 443–455.

Миланов, Наташа: О заједничким семантичким компонентама полисемичних трансформативних глагола у српском језику, Наш језик 46/3–4, Београд, 2015, 59–75.

Миланов, Наташа: О значењима лексема ватра и огањ у српском језику, у: Vesna Lopičić, Biljana Mišić-Ilić (ur.), Jezik, književnost, značenje jezička istraživanja, zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, 89–100.

Види више →

Монографске публикације:

Миланов, Наташа:  Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви. Монографије 31. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021.

[Милица Стојановић, „Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви“, Јужнословенски филолог LXXVIII/1, Београд, 2022, 253–262]; [Наташа Вуловић Емонтс, „Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви“, Наш језик LIII/1, Београд, 2022, 79–83]; [Катарина Беговић, „Свеобухватно истраживање полисемије у српскоме језику“, Зборник Матице српске за књижевност и језик 70/2, Нови Сад, 2022, 653–658] [Одлука Одбора за доделу Награде „Павле и Милка Ивић” за 2021. годину, Славистика XXVІ/2, Београд, 2022, 353–355] [Стана Ристић, „Полисемија у речницима и језику“, Српски језик ХХVIII, Београд, 2023, 457–462] [Милош Кецман, „Полисемична лексика у српском језику: глаголи, именице и придјеви“, Филолог XIV, Бања Лука,  2023, 542–547]

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 21. књига, погдекад(а)–покупити, Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 2019, 800 стр. [Миланов, Наташа: основна обрада подреждати–подслушљив, 382–426; покоравање–покривни, 744–776]

Студије и чланци:

Миланов, Наташа: О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола). у: Сања Мацура (ур.), Philologia serbica 4, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 2024, стр. 443–464.

Миланов, Наташа: О неким језичким особеностима празничних посланица Српске православне цркве. Slavica slovaca 56/2, Bratislava, 2023, 289–300.

Миланов, Наташа: Именице субјективне оцене у путописима Писма из Норвешке И. Секулић и Африка Р. Петровића. Научни састанак слависта у Вукове дане 52/1, 2023, 271–282.

Миланов, Наташа, О вишезначности именица из семантичке групе ’круг’ у српском језикуу: М. Ковачевић (ур.), Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, Андрићград: Андрићев институт, 2022, 177–194.

Миланов Наташа, „О богаћењу лексичког фонда на примеру вишезначних именица чија значења настају понављањем истог творбеног модела“, 51. Mеђународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Филолошки факултет, 2022, стр. 445–457

Миланов, Наташа: Aлтернативна употреба лексема са значењем недовољности нечега у српском језику (на примеру придева мршав и његових синонима), у: B. Mišić Ilić, V. Lopičić (ur.), Jezik, književnost, alternative, jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet,  2022, стр. 259–273.

Миланов, Наташа: Творбене карактеристике изразито полисемантичних лексема у српском језику, у: С. Ристић, И. Лазић Коњик, Н. Ивановић (ур.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 253–270.

Миланов, Наташа: О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика, Српски језик: студије српске и словенске, XXV/1, Београд, 2020, 303–316.

Миланов, Наташа:  О полисемичним глаголима којима се примарно означава перцепција у српском језику – стање у дескриптивном речнику и савраменом језику, у: Лидија Тантуровска (ур.), Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања, Скопје: УКИМ – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2020, 253–262.

Миланов, Наташа: Посуде и предмети са различитим наменама у исхрани у Ваљевској Подгорини, у: Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић (ур.), Из лексике становања у Ваљевској Подгорини – етнолингвистички огледи, Нови Сад: Матица српска, 2020, 95–108.

Миланов, Наташа: Прилог опису семантике придева празан, Наш језик L/2, Београд, 2019, 447–454.

Миланов, Наташа: Лексикографија српског књижевног језика – лексикографски програм у Матици српској, Српска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе, Српска академија наука и уметности – Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 81–95 (у коауторству са Н. Ивановићем).

Миланов, Наташа: Фразеолошки речнициСрпска лексикографија од Вука до данас, каталог изложбе, Српска академија наука и уметности – Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 203–215 (у коауторству са Н. Вуловић).

Миланов, Наташа: О глаголима ићи и падати као семантички најбогатијим глаголима кретања у српском језикуФилолог (7) 13, Бања Лука, 2016, 44–56.

Миланов, Наташа: О значењима лексема ватра и огањ у српском језику, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2016, 89–100.

Миланов, Наташа: О семантичким дијалектизмима на примеру фитонима, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар – Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, 2016, 447–456.

Миланов, Наташа: О заједничким семантичким компонентама полисемичних трансформативних глагола у српском језикуНаш језик XLVI/3–4, Београд, 2015, 59–75.

Миланов, Наташа: О глаголима кретања у Проклетој авлији, у: Бранко Тошовић (ур.), Andrićeva Avlija / Andrićs Hof, Andrić-Initiative 8, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске – Београд: Свет књиге, NM Libris, 2015, 729–743.

Миланов, Наташа: Варваризми као маргинални лексички слој, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, marginalizacija. Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2014, 443–455.

Миланов, Наташа: Религијска и квазирелигијска лексика као извор хумора у делима Бранка Ћопића, у: Бранко Тошовић (ур.), Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić, Лиркси, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić 3, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 299–314.

Миланов, Наташа: Фреквенција именица у Андрићевом роману Травничка хроника, у: Бранко Тошовић (ур.), Андрићева хроника / Andrićs Chronik, Andrić-Initiative 7, Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014, 775–786.

Миланов, Наташа: О народској лексици у Речнику САНУ, Наш језик XLIV/1–2, Београд, 2013, 121–134.

Миланов, Наташа, Милица Стојановић: О англицизмима из сфере информатике и могућностима њихове адаптације, у: Милош Ковачевић (ур.), Наука и идентитет 6/1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2012, 293–305.

Миланов, Наташа: Семантика глаголског префикса по– у српском језику, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова, III/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2012, 141–151.

Миланов, Наташа, Милица Стојановић: Прилог проучавању полисемије српског језика, u: Mirela Omerović (ur.), Senahid Halilović (gl. ur.), Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova. Lingvistika, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012, 493–504.

Миланов, Наташа, Милица Стојановић: О погрдним називима за човека у општем речнику српског језика, у: Жоржета Чолакова (ур.), Пайсиева четения. Научни трудове 48/1, сб. А, Филология 2010, Пловдив: Пловдивски универзитет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, 2011, 534–540.

Марковић, Наташа: O најчешће коришћеним нормативним квалификаторима у Речнику српскохрватскога књижевног језика МС, у: Милош Ковачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности II/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011, 95–100.

Миланов, Наташа: О Речнику пиротског говора Н. Живковића, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2011, 221–229.

Марковић, Наташа, Милица Марјановић: Мотивисаност једног типа зоонима у српском језикуУзданица 7/1, Јагодина, 2010, 35–47.

Маркович, Наташа, Владан Йованович, Милица Марянович: Семантические и грамматические аспекты лексикографической обработки зоонимов в словаре тезаурусного типа, у: Лилия Крумова-Цветкова, Сабина Павлова (ур.), Лексикографията в европейското културно пространство, София: Българско лексикографско дружество, Секция за българска лексикология и лексикография при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН – Велико Търново: Знак ’94, 2010, 158–168.

Марковић, Наташа, Милица Марјановић: О језичким иновацијама у публицистичком стилу на примерима наслова из дневне штампе, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, promene. Јezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2010, 29–40.

Марковић, Наташа: Народни називи за небеска тела, у: Радмила Жугић (ур.), Дијалекат – дијалекатска књижевност, Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009, 233–238.

Марковић, Наташа: Народна медицинска терминологија (творбени аспект), у: Милош Ковачевић, Радивоје Младеновић, Никола Рамић, Владимир Поломац (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности I/1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 193–204.

Марковић, Наташа: О особеностима језичког израза у контексту друштвеног и личног идентитета у „Вукадину“ Стевана Сремца, u: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, identitet. Јezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet, 2009, 174–185.

Марковић, Наташа: Преглед Вукове граматичке терминологије, у: Срето Танасић (ур.), Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова II, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 97–108.

Прикази, критике, хронике, сећања, пригодни текстови:

Миланов, Наташа, Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, Јужнословенски филолог LXXVIII/1, Београд, 2022, стр. 217–224 [хроника].

Миланов Наташа, „Прилог проучавању лексике Ваљевске Подгорине. Из лексике становања у Ваљевској Подгорини. Етнолингвистички огледи“, Српски језик XXVII/1–2, Београд, 2022, стр. 701–705

Миланов, Наташа:  Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 63, Наш језик, LII/1, Београд, 2021, стр. 129–132. [приказ]

Миланов, Наташа:  Од семантичких кваркова до универзума азбучним редом. Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова: От семантических кварков до вселенной в алфавитном порядке (К 90-летию академика Юрия Дерениковича Апресяна), № 2, Российская академия наук Институт русского языка имени В. В. Виноградова, Москва 2020, 302 стр.; Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова: От семантических кварков до вселенной в алфавитном порядке (К 90-летию академика Юрия Дерениковича Апресяна), № 3, Российская академия наук Институт русского языка имени В. В. Виноградова, Москва 2020, 294 стр., Зборник Матице српске за славистику 99, Нови Сад, 2021, стр. 415–422. [приказ]

Миланов, Наташа: Теолингвистика, Лингвистичке актуелности 22, Београд, 2013, 25–28 [приказ].

Миланов, Наташа: Међународни састанак слависта у Вукове дане XLIV/1, Наш језик 44/3–4, Београд, 2013, 71–76 [приказ].

Миланов, Наташа: Библиографија Научног састанка слависта у Вукове дане 1971–2011, Наш језик XLIV/3–4, Београд, 2013, 83–88 [приказ].

Марковић, Наташа: Српски језик у употреби, Наш језик XLI/1–2, Београд, 2010, 73–76 [приказ].

Марковић, Наташа: Владимир П. Гудков, Исследование частных вопросов истории славянских языковСрпски језик XIV, Београд, 2009, 689–692 [приказ].

Марковић, Наташа: III међународни конгрес слависта, Славистика 13, Београд, 2009, 539–544 [приказ].

Марковић, Наташа: Славистика 13, Наш језик XL/1–2, Београд, 2009, 115–121 [приказ].

Марковић, Наташа: Миленко Топић и Петар Буњак, Фолклор и превод. Огледи о рецепцији српског народног песништва у пољској књижевностиСтил 7, Београд, 2008, 392–395 [приказ].

Популарни текстови:

Миланов, Наташа: Зборник неодржаног конгреса у Београду (1939)Стазама славистике – зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018, Савез славистичких друштава Србије, Београд, 2018, 35–38.

Миланов, Наташа: Оштро око са оштрим разумом, По­ли­ти­ка 15. октобар 2016, 16 [у: Речи под лупом, Београд: Танеси, 2016, 7778].

Биографија:

Рођена 1980. године у Ваљеву.

2006 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (група за српски језик и књижевност).

2007 Запослила се у Институту за српски језик САНУ.

2007–2016 Учесник пројекта Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, Грац.

2008 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (смер Наука о језику).

2009 Изабрана у звање истраживач сарадник.

2011–2016 Учесник пројекта Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, Грац.

2014 Реизабрана у звање истраживач сарадник.

2017 Докторирала на Филолошком факултету у Београду.

2018 Изабрана у звање научни сарадник.

2023 Изабрана у звање виши научни сарадник.

Служи се руским и енглеским језиком.

Види више →
 

Тезе

Полисемија српске лексике на корпусу Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ одбрањена 27. 9. 2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Комисија: проф. др Рајна Драгићевић (ментор, редовни професор), проф. др Јелена Јовановић Симић (ванредни професор), др Стана Ристић (научни саветник у пензији).

Научна звања:

Изабрана у звање научни сарадник (26. 4. 2018).

Изабрана у звање виши научни сарадник (24. 4. 2023).

Лексикографска звања:

Основни обрађивач 2007–2016. године.

Изабрана у звање помоћног редактора 2016. године.

Међународна сарадња и пројекти

Учесник пројекта Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić“ / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учесник пројекта Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu (2007–2016), који се одвија под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц” у Грацу.

Учешће од 2013. године на међународним пројектима Andrić–Initiative и Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића (2011–2016), који се одвијају под руководством проф. др Бранка Тошовића у Институту за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу.

Сарадник на пројекту Речник говора Ваљевске Подгорине, чији је носилац Матица српска (од 2017).

Члан-сарадник Матице српске (од 2020).

Учешће на научним скуповима

Књижевност на дијалекту, Лесковац, 2008.

Савремена проучавања језика и књижевности, I научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2009.

Jezik, književnost, identitet – jezička istraživanja, Niš, 2009.

Лексикографията в европейското културно пространство, Софија, Бугарска, 2009.

Савремена проучавања језика и књижевности, II научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2010.

Jezik, književnost, promene – jezička istraživanja, Niš, 2010.

Езикът на културата. Културата на езика, Пловдив, Бугарска, 2010.

Дијалекат и дијалекатска књижевност, Лесковац, 2010.

Савремена проучавања језика и књижевности, III научни скуп за младе филологе, Крагујевац, 2011.

Jezik, književnost, marginalizacija – jezička istraživanja, Niš, 2013.

Андрићева хроника – Andrićs Chronik, Graz, 2013.

Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру, Бањалука, 2013.

Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, Лесковац, 2014.

Andrićeva Avlija – Andrićs Hof, Grac, 2015.

Jezik, književnost, značenje – jezička istraživanja, Niš, 2015.

Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања, Скопље, Северна Македонија, 2019.

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд, 2020.

Језик, књижевност, алтернативе, Ниш, 2021.

51. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2021.

Актуелна питања лексикологије и лексикографије српскога језика, Андрићград, 2021.

52. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2022.

Нова читања Светлане Велмар Јанковић, Ниш, 2022.

Philologia Serbica – Значај и значење ватре у српском језику, књижевности и култури, Бања Лука, 2023.

Andrićeva publicistika / Andrićs Publizistik, Bled, 2023.

Служи се руским и енглеским језиком.